Jump to content
Sign in to follow this  
cherdeg

Remotely Reset Passwords on selectable Domain Computers

Recommended Posts

cherdeg

Hi all,

...here and today a little contribution of my work to all the ones hopefully interested. An outline:

- User has to autenticate against the domain

- The tool collects all computers in a given Microsoft Domain based on the existing Computer Accounts in AD

- Then the user can select the computers to remotely reset the passwords of (at the moment, but change if requires) up to 10 local user Accounts

- The names of the accounts to be changed are, as the name of the administrative user, read from an INI-file

- "pspasswd.exe" by SysInternals is finally used to reset the passwords on the selected machines (you can dl it here: http://www.microsoft.com/technet/sysintern.../pspasswd.mspx)

At the moment the domains we have here are hardcoded into "ResetRemotePasses.au3" (I replaced their names by "DOMAIN-1", etc.), you need to change the Domain. Further you have to enter the names of the service users you want the passes reset of into the INI-file. Finally you will have to modify the following line to your needs:

$cmd = "\\FileServer\Tools\pspasswd.exe \\" & $arrSelectedHosts[$i] & " -u " & $AdminUser & " -p " & $AdminPass & " " & $arrUser[$j] & " " & $arrPasses[$j]oÝ÷ Ù8^¶%rìËl¡ûa­çW¬Ö«¨µ¬zÔ^^=«,zƮޫ¨µ«­¢+Øì(ì(ì
¡É¥ÍѽÁ !É°)Õ¹ÄÀ¼ÈÀÀà(ì¡ÑÑÀè¼½ÝÝ̵ܹ¥ÐµÍ½±ÕÑ¥½¹Ì¹(ì(ì(((쥹ѡ¥¹±Õ¥±Ì(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(¥¹±Õ±ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÍ}Õ¹¹ÔÌÐì(((쥹±½°ÙÉ¥±Ì(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)±½°ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±ôÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍ̹¥¹¤ÅÕ½Ðì)±½°ÀÌØíÍ}¥¹¥}ÍÑ¥½¹Ìô%¹¥IMÑ¥½¹9µÌ ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±¤)±½°ÀÌØíµ¥¹UÍÈ)±½°ÀÌØíµ¥¹AÍÌ((ì!¥Ñ¡µ¸QÉäµ%½¸Ñ¡Ð¹½½ä¹Ì(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(9½QÉå%½¸((íøìI½¹¥éÑ¡ÕÉɹÐÍåÍÑ´ÌäíÌ=ÁÉÑ¥½¸MåÍÑ´(íøìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(íø1½°ÀÌØí=MÙÈô=MYÉÍ¥½¸(((ì
¡¬¥Ñ¡É±Éä¥ÌÉÕ¹¹¥¹¥¹Íѹ½ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍ̹áÅÕ½Ðì(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)%]¥¹á¥ÍÑÌ ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì¤Q¡¸(%5Í   ½à ÄØ°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉɽÈÌÌìQ¡É¥Ì±ÉäÉÕ¹¹¥¹¥¹Íѹ½IÍÑIµ½ÑAÍÍ̹áÌÌìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%á¥Ð)¹%(((ì
¡¬¥Ñ¡%9$µ¥±á¥ÍÑÌ(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ÀÌØíIY°ô¥±á¥ÍÑÌ ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±¤)%ÀÌØíIY°±ÐìÐìÄQ¡¸(%5Í  ½à ÄØ°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉɽÈÌÌì%9$µ¥±ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±µÀìÅÕ½Ð칽нչÌÌìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%á¥Ð)¹%(((ìIͽ±ÙÑ¡¹µ½Ñ¡ÕÉɹнµ¥¸(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ÀÌØí%¹½Y±ÕôÅÕ½ÐíIͽ±Ù¥¹Ñ¡½µ¥¸Ñ¡¥Ìµ¡¥¹¥ÌµµÈ½¸¸¸ÅÕ½Ðì)}%¹½Õ¤ ÀÌØí%¹½Y±Õ¤(ÀÌØí½µ¥¸ôÑI½½ÑM ¤)%ÀÌØí½µ¥¸ôÅÕ½Ðí¥±ÅÕ½ÐìQ¡¸(%U%±Ñ ¤(%5Í   ½à ÄØ°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉɽÈÌÌìQ¡¥Ì½µÁÕÑȥ̹¼µµÈ½¹ä½µ¥¸´Á±ÍÕÍÑ¡¥ÌÕÑ¥±¥Ñ佸½µ¥¸µµÈ¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%á¥Ð)¹%)U%±Ñ ¤(((ì
¡¬½Èµ¥¹¥ÍÑÉÑ¥Ùɹѥ±Ì¥¸Ñ¡ÕÉɹнµ¥¸(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ÀÌØíµ¥¹UÍÈô%¹¥I ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±°ÅÕ½Ðíµ¥¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðíµ¥¹UÍÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðíµ¥¹¥ÍÑÉѽÈÅÕ½Ðì¤()1½°ÀÌØí9Ñ¥½Í½µ¥¸)%MÑÉ¥¹%¹MÑÈ ÀÌØí½µ¥¸°ÅÕ½Ðí=5%8´ÄÅÕ½Ðì°À¤Q¡¸($ÀÌØí9Ñ¥½Í½µ¥¸ôÅÕ½Ðí=5%8´ÄÅÕ½Ðì)¹%)%MÑÉ¥¹%¹MÑÈ ÀÌØí½µ¥¸°ÅÕ½Ðí=5%8´ÌÅÕ½Ðì°À¤Q¡¸($ÀÌØí9Ñ¥½Í½µ¥¸ôÅÕ½Ðí=5%8´ÌÅÕ½Ðì)¹%)%MÑÉ¥¹%¹MÑÈ ÀÌØí½µ¥¸°ÅÕ½Ðí=5%8´ÈÅÕ½Ðì°À¤Q¡¸($ÀÌØí9Ñ¥½Í½µ¥¸ôÅÕ½Ðí=5%8´ÈÅÕ½Ðì)¹%((ÀÌØíµ¥¹AÍÌô%¹ÁÕÑ ½à ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¹ÑÈÑ¡ÁÍÍݽɽѡ½µ¥¹µ¥¸½ÈÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí9Ñ¥½Í½µ¥¸µÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìèÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðì¨ÅÕ½Ðì°ÌÀÀ°ÄÈÀ¤)%ÀÌØíµ¥¹AÍÌôÌäìÌäìQ¡¸(%5Í    ½à ÄØ°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉɽÈÌÌìµÁÑäɹѥ±ÌÍÕÁÁ±¥´å½Ôɹ½Ð±±½ÝѼÉÍÐÁÍÍݽÉÌÌÌìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%á¥Ð)±Í(%1½°ÀÌØíÉÐôÀ(%É¥Ù5Á° ÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈí±½±¡½ÍÐÀäÈíÀÌØìÅÕ½Ðì¤(%%É¥Ù5Á ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈí±½±¡½ÍÐÀäÈíÀÌØìÅÕ½Ðì°À°ÀÌØíµ¥¹UÍÈ°ÀÌØíµ¥¹AÍ̤ôÀÌØíÉÐQ¡¸($%5Í    ½à ÄØ°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉɽÈÌÌì]ɽ¹É¹Ñ¥±ÌÍÕÁÁ±¥½ÈÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí9Ñ¥½Í½µ¥¸µÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì´å½Ôɹ½Ð±±½ÝѼÉÍÐÁÍÍݽÉÌÌÌìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤($%á¥Ð(%¹%)¹%((쥱°Ñ¡¹µÌ½Í±Ñ½È±°¡½ÍÑÌ¥¹Ñ¼¸ÉÉä(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ÀÌØíÉÉ
½µÁÕÑÉÌôÑ
½µÁÕÑÉÌ ÀÌØí½µ¥¸¤(ÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑÌô¥ÍÁ
½µÁÕÑÉÌ ÀÌØíÉÉ
½µÁÕÑÉ̤(((íøì
¡¬¥Ñ¡Í±¼¡Ìݽɭ½ÕнÉÉѱä(íøìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(íø}ÉÉå¥ÍÁ±ä ÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑ̤(((ìMÐÉÉå̽ÈUÍɹµÌ¹AÍÍݽÉÌ(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ì
¡¬¡½Üµ¹ä½Ñ¡ÄÀÁ½ÍÍ¥±UÍÉÌ¡ÙÁÍÍÌÍÐ¥¸Ñ¡%9$µ¥± ÀÌØí½Õ¹ÑȤ)1½°ÀÌØí½Õ¹ÑÈôÀ)½ÈÀÌØí¨ôÀQ¼ä($ÀÌØíÑÕ±UÍÈôÅÕ½ÐíUÍÉ|ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¨(%%%¹¥I ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±°ÅÕ½ÐíUÍÉÌÅÕ½Ðì°ÀÌØíÑÕ±UÍÈ°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ð줱ÐìÐìÌäìÌäìQ¡¸($$ÀÌØí½Õ¹ÑÈôÀÌØí½Õ¹ÑȬÄ(%¹%)9áÐ((ì
ÉÑÑ¡ÉÉäÀÌØíÉÉUÍÈ¡å¹µ¥±±ä¥¸Í¥éÁ¹¥¹½¸ÀÌØí½Õ¹ÑÈÌäíÌÙ±Õ¤)1½°ÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí½Õ¹ÑÉt)½ÈÀÌØí¨ôÀQ¼ÀÌØí½Õ¹ÑÈ($ÀÌØíÑÕ±UÍÈôÅÕ½ÐíUÍÉ|ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¨(%%%¹¥I ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±°ÅÕ½ÐíUÍÉÌÅÕ½Ðì°ÀÌØíÑÕ±UÍÈ°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ð줱ÐìÐìÌäìÌäìQ¡¸($$ÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí©tô%¹¥I ÀÌØíÍ}¥¹¥}¥±°ÅÕ½ÐíUÍÉÌÅÕ½Ðì°ÀÌØíÑÕ±UÍÈ°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%¹%)9áÐ((ì
ÉÑÑ¡ÉÉäÀÌØíÉÉAÍÍÌ¡±Í¼å¹µ¥±±ä¥¸Í¥éÁ¹¥¹½¸ÀÌØí½Õ¹ÑÈÌäíÌÙ±Õ¤äÍ­¥¹Ñ¡ÕÍÈѼ¹ÑÈÑ¡½É¥¹ÁÍÍÌ)1½°ÀÌØíÉÉAÍÍÍlÀÌØí½Õ¹ÑÉt)½ÈÀÌØí¨ôÀQ¼U   ½Õ¹ ÀÌØíÉÉUÍȤ´Ä(($$ÀÌØíÑÕ±UÍÈôMÑÉ¥¹UÁÁÈ ÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí©t¤($$ÀÌØíÉÉAÍÍÍlÀÌØí©tô%¹ÁÕÑ ½à ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíA±Í¹ÑÈÑ¡¹ÜAÍ̽ÈÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÑÕ±UÍȵÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìèÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðì¨ÅÕ½Ðì°ÌÀÀ°ÄÈÀ¤($%%ÉɽÈ=ÈÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí©tôÌäìÌäìQ¡¸($$%á¥Ñ1½½À($%¹%(%U¹Ñ¥°ÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí©t±ÐìÐìÌäìÌäì=ÈÉɽÈ)9áÐ(((ìIÍÐÑ¡ÁÍÍݽÉ̽ȱ°ÍÁ¥¥ÕÍÉ̽¸Ñ¡Í±ÑÍåÍѵÌ(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ÀÌØí¹ÕµÉ=5¡¥¹ÌôU ½Õ¹ ÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑ̤)½ÈÀÌØí¤ôÀQ¼U  ½Õ¹ ÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑ̤´Ä($ÀÌØíÑÕ±5¡¥¹ôMÑÉ¥¹UÁÁÈ ÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑÍlÀÌØí¥t¤($ÀÌØí%¹½Y±ÕôÅÕ½ÐíAɽÍÍ¥¹µ¡¥¹ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¤¬ÄµÀìÅÕ½Ðì½ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¹ÕµÉ=5¡¥¹ÌµÀìÅÕ½Ðì ÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÑÕ±5¡¥¹µÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤ÅÕ½Ðì(%}%¹½Õ¤ ÀÌØí%¹½Y±Õ¤(%½ÈÀÌØí¨ôÀQ¼U ½Õ¹ ÀÌØíÉÉUÍȤ´Ä($$ÀÌØíµôÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈí¥±MÉÙÈÀäÈíQ½½±ÌÀäÈíÁÍÁÍÍݹáÀäÈìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑÍlÀÌØí¥tµÀìÅÕ½ÐìµÔÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíµ¥¹UÍȵÀìÅÕ½ÐìµÀÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíµ¥¹AÍ̵ÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí©tµÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÉÉAÍÍÍlÀÌØí©t(íø$$ÀÌØíµôÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈí¥±MÉÙÈÀäÈíQ½½±ÌÀäÈíÁÍÁÍÍݹáÀäÈìÀäÈìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÉÉM±Ñ!½ÍÑÍlÀÌØí¥tµÀìÅÕ½ÐìµÔÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíµ¥¹UÍȵÀìÅÕ½ÐìµÀÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíµ¥¹AÍ̵ÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÉÉUÍÉlÀÌØí©tµÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíÉÉAÍÍÍlÀÌØí©tµÀìÅÕ½ÐìÐìèÀäÈíÕ}IÍIµA´ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¨µÀìÅÕ½Ðì¹ÑáÐÅÕ½Ðì($%IÕ¸¡
½µMÁµÀìÅÕ½Ðì½ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíµ°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°M]}!%¤(%9áÐ(%U%±Ñ ¤)9áÐ(((쥹±±äѱ°Ñ¡ÕÍÈÑ¡ÐÙÉåÑ¡¥¹¥ÌÉС¹½ÈÕ­ÌÍ­¡½ÁÑ¡ÐÑ¡¥Ì¥Ì¹½Ñ¡¥¹ÕÐÑ¡ÉÑÉÕÑ ¤(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)U%±Ñ ¤)5Í   ½à À°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíIÍÑIµ½ÑAÍÍÌÍÕÍÍÕ±±ä½µÁ±Ñ½Èѡͱѡ½ÍÑ̸ÅÕ½Ðì¤)á¥oÝ÷ Ûj®¢Ô^±ëQzj-xö¬±ëºw»z®¢Ö®¶­sc²22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220£°£²6&7F÷W&FVr§VæRó#£²GG¢ò÷wwræ72ÖB×6öÇWFöç2æFP£°£²22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220  £²FVfæRFRæ6ÇVFRfÆW0£²ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓТ6æ6ÇVFRfÇC´'&æS2fwC°¢4æ6ÇVFRfÇC´wVG&VUfWræS2fwC°¢6æ6ÇVFRfÇC´uT6öç7FçG4WæS2fwC°¢6æ6ÇVFRfÇCµvæF÷w46öç7FçG2æS2fwC°¢6æ6ÇVFRfÇCµ7FF46öç7FçG2æS2fwC°  £²FRgVæ7FöâF76ö×WFW'2b33c¶'$6ö×WFW'2F7Æ2FR&W7VÇG2ââçFW&7FfRuT£²ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓФgVæ2F76ö×WFW'2b33c¶'$6ö×WFW'2 uTFVÆWFR¢FÒb33c·EG&VT'%³Ð¢b33c·DwVÒuT7&VFRgV÷C´CS&W6WE&VÖ÷FU76W2gV÷C²ÃcRÃ3#bÂÓÂÓ¢b33c·EG&VRÒuT7G&Ä7&VFUG&VUfWrRÃRÃSRÃ#SÄ&"#SbÃSR¢b33c·E6VÆV7DÆÂÒuT7G&Ä7&VFT'WGFöâgV÷Cµ6VÆV7BÆÂgV÷C²ÃRÃ#sÃsRÃ#¢b33c·DFU6VÆV7DÆÂÒuT7G&Ä7&VFT'WGFöâgV÷C´FW6VÆV7BÆÂgV÷C²ÃRÃ#RÃsRÃ#¢b33c·Fö´'FâÒuT7G&Ä7&VFT'WGFöâgV÷C´ô²gV÷C²ÃRÃ#RÃsRÃ# b33c·F64'FâÒuT7G&Ä7&VFT'WGFöâgV÷C´6æ6VÂgV÷C²ÃRÃ#sÃsRÃ#¢uT7G&Å6WE7FFRÓÂb33c´uTôdô5U2¢¢f÷"b33c¶ÒFòT&÷VæBb33c¶'$6ö×WFW'2Ò¢b33c·EG&VT'%²b33c¶ÒÒuT7G&Ä7&VFUG&VUfWtFVÒb33c¶'$6ö×WFW'5²b33c¶ÒÂb33c·EG&VR¢&TFÒb33c·EG&VT'%²b33c¶²%ТæW@¢¢b33c·Ef%G&VT6÷VçBÒôuT7G&ÅG&VUfWuôvWD6÷VçBuT7G&ÄvWDæFÆRb33c·EG&VR¢uT6WE7FFR5uõ4õrÂb33c·DwV¢¢vÆR¢¢b33c¶×6rÒuTvWD×6r  bb33c¶×6rÒb33c´uTôUdTåEô4Äõ4R÷"b33c¶×6rÒb33c·F64'FâFVà W@ VæD`¢¢bb33c¶×6rÒb33c·E6VÆV7DÆÂFVà¢f÷"b33c¶ÒFòb33c·Ef%G&VT6÷VçBÒ¢uT7G&Å6WE7FFRb33c·EG&VT'%²b33c¶ÒÂb33c´uTô4T4´TB¢æW@¢VæD`¢¢bb33c¶×6rÒb33c·DFU6VÆV7DÆÂFVà¢f÷"b33c¶ÒFòb33c·Ef%G&VT6÷VçBÒ¢uT7G&Å6WE7FFRb33c·EG&VT'%²b33c¶ÒÂb33c´uTõTä4T4´TB¢æW@¢VæD`¢¢bb33c¶×6rÒb33c·Dô´'FâFVà¢Æö6Âb33c·E7G%6VÆV7FVD÷7G0¢f÷"b33c¶ÒFòb33c·Ef%G&VT6÷VçBÒ¢b&DæBuT7G&Å&VBb33c·EG&VT'%²b33c¶ÒÂb33c´uTô4T4´TBFVà¢b33c·E7G%6VÆV7FVD÷7G2Òb33c·E7G%6VÆV7FVD÷7G2fײuT7G&Å&VBb33c·EG&VT'%²b33c¶ÒÃfײgV÷C²ÂgV÷C°¢VæD`¢æW@¢uTFVÆWFRb33c·DwV¢b33c·D'%6VÆV7FVD÷7G2Ò7G&æu7ÆBb33c·E7G%6VÆV7FVD÷7G2ÂgV÷C²ÂgV÷C²¢ô'&FVÆWFRb33c·D'%6VÆV7FVD÷7G2âô'&FVÆWFRb33c·D'%6VÆV7FVD÷7G2ÅT&÷VæBb33c·D'%6VÆV7FVD÷7G2Ó¢&WGW&âb33c·D'%6VÆV7FVD÷7G0¢VæD`¢¢tVæ@¤VæDgVæ0  £²FRgVæ7FöâvWD6ö×WFW'2b33c¶FöÖææÖRÆöö·2WFR6ö×WFW'2âFR7W'&VçBFöÖࣲÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓФgVæ2vWD6ö×WFW'2b33c¶FöÖææÖR¢b33c¶ö&¤6ö×WFW'2Òö&¤vWBgV÷C´ÄD¢òô4ãÔ6ö×WFW'2ÂgV÷C²fײb33c¶FöÖææÖR¢Æö6Âb33c·7G$6ö×WFW'0¢f÷"b33c¶ö&¢âb33c¶ö&¤6ö×WFW'0¢b33c·7G$6ö×WFW'2Òb33c·7G$6ö×WFW'2fײb33c¶ö&¢äæÖRfײgV÷C²ÂgV÷C°¢æW@¢b33c¶ö&¢ÒgV÷C²gV÷C°¢b33c¶ö&¤6ö×WFW'2ÒgV÷C²gV÷C°¢b33c·7G$6ö×WFW'2Ò7G&ætÆVgBb33c·7G$6ö×WFW'2Å7G&ætÆVâb33c·7G$6ö×WFW'2Ó¢b33c·7G$6ö×WFW'2Ò7G&æu&WÆ6Rb33c·7G$6ö×WFW'2ÂgV÷C´4ãÒgV÷C²ÂgV÷C²gV÷C²¢b33c¶'$6ö×WFW'2Ò7G&æu7ÆBb33c·7G$6ö×WFW'2ÂgV÷C²ÂgV÷C²¢ô'&FVÆWFRb33c¶'$6ö×WFW'2âô'&6÷'Bb33c¶'$6ö×WFW'2¢&WGW&âb33c¶'$6ö×WFW'0¤VæDgVæ0  £²FRgVæ7FöâvWE&ö÷DE4RÆöö·2WFR7W'&VçBFöÖࣲÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓФgVæ2vWE&ö÷DE4R¢b33cµ&ö÷DE4RÒö&¤vWBgV÷C´ÄD¢òõ&ö÷DE4RgV÷C²¢b4ö&¢b33cµ&ö÷DE4RFVà¢&WGW&âb33cµ&ö÷DE4RævWBgV÷C´FVfVÇDæÖæt6öçFWBgV÷C²¢VÇ6P¢&WGW&âgV÷C´fÆVBgV÷C°¢VæD`¤VæDgVæ0  £²gVæ7FöâôæfôuTFòF7Æâæfò&÷WBFRF6²7W'&VçFÇ&ö6W76VBࣲÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓФgVæ2ôæfôuTb33c´æfõfÇVR uT7&VFRgV÷C²gV÷C²Â3ÂÂÓÂÓÂb33cµu5õ÷WÂb33cµu5ôUõDôôÅtäDõrÂgV÷C²gV÷C² uT7G&Ä7&VFTÆ&VÂb33c´æfõfÇVRÂÂCRÂ3ÂÓÂb33cµ55ô6VçFW" uT6WE7FFR5uõ4õr 6ÆVWS¤VæDgVæ2³ÓÒfwCµôæfôuT

3.) and finally "ResetRemotePasses.ini":

CODE
; ###################################################################################

;

; Christoph Herdeg, May 10/2008

; http://www.cs-it-solutions.de

;

; ###################################################################################

;

; Within this file some (not all) of the settings to be used by

; "ResetRemotePasses.exe" are configured.

;

;

;##################################General Settings##################################

[users]

; There is a max. of 10 users to be defined here!

User_0=Administrator

User_1=

User_2=

User_3=

User_4=

User_5=

User_6=

User_7=

User_8=

User_9=

[Admin]

; Name and Password of the administrative Domain-Account to be used (without domain)

AdminUser=Administrator

Feel free to use or change, but please upload changed versions including a description of your changes here. I would be pleased to see some optimizations here also.

Best Regards,

Chris

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×