Jump to content
Sign in to follow this  
gcue

variable handling

Recommended Posts

gcue

from this INI file

[LOGS]
Channel="c:\program files\itg\channel itg\us\omssettings.xml","c:\program files\itg\channel itg\us\itgchannel.xml","c:\program files\itg\channel itg\us\positalert.xml","c:\program files\itg\triton\us_servers.cfg","c:\program files\itg\triton\servers.cfg","c:\program files\itg\triton\servers.cfg"
[ASSETS]
ANDS_ETS=d0090774oÝ÷ Ú&¦¶¼¢h¦n«^¶²Ç­jwe¢§¶ayªi®k«^B¶¹B­æ­x¶zYZmé_é]²j{z+péâ(!(+bjf¥²kÊ)à¶âêÞ¢ëp'!½ªâi¹^²)ÞyØ^­çë¢kaxHjëh×6RunWait("wzzip " & @UserName & '\<APP>.zip "<LOG1>" "<LOG2>"')
Run(@WindowsDir & "\explorer.exe " & @UserName & "\")oÝ÷ Ù«­¢+Ù=ÁÐ ÅÕ½ÐíU%=¹Ù¹Ñ5½ÅÕ½Ðì°Ä¤(%¹±Õ±ÐíÕ¥
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(%¹±Õ±Ðí
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(¥¹±Õ±Ðí¥±¹ÔÌÐì()%9½Ð¥±á¥ÍÑÌ ÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìUÍÉ9µ¤Q¡¸(¥É
ÉÑ¡UÍÉ9µ¤)¹%((ÀÌØí¥¹¥¥±ôUÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈíÍÑÑ¥¹Ì¹¥¹¤ÅÕ½Ðì()%9½Ð¥±á¥ÍÑÌ¡UÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈíÍÑÑ¥¹Ì¹¥¹¤ÅÕ½Ðì¤Q¡¸()5Í  ½à À°ÅÕ½Ðí1½ÉÈÅÕ½Ðì°ÌäíMÑÑ¥¹Ì¹¥¹¤¥Ìµ¥ÍÍ¥¹°¹É¥½ÁäÝ¥±°ÉѸÌäì¤((¥±]É¥Ñ ÀÌØí¥¹¥¥±°ÅÕ½Ðím1=MtÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀì|(Ìäí±Ñ¥É¥ÌôÅÕ½ÐíèÀäÈíÁɽɴ¥±ÌÀäÈí±Ñ¥É¥ÌÀäÈí±Ñ¥É¥Ì¹ÐÀäÈí±½ÌÀäÈí¹Ð¹±½ÅÕ½ÐìÌäìµÀì
I1µÀì|(Ìäí9½ÑÌôÅÕ½ÐíèÀäÈí±½ÑÕÌÀäÈí¹½ÑÌÀäÈíÑÀäÈíÕ±Ñ}ɽÙÉä¹±½ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÔèÀäÈíÁÁÌÀäÈí¹½ÑÌÀäÈíÑÀäÈíÕ±Ñ}ɽÙÉä¹±½ÅÕ½ÐìÌäìµÀì
I1µÀì|(ÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀì|(ÅÕ½ÐímMMQMtÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀì|(ÅÕ½ÐíQÍÑ}AÄõÀÀÀÀÀÀÄÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀì|(ÅÕ½ÐíQÍÑ}AÈõÀÀÀÀÀÀÈÅÕ½Ðì¤)¹%()¥´ÀÌØí¥¹¥¥±ôUÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈíÍÑÑ¥¹Ì¹¥¹¤ÅÕ½Ðì)¥´ÀÌØíAô%¹¥IMÑ¥½¸ ÀÌØí¥¹¥¥±°ÅÕ½ÐíMMQLÅÕ½Ðì¤)¥´ÀÌØíÁÁÌô%¹¥IMÑ¥½¸ ÀÌØí¥¹¥¥±°ÅÕ½Ðí1=LÅÕ½Ðì¤(()U%
ÉÑ ÅÕ½Ðí1½ÉÈØÀ¸ÄÅÕ½Ðì°ÔÀÀ°ÔÀÀ¤ìÝ¥±°ÉÑ¥±½½àÑ¡ÐÝ¡¸¥ÍÁ±å¥Ì¹ÑÉ()U%MÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØíU%}Y9Q}
1=M°ÅÕ½ÐíaÕÑѽ¸ÅÕ½Ðì¤()U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤ìÝ¥±°¥ÍÁ±ä¸µÁÑ䥱½½à((ÀÌØí¥±µ¹ÔôU%
Ñɱ
ÉÑ5¹Ô ÅÕ½ÐìµÀí¥±ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí¥±½Á¹¥Ñ´ôU%
Ñɱ
ÉÑ5¹Õ%Ñ´ ÅÕ½Ðí¥Ð%9$ÅÕ½Ðì°ÀÌØí¥±µ¹Ô¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ´Ä°ÅÕ½Ðí¥Ñ%9$ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí¥±á¥Ñ¥Ñ´ôU%
Ñɱ
ÉÑ5¹Õ%Ñ´ ÅÕ½Ðíá¥ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí¥±µ¹Ô¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ´Ä°ÅÕ½ÐíaÕÑѽ¸ÅÕ½Ðì¤((ÀÌØí¡±Áµ¹ÔôU%
Ñɱ
ÉÑ5¹Ô ÅÕ½ÐìµÀí!±ÀÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí¡±Á¡¹¥Ñ´ôU%
Ñɱ
ÉÑ5¹Õ%Ñ´ ÅÕ½Ðí
¡¹1½ÅÕ½Ðì°ÀÌØí¡±Áµ¹Ô¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ´Ä°ÅÕ½Ðí
¡¹ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí¡±Á½ÕѥѴôU%
Ñɱ
ÉÑ5¹Õ%Ñ´ ÅÕ½Ðí½ÕÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí¡±Áµ¹Ô¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ´Ä°ÅÕ½Ðí½ÕÐÅÕ½Ðì¤((ÀÌØíѸôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíÉ1½¥±ÌÅÕ½Ðì°ÈÀÀ°ÐÄÀ°ÄÀÀ°ÌÀ°ÁàÀÌÀÀ¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØíѸ°ÅÕ½ÐíÉÅÕ½Ðì¤((íA´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´)U%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíUÍÉÌÅÕ½Ðì°ÄÀ°ÄÀ¤(ÀÌØíA
}±¥ÍÐôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄÀ°ÌÀ°ÄàÀ°ÈÐÀ¤()½ÈÀÌØí`ôÄѼÀÌØíA
lÁulÁt(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØíA
}±¥ÍаÀÌØíA
lÀÌØíaulÁt¤)9áÐ((íÁÁÌ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´)U%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÁÁÌÅÕ½Ðì°ÈÄÀ°ÄÀ¤(ÀÌØíÁÁÍ}±¥ÍÐôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÄÀ°ÌÀ°ÈÔÀ°ÈÐÀ¤()½ÈÀÌØí`ôÄѼÀÌØíÁÁÍlÁulÁt(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØíÁÁÍ}±¥ÍаÀÌØíÁÁÍlÀÌØíaulÁt¤)9áÐ((íÍÍд´´´´´´´´´´´´´´´´)U%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÍÍÐÅÕ½Ðì°ÄÀ°ÈàÀ¤(ÀÌØíÍÍÑ}¥¹ÁÕÐôU%
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄÀ°ÌÀÀ°ÄàÀ¤((íÙ¥±±1½Ì´´´´´´´´´´´´´´´´´)U%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÙ¥±±1½ÌÅÕ½Ðì°ÈÄÀ°ÈàÀ¤(ÀÌØí=U9}±¥ÍÐôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÄÀ°ÌÀÀ°ÈÔÀ°äÔ¤((ìIոѡU$չѥ°Ñ¡¥±½¥Ì±½Í)]¡¥±Ä(MÝ¥Ñ U%Ñ5Í ¤(í
±½ÍÑ¥½¸(
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=M(á¥Ñ1½½À(í
±¥¬Ý¥Ñ¡¥¸ÕÍȼÁ±¥ÍÐ(
ÍÀÌØíA
}±¥ÍÐ(Á½ÁÕ±Ñ}ÍÍÐ ¤(í
±¥¬Ý¥Ñ¡¥¸1=L¼ÁÁ̱¥ÍÐ(
ÍÀÌØíÁÁÍ}±¥ÍÐ(Á½ÁÕ±Ñ}Ù¥±± ¤(í
±¥¬Ý¥Ñ¡¥¸±½¥±¹µÌ±¥ÍÐ(
ÍÀÌØí=U9}±¥ÍÐ(M¡±±áÕÑ¡Õ¥
ÑɱI ÀÌØí=U9}±¥ÍФ¤(¹MÝ¥Ñ )]¹()Õ¹Á½ÁÕ±Ñ}ÍÍÐ ¤(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØíÍÍÑ}¥¹ÁÕаÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤((í¥¹¥¹¤­ä¥¸½É¥¥¹°ÉÉä(½ÈÀÌØí`ôÄѼÀÌØíA
lÁulÁt(%ÀÌØíA
lÀÌØíaulÁtôÀÌØíÕÉɹÐQ¡¸(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØíÍÍÑ}¥¹ÁÕаÀÌØíA
lÀÌØíaulÅt¤(¹%(9áÐ)¹Õ¹()Õ¹Á½ÁÕ±Ñ}Ù¥±± ¤(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí=U9}±¥ÍаÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤((ÀÌØíÕÉɹÐôÕ¥
ÑɱI ÀÌØíÁÁÍ}±¥ÍФ((í¥¹¥¹¤­ä¥¸½É¥¥¹°ÉÉä(½ÈÀÌØí`ôÄѼÀÌØíÁÁÍlÁulÁt(%ÀÌØíÁÁÍlÀÌØíaulÁtôÀÌØíÕÉɹÐQ¡¸(ÀÌØíQµÀôMÑÉ¥¹MÁ±¥Ð ÀÌØíÁÁÍlÀÌØíaulÅt°ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðì¤(½ÈÀÌØí`ôÄѼÀÌØíQµÁlÁt(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí=U9}±¥ÍаÀÌØíQµÁlÀÌØíat¤(9áÐ(¹%(9áÐ)¹Õ¹()Õ¹¥Ñ%9$ ¤(M¡±±áÕÑ]¥Ð¡UÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈíÍÑÑ¥¹Ì¹¥¹¤ÅÕ½Ðì¤(5Í    ½à ÈØÈÄÐаÅÕ½Ðí1½ÉÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%9$¡¹Ìݽ¸ÌäíÐÍ¡½Üչѥ°1½ÉÈ¥ÌÉÍÑÉѸÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹()Õ¹É ¤()%¥±á¥ÍÑÌ¡UÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìÅÕ½ÐíÑÍйé¥ÀÅÕ½Ðì¤Q¡¸(¥±±Ñ¡UÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìÅÕ½ÐíÑÍйé¥ÀÅÕ½Ðì¤)¹%((í%¥±á¥ÍÑÌ ÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìU%
ÑɱI ÀÌØíÍÍФµÀìÅÕ½ÐìÀäÈíÀÌØìÀäÈ츸ÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìÅÕ½Ðì¨ÅÕ½ÐìµÀìU%
ÑɱI ÀÌØíÍÍФµÀìÅÕ½Ð쨹±½ÅÕ½Ðì¤Q¡¸()IÕ¹]¥Ð ÅÕ½ÐíÝéé¥ÀÅÕ½ÐìµÀìUÍÉ9µµÀìÌäìÀäÈíÑÍйé¥ÀÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈíÀÀÔØàÐäÀäÈíÀÌØìÀäÈíAɽɴ¥±ÌÀäÈíQ@ÀäÈíɽ±±¥¹¹±½ÅÕ½ÐìÅÕ½ÐíèÀäÈíµÍ¥±½¹ÑáÐÅÕ½ÐìÌäì¤)IÕ¸¡]¥¹½ÝͥȵÀìÅÕ½ÐìÀäÈíáÁ±½ÉȹáÅÕ½ÐìµÀìUÍÉ9µµÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½Ðì¤((í±Í%(ì5Í ½à ÄØ°ÅÕ½Ðí1½ÉÈÅÕ½Ðì°ÌäíU¹±Ñ¼±½ÑÑ¡½Í±½¥±Ìɽ´èÌäìµÀìU%
ÑɱI ÀÌØíÍÍФ¤)¹%()¹Õ¹()Õ¹
¡¹ ¤)5Í ½à ÈØÈÄÐаÅÕ½Ðí1½ÉÈØÀ¸ÄÅÕ½Ðì°Ìäí
¡¹1½ÌäìµÀí
I1µÀì|(ÌäìÌäìµÀí
I1µÀì|(Ìäí9¼
¡¹ÌÌäìµÀí
I1µÀì|(ÌäìÌäìµÀí
I1µÀì|(ÌäíA±Í½¹ÑÐa4àäÀÜØÀ½ÈÍÕÍÑ¥½¹Ì½ÈÕÉÁ½ÉÑ̸Ìäì¤)¹Õ¹()Õ¹½ÕÐ ¤(5Í   ½à ÈØÈÈÀà°ÅÕ½Ðí½ÕÐÅÕ½Ðì°Ìäí1½ÉÈØÀ¸ÄÌäìµÀì
I1µÀì|(ÌäìÌäìµÀì
I1µÀì|(ÌäíÉ̱½¥±¡Ì¤É½´ÍÍÑ̽ÁÁ±¥Ñ¥½¹ÌÍÁ¥¥¥¸ÍÑÑ¥¹Ì¹¥¹¤ÌäìµÀì
I1µÀì|(Ìäí¹½µÁÉÍÍ̥нѡ´Ñ¼é¥À¥±¸ÌäìµÀì
I1µÀì|(ÌäìÌäìµÀì
I1µÀì|(Ìäí
½¹ÑÐa4àäÀÜØÀ½ÈÅÕÍÑ¥½¹Ì½ÍÕÍÑ¥½¹Ì¸Ìäì¤)¹Õ¹ìôôÐí½ÕÐ()Õ¹aÕÑѽ¸ ¤(á¥Ð)¹Õ¹

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×