Jump to content

Recommended Posts

description: search image in desktop / picture.

not require dll. :D

include: myImageSearch.au3

#include-once
#include <ScreenCapture.au3>
 
; #INDEX# =======================================================================================================================
; Title .........: myImageSearch
; AutoIt Version: 3.3.6.1
; Script Version: 1.0 (31.10.2011)
; Language: English, Polski.
; Description: Search image.
; ===============================================================================================================================
 
 
; #CURRENT# =====================================================================================================================
; myImageSearch_Desktop
; myImageSearch_Picture
; ===============================================================================================================================
 
 
; #FUNCTION# ====================================================================================================================
; Name...........: myImageSearch_Desktop
; Description ...: Znajdz obrazek na pulpicie.
; Syntax.........: myImageSearch_Desktop($Image, $x = 0, $y = 0, $iIW = @DesktopWidth, $iIH = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True)
; Parameters ....: $Image - znajdz obrazek: adres do szuaknego obrazka, lub bitmapa (format .bmp 24-bit)
; $x - lewe koordynaty [Default is 0 (pierwszy pixel).]
; $y - gorne koordynaty. [Default is 0 (pierwszy pixel).]
; $iIW - prawe koordynaty. [Default is @DesktopWidth.]
; $iIH - dolne koordynaty. [Default is @DesktopHeight.]
; $TransColorRGB - Kolor przezroczystosci / Ignorowany kolor. Musi byc string i format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".]
; $OnlyFirst - [Default is True.]
; |True = Success: Zwraca tablice 2-elementowa z koordynatami.
; $array[0] = x koordynaty
; $array[1] = y koordynaty
; |False = Success: Zwraca 2D tablice z koordynatami.
; $array[0][0] = 1st x coordinate
; $array[0][1] = 1st y coordinate
; $array[1][0] = 2nd x coordinate
; $array[1][1] = 2nd y coordinate
; $array[3][0] = 3rd x coordinate
; $array[3][1] = 3rd y coordinate
; $array[n][0] = nth x coordinate
; $array[n][1] = nth y coordinate
;
; UWAGA: Jesli uzyjesz "False" to max obszar przeszukiwania moze wynosic 800x600 pixeli, lub ekwiwalent max 480.000 pixeli!!!
; Nie wiecej.
;
; Return values . : On Success - Zwrot tablica 2-elementowa z koordynatami lub 2D tablica z koordynatami.
; On Failure - @Error = 1 - Sciezka do pliku jest bledna, lub bitmapa/obrazek jest bledna.
; @Error = 2 - Obrazka nie znaleziono (na pulpicie).
; ===============================================================================================================================
 
 
; #FUNCTION# ====================================================================================================================
; Name...........: myImageSearch_Desktop
; Description ...: Image search in desktop.
; Syntax.........: myImageSearch_Desktop($Image, $x = 0, $y = 0, $iIW = @DesktopWidth, $iIH = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True)
; Parameters ....: $Image - search image: string adress for file, or bitmat (format .bmp 24-bit)
; $x - left coordinate. [Default is 0 (first pixel).]
; $y - top coordinate. [Default is 0 (first pixel).]
; $iIW - right coordinate. [Default is @DesktopWidth.]
; $iIH - bottom coordinate. [Default is @DesktopHeight.]
; $TransColorRGB - Color transparancy / Ignore color. Must be string and format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".]
; $OnlyFirst - [Default is True.]
; |True = Success: Returns a two-element array coordinates.
; $array[0] = x coordinate
; $array[1] = y coordinate
; |False = Success: Returns a 2D array coordinates.
; $array[0][0] = 1st x coordinate
; $array[0][1] = 1st y coordinate
; $array[1][0] = 2nd x coordinate
; $array[1][1] = 2nd y coordinate
; $array[3][0] = 3rd x coordinate
; $array[3][1] = 3rd y coordinate
; $array[n][0] = nth x coordinate
; $array[n][1] = nth y coordinate
;
; ATTENTION: If u use "False" max area for search must be 800x600 pixels, or equivalent maximal 480.000 pixels!!!
; No more.
;
; Return values . : On Success - Returns two-element array coordinates, or 2D array coordinates.
; On Failure - @Error = 1 - Path not found or invalid image/bitmap.
; @Error = 2 - Image not exist (in desktop).
; ===============================================================================================================================
 
 
Func myImageSearch_Desktop($Image, $x = 0, $y = 0, $iIW = @DesktopWidth, $iIH = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True)
Local $hBMP, $hImage1, $aReturn, $error, $i
_GDIPlus_Startup()
$hBMP = _ScreenCapture_Capture("", $x, $y, $iIW + $x, $iIH + $y, False)
$hImage1 = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hBMP)
$aReturn = myImageSearch_Picture($hImage1, $Image, 0, 0, $iIW, $iIH, $TransColorRGB, $OnlyFirst)
$error = @error
_GDIPlus_ImageDispose($hImage1)
_WinAPI_DeleteObject($hBMP)
_GDIPlus_Shutdown()
 
Switch $error
Case 0
If $OnlyFirst Then
$aReturn[0] += $x
$aReturn[1] += $y
Else
For $i = 0 To UBound($aReturn, 1) - 1
$aReturn[$i][0] += $x
$aReturn[$i][1] += $y
Next
EndIf
Return $aReturn
Case 2
Return SetError(1, 1, '')
Case Else
Return SetError(2, 2, '')
EndSwitch
 
EndFunc ;==>myImageSearch_Desktop
 
 
; #FUNCTION# ====================================================================================================================
; Name...........: myImageSearch_Picture
; Description ...: Znajdz obrazek na obrazku.
; Syntax.........: myImageSearch_Picture($hImage1, $hImage2, $x = 0, $y = 0, $iIW = 0, $iIH = 0, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True)
; Parameters ....: $hImage1 - bazowy obrazek: adres do szuaknego obrazka, lub bitmapa (format .bmp 24-bit)
; $hImage2 - znajdz obrazek: adres do szuaknego obrazka, lub bitmapa (format .bmp 24-bit)
; $x - lewe koordynaty [Default is 0 (pierwszy pixel).]
; $y - gorne koordynaty. [Default is 0 (pierwszy pixel).]
; $iIW - prawe koordynaty. [Default is 0 (0 to ostani pixel (caly obrazek).]
; $iIH - dolne koordynaty. [Default is 0 (0 to ostani pixel (caly obrazek).]
; $TransColorRGB - Kolor przezroczystosci / Ignorowany kolor. Musi byc string i format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".]
; $OnlyFirst - [Default is True.]
; |True = Success: Zwraca tablice 2-elementowa z koordynatami.
; $array[0] = x koordynaty
; $array[1] = y koordynaty
; |False = Success: Zwraca 2D tablice z koordynatami.
; $array[0][0] = 1st x coordinate
; $array[0][1] = 1st y coordinate
; $array[1][0] = 2nd x coordinate
; $array[1][1] = 2nd y coordinate
; $array[3][0] = 3rd x coordinate
; $array[3][1] = 3rd y coordinate
; $array[n][0] = nth x coordinate
; $array[n][1] = nth y coordinate
;
; UWAGA: Jesli uzyjesz "False" to max obszar przeszukiwania moze wynosic 800x600 pixeli, lub ekwiwalent max 480.000 pixeli!!!
; Nie wiecej.
;
; Return values . : On Success - Zwrot tablica 2-elementowa z koordynatami lub 2D tablica z koordynatami.
; On Failure - @Error = 1 - 1 sciezka do pliku jest bledna, lub bitmapa/obrazek jest bledna.
; @Error = 2 - 2 sciezka do pliku jest bledna, lub bitmapa/obrazek jest bledna.
; @Error = 3 - Obrazka nie znaleziono (na obrazku).
; ===============================================================================================================================
 
 
; #FUNCTION# ====================================================================================================================
; Name...........: myImageSearch_Picture
; Description ...: Image search in picture.
; Syntax.........: myImageSearch_Picture($hImage1, $hImage2, $x = 0, $y = 0, $iIW = 0, $iIH = 0, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True)
; Parameters ....: $hImage1 - base image: string adress for file, or bitmat (format .bmp 24-bit)
; $hImage2 - search image: string adress for file, or bitmat (format .bmp 24-bit)
; $x - left coordinate. [Default is 0 (first pixel).]
; $y - top coordinate. [Default is 0 (first pixel).]
; $iIW - right coordinate. [Default is 0 (0 is last pixel (full imege).]
; $iIH - bottom coordinate. [Default is 0 (0 is last pixel (full imege).]
; $TransColorRGB - Color transparancy / Ignore color. Must be string and format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".]
; $OnlyFirst - [Default is True.]
; |True = Success: Returns a two-element array coordinates.
; $array[0] = x coordinate
; $array[1] = y coordinate
; |False = Success: Returns a 2D array coordinates.
; $array[0][0] = 1st x coordinate
; $array[0][1] = 1st y coordinate
; $array[1][0] = 2nd x coordinate
; $array[1][1] = 2nd y coordinate
; $array[3][0] = 3rd x coordinate
; $array[3][1] = 3rd y coordinate
; $array[n][0] = nth x coordinate
; $array[n][1] = nth y coordinate
;
; ATTENTION: If u use "False" max area for search must be 800x600 pixels, or equivalent maximal 480.000 pixels!!!
; No more.
;
; Return values . : On Success - Returns two-element array coordinates, or 2D array coordinates.
; On Failure - @Error = 1 - 1st path not found or invalid image/bitmap.
; @Error = 2 - 2nd path not found or invalid image/bitmap.
; @Error = 3 - Image not exist (in picture).
; ===============================================================================================================================
 
 
Func myImageSearch_Picture($hImage1, $hImage2, $x = 0, $y = 0, $iIW = 0, $iIH = 0, $TransColorRGB = '', $OnlyFirst = True)
Local $testiIW, $testiIH
Local $hBitmap1, $Reslt, $width, $height, $stride, $format, $Scan0
Local $iIW_2, $iIH_2, $hBitmap2, $Reslt2, $width2, $height2, $stride2, $format2, $Scan02
Local $sREResult1, $sREResult2, $sREResult3
 
_GDIPlus_Startup()
 
If IsString($hImage1) Then
$hImage1 = _GDIPlus_ImageLoadFromFile($hImage1)
EndIf
 
$testiIW = _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage1)
$testiIH = _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage1)
 
If $hImage2 = "" Or $testiIW = 0 Or $testiIH = 0 Then
Return SetError(1, 1, '')
EndIf
 
If $iIW = 0 Or $testiIW < $iIW Then $iIW = $testiIW
If $iIH = 0 Or $testiIH < $iIH Then $iIH = $testiIH
 
$hBitmap1 = _GDIPlus_BitmapCloneArea($hImage1, 0, 0, $iIW, $iIH, $GDIP_PXF32ARGB)
$Reslt = _GDIPlus_BitmapLockBits($hBitmap1, $x, $y, $iIW - $x, $iIH - $y, BitOR($GDIP_ILMREAD, $GDIP_ILMWRITE), $GDIP_PXF32ARGB)
$width = DllStructGetData($Reslt, "width")
$height = DllStructGetData($Reslt, "height")
$stride = DllStructGetData($Reslt, "stride")
$format = DllStructGetData($Reslt, "format")
$Scan0 = DllStructGetData($Reslt, "Scan0")
$sREResult1 = DllStructCreate("byte[" & $height * $width * 4 & "]", $Scan0); Create DLL structure for all pixels
$sREResult1 = DllStructGetData($sREResult1, 1)
_GDIPlus_BitmapUnlockBits($hBitmap1, $Reslt); releases the locked region
_GDIPlus_ImageDispose($hImage1)
_GDIPlus_ImageDispose($hBitmap1)
 
If IsString($hImage2) Then
$hImage2 = _GDIPlus_ImageLoadFromFile($hImage2)
EndIf
 
$iIW_2 = _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage2)
$iIH_2 = _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage2)
 
If $hImage2 = "" Or $iIW_2 = 0 Or $iIH_2 = 0 Then
Return SetError(2, 2, '')
EndIf
 
$hBitmap2 = _GDIPlus_BitmapCloneArea($hImage2, 0, 0, $iIW_2, $iIH_2, $GDIP_PXF32ARGB)
$Reslt2 = _GDIPlus_BitmapLockBits($hBitmap2, 0, 0, $iIW_2, $iIH_2, BitOR($GDIP_ILMREAD, $GDIP_ILMWRITE), $GDIP_PXF32ARGB)
$width2 = DllStructGetData($Reslt2, "width")
$height2 = DllStructGetData($Reslt2, "height")
$stride2 = DllStructGetData($Reslt2, "stride")
$format2 = DllStructGetData($Reslt2, "format")
$Scan02 = DllStructGetData($Reslt2, "Scan0")
$sREResult2 = DllStructCreate("byte[" & $height2 * $width2 * 4 & "]", $Scan02); Create DLL structure for all pixels
$sREResult2 = DllStructGetData($sREResult2, 1)
_GDIPlus_BitmapUnlockBits($hBitmap2, $Reslt2); releases the locked region
_GDIPlus_ImageDispose($hImage2)
_GDIPlus_ImageDispose($hBitmap2)
 
_GDIPlus_Shutdown()
 
$sREResult1 = StringTrimLeft($sREResult1, 2)
$sREResult2 = StringTrimLeft($sREResult2, 2)
 
If IsString($TransColorRGB) Then ; ignore color
$TransColorRGB = StringRegExpReplace($TransColorRGB, "0x(.{2})(.{2})(.{2})", "\3\2\1FF")
If $TransColorRGB Then
$sREResult2 = StringRegExpReplace($sREResult2, "(.{8})", "\1 ")
$sREResult2 = StringReplace($sREResult2, $TransColorRGB, "........")
$sREResult2 = StringReplace($sREResult2, " ", "")
EndIf
EndIf
;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF)
 
$sREResult2 = StringRegExpReplace($sREResult2, "(.{" & $iIW_2 * 8 & "})", "\\Q\1\\E.\{" & ($iIW - $iIW_2) * 8 & "\}")
$sREResult2 = StringTrimRight($sREResult2, StringLen(($iIW - $iIW_2) * 8) + 3)
;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF)
 
If $TransColorRGB Then
$sREResult2 = StringReplace($sREResult2, "........", "\E........\Q")
$sREResult2 = StringReplace($sREResult2, "\Q\E", "")
$sREResult2 = StringRegExpReplace($sREResult2, "([.}{\w]*)([\\].*[E])([.}{\w]*)", "\2") ; obcina kropki
EndIf
;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF)
 
If $OnlyFirst Then
$sREResult2 = '(?i)(.*?)' & $sREResult2 & ".*"
;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF)
 
$sREResult3 = StringRegExpReplace($sREResult1, $sREResult2, "\1") ; test pathern ("first")
 
If Not @extended Then Return SetError(3, 3, '') ; extendet zero to nie znaleziono nic
 
$sREResult3 = StringLen($sREResult3) / 8
Local $pozycja_Y = Int($sREResult3 / $iIW) + $y
Local $pozycja_X = Int($sREResult3 - $pozycja_Y * $iIW) + ($y * $iIW)
Local $aReturn[2] = [$pozycja_X, $pozycja_Y]
 
Else
 
$sREResult2 = '(?i)(.*?)(' & $sREResult2 & ".*?)" ; wersja dla wielu winikow
;ConsoleWrite($sREResult2 & @CRLF)
 
$sREResult3 = StringRegExp($sREResult1, $sREResult2, 3) ; test pathern ("mulit")
 
If @error Or Not IsArray($sREResult3) Then Return SetError(3, 3, '')
 
Local $ile = UBound($sREResult3)
Local $i
Local $aReturn[$ile / 2][2]
Local $sREResult4 = 0
Local $pozycja_Y
Local $pozycja_X
 
For $i = 0 To $ile - 1 Step 2
$sREResult4 += StringLen($sREResult3[$i]) / 8
If $i > 0 Then $sREResult4 += StringLen($sREResult3[$i + 1]) / 8
 
$pozycja_Y = Int($sREResult4 / $iIW) + $y
$pozycja_X = Int($sREResult4 - $pozycja_Y * $iIW) + ($y * $iIW)
$aReturn[$i / 2][0] = $pozycja_X
$aReturn[$i / 2][1] = $pozycja_Y
Next
 
EndIf
Return $aReturn
EndFunc ;==>myImageSearch_Picture

example:

#include <array.au3>
#include <myImageSearch.au3>
 
;Opt('MustDeclareVars', 1)
 
;########## test 1 Desktop ##########
 
Global $pozycja1
Global $time1
 
Global $ImageSearch = @ScriptDir & "\recycle.bmp"
Global $x = 0
Global $y = 0
Global $w = @DesktopWidth
Global $h = @DesktopHeight
Global $ColorTrans = ''
Global $mOnlyFirst = True
 
Sleep(10)
$time1 = TimerInit()
 
$pozycja1 = myImageSearch_Desktop($ImageSearch, $x, $y, $w, $h, $ColorTrans, $mOnlyFirst)
If @error Then ConsoleWrite("sorry image not exist" & @CRLF)
 
ConsoleWrite("time 1: " & TimerDiff($time1) / 1000 & ' sek.' & @CRLF)
 
If IsArray($pozycja1) Then
_ArrayDisplay($pozycja1)
EndIf
 
;##################################
 
;########## test 2 Scren ##########
 
Global $pozycja2
Global $time2
 
Global $ImageBazowe = @ScriptDir & "\where is wally.bmp"
Global $ImageSearch = @ScriptDir & "\wanted wally.bmp"
Global $x = 0
Global $y = 0
Global $w = 0
Global $h = 0
Global $ColorTrans = "0x00ffff"
Global $mOnlyFirst = False ;False = search more image, but not all..,
; ;If u use "False" max area for search must be 800x600 pixels,
; ;or equivalent maximal 480.000 pixels!!!
; ;No more.
; ;Recommended is "True"
Sleep(10)
$time2 = TimerInit()
 
$pozycja2 = myImageSearch_Picture($ImageBazowe, $ImageSearch, $x, $y, $w, $h, $ColorTrans, $mOnlyFirst)
If @error Then ConsoleWrite("sorry image not exist" & @CRLF)
 
ConsoleWrite("time 2: " & TimerDiff($time2) / 1000 & ' sek.' & @CRLF)
 
If IsArray($pozycja2) Then
_ArrayDisplay($pozycja2)
EndIf
 
;##################################

myImageSearch.au3

myImageSearch (Examples).au3

recycle.bmp

where is wally.bmp

wanted wally.bmp

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 2 months later...

hello pal, i am try to make a loop of your way, but no luck, could you please take a look and tell me whats happening...

#include <array.au3>
#include <myImageSearch.au3>
func exittheprog ()
   Exit
EndFunc
HotKeySet( "{F10}", "exittheprog" )
while 1

   sleep(1000)
    MouseMove(969,844)
MouseClick("left")

;########## Number0 ##########
Global $Number0
Global $time1
Global $ImageSearch = @ScriptDir & "images0.bmp"
Global $x = 0
Global $y = 0
Global $w = @DesktopWidth
Global $h = @DesktopHeight
Global $ColorTrans = ''
Global $mOnlyFirst = True
Sleep(10)
$time1 = TimerInit()
$Number0 = myImageSearch_Desktop($ImageSearch, $x, $y, $w, $h, $ColorTrans, $mOnlyFirst)
If @error Then ConsoleWrite("sorry image not exist" & @CRLF)
ConsoleWrite("time 1: " & TimerDiff($time1) / 1000 & ' sek.' & @CRLF)
If IsArray($Number0) Then
    MouseMove(1443,457)
MouseClick("left")
send ("0")
Send ("{ENTER}")
  
Else
    MouseMove(969,844)
MouseClick("left")
EndIf
sleep(1000)
  MouseMove(969,844)
MouseClick("left")
;##################################
WEnd
Link to post
Share on other sites

hello pal, i am try to make a loop of your way, but no luck, could you please take a look and tell me whats happening...

maybe u have wrong format.

create picture:

#include <ScreenCapture.au3>
_ScreenCapture_Capture(@ScriptDir & "testscren.bmp", 100, 100, 120 , 120)

find:

#include <myImageSearch.au3>
HotKeySet("{F10}", "exittheprog")
Global $Number0
Global $Error
Global $ImageSearch = @ScriptDir & "testscren.bmp"
While 1
$Number0 = myImageSearch_Desktop($ImageSearch)
$Error = @error
If $Error Then ConsoleWrite("sorry image not exist. Error nr:" & $Error & @CRLF)
If IsArray($Number0) Then
  ConsoleWrite("Pos: " & $Number0[0] & " : " & $Number0[1] & @CRLF)
  MouseMove($Number0[0], $Number0[1])
EndIf
Sleep(1000)
WEnd
Func exittheprog()
Exit
EndFunc   ;==>exittheprog
Edited by akurakkauaaa
Link to post
Share on other sites
 • 5 weeks later...
 • 4 months later...
 • 4 months later...
 • 2 months later...
 • 3 months later...

of course my is slow. but has more option.

 

Probably it's slow... but it works quite well, but I found a strange behavior: when I look for an image (actually, an icon) at the desktop, using '_ImageSearch_Desktop' function, it doesn't find it, but when I look for the same icon in a specific area of the desktop, using following code (yeah, it's derived from yours!):

; #FUNCTION# ====================================================================================================================
; Name...........: _ImageSearch_Position
; Description ...: Image search in a position of the desktop, according to provided width and height
; Syntax.........: _ImageSearch_Position($Image, $Position, $Width, $Height, $TransColorRGB = '')
; Parameters ....: $Image - search image: string address for file, or bitmap (format .bmp 24-bit)
;                  $Position - topleft, topcenter, topright, middleleft, center (default), middleright, bottomleft, bottomcenter, bottomright
;                  $Width - width of searching area [Default is @DesktopWidth.]
;                  $Height - height of searching area [Default is @DesktopHeight.]
;                  $TransColorRGB - Color transparency / Ignore color. Must be string and format RGB. a.g: "0xFFFFFF".[Default is "".]
;
; Return values . : On Success - Returns two-element array coordinates, or 2D array coordinates. CENTER of search image.
;                   On Failure - @Error = 1 - Path not found or invalid image/bitmap.
;                                @Error = 2 - Image not exist (in searching area).
; ===============================================================================================================================

Func _ImageSearch_Position($Image, $Position = "center", $width = @DesktopWidth, $height = @DesktopHeight, $TransColorRGB = '')
    Local $aCoords[4], $aReturn, $error

    ;Some initial checks
    $width = Int($width)
    $height = Int($height)
    If $width = 0 Or $width > @DesktopWidth Then
        $width = @DesktopWidth
    EndIf
    If $height = 0 Or $height > @DesktopHeight Then
        $height = @DesktopHeight
    EndIf

    ;Coordinates calculation
    Switch $Position
        Case "topleft"
            $aCoords[0] = 0
            $aCoords[1] = 0
        Case "topcenter"
            $aCoords[0] = Int((@DesktopWidth - $width) / 2)
            $aCoords[1] = 0
        Case "topright"
            $aCoords[0] = @DesktopWidth - $width
            $aCoords[1] = 0
        Case "middleleft"
            $aCoords[0] = 0
            $aCoords[1] = Int((@DesktopHeight - $height) / 2)
        Case "middleright"
            $aCoords[0] = @DesktopWidth - $width
            $aCoords[1] = Int((@DesktopHeight - $height) / 2)
        Case "bottomleft"
            $aCoords[0] = 0
            $aCoords[1] = @DesktopHeight - $height
        Case "bottomcenter"
            $aCoords[0] = Int((@DesktopWidth - $width) / 2)
            $aCoords[1] = @DesktopHeight - $height
        Case "bottomright"
            $aCoords[0] = @DesktopWidth - $width
            $aCoords[1] = @DesktopHeight - $height
        Case Else ;"center"
            $aCoords[0] = Int((@DesktopWidth - $width) / 2)
            $aCoords[1] = Int((@DesktopHeight - $height) / 2)
    EndSwitch
    $aCoords[2] = $aCoords[0] + $width
    $aCoords[3] = $aCoords[1] + $height

    $aReturn = _ImageSearch_Desktop($Image, $aCoords[0], $aCoords[1], $aCoords[2], $aCoords[3], $TransColorRGB)
    $error = @error

    Switch $error
        Case 0
            Return $aReturn
        Case 1
            Return SetError(1, 1, '')
        Case 2
            Return SetError(2, 2, '')
    EndSwitch
EndFunc   ;==>_ImageSearch_Position

It finds it!

I think the reason is that my desktop is quite big (1920x1200), and the original code 'get lost'. As I know that the icon is located in a specific area of the desktop, I can search in a smaller area.

Anyway, thanks a lot for your code!

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By lamnhan066
   Today, I will share my work with image search in inactive windows (windows that run in the background) with tolerances (variations).
   After a long time of searching and using image search UDF on the internet. I combined all of that with my experienced and created a UDF name HandleImgSearch.
   I have embedded the .dll file in this script so it doesn't need any external files, just include it and run. However, this UDF have a feature that will make it run slower is $MaxImg variable, this variable will allow you to return multiple positions of a finding image.
   Some highlights:
   Very fast with imagesearchdll embedded, no external files required. Tolerances and Max Images are supported. Optimized. Use with handle or full screen easily. Included global functions, so you can run multiple functions in one capture. Examples used for testing included. Notes:
   Only use to compile to 32 bit AutoIt version (It can completely run on Windows 64 bit) Image use for searching should be a "24-bit Bitmap" format. I included $IsUser32 variable in some places like _GlobalImgInit, _HandleCapture. This variable allowed you to use DllCall with "PrintWindow" parameter instead of _WinAPI_BitBlt with $SRCCOPY. $IsUser32 = True is useful for window explorer handle, $IsUser32 = False is useful for the emulator handle (NoxPlayer handle example included). If hwnd parameter equal "", it will use whole screen instead. Functions:
   Global Functions: Run multiple functions with one capture. _GlobalImgInit: Initialization variables. _GlobalImgCapture: Capture the handle. _GlobalGetBitmap: Get captured bitmap handle. _GlobalImgSearch: This is the main function of this UDF. _GlobalGetPixel: Get pixel color in captured image. _GlobalPixelCompare: Compare pixel color with captured image pixel color. Handle Functions: Capture every time. _HandleImgSearch: This is the main function of this UDF. Search for images in the handle of the window with the tolerance and maximum image options. _BmpImgSearch: Search picture in picture instead of handle. _HandleGetPixel: Get pixel in handle image. _HandlePixelCompare: Compare color with pixel color of handle image. _HandleCapture: Capture handle screen. Source code: 
   v1.0.5 (First release): https://github.com/lamnhan066/HandleImgSearch/tree/v1.0.5 Thanks to:
   ImageSearchDLL (Author: kangkeng 2008) MemoryCall (Author: Joachim Bauch) BinaryCall (Author: Ward) GAMERS - Asking for help with ANY kind of game automation is against the forum rules. DON'T DO IT.
    
    
  • By SolemnStrike
   Hey, 
   I know the title sounds weird, but i couldn't find better words for it...
   I finally managed to have a working image search (yes yes i know image search is evil :p).
   I noticed that even if the script is compiled, the images have to be in my script folder.
   But i don't want that the images i'm searching for on the screen can be viewed, edited etc by every user.
   Is there a way to... uhm... put them in a file like .rar, but one that can't be easily opened? 🤔
    
   Edit: Now that i think of .rar, maybe using a .rar which is protected by a password... Can autoit search, open, extract, use and delete that? (I guess so, I didn't search for this yet, going to google that asap)
  • By lenclstr746
   Hi guys,
   Some functions of my script are running slowly. Very slow. What is the reason?
   My Code:
   <snip>
  • By Atoxis
   Howdy, I've gone through a lot of au3 forums, and I once had a working Imagesearch script that I got from here.  However, and i'm just totally not sure how but my imagesearch scripts aren't working anymore.
   I'm not new to au3 but i'm not the most experienced with it's syntax/commands.

   Anyways, I've looked over the big threads involving imagesearch.

   Does anyone have a working Imagesearch x64 for win10 that is currently working as of the date with the post.

   Dll's and what not is fine, just when I tell the script to run, I want to be able to find the image on the screen!
   Can't find a working copy so if anyone has one please send it my way lol.

   I've taken all the imagesearch downloads and what not and have played with them but I can't get any of them working on my end, despite others saying they're working.
   Thanks.
  • By Ian_Mac
   Func dg_get_images() $x1=0 $y1=0 ;MsgBox(0,"start","start") do $result = _ImageSearch("C:\Users\Server\Desktop\my project\image.png",1,$x1,$y1,0) until $result = 1; if $result=1 Then MouseMove($x1,$y1,3) MouseClick("left", $x1,$y1, 1) WinWait("[Title:TightVNC File Transfer]", "", 10) EndIf  this code works when i search the image, but when i change the location of the desktop icon it can't find the desktop icon anymore.   i wanna try image search area. but i don't know how to use it because i cant understand the parameter for the image search area.  please help me how to solve it thank you in advance.
×
×
 • Create New...