Jump to content
Sign in to follow this  
gseller

Searchable Command Line Launcher

Recommended Posts

gseller

I searched all over for one of these and finally found inspiration from CyberZeroCool's "Master SMS Messanger"...

This is a good example script using an ini to pull applications from command line using a search feature. Hope this helps someone.

I use this with exceeds Hummingbird to launch telnet sessions. I would like to find out if anyone knows how I can give focus to the input box on gui open and switch focus over to the search button when user hits enter?

Thanks To All for help here and there.

Here is a sample ini file. all words in the key and value are searchable

Name This file "commands.ini"

[cmds]
notepad=notepad.exe
regedit=regedit
Temporaray Folder=%temp%
Program Files Folder=%programfiles%
Windows Paint=%SystemRoot%\system32\mspaint.exeoÝ÷ Ù«­¢+Øìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ìMÉ¡±
½µµ¹1¥¹1Õ¹¡Èäͱ±È¤Èä¸à¸ÈÀÀÜ(ì
½µµ¹Ì­ÁÐ¥¸¸¥¹¤¥±¸ÍÉ¡¹É¸É½´Ñ¡½µµ¹±¥¹(ìAÉÑ¥°½É½´è
åÉiɽ
½½°ÌäíÌÅÕ½Ðí5ÍÑÈM5L5Í͹ÈÅÕ½Ðì´Q¡¹¬e½Ô
åÉiɽ
½½°ÌÌì°5äÄÜÈÀÀÜ(ì½¹ÑÐè©ÜÉ¡½Ñµ¥°¹½´(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(9½QÉå%½¸(¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(%¹±Õ±ÐíÕ¥1¥ÍÑY¥Ü¹ÔÌÐì(¥¹±Õ±ÐíÕ¥1¥ÍйÔÌÐì((ÀÌØí%¹¥¥±ôMÉ¥ÁѥȵÀìÅÕ½ÐìÀäÈí½µµ¹Ì¹¥¹¤ÅÕ½Ðì(ÀÌØíÙ1¥ÍѥѴô%¹¥IMÑ¥½¸ ÀÌØí%¹¥¥±°ÅÕ½ÐíµÌÅÕ½Ðì¤)%ÉɽÈ=ÈÀÌØíÙ1¥ÍѥѵlÁulÁtôÀQ¡¸(5Í  ½à ÄØ°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉɽÈÉ¥¹¥¹¤¥±°½È¹¼Ñ¸ÅÕ½Ðì¤)±Í(¹%(ÀÌØí½É´ÄôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíMÉ¡±Mݥѡ½É%¹ÍÉÐÅÕ½Ðì°ÌÔÀ°ÄàÔ°ÈØÔ°äؤìÉÑ̽Ùɱ°Õ¤(ÀÌØíÍÉ¡¥¹ÁÕÐôU%
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°à°ä°ÈÀä°ÈĤ쥹ÁÕнà½ÈÍÉ )U%
ÑɱMÑMÑÑ ´Ä°ÀÌØíU%}=
UL¤ì¥Ù̽ÕÌѼѡ¥¹ÁÕнà½ÈÍÉ )U%
ÑɱMÑ   ­
½±½È ´Ä°Áá
    ¤ìA±±Õ½¹Ñɽ°­É½Õ¹¥¸¥¹ÁÕнà½ÈÍÉ (ÀÌØíÍÉ¡ÕÑѽ¸ôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíMÉ ÅÕ½Ðì°ÈÈаà°àä°ÈÔ°À¤ìÕ ´ÍÉ ÕÑѽ¸¸¸¸)U%
ÑɱMÑMÑÑ À°ÀÌØíU%}=
UL¤ì±±äÑÉ她Ѽ¥Ù½ÕÌѼÍÉ ÕÑѽ¸ÑÈÑåÁ¥¹¥¸Ñ¡¥¹ÁÕнุ¸¡¹Ñ¼ÕÉÑ¡ÈÉÍÉ Ñ¡¥Ì¤(ÀÌØí±ÈõU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí
±ÈÅÕ½Ðì°ÄÈÀ°ÄØÀ°àä°ÈÔ¤ì±ÈÍÉ ½à¹½½È±¥Íнà(ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÑY¥Ü ÅÕ½Ðí-åñY±ÕÅÕ½Ðì°à°ÐÀ°ÌÌÔ°ÄÈĤì¡É¥ÌÑ¡±¥ÍнàÑ¡Ð¥ÍÁ±åÌÑ¡ÍÉ ÉÍÕ±ÑÌ)U%
ÑɱMÑ   ­
½±½È ´Ä°Áá
    ¤ìA±±Õ½¹Ñɽ°­É½Õ¹)}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝMÑ
½±Õµ¹]¥Ñ  ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°À°ÐÀÀ¤ì¥¹¥Ù¥Õ°Í¥é¥¹½ ½±Õ´¥¸Ñ¡±¥Íѽà)}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝMÑ
½±Õµ¹]¥Ñ  ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°Ä°ÈÀÀ¤(ÀÌØí±Õ¹¡  ÕÑѽ¸ôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí=A8ÅÕ½Ðì°ÈÈаÄØÀ°àä°ÈÔ°À¤ì½Á¸Í±Ñ¥Ñ´(ÀÌØí1°ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½Ðí  äèͱ±ÈÅÕ½Ðì°à°ÄØÔ°äÈ°Äܤ챰нÑѽ´)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤()]¡¥±Ä(ÀÌØí¡Õ¤ôU%Ñ5Í ¤(MÝ¥Ñ ÀÌØí¡Õ¤(
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=MìÉÅÕ¥ÉѼá¥ÐÕ¤(á¥Ð(ÍÀÌØí±Èì±ÈÕÑѽ¸½µµ¹°Ý¡¸±¥­ÁɽɵÌÌչѥ½¹Ì(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØíÍÉ¡¥¹ÁÕаÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤ìĸ¥±ÉÌÑ¡¥¹ÁÕнà½ÈÍÉ (ÍÉ ¡U%
ÑɱI ÀÌØíÍÉ¡¥¹ÁÕФ¤ìȸ¤Í¹ÌÍÉ ½µµ¹Í¼Ý±ÈÑ¡±¥Íѽà¸(U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØíÍÉ¡¥¹ÁÕаÀÌØíU%}=
UL¤ì̸¤ÉÑÕɹ̽Õ̽¸Ñ¡¥¹ÁÕнà½È¹áÐÍÉ (ì
ÍÀÌØí¡Õ¤ôÀÌØí±È(
ÍÀÌØíÍÉ¡ÕÑѽ¸ìÍÉ ÕÑѽ¸Ñ¼¥¹¥Ñ¥ÑÍÉ ½¥¹¤¥±(ÍÉ ¡U%
ÑɱI ÀÌØíÍÉ¡¥¹ÁÕФ¤ìÁ½±±Ì¥¹¤¥±(
ÍÀÌØí±Õ¹¡  ÕÑѽ¸ì͹ÕÑѽ¸Ð½Ñѽ´°Ñ¡¥Ì͹ÌÑ¡½µµ¹Ñ¼½Á¸Ñ¡ÉÍձѽµµ¹±¥¹Ý¥Ñ ÉÕµ¹ÑÌѼ±Õ¹ ÍÍÍ¥½¸(±Õ¹  ¤ì±±ÌÑ¡±Õ¹ չѥ½¸±½Ü(U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØíÍÉ¡¥¹ÁÕаÀÌØíU%}=
UL¤ìÉÑÕɹ̽Õ̽¸Ñ¡¥¹ÁÕнà½È¹áÐÍÉ (¹MÝ¥Ñ )]¹()Õ¹ÍÉ  ÀÌØíÑáФìÍÉ Õ¹Ñ¥½¸±±½ÕÐ(}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥Ý±Ñ±±%ÑµÌ ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜĤ(ÀÌØí¥¹¤ô%¹¥IMÑ¥½¸ MÉ¥ÁѥȵÀìÅÕ½ÐìÀäÈí½µµ¹Ì¹¥¹¤ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíµÌÅÕ½Ðì¤ìÉÌÑ¡¥¹¤¥±Õ¹È½¹ÍÑ¥½¸¥(%9½ÐÉɽȹ%ÍÉÉä ÀÌØí¥¹¤¤Q¡¸ì(½ÈÀÌØíôÄQ¼ÀÌØí¥¹¥lÁulÁt(%MÑÉ¥¹%¹MÑÈ ÀÌØí¥¹¥lÀÌØíulÁt°ÀÌØíÑáФQ¡¸(}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥Ý%¹ÍÉÑ%Ñ´ ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°´Ä°ÀÌØí¥¹¥lÀÌØíulÁtµÀìÅÕ½ÐíðÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¥¹¥lÀÌØíulÅt¤ìÍÉ¡ÌÑ¡ÉÉä¹ÌÉÍÕ±ÑÌѼÍÑÉ¥¹(¹%(9áÐ(¹%)¹Õ¹()Õ¹±Õ¹  ¤ì±Õ¹ չѥ½¸±±½ÕÐ(%}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝÑM±Ñ%¹¥Ì ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°À¤ô´ÄQ¡¸(5Í    ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðíe½ÔµÕÍÐͱÐÉÉ¥Èɽ´Ñ¡±¥ÍÐÅÕ½Ðì¤ì±ÉÐ¥¹¼¥Ñ´¥Ìͱѥ¸Ñ¡±¥ÍѽàÑÈÍÉ Õ¹Ñ¥½¸(IÑÕɸ(¹%(M¡±±áÕÑ¡}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝÑ%ѵQáÐ ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝÑM±Ñ%¹¥Ì ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°À¤°Ä¤¤ì±Õ¹¡ÌÑ¡¥Ñ´Í±Ñ¸(MÁ±Í¡QáÑ=¸ ÅÕ½ÐíA±ÍMѹäÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí1Õ¹¡¥¹èÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀì}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝÑ%ѵQáÐ ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥ÝÑM±Ñ%¹¥Ì ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜÄ°À¤°À¤°ÌÀÀ°ÜÔ¤ì¥ÍÁ±å̹¥±¥ÑѱÍÁ±Í Ý¥¹½Ü¥ÍÁ±å¥¹Ñ¡¹µ½Ñ¡¥Ñ´Í±Ñ¹Íå̱չ¡¥¹Ñ¡¥Ì¥Ñ´¸(M±À ÈÀÀÀ¤ì¡½±ÌÍÁ±Í ½Á¸Èͽ¹Ì(MÁ±Í¡= ¤ìÑÕɹÌÍÁ±Í ½Ý¡¸ÈÍÑ¥µ¥ÌÕÀ¸)¹Õ¹

Share this post


Link to post
Share on other sites
JSunn

Hi there,

You should be able to give focus to the input box and press the button using enter using something like this..

;Give the input focus
GuictrlSetState($searchinput, $GUI_FOCUS);Looks like you've got that part

;as for the default button getting pushed when enter is pressed
;Change your button creation line from this:
;$searchbutton = GUICtrlCreateButton("Search", 224, 8, 89, 25, 0)

;to this:
$searchbutton = GUICtrlCreateButton("Search", 224, 8, 89, 25, $BS_DEFPUSHBUTTON)

I was having the same problem with my scripts for a while until I found about about $BS_DEFPUSHBUTTON, Let me know how it goes?

Thanks!

-John

Edited by JSunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
gseller

Cool JSunn, Your suggestion works well. Now However; I have to re-invent the wheel to make this work with the new 3.2.10.0 build. Lots of stuff changed and I was not ready for it... Thanks Again

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.