Jump to content
Sign in to follow this  
metis

Delete data in List

Recommended Posts

Hi. I need code which will delete data of(in) list.

Me code :

;GUI<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>\/
$InputLogin2 = GUICtrlCreateInput("", 590, 50, 121, 21)
      $InputHaslo2 = GUICtrlCreateInput("", 590, 80, 121, 21, $ES_PASSWORD)
      $Add2 = GUICtrlCreateButton("ADD", 520, 200, 190, 30, $WS_GROUP)
$List12 = GUICtrlCreateList("",735, 60, 121, 350)
;END GUI<><><><><><><><><><><><><><>/\
;-
;-
;-
;READ FILE<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>\/
If FileExists(@ScriptDir & "/config2.ini") Then
    Global $ns = IniRead("config2.ini", "licznik", "t", "")
    Global $charnames
    For $a = 1 To $ns - 1 Step +1 ;zapisuje do n-1 dlatego ze przy zapisywaniu licznika dodajemy 1, i po zapisaniu 2 charow licznik wskazuje 3
        GUICtrlSetData($List12, IniRead("config2.ini", "Character" & $a, "charnames", ""))
    Next
Else
    Global $ns = 1
EndIf

;END READ FILE<><><><><><><><><><><><><><>/\
;-
;-
;-
;WHILE/CASE<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>\/
Case $Add2

            Global $charnames = InputBox("Podaj Nick", "Podaj nazwę która ma być wyświetlana", "")
            If @error Then ;jesli klikne cancel to nic nie zrobi ze stringami, zignoruje blad
                ContinueCase
            EndIf
            $e = GUICtrlRead($InputLogin2)
            $r = GUICtrlRead($InputHaslo2)
            if $charnames = "" or $e = "" or $r = "" Then
MsgBox(0, "Error", "Pola Loginu, Hasła i nazwy nie mogą być puste")
            Else


        #comments-start
                Ten fragment kodu zapisuje, to co odczyta ze wszystkich kontrolek
                Dodaje wartosc do licznika, ktora pokazuje ilosc postaci
                jako ze zapis $ns = $ns +1 wystepuje po dodaniu chara, to gdy sa 2 chary, licznik pokazuje 3, dlatego
                w petlach jest uzywany zapis $ns = $ns -1 ktory pokazuje faktyczna ilosc postaci
            #comments-end

            IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "charnames", $charnames)
            IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "log", $e)
            IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "has", $r)
            ;IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "charno", $ns) ;zapisuje kolejny numer postaci
            GUICtrlSetData($List12, IniRead("config2.ini", "Character" & $ns, "charnames", ""))
            $ns = $ns + 1
            IniWrite("config2.ini", "licznik", "t", $ns)
            EndIf
    Case $List12

            For $zmienna12 = 1 To $ns Step +1
                ;sprawdza x razy(tyle ile jest charow) co zostalo zaznaczone, jesli zostal zaznaczony dany char, to laduje jego dane
                ;sprawdza czy zaznaczenie listy jest rowne nazwie postaci

                If GUICtrlRead($List12) = IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "charnames", "") Then
                    GUICtrlSetData($InputLogin2, IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "log", ""))
                    GUICtrlSetData($InputHaslo2, IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "has", ""))
                EndIf
            Next
    
            For $zmienna12 = 1 To $ns Step +1
                ;sprawdza x razy(tyle ile jest charow) co zostalo zaznaczone, jesli zostal zaznaczony dany char, to laduje jego dane
                ;sprawdza czy zaznaczenie listy jest rowne nazwie postaci

                If GUICtrlRead($List12) = IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "charnames", "") Then
                    GUICtrlSetData($InputLogin2, IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "log", ""))
                    GUICtrlSetData($InputHaslo2, IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "has", ""))
                EndIf
            Next
;END WHILE/CASE<><><><><><><><><><><><><><>/\

config2.ini

[Character1]
charnames=NAMES
log=LOGIN
has=PASSWORD
[licznik]
t=3
[Character2]
charnames=NAMES2
log=LOGIN2
has=PASSWORD2
Edited by metis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Legend = Text << language

my point is to properly delete the data in the config2.ini << English 1

I mean so that appropriately he removes data in config2.ini << English 2

mi chodzi o to aby odpowiednio usuwał dane w config2.ini << Poland

Share this post


Link to post
Share on other sites

As for removing the different data config2.ini, I delete Character3 <EN1

he walks for removing individual data in config2.ini,I want delete Character3,The program must move all charcters and to change "licznik" <EN2

chodzi o usunięcie poszczególnych danych w config2.ini, chcę usunąć Characte3,Program musi przestawić wszystkie charcters i zmienić "" <PL

[Character1]

charnames=NAMES

log=LOGIN

has=PASSWORD

[licznik]

t=5

[Character2]

charnames=NAMES2

log=LOGIN2

has=PASSWORD2

[Character3]

charnames=NAMES3

log=LOGIN3

has=PASSWORD3

[Character4]

charnames=NAMES4

log=LOGIN4

has=PASSWORD4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Now I have nothing on the list; / if the "licznik " is 5, we have four charnames [1/2/3/4], but if I delete the 3 and presents a "licznik" for less then do not see anything. I need that as I delete "charnames3"is "charnames4" changed to "charnames3" <EN1

now I have nothing on the list; / if the "licznik" is 5 these are mums 4 charnames [1 / 2 / 3 / 4] but if I will remove 3 and I will move the "licznik" on less it is then nothing not apparently. He needs that how I will remove "charnames 3" it "charnames 4" changed on "charnames 3" <EN2

teraz nie mam nic na liście ;/ jeśli "licznik" jest 5 to mamy 4 charnames [1/2/3/4] ale jeśli usunę 3 i przestawię "licznik" na mniej to wtedy nic nie widać. Potrzebuje że jak usunę "charnames3" to "charnames4" zmieniło się na "charnames3" <PL

Share this post


Link to post
Share on other sites

here you go

$ini = @ScriptDir & "\config2.ini"

$delete = "Character3"

$delete = Number(StringReplace($delete, "Character", ""))
IniDelete($ini, "Character" & $delete)
For $i = $delete + 1 to (IniRead($ini, "licznik", "t", 1))
    IniRenameSection($ini, "Character" & $i, "Character" & $i - 1)
Next
IniWrite($ini, "licznik", "t", (IniRead($ini, "licznik", "t", 1)) - 1)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Delete is good. I have problem read to me GUI

Case $dell2

If FileExists(@ScriptDir & "/config2.ini") Then
     $ans = IniRead("config2.ini", "licznik", "t", "") -1
if $ans <= 0 Then
    MsgBox(0,"Error", "Brak Danych")
    If FileExists(@ScriptDir & "/config2.ini") Then
    FileDelete (@ScriptDir & "\config2.ini")
    EndIf
    Else

$answer = InputBox("Delete", "Where delete ?", "")if $answer <= $ans and $answer > 0 Then

$ini = @ScriptDir & "\config2.ini"

$delete = "Character"& $answer

$delete = Number(StringReplace($delete, "Character", ""))
IniDelete($ini, "Character" & $delete)
For $i = $delete + 1 to (IniRead($ini, "licznik", "t", 1))
    IniRenameSection($ini, "Character" & $i, "Character" & $i - 1)
Next
IniWrite($ini, "licznik", "t", (IniRead($ini, "licznik", "t", 1)) - 1)
    Global $ns4 = IniRead("config2.ini", "licznik", "t", "")
    MsgBox(0, "",$ns4)
    For $a4 = 1 To $ns4 - 1 Step +1 ;zapisuje do n-1 dlatego ze przy zapisywaniu licznika dodajemy 1, i po zapisaniu 2 charow licznik wskazuje 3
        GUICtrlSetData($List12, IniRead("config2.ini", "Character1", "charnames", ""))
    Next
Else
    Global $ns4 = 1
EndIf
$deltest = (IniRead($ini, "licznik", "t", 1))
if $deltest = 0 or $deltest = 1 Then
 FileDelete($ini)
    EndIf


    Else
MsgBox(0, "Error" , "Error NAME")
EndIf


EndIf
Else
    MsgBox(0, "Error" , "Error Files Config2.ini")
EndIf

Code not read to gui ;/

Share this post


Link to post
Share on other sites

here's a way to read it to a gui

#include <GUIListBox.au3>
#include <GuiConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
$ini = @ScriptDir & "\config2.ini"

GUICreate("ListBox Display", 400, 296)
$hListBox = GUICtrlCreateList("", 2, 2, 396, 296, BitOR($LBS_NOTIFY, $LBS_SORT, $WS_HSCROLL, $WS_VSCROLL))
GUISetState()


_GUICtrlListBox_BeginUpdate($hListBox)
For $i = 1 To (IniRead($ini, "licznik", "t", 1)) - 1
    _GUICtrlListBox_AddString($hListBox, IniRead($ini, "Character" & $i, "charnames", "NotFound"))
Next
_GUICtrlListBox_UpdateHScroll($hListBox)
_GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
Do
Until GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE
GUIDelete()

Share this post


Link to post
Share on other sites

I did . I want to do that as you type the name (which displays a be a letter) in (inputbox) it is clear to me

I did . I want to do that how he will write the name down (which oneself wyświela into the letter) in (inputbox) it is supposed for me to remove

Zrobiłem. Chcę zrobić że jak wpisze nazwę(która się wyświela w list) w(inputbox) to ma mi usunąć.

CODE :

Case $dell2

If FileExists(@ScriptDir & "/config2.ini") Then
     $ans = IniRead("config2.ini", "licznik", "t", "") -1
if $ans <= 0 Then
    MsgBox(0,"Error", "Empty or Error Files")
    FileDelete (@ScriptDir & "\config2.ini")
    Else

$answer = InputBox("Delete", "Please number Characters", "") ; i need charnames!!!!!!!!!

; i need charnames!!!!!!!!!


if $answer <= $ans and $answer > 0 Then

$ini = @ScriptDir & "\config2.ini"

$delete = "Character"& $answer

$delete = Number(StringReplace($delete, "Character", ""))
IniDelete($ini, "Character" & $delete)
For $is = $delete + 1 to (IniRead($ini, "licznik", "t", 1))
    IniRenameSection($ini, "Character" & $is, "Character" & $is -1)
Next
IniWrite($ini, "licznik", "t", (IniRead($ini, "licznik", "t", 1)) - 1)
GUICtrlSetData($List12, "")
$deltest = (IniRead($ini, "licznik", "t", 1))
if $deltest = 0 or $deltest = 1 Then
 FileDelete($ini)
    EndIf
    If FileExists(@ScriptDir & "/config2.ini") Then
    Global $ns = IniRead("config2.ini", "licznik", "t", "")
    Global $charnames
    For $a = 1 To $ns - 1 Step +1 
        GUICtrlSetData($List12, IniRead("config2.ini", "Character" & $a, "charnames", ""))
    Next
Else
    Global $ns = 1
EndIf

    Else
MsgBox(0, "Error" , "Error")
EndIf


EndIf
Else
    MsgBox(0, "Error" , "Error Files Config2.ini")
EndIf
Edited by metis

Share this post


Link to post
Share on other sites

I know you have provided two different translations, however, maybe due to the language barrier, I am having a hard time understanding your question.Perhaps you can try rephrasing it, and/or being more precise, if possible. Thank you.

Share this post


Link to post
Share on other sites

i need instead of [character > charnames]

$delete = "Charnames"& $answer

$answer = InputBox("Delete", "Please name Charnames", "")

i need next code :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

metis,

I think this does what you want - as far as I can understand what it is you are trying to do: :)

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <EditConstants.au3>

Global $ns = 0

$hGUI = GUICreate("Test", 500, 500)

$InputLogin2 = GUICtrlCreateInput("", 10, 50, 121, 21)
$InputHaslo2 = GUICtrlCreateInput("", 10, 80, 121, 21, $ES_PASSWORD)
$Add2 = GUICtrlCreateButton("ADD", 10, 200, 190, 30)
$Del2 = GUICtrlCreateButton("DEL", 10, 250, 190, 30)
$List12 = GUICtrlCreateList("", 200, 60, 121, 350)

GUISetState()

_ReadFile()

While 1

    Switch GUIGetMsg()
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $Del2

            $sName = GUICtrlRead($List12)

            If Not @error Then

                If MsgBox(4, "Confirm", "Are you sure you want to delete " & $sName) = 6 Then
                    ; read section names
                    $aSectionList = IniReadSectionNames(@ScriptDir & "\config2.ini")
                    ; Delete and rename sections
                    For $i = 1 To $aSectionList[0]
                        ; Go through sections to find the section to delete
                        If IniRead("config2.ini", "Character" & $i, "charnames", "") = $sName Then
                            ; Delete the section
                            IniDelete("config2.ini", "Character" & $i)
                            ; Rename later sections
                            For $j = $i To $aSectionList[0]
                                IniRenameSection("config2.ini", "Character" & $i + 1, "Character" & $i)
                            Next
                            ; Change count
                            $ns -= 1
                            IniWrite("config2.ini", "licznik", "t", $ns)
                            ; Rewrite list
                            GUICtrlSetData($List12, "")
                            _ReadFile()
                            ExitLoop
                        EndIf
                    Next
                EndIf
            EndIf


        Case $Add2

            Global $charnames = InputBox("Please Enter Nickname", "Enter the name to be displayed", "")
            If Not @error Then
                $e = GUICtrlRead($InputLogin2)
                $r = GUICtrlRead($InputHaslo2)
                If $charnames = "" Or $e = "" Or $r = "" Then
                    MsgBox(0, "Error", "Login, password and name fields can not be empty")
                Else
                    $ns = $ns + 1
                    IniWrite("config2.ini", "licznik", "t", $ns)
                    IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "charnames", $charnames)
                    IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "log", $e)
                    IniWrite("config2.ini", "Character" & $ns, "has", $r)
                    GUICtrlSetData($List12, $charnames)
                EndIf
            EndIf

        Case $List12

            For $zmienna12 = 1 To $ns; Step +1
                If GUICtrlRead($List12) = IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "charnames", "") Then
                    GUICtrlSetData($InputLogin2, IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "log", ""))
                    GUICtrlSetData($InputHaslo2, IniRead("config2.ini", "Character" & $zmienna12, "has", ""))
                EndIf
            Next

    EndSwitch

WEnd

Func _ReadFile()

    If FileExists(@ScriptDir & "\config2.ini") Then
        Global $ns = IniRead("config2.ini", "licznik", "t", "")
        Global $charnames
        For $a = 1 To $ns
            GUICtrlSetData($List12, IniRead("config2.ini", "Character" & $a, "charnames", ""))
        Next
    Else
        Global $ns = 0
    EndIf

EndFunc

Note that I have altered the code so that your counter now reads correctly - you no longer have to use counter - 1. :)

If this is not what you are looking for then please find someone whose Engish is good enough to explain what it is you want - Google Translate has got me this far but both it and I have hit our limits. :P

M23


Public_Domain.png.2d871819fcb9957cf44f4514551a2935.png Any of my own code posted anywhere on the forum is available for use by others without any restriction of any kind

Open spoiler to see my UDFs:

Spoiler

ArrayMultiColSort ---- Sort arrays on multiple columns
ChooseFileFolder ---- Single and multiple selections from specified path treeview listing
Date_Time_Convert -- Easily convert date/time formats, including the language used
ExtMsgBox --------- A highly customisable replacement for MsgBox
GUIExtender -------- Extend and retract multiple sections within a GUI
GUIFrame ---------- Subdivide GUIs into many adjustable frames
GUIListViewEx ------- Insert, delete, move, drag, sort, edit and colour ListView items
GUITreeViewEx ------ Check/clear parent and child checkboxes in a TreeView
Marquee ----------- Scrolling tickertape GUIs
NoFocusLines ------- Remove the dotted focus lines from buttons, sliders, radios and checkboxes
Notify ------------- Small notifications on the edge of the display
Scrollbars ----------Automatically sized scrollbars with a single command
StringSize ---------- Automatically size controls to fit text
Toast -------------- Small GUIs which pop out of the notification area

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...