Jump to content
Sign in to follow this  
kiennv159

ai trong đây có thể giúp tôi về Send (@ HotKeyPressed)?

Recommended Posts

Tôi thấy rõ sự khác biệt giữa 2 phím LShift & RShift khi dùng hàm trên! ai có thể giải thích và khắc phục tình trạng này?

đây là code rút gọn của tôi

For $i = 0 to 127
    HotKeySet(Chr($i), "checkpresskey")
Next

While 1
    Sleep(80)
WEnd

Func checkpresskey()
    HotKeySet(@HotKeyPressed)
    Send(@HotKeyPressed)
EndFunc

nó hoàn toàn chạy nhưng gặp vấn đề sau:

-bạn hãy chạy chương trình và mở Notepad lên và nhập vào chuỗi sau vd: "kien_nguyen330"

-với phím (_) được ấn bằng Left Shift thì ổn cả, còn Right Shift thì "kien_NGUYEN##)"

-không chỉ (_) mà các chữ sau khi dùng Right Shift cũng đều bị kẹt vậy

mọi ý tưởng đều giúp tôi rất nhiều :) SOS

ASCII.au3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin lỗi, nhưng bạn phải viết bằng tiếng Anh, nếu không có lẽ hầu hết những người dùng không thể giúp bạn.

Tôi biết có một số diễn đàn Tiếng Việt ra khỏi đó mà bạn có thể truy cập nếu bạn không thể viết bằng tiếng Anh.

Br,

UEZ


Please don't send me any personal message and ask for support! I will not reply!

Selection of finest graphical examples at Codepen.io

The own fart smells best!
Her 'sikim hıyar' diyene bir avuç tuz alıp koşma!
¯\_(ツ)_/¯  ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ૐ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vietnamese some forums do not really quick enough, and I will try to use English to explain the problem.

this code is made clear my problem

For $i = 0 to 127
    HotKeySet(Chr($i), "checkpresskey")
Next

While 1
    Sleep(80)
WEnd

Func checkpresskey()
    HotKeySet(@HotKeyPressed)
    Send(@HotKeyPressed)
EndFunc

you open Notepad and try to run into the following string eg: "kien_nguyen330. "

-if key (_) is typed by RShift + - the result would be: "kien_NGUYEN # #)". that's my problem.

LeftShift use the good running

Who can help me?

Share this post


Link to post
Share on other sites

I have code that is shortened.

my problem is, can navigate key RShift to LShift ?.

because the Left Shift is normal operation

I always wait latest contribution

Share this post


Link to post
Share on other sites

I affirm that does not happen

you run that code and open the text to look away.

type "kien_nguyen ..." or anything but similar.

use the Right Shift key, the problem appears

Share this post


Link to post
Share on other sites

I know the Shift key can be maintained without the impact of the hand. It is using the keyboard but I do not know what it's keystrokes.

I'm sure that an accident has enabled key combination that raises issues

Share this post


Link to post
Share on other sites

You should look again at the Send Command list in the help file. Look at the list of keys. It gives {RSHIFT} for sending the right shift key. The method you are using is not clear to me, nor correct in my opinion.

Edited by czardas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...