Jump to content
Sign in to follow this  
rasim

StringRegExpReplace

Recommended Posts

Anyone help me with below code, i tryed get save\folder1\KONAMI-WIN32PES4000 from \\ws4\c\games\soccer4\save\folder1\KONAMI-WIN32PES4000 string.

$string = "\\ws4\c\games\soccer4\save\folder1\KONAMI-WIN32PES4000"

$newStr = StringRegExpReplace($string, "(?i)^.*\\s", "")

MsgBox(0, "", $newStr)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok. I find decision

$newStr = StringRegExpReplace($string, "^.*4\\", "")oÝ÷ Ú0z÷«ÈhºWeG­¢ÇÞºx¯z»ìZ^±úèè~/êº^êÞƦ¢· zw«Æ¥µêçjدy«­¢+ØÀÌØí¹ÝMÑÈôMÑÉ¥¹IáÁIÁ± ÀÌØíÍÑÉ¥¹°ÅÕ½Ðì ý¤¤ üémxÀäÈìÀäÈít¨üÀäÈìÀäÈìü¥ìÍôÀÌØìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(íø ý¤¤ üémxÀäÈìÀäÈít¨üÀäÈìÀäÈìü¥ìÍôÀÌØì(íø(íø5Ñ Ñ¡Éµ¥¹È½Ñ¡ÉàÝ¥Ñ Ñ¡½ÁÑ¥½¹ÌèÍ¥¹Í¹Í¥Ñ¥Ù¡¤¤¬ ý¤¦ì(íø5Ñ Ñ¡ÉÕ±ÈáÁÉÍÍ¥½¸±½Ü¬ üémxÀäÈìÀäÈít¨üÀäÈìÀäÈìü¥ìÍöì(íøáѱäÌÑ¥µÌ­ìÍöì
¡¹Ñ¡¥Ì¹ÕµÈѼµÑ ¥É¹Ð¹ÕµÈ½½±É̽չѥ¹É½´Ñ¡É¥¡Ð(íø5Ñ ¹ä¡ÉÑÈѡХ̹½ÐÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì­mxÀäÈìÀäÈít¨þì(íø  Ñݸéɼ¹Õ¹±¥µ¥ÑÑ¥µÌ°ÌÜÑ¥µÌÌÁ½ÍÍ¥±°áÁ¹¥¹Ì¹¡±é䤬¨þì(íø5Ñ Ñ¡¡ÉÑÈÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½Ðì±¥Ñɱ±ä¬ÀäÈìÀäÈìþì(íø    Ñݸéɼ¹½¹Ñ¥µÌ°Ìµ¹äÑ¥µÌÌÁ½ÍÍ¥±°¥Ù¥¹¬Ì¹¡É䤬þì(íøÍÍÉÐÁ½Í¥Ñ¥½¸ÐÑ¡¹½Ñ¡ÍÑÉ¥¹¡½È½ÉÑ¡±¥¹É¬ÐÑ¡¹½Ñ¡ÍÑÉ¥¹°¥¹ä¤¬ÀÌØîì

"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to build bigger and better idiots. So far, the universe is winning."- Rick Cook

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...