Jump to content
Sign in to follow this  
LeThanh201

CDRom Direct - Open/Close ur CDRom

Recommended Posts

LeThanh201

Hi, all

It have created code to open/close my CDTray and I also posted this code in my forum and some forum for Vietnamese so someone can see it in them. I want to post it in this forum to share for someone else

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=E:\Anh\Virtual Drive 8\MGR.ico
#AutoIt3Wrapper_Outfile=CDRomDirect.exe
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment=Phan mem dong mo o CDRom
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=CDRomDirect
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.1.0.0
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=Copyright ɠ2008 VanThanh
#AutoIt3Wrapper_Res_SaveSource=y
://////=__=
://////=__=,,
://////=__=
://////=__=.
://////=__=
://////=__=//
://////=__='
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include < GUIConstantsEx.au3 >
#include 
#include 
#NoTrayIcon
Opt("TrayMenuMode", 1)
Opt('Guicloseonesc', 0)
;HotKeySet
HotKeySet("^+{PgUp}", "hien")
Func hien()
    GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
EndFunc   ;==>hien

HotKeySet("^+{PgDn}", "an")
Func an()
    GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
  TrayTip("Thông báo", "Chương trình đang chạy" & @CRLF & "Ctrl +  Shift + {Down} - Đóng/Mở ổ CD-Rom" & @CRLF & "Ctrl + Shift +  {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn}  - Ẩn bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát",  10, 1)
EndFunc   ;==>an

HotKeySet("^+{End}", "thoat")
Func thoat()
    $msg = GUIGetMsg()
    $msg = $gui_event_close
EndFunc   ;==>thoat

HotKeySet("^+{down}", "chuyendoi")
Func chuyendoi()
    $msg = GUIGetMsg()
    $msg = $dm
EndFunc   ;==>chuyendoi
;GUI
$chinh = GUICreate("Open/Close CDRom", 310, 290)
GUISetBkColor(0x00ff00, $chinh)
GUISetIcon('shell32.dll', 295)
$label1 = GUICtrlCreateLabel('Open/Close CD-Rom', 37, 10, 280, 35)
GUICtrlSetFont(-1, 19, 400, 4, "Monotype Corsiva")
$dm = GUICtrlCreateButton("Mở", 118, 50, 70, 60)
GUICtrlSetFont($dm, 14, 400, -1, "MS Reference Sans Serif")
GUICtrlSetBkColor($dm, 0x8080FF)
$about = GUICtrlCreateButton("About", 10, 150, 60, 30)
GUICtrlSetBkColor($about, 0x00FFFF)
;Labels
GUICtrlCreateLabel("Sử dụng các phím nóng sau đây :", 80, 120)
GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {Down} - Đóng/Mở", 80, 135)
GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển", 80, 150)
GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển", 80, 165)
GUICtrlCreateLabel("Ctrl + Shift +  {End}  - Thoát", 80, 180)
$gr = GUICtrlCreateGroup('', 10, 200, 230, 80)
$cb1 = GUICtrlCreateCheckbox('&Khởi động cùng Windows', 10, 195)
$rd1 = GUICtrlCreateRadio('&Tự động ẩn chương trình', 30, 215)
$rd2 = GUICtrlCreateRadio('&Chỉ ẩn xuống khay hệ thống', 30, 235)
$rd3 = GUICtrlCreateRadio('&Hiện bảng điều khiển', 30, 255)
$ok = GUICtrlCreateButton('&OK', 250, 220, 50, 35)
GUICtrlSetBkColor($ok, 0x99FF00)
GUICtrlCreateLabel("Let's", 20, 60, 93, 50)
GUICtrlSetFont(-1, 30, 400, 12, "Poor Richard")
GUICtrlCreateLabel("Go!!!", 203, 60, 93, 50)
GUICtrlSetFont(-1, 30, 400, 12, "Poor Richard")
GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
;Drive  and status
$drive = DriveGetDrive("CDRom")
$tt = GUICtrlRead($dm)
;Tray
$dk = TrayCreateItem("Bảng điều khiển")
TrayItemSetState($dk, $tray_default)
TrayCreateItem("")
$tacgia = TrayCreateItem("About me")
TrayCreateItem("")
$thoat = TrayCreateItem("Thoát")
TraySetIcon('shell32.dll', 295)
TraySetState()
TraySetClick(8)
;Ẩn Down SystemTray khi khởi động
If $CMDLINE[0] > 0 And $CMDLINE[1] = "-Silent" Then
    Sleep(1000)
    GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
  TrayTip( "Đã sẵn sàng", 'Ấn Ctrl + Shift + {PgUp} để gọi bảng điều  khiển' & @CRLF & 'Byeee ..................................',  10, 1)
    Sleep(5000)
    AutoItSetOption('trayiconhide', 1)
ElseIf $CMDLINE[0] > 0 And $CMDLINE[1] = "-Tray" Then
    GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
  TrayTip("Đã sẵn sàng" , "Ctrl + Shift + {Down} - Đóng/Mở ổ CD-Rom"  & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" &  @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn} - Ẩn bảng điều khiển" & @CRLF  & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát", 10, 1)
Else
    GUISetState(@SW_SHOW, $chinh)
EndIf ; ===>Ket thuc
;Kiểm tra xem chương trình có đang chạy không
Func OnAutoItStart()
    $list = ProcessList(@ScriptName)
    If $list[0][0] > 1 Then
  MsgBox(48, 'Thông báo', ' Chương trình đang chạy' & @CRLF & 'Ấn  tổ hợp phím Ctrl + Shift + {PgUp} để gọi bảng điều khiển')
        Exit
    EndIf
EndFunc ; ===> Kết thúc.
;Đọc trạng thái StartUp
If  RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",  "CDRomDirect") = '"' & @ScriptFullPath & '"' & ' -Silent'  Then
    GUICtrlSetState($cb1, $gui_checked)
    GUICtrlSetState($rd1, $gui_checked)
ElseIf  RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",  "CDRomDirect") = '"' & @ScriptFullPath & '"' & ' -Tray' Then
    GUICtrlSetState($cb1, $gui_checked)
    GUICtrlSetState($rd2, $gui_checked)
ElseIf  RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",  "CDRomDirect") = '"' & @ScriptFullPath & '"' Then
    GUICtrlSetState($cb1, $gui_checked)
    GUICtrlSetState($rd3, $gui_checked)
Else
    GUICtrlSetState($cb1, $gui_unchecked)
    GUICtrlSetState($rd1, $gui_disable)
    GUICtrlSetState($rd2, $gui_disable)
    GUICtrlSetState($rd3, $gui_disable)
EndIf

;Begin
While 1
    $msg = GUIGetMsg()
    $msg1 = TrayGetMsg()
    Select
        Case $msg1 = $dk
            GUISetState(@SW_SHOWNORMAL, $chinh)
        Case $msg = $gui_event_minimize
            GUISetState(@SW_HIDE, $chinh)
  TrayTip("Thông báo", "Chương trình đang chạy" & @CRLF & "Ctrl +  Shift + {Down} - Đóng/Mở ổ CD-Rom" & @CRLF & "Ctrl + Shift +  {PgUp} - Hiện bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {PgDn}  - Ẩn bảng điều khiển" & @CRLF & "Ctrl + Shift + {End} - Thoát",  10, 1)
        Case $msg = $gui_event_close Or $msg1 = $thoat
            Exit
        Case $msg = $dm And $tt = "Mở"
            CDTray($drive[1], "open")
            GUICtrlSetData($dm, "Đóng")
            $tt = GUICtrlRead($dm)
        Case $msg = $dm And $tt = "Đóng"
            CDTray($drive[1], "closed")
            GUICtrlSetData($dm, "Mở")
            $tt = GUICtrlRead($dm)
        Case $msg = $about Or $msg1 = $tacgia
  MsgBox(64, "Lê Văn Thành", "Đây là phần mềm giúp các bạn có thể dễ dàng  đóng/mở " & @CRLF & " ổ CDRom bằng việc sử dụng các phím nóng."  & @CRLF & " Chúc các bạn vui vẻ !" & @CRLF & @CRLF  & 'Tác giả : Lê Văn Thành' & @CRLF & 'Lớp 11H, trường THPT  Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá' & @CRLF & 'Email:  forget_me_not_please@yahoo.com' & @CRLF & '  setbody_nth2005@yahoo.com')
        Case $msg = $cb1
            $cb1status = GUICtrlRead($cb1)
            If $cb1status = $gui_checked Then
                GUICtrlSetState($rd1, $gui_enable)
                GUICtrlSetState($rd1, $gui_checked)
                GUICtrlSetState($rd2, $gui_enable)
                GUICtrlSetState($rd3, $gui_enable)
            Else
                GUICtrlSetState($rd1, $gui_disable)
                GUICtrlSetState($rd2, $gui_disable)
                GUICtrlSetState($rd3, $gui_disable)
            EndIf
        Case $msg = $ok
            $cb1status = GUICtrlRead($cb1)
            $rd1status = GUICtrlRead($rd1)
            $rd2status = GUICtrlRead($rd2)
            $rd3status = GUICtrlRead($rd3)
            If $cb1status = $gui_checked Then
                If $rd1status = $gui_checked Then
  RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",  "CDRomDirect", "REG_SZ", '"' & @ScriptFullPath & '"' & '  -Silent')
                    MsgBox(64, 'Thông báo', '         Đã được kích hoạt' & @CRLF & 'Chương trình sẽ ẩn khi khởi động')
                ElseIf $rd2status = $gui_checked Then
  RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",  "CDRomDirect", "REG_SZ", '"' & @ScriptFullPath & '"' & '  -Tray')
 MsgBox(64, 'Thông báo', ' Đã được kích hoạt' & @CRLF  & 'Chương trình sẽ ẩn xuống khay hệ thống khi khởi động')
                ElseIf $rd3status = $gui_checked Then
  RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",  "CDRomDirect", "REG_SZ", '"' & @ScriptFullPath & '"')
  MsgBox(64, 'Thông báo', ' Đã được kích hoạt' & @CRLF & 'Chương  trình sẽ hiện bảng điều khiển khi khởi dộng')
                EndIf
            ElseIf $cb1status = $gui_unchecked Then
                RegDelete("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", "CDRomDirect")
                MsgBox(64, 'Thông báo', 'Đã bỏ tự khởi động')
            EndIf
            
    EndSelect
WEnd ;======>End.

CDRomDirect.au3

Share this post


Link to post
Share on other sites
logmein

Tuyệt! Nhưng mà bạn nên sử dụng tiếng Anh đi, post chương trình tiếng Việt lên đây thì không ai hiểu đâu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×