description: search image in desktop / picture. not require dll. include: myImageSearch.au3 #include-once #include <ScreenCapture.au3> ; #INDEX# ======================================================================================================================= ; Title .........: myImageSearch ; AutoIt Version: 3.3.6.1 ; Script Version: 1.0 (31.10.2011) ; Language: English, Polski. ; Description: Search image. ; =============================================================================================================================== ; #CURRENT# ===================================================================================================================== ; myImageSearch_Desktop ; myImageSearch_Picture ; =============================================================================================================================== ; #FUNCTION# ==================================================================================================================== ; Name...........: myImageSearch_Desktop ; Description ...: Znajdz obrazek na pulpicie. ; Syntax.........: myImageSearch_Desktop($Image, $x = 0, $y = 0, $iIW = @DesktopWidth, $iIH = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True) ; Parameters ....: $Image - znajdz obrazek: adres do szuaknego obrazka, lub bitmapa (format .bmp 24-bit) ; $x - lewe koordynaty [Default is 0 (pierwszy pixel).] ; $y - gorne koordynaty. [Default is 0 (pierwszy pixel).] ; $iIW - prawe koordynaty. [Default is @DesktopWidth.] ; $iIH - dolne koordynaty. [Default is @DesktopHeight.] ; $TransColorRGB - Kolor przezroczystosci / Ignorowany kolor. Musi byc string i format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".] ; $OnlyFirst - [Default is True.] ; |True = Success: Zwraca tablice 2-elementowa z koordynatami. ; $array[0] = x koordynaty ; $array[1] = y koordynaty ; |False = Success: Zwraca 2D tablice z koordynatami. ; $array[0][0] = 1st x coordinate ; $array[0][1] = 1st y coordinate ; $array[1][0] = 2nd x coordinate ; $array[1][1] = 2nd y coordinate ; $array[3][0] = 3rd x coordinate ; $array[3][1] = 3rd y coordinate ; $array[n][0] = nth x coordinate ; $array[n][1] = nth y coordinate ; ; UWAGA: Jesli uzyjesz "False" to max obszar przeszukiwania moze wynosic 800x600 pixeli, lub ekwiwalent max 480.000 pixeli!!! ; Nie wiecej. ; ; Return values . : On Success - Zwrot tablica 2-elementowa z koordynatami lub 2D tablica z koordynatami. ; On Failure - @Error = 1 - Sciezka do pliku jest bledna, lub bitmapa/obrazek jest bledna. ; @Error = 2 - Obrazka nie znaleziono (na pulpicie). ; =============================================================================================================================== ; #FUNCTION# ==================================================================================================================== ; Name...........: myImageSearch_Desktop ; Description ...: Image search in desktop. ; Syntax.........: myImageSearch_Desktop($Image, $x = 0, $y = 0, $iIW = @DesktopWidth, $iIH = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True) ; Parameters ....: $Image - search image: string adress for file, or bitmat (format .bmp 24-bit) ; $x - left coordinate. [Default is 0 (first pixel).] ; $y - top coordinate. [Default is 0 (first pixel).] ; $iIW - right coordinate. [Default is @DesktopWidth.] ; $iIH - bottom coordinate. [Default is @DesktopHeight.] ; $TransColorRGB - Color transparancy / Ignore color. Must be string and format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".] ; $OnlyFirst - [Default is True.] ; |True = Success: Returns a two-element array coordinates. ; $array[0] = x coordinate ; $array[1] = y coordinate ; |False = Success: Returns a 2D array coordinates. ; $array[0][0] = 1st x coordinate ; $array[0][1] = 1st y coordinate ; $array[1][0] = 2nd x coordinate ; $array[1][1] = 2nd y coordinate ; $array[3][0] = 3rd x coordinate ; $array[3][1] = 3rd y coordinate ; $array[n][0] = nth x coordinate ; $array[n][1] = nth y coordinate ; ; ATTENTION: If u use "False" max area for search must be 800x600 pixels, or equivalent maximal 480.000 pixels!!! ; No more. ; ; Return values . : On Success - Returns two-element array coordinates, or 2D array coordinates. ; On Failure - @Error = 1 - Path not found or invalid image/bitmap. ; @Error = 2 - Image not exist (in desktop). ; =============================================================================================================================== Func myImageSearch_Desktop($Image, $x = 0, $y = 0, $iIW = @DesktopWidth, $iIH = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True) Local $hBMP, $hImage1, $aReturn, $error, $i _GDIPlus_Startup() $hBMP = _ScreenCapture_Capture("", $x, $y, $iIW + $x, $iIH + $y, False) $hImage1 = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hBMP) $aReturn = myImageSearch_Picture($hImage1, $Image, 0, 0, $iIW, $iIH, $TransColorRGB, $OnlyFirst) $error = @error _GDIPlus_ImageDispose($hImage1) _WinAPI_DeleteObject($hBMP) _GDIPlus_Shutdown() Switch $error Case 0 If $OnlyFirst Then $aReturn[0] += $x $aReturn[1] += $y Else For $i = 0 To UBound($aReturn, 1) - 1 $aReturn[$i][0] += $x $aReturn[$i][1] += $y Next EndIf Return $aReturn Case 2 Return SetError(1, 1, '') Case Else Return SetError(2, 2, '') EndSwitch EndFunc ;==>myImageSearch_Desktop ; #FUNCTION# ==================================================================================================================== ; Name...........: myImageSearch_Picture ; Description ...: Znajdz obrazek na obrazku. ; Syntax.........: myImageSearch_Picture($hImage1, $hImage2, $x = 0, $y = 0, $iIW = 0, $iIH = 0, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True) ; Parameters ....: $hImage1 - bazowy obrazek: adres do szuaknego obrazka, lub bitmapa (format .bmp 24-bit) ; $hImage2 - znajdz obrazek: adres do szuaknego obrazka, lub bitmapa (format .bmp 24-bit) ; $x - lewe koordynaty [Default is 0 (pierwszy pixel).] ; $y - gorne koordynaty. [Default is 0 (pierwszy pixel).] ; $iIW - prawe koordynaty. [Default is 0 (0 to ostani pixel (caly obrazek).] ; $iIH - dolne koordynaty. [Default is 0 (0 to ostani pixel (caly obrazek).] ; $TransColorRGB - Kolor przezroczystosci / Ignorowany kolor. Musi byc string i format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".] ; $OnlyFirst - [Default is True.] ; |True = Success: Zwraca tablice 2-elementowa z koordynatami. ; $array[0] = x koordynaty ; $array[1] = y koordynaty ; |False = Success: Zwraca 2D tablice z koordynatami. ; $array[0][0] = 1st x coordinate ; $array[0][1] = 1st y coordinate ; $array[1][0] = 2nd x coordinate ; $array[1][1] = 2nd y coordinate ; $array[3][0] = 3rd x coordinate ; $array[3][1] = 3rd y coordinate ; $array[n][0] = nth x coordinate ; $array[n][1] = nth y coordinate ; ; UWAGA: Jesli uzyjesz "False" to max obszar przeszukiwania moze wynosic 800x600 pixeli, lub ekwiwalent max 480.000 pixeli!!! ; Nie wiecej. ; ; Return values . : On Success - Zwrot tablica 2-elementowa z koordynatami lub 2D tablica z koordynatami. ; On Failure - @Error = 1 - 1 sciezka do pliku jest bledna, lub bitmapa/obrazek jest bledna. ; @Error = 2 - 2 sciezka do pliku jest bledna, lub bitmapa/obrazek jest bledna. ; @Error = 3 - Obrazka nie znaleziono (na obrazku). ; =============================================================================================================================== ; #FUNCTION# ==================================================================================================================== ; Name...........: myImageSearch_Picture ; Description ...: Image search in picture. ; Syntax.........: myImageSearch_Picture($hImage1, $hImage2, $x = 0, $y = 0, $iIW = 0, $iIH = 0, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True) ; Parameters ....: $hImage1 - base image: string adress for file, or bitmat (format .bmp 24-bit) ; $hImage2 - search image: string adress for file, or bitmat (format .bmp 24-bit) ; $x - left coordinate. [Default is 0 (first pixel).] ; $y - top coordinate. [Default is 0 (first pixel).] ; $iIW - right coordinate. [Default is 0 (0 is last pixel (full imege).] ; $iIH - bottom coordinate. [Default is 0 (0 is last pixel (full imege).] ; $TransColorRGB - Color transparancy / Ignore color. Must be string and format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".] ; $OnlyFirst - [Default is True.] ; |True = Success: Returns a two-element array coordinates. ; $array[0] = x coordinate ; $array[1] = y coordinate ; |False = Success: Returns a 2D array coordinates. ; $array[0][0] = 1st x coordinate ; $array[0][1] = 1st y coordinate ; $array[1][0] = 2nd x coordinate ; $array[1][1] = 2nd y coordinate ; $array[3][0] = 3rd x coordinate ; $array[3][1] = 3rd y coordinate ; $array[n][0] = nth x coordinate ; $array[n][1] = nth y coordinate ; ; ATTENTION: If u use "False" max area for search must be 800x600 pixels, or equivalent maximal 480.000 pixels!!! ; No more. ; ; Return values . : On Success - Returns two-element array coordinates, or 2D array coordinates. ; On Failure - @Error = 1 - 1st path not found or invalid image/bitmap. ; @Error = 2 - 2nd path not found or invalid image/bitmap. ; @Error = 3 - Image not exist (in picture). ; =============================================================================================================================== Func myImageSearch_Picture($hImage1, $hImage2, $x = 0, $y = 0, $iIW = 0, $iIH = 0, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True) Local $testiIW, $testiIH Local $hBitmap1, $Reslt, $width, $height, $stride, $format, $Scan0 Local $iIW_2, $iIH_2, $hBitmap2, $Reslt2, $width2, $height2, $stride2, $format2, $Scan02 Local $sREResult1, $sREResult2, $sREResult3 _GDIPlus_Startup() If IsString($hImage1) Then $hImage1 = _GDIPlus_ImageLoadFromFile($hImage1) EndIf $testiIW = _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage1) $testiIH = _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage1) If $hImage2 = "" Or $testiIW = 0 Or $testiIH = 0 Then Return SetError(1, 1, '') EndIf If $iIW = 0 Or $testiIW < $iIW Then $iIW = $testiIW If $iIH = 0 Or $testiIH < $iIH Then $iIH = $testiIH $hBitmap1 = _GDIPlus_BitmapCloneArea($hImage1, 0, 0, $iIW, $iIH, $GDIP_PXF32ARGB) $Reslt = _GDIPlus_BitmapLockBits($hBitmap1, $x, $y, $iIW - $x, $iIH - $y, BitOR($GDIP_ILMREAD, $GDIP_ILMWRITE), $GDIP_PXF32ARGB) $width = DllStructGetData($Reslt, "width") $height = DllStructGetData($Reslt, "height") $stride = DllStructGetData($Reslt, "stride") $format = DllStructGetData($Reslt, "format") $Scan0 = DllStructGetData($Reslt, "Scan0") $sREResult1 = DllStructCreate("byte[" & $height * $width * 4 & "]", $Scan0); Create DLL structure for all pixels $sREResult1 = DllStructGetData($sREResult1, 1) _GDIPlus_BitmapUnlockBits($hBitmap1, $Reslt); releases the locked region _GDIPlus_ImageDispose($hImage1) _GDIPlus_ImageDispose($hBitmap1) If IsString($hImage2) Then $hImage2 = _GDIPlus_ImageLoadFromFile($hImage2) EndIf $iIW_2 = _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage2) $iIH_2 = _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage2) If $hImage2 = "" Or $iIW_2 = 0 Or $iIH_2 = 0 Then Return SetError(2, 2, '') EndIf $hBitmap2 = _GDIPlus_BitmapCloneArea($hImage2, 0, 0, $iIW_2, $iIH_2, $GDIP_PXF32ARGB) $Reslt2 = _GDIPlus_BitmapLockBits($hBitmap2, 0, 0, $iIW_2, $iIH_2, BitOR($GDIP_ILMREAD, $GDIP_ILMWRITE), $GDIP_PXF32ARGB) $width2 = DllStructGetData($Reslt2, "width") $height2 = DllStructGetData($Reslt2, "height") $stride2 = DllStructGetData($Reslt2, "stride") $format2 = DllStructGetData($Reslt2, "format") $Scan02 = DllStructGetData($Reslt2, "Scan0") $sREResult2 = DllStructCreate("byte[" & $height2 * $width2 * 4 & "]", $Scan02); Create DLL structure for all pixels $sREResult2 = DllStructGetData($sREResult2, 1) _GDIPlus_BitmapUnlockBits($hBitmap2, $Reslt2); releases the locked region _GDIPlus_ImageDispose($hImage2) _GDIPlus_ImageDispose($hBitmap2) _GDIPlus_Shutdown() $sREResult1 = StringTrimLeft($sREResult1, 2) $sREResult2 = StringTrimLeft($sREResult2, 2) If IsString($TransColorRGB) Then ; ignore color $TransColorRGB = StringRegExpReplace($TransColorRGB, "0x(.{2})(.{2})(.{2})", "\3\2\1FF") If $TransColorRGB Then $sREResult2 = StringRegExpReplace($sREResult2, "(.{8})", "\1 ") $sREResult2 = StringReplace($sREResult2, $TransColorRGB, "........") $sREResult2 = StringReplace($sREResult2, " ", "") EndIf EndIf ;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF) $sREResult2 = StringRegExpReplace($sREResult2, "(.{" & $iIW_2 * 8 & "})", "\\Q\1\\E.\{" & ($iIW - $iIW_2) * 8 & "\}") $sREResult2 = StringTrimRight($sREResult2, StringLen(($iIW - $iIW_2) * 8) + 3) ;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF) If $TransColorRGB Then $sREResult2 = StringReplace($sREResult2, "........", "\E........\Q") $sREResult2 = StringReplace($sREResult2, "\Q\E", "") $sREResult2 = StringRegExpReplace($sREResult2, "([.}{\w]*)([\\].*[E])([.}{\w]*)", "\2") ; obcina kropki EndIf ;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF) If $OnlyFirst Then $sREResult2 = '(?i)(.*?)' & $sREResult2 & ".*" ;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF) $sREResult3 = StringRegExpReplace($sREResult1, $sREResult2, "\1") ; test pathern ("first") If Not @extended Then Return SetError(3, 3, '') ; extendet zero to nie znaleziono nic $sREResult3 = StringLen($sREResult3) / 8 Local $pozycja_Y = Int($sREResult3 / $iIW) + $y Local $pozycja_X = Int($sREResult3 - $pozycja_Y * $iIW) + ($y * $iIW) Local $aReturn[2] = [$pozycja_X, $pozycja_Y] Else $sREResult2 = '(?i)(.*?)(' & $sREResult2 & ".*?)" ; wersja dla wielu winikow ;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF) $sREResult3 = StringRegExp($sREResult1, $sREResult2, 3) ; test pathern ("mulit") If @error Or Not IsArray($sREResult3) Then Return SetError(3, 3, '') Local $ile = UBound($sREResult3) Local $i Local $aReturn[$ile / 2][2] Local $sREResult4 = 0 Local $pozycja_Y Local $pozycja_X For $i = 0 To $ile - 1 Step 2 $sREResult4 += StringLen($sREResult3[$i]) / 8 If $i > 0 Then $sREResult4 += StringLen($sREResult3[$i + 1]) / 8 $pozycja_Y = Int($sREResult4 / $iIW) + $y $pozycja_X = Int($sREResult4 - $pozycja_Y * $iIW) + ($y * $iIW) $aReturn[$i / 2][0] = $pozycja_X $aReturn[$i / 2][1] = $pozycja_Y Next EndIf Return $aReturn EndFunc ;==>myImageSearch_Picture example: #include <array.au3> #include <myImageSearch.au3> ;Opt('MustDeclareVars', 1) ;########## test 1 Desktop ########## Global $pozycja1 Global $time1 Global $ImageSearch = @ScriptDir & "\recycle.bmp" Global $x = 0 Global $y = 0 Global $w = @DesktopWidth Global $h = @DesktopHeight Global $ColorTrans = '' Global $mOnlyFirst = True Sleep(10) $time1 = TimerInit() $pozycja1 = myImageSearch_Desktop($ImageSearch, $x, $y, $w, $h, $ColorTrans, $mOnlyFirst) If @error Then ConsoleWrite("sorry image not exist" & @CRLF) ConsoleWrite("time 1: " & TimerDiff($time1) / 1000 & ' sek.' & @CRLF) If IsArray($pozycja1) Then _ArrayDisplay($pozycja1) EndIf ;################################## ;########## test 2 Scren ########## Global $pozycja2 Global $time2 Global $ImageBazowe = @ScriptDir & "\where is wally.bmp" Global $ImageSearch = @ScriptDir & "\wanted wally.bmp" Global $x = 0 Global $y = 0 Global $w = 0 Global $h = 0 Global $ColorTrans = "0x00ffff" Global $mOnlyFirst = False ;False = search more image, but not all.., ; ;If u use "False" max area for search must be 800x600 pixels, ; ;or equivalent maximal 480.000 pixels!!! ; ;No more. ; ;Recommended is "True" Sleep(10) $time2 = TimerInit() $pozycja2 = myImageSearch_Picture($ImageBazowe, $ImageSearch, $x, $y, $w, $h, $ColorTrans, $mOnlyFirst) If @error Then ConsoleWrite("sorry image not exist" & @CRLF) ConsoleWrite("time 2: " & TimerDiff($time2) / 1000 & ' sek.' & @CRLF) If IsArray($pozycja2) Then _ArrayDisplay($pozycja2) EndIf ;################################## myImageSearch.au3 myImageSearch (Examples).au3 recycle.bmp where is wally.bmp wanted wally.bmp