Jump to content
Sign in to follow this  
MSF

Is it possible to keep script running when logged out?

Recommended Posts

MSF

I have a very simple script. My script calls a DOS batch file. The batch file just renames and copies (xcopy) an existing file then moves it to a share. Is it possible to keep this script running when logged out? If this is not possible due to the use of my DOS batch file, would it be possible if I didn't use a batch file and just did the file manipulation in AutoIT?

While 1
    
    Sleep(3000)
    
    $search = FileFindFirstFile("fdrprlse.dat")
    If $search = 1 Then
        RunWait(@COMSpec & " /c" & "backup.bat", "", @SW_HIDE)
        $search = FileFindFirstFile("fdrprlse.dat")
    EndIf

WEnd

Share this post


Link to post
Share on other sites
martin

I have a very simple script. My script calls a DOS batch file. The batch file just renames and copies (xcopy) an existing file then moves it to a share. Is it possible to keep this script running when logged out? If this is not possible due to the use of my DOS batch file, would it be possible if I didn't use a batch file and just did the file manipulation in AutoIT?

While 1
    
    Sleep(3000)
    
    $search = FileFindFirstFile("fdrprlse.dat")
    If $search = 1 Then
        RunWait(@COMSpec & " /c" & "backup.bat", "", @SW_HIDE)
        $search = FileFindFirstFile("fdrprlse.dat")
    EndIf

WEnd
You can have a script running when you switch user, but if you want it to run when you are logged out then AFAIK you will need to run your script as a service, and there are threads in Example Scripts to let you do that.

Serial port communications UDF Includes functions for binary transmission and reception.printing UDF Useful for graphs, forms, labels, reports etc.Add User Call Tips to SciTE for functions in UDFs not included with AutoIt and for your own scripts.Functions with parameters in OnEvent mode and for Hot Keys One function replaces GuiSetOnEvent, GuiCtrlSetOnEvent and HotKeySet.UDF IsConnected2 for notification of status of connected state of many urls or IPs, without slowing the script.

Share this post


Link to post
Share on other sites
herewasplato

@ComSpec is not needed:

RunWait("backup.bat", "", @SW_HIDE)


[size="1"][font="Arial"].[u].[/u][/font][/size]

Share this post


Link to post
Share on other sites
MSF

Wheew!! Only a million hours later and I finally figure out how services work and how to run my exe as one!

This is the post that helped me: Run your script as Service v1.0

If you are new to services, you better read every page of that post.

Here is my example. I decided to drop the whole DOS idea and just go with straight AutoIT.

Partial:

func main()
    
    $transfer_to_directory = InputBox("", "Backup Directory", "\\yourBackupDirectory", "", -1, 1, 0, 0) 
    $file_loc = @ScriptDir
    $file_name = InputBox("", "Enter File Name", "file.dat", "", -1, 1, 0, 0)
    
    while 1
        $search = FileFindFirstFile($file_name)
        
        FileMove($file_loc & "\" & $file_name, $file_loc & "\" & @YEAR & @MON & @YDAY & @MIN & @SEC & "-log-" & $file_name)
        FileMove($file_loc & "\*-log-" & $file_name, $transfer_to_directory, 9)
        
        Sleep(1000)
        
    WEnd
EndFuncoÝ÷ Ø[¥«­¢+ØI¥½¸ì¨¨¨¨¥ÉÑ¥ÙÌÉÑäÕѽ%ÐÍ]ÉÁÁÉ}U$¨¨¨¨(Õѽ%ÐÍ]ÉÁÁÉ}YÉÍ¥½¸õ    Ñ(Õѽ%ÐÍ]ÉÁÁÉ}
¡¹É
U$õä(¹I¥½¸ì¨¨¨¨¥ÉÑ¥ÙÌÉÑäÕѽ%ÐÍ]ÉÁÁÉ}U$¨¨¨¨(ìáµÁ±½ÕÍ¥¹ÍÉÙ¥UѼµ­¸áÁ½ÍÍ¥±äÉÕ¹ÌÍÉÙ¥(ì  äÉ­È(ìÄÀ¼Àä¼ÈÀÀà(ì5½¥¥ä5M(ìÀؼÄؼÈÀÀä((¥¹±Õ±ÐíMÉÙ¥¹ÔÌÐì((ÀÌØíÍMÉÙ¥9µôÅÕ½ÐíÕѽ%Q}¹ÐÅÕ½Ðì)%ÀÌØíµ±¥¹lÁtÐìÀQ¡¸(%MÝ¥Ñ ÀÌØíµ±¥¹lÅt($%
ÍÅÕ½Ðí¥¹Íѱ°ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ð쵤ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ð콤ÅÕ½Ðì($$%%¹Íѱ±MÉÙ¥ ¤($%
ÍÅÕ½Ðíɵ½ÙÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìµÔÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðì½ÔÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÕ¹¥¹Íѱ°ÅÕ½Ðì($$%Iµ½ÙMÉÙ¥ ¤($%
ͱÍ($$%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½Ðì´´´!±À´´´ÅÕ½ÐìµÀìɱ¤($$%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½ÐíÁɵÌèÅÕ½ÐìµÀìɱ¤($$%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½Ð쵤襹Íѱ°ÍÉÙ¥ÅÕ½ÐìµÀìɱ¤($$%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½ÐìµÔèɵ½ÙÍÉÙ¥ÅÕ½ÐìµÀìɱ¤($$%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½Ðì´´´´´´´´ÅÕ½ÐìµÀìɱ¤($$%á¥Ð($$$íÍÑÉÐÍÉÙ¥¸(%¹MÝ¥Ñ )¹%)}MÉÙ¥}¥¹¥Ð ÀÌØíÍMÉÙ¥9µ¤()Õ¹µ¥¸ ¤($($ÀÌØíÑɹÍÉ}ѽ}¥ÉѽÉäô%¹ÁÕÑ ½à ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí   ­ÕÀ¥ÉѽÉäÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈíå½ÕÉ    ­ÕÁ¥ÉѽÉäÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°´Ä°Ä°À°À¤($ÀÌØí¥±}±½ôMÉ¥ÁÑ¥È($ÀÌØí¥±}¹µô%¹ÁÕÑ  ½à ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¹ÑÈ¥±9µÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¥±¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°´Ä°Ä°À°À¤($(%Ý¡¥±Ä($$ÀÌØíÍÉ ô¥±¥¹¥ÉÍÑ¥± ÀÌØí¥±}¹µ¤($$($%¥±5½Ù ÀÌØí¥±}±½µÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¥±}¹µ°ÀÌØí¥±}±½µÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìeHµÀì5=8µÀìedµÀì5%8µÀìMµÀìÅÕ½Ðìµ±½´ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¥±}¹µ¤($%¥±5½Ù ÀÌØí¥±}±½µÀìÅÕ½ÐìÀäÈ쨵±½´ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¥±}¹µ°ÀÌØíÑɹÍÉ}ѽ}¥ÉѽÉä°ä¤($$($%M±À ÄÀÀÀ¤($$(%]¹)¹Õ¹()Õ¹%¹Íѱ±MÉÙ¥ ¤(%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½Ðí%¹Íѱ±¥¹ÍÉÙ¥°Á±ÍÝ¥ÐÅÕ½ÐìµÀì
I1¤(%}MÉÙ¥}
ÉÑ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÀÌØíÍMÉÙ¥9µ°ÅÕ½ÐíÕѽ%P¹ÐÅÕ½Ðì°ÌäìÅÕ½ÐìÌäìµÀìMÉ¥ÁÑÕ±±AÑ µÀìÌäìÅÕ½ÐìÌäì¤(%%ÉɽÈQ¡¸($%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½ÐíAɽ±´¥¹Íѱ±¥¹ÍÉÙ¥°ÉɽȹյȥÌÅÕ½ÐìµÀìÉɽȵÀì
I1µÀìÅÕ½ÐìµÍÍèÅÕ½ÐìµÀì}]¥¹A%}Ñ1ÍÑÉɽÉ5ÍÍ ¤¤(%±Í($%
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½Ðí%¹Íѱ±Ñ¥½¸½ÍÉÙ¥ÍÕÍÍÕ°ÅÕ½Ðì¤(%¹%(%á¥Ð)¹Õ¹ìôôÐí%¹Íѱ±MÉÙ¥)Õ¹Iµ½ÙMÉÙ¥ ¤(%}MѽÁMÉÙ¥ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÀÌØíÍMÉÙ¥9µ¤(%}±ÑMÉÙ¥ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÀÌØíÍMÉÙ¥9µ¤(%¥¹½ÐÉɽÈÑ¡¸
½¹Í½±]É¥Ñ ÅÕ½ÐíÍÉ٥ɵ½ÙÍÕÍÍÕ±±äÅÕ½ÐìµÀìɱ¤(%á¥Ð)¹Õ¹ìôôÐíIµ½ÙMÉÙ¥
Edited by MSF

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×