Jump to content
Sign in to follow this  
kart442

HotSetKey Troubles....Need Help

Recommended Posts

Not sure why this won't work...

I would like to press a "HOTKEY" for each func to turn it on and/or off...

If you guys could help it would be greatly appreciated...

Global $color1 = 0x0099CC     ;blue
Global $color2 = 0xB2B2B2   ;red
Global $color3 = 0x66CC33     ;green
Global $color4 = 0xCCCC00    ;yellow
Global $color5 = 0x993399      ;purple#include <File.au3>
Dim $csvArray2
$csvFile2 = "C:\rainbowarray.txt"


Global $Paused = False
HotKeySet("{SPACE}", "TogglePause")
HotKeySet("{ESC}", "Terminate")

Global $ClickBlue = False
Global $ClickRed = False
Global $ClickGreen = False
Global $ClickYellow = False
Global $ClickPurple = False
HotKeySet("{1}", "color1")
HotKeySet("{2}", "color2")
HotKeySet("{3}", "color3")
HotKeySet("{4}", "color4")
HotKeySet("{5}", "color5")


While 1

    If FileExists($csvFile2) Then
        If Not _FileReadToArray($csvFile2, $csvArray2) Then
            MsgBox(0, "Error", "Error reading " & $csvFile2)
        Else
            For $x = 1 To $csvArray2[0] - 1
                $csvLine2 = $csvArray2[$x]
                $csvLineArray2 = StringSplit($csvLine2, ",", 1)
                $x1 = $csvLineArray2[1]
                $y1 = $csvLineArray2[2]
                $x2 = $csvLineArray2[3]
                $y2 = $csvLineArray2[4]
                $x3 = $csvLineArray2[5]
                $y3 = $csvLineArray2[6]
            Next
        EndIf
    EndIf
WEnd

Func color1()
    If $ClickBlue = True Then
        If (PixelGetColor($x1, $y1) = $color1 And PixelGetColor($x2, $y2) = $color1) Then
            MouseClick("left", $x3, $y3, 1, 0)
            ToolTip('Script is "Blue"', 0, 0)
        EndIf
    EndIf

EndFunc   ;==>color1

Func color2()
    If $ClickRed = True Then
        If (PixelGetColor($x1, $y1) = $color2 And PixelGetColor($x2, $y2) = $color2) Then
            MouseClick("left", $x3, $y3, 1, 0)
                        ToolTip('Script is "Red"', 0, 0)
        EndIf
    EndIf
EndFunc   ;==>color2

Func color3()
    If $ClickGreen = True Then
        If (PixelGetColor($x1, $y1) = $color3 And PixelGetColor($x2, $y2) = $color3) Then
            MouseClick("left", $x3, $y3, 1, 0)
                        ToolTip('Script is "Green"', 0, 0)
        EndIf
    EndIf
EndFunc   ;==>color3

Func color4()
    If $ClickYellow = True Then
        If (PixelGetColor($x1, $y1) = $color4 And PixelGetColor($x2, $y2) = $color4) Then
            MouseClick("left", $x3, $y3, 1, 0)
                        ToolTip('Script is "Yellow"', 0, 0)
        EndIf
    EndIf
EndFunc   ;==>color4

Func color5()
    If $ClickPurple = True Then
        If (PixelGetColor($x1, $y1) = $color5 And PixelGetColor($x2, $y2) = $color5) Then
            MouseClick("left", $x3, $y3, 1, 0)
        EndIf
    EndIf
EndFunc   ;==>color5

Func TogglePause()
    $Paused = Not $Paused
    While $Paused
        Sleep(100)
        ToolTip('Script is "Paused"', 0, 0)
    WEnd
    ToolTip("")
EndFunc   ;==>TogglePause

Func Terminate()
    Exit 0
EndFunc   ;==>Terminate

Share this post


Link to post
Share on other sites

Replace:

HotKeySet("{1}", "color1")
HotKeySet("{2}", "color2")
HotKeySet("{3}", "color3")
HotKeySet("{4}", "color4")
HotKeySet("{5}", "color5")oÝ÷ Ùh­Ø^¶¬y·¥£!¢é]rÞ­º-Ø^6ézºZu©l¢· é¤{+ºÚ"µÍÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQ_I][ÝË ][ÝØÛÛÜI][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQI][ÝË  ][ÝØÛÛÜ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQßI][ÝË    ][ÝØÛÛÜÉ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQ
I][ÝË ][ÝØÛÛÜ    ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQ
_I][ÝË    ][ÝØÛÛÜI][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÌI][ÝË   ][ÝØÛÛÜI][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÌ][ÝË    ][ÝØÛÛÜ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÌÉ][ÝË  ][ÝØÛÛÜÉ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÍ  ][ÝË  ][ÝØÛÛÜ    ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÍI][ÝË   ][ÝØÛÛÜI][ÝÊ


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Replace:

HotKeySet("{1}", "color1")
HotKeySet("{2}", "color2")
HotKeySet("{3}", "color3")
HotKeySet("{4}", "color4")
HotKeySet("{5}", "color5")oÝ÷ Ùh­Ø^¶¬y·¥£!¢é]rÞ­º-Ø^6ézºZu©l¢· é¤{+ºÚ"µÍÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQ_I][ÝË ][ÝØÛÛÜI][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQI][ÝË  ][ÝØÛÛÜ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQßI][ÝË    ][ÝØÛÛÜÉ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQ
I][ÝË ][ÝØÛÛÜ    ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÓSTQ
_I][ÝË    ][ÝØÛÛÜI][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÌI][ÝË   ][ÝØÛÛÜI][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÌ][ÝË    ][ÝØÛÛÜ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÌÉ][ÝË  ][ÝØÛÛÜÉ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÍ  ][ÝË  ][ÝØÛÛÜ    ][ÝÊBÝÙ^TÙ]
    ][ÝÍI][ÝË   ][ÝØÛÛÜI][ÝÊ

Thanks SmOke_N but to no avail....

Is there some other reason it will not work?

Is there a problem with the array or func?

BTW I continue to learn from your post...hope to understand how this all works one day.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks SmOke_N but to no avail....

Is there some other reason it will not work?

Is there a problem with the array or func?

BTW I continue to learn from your post...hope to understand how this all works one day.

These:
(PixelGetColor($x1, $y1) = $color2 And PixelGetColor($x2, $y2) = $color2)oÝ÷ Ù(hºWe¢,¢g­)à)jëh×6((PixelGetColor($x1, $y1) == $color2) And (PixelGetColor($x2, $y2) == $color2))oÝ÷ Ø­~*쵩Ý~æ¢Ër¢ë!¢é]r*.­ªëk&§vØ^Ó~±6éz¿ô߬ºfÞ®ö¥¹ë»-"|¨º¹h¢n¶Øb²Ú&jG¬º·²¢æ«y§-¹©eÊ­¶)àéz»Ûaz·«y©eÊ+:zW¦z{lºÚÈ8¬¦V²Ó~²òâà+­¬¶N§Ê¬¥vèm¦åÊZ(¦Øk¢è!¶¦©".­ëay+kxzyµÈ^²Ø^éz¼¨ºÇü¨¹Ú,y槺fÞ­8^*.綧uê쵩ݶ­Ê­ç!jx"a{MúÅ©ÝÓ~²½©nzǯz¼¥¢l¢émf­z­êÞÉèµëÞ©Þy×è®ØZ¶Z(¥·jëÓ~±jwt߬°Yh½êު楶¥jË^éÛ(Ê«r^jëh×6            For $x = 1 To $csvArray2[0] - 1;Not sure why you have -1 there, you won't get the last line
                $csvLine2 = $csvArray2[$x]
                $csvLineArray2 = StringSplit($csvLine2, ",", 1)
                $x1 = $csvLineArray2[1]
                $y1 = $csvLineArray2[2]
                $x2 = $csvLineArray2[3]
                $y2 = $csvLineArray2[4]
                $x3 = $csvLineArray2[5]
                $y3 = $csvLineArray2[6]
            NextoÝ÷ Ø'¡Ø}êÞÛajv®¶­sbb33c¶77dÆæT'&"Ò7G&æu7ÆBb33c¶77d'&%³ÒÓÂgV÷C²ÂgV÷C²Â´WBÓW&R&V6W6R÷RBBâFRÆö÷&÷fRà¢b33c·Òb33c¶77dÆæT'&%³Ð¢b33c·Òb33c¶77dÆæT'&%³%Тb33c·"Òb33c¶77dÆæT'&5Тb33c·"Òb33c¶77dÆæT'&%³EТb33c·2Òb33c¶77dÆæT'&%³UТb33c·2Òb33c¶77dÆæT'&%³eÐ

The two are the same output once your loop has finished.


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...