Jump to content
Sign in to follow this  
Paranoia

Gravitation combat bot

Recommended Posts

This is a gravitational bot =D

automaticly increaces the velocity by one... so you can get all those pretty designs. :whistle:

Heres the script

HotKeySet( "{esc}" , "Gone")

WinActivate("Gravitational Combat")
$i = 0
$x = 0
$y = 0
While WinActive( "Gravitational Combat" )
    $i = $i + 1
    while $i >= 10
        $i = $i - 10
        $x = $x + 1
    WEnd
    While $x >= 10
        $x = $x - 10
        $y = $y + 1
    WEnd
    $sum2 = 1
    $sum = 2
    Send("{Tab}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{" & $y & "}")
    Send("{" & $x & "}")
    Send("{" & $i & "}")
    Send("{Enter}")
    While $sum <> $sum2
        $sum = PixelChecksum(0,0,@DesktopWidth,@DesktopHeight)
        Sleep(500)
        $sum2 = PixelChecksum(0,0,@DesktopWidth,@DesktopHeight)
    WEnd
    $sum2 = 1
    $sum = 2
    Send("{Tab}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{BS}")
    Send("{" & $y & "}")
    Send("{" & $x & "}")
    Send("{" & $i & "}")
    Send("{Enter}")
    While $sum <> $sum2
        $sum = PixelChecksum(0,0,@DesktopWidth,@DesktopHeight)
        Sleep(500)
        $sum2 = PixelChecksum(0,0,@DesktopWidth,@DesktopHeight)
    WEnd
    WEnd

Func Gone()
    Exit
EndFunc
oÝ÷ Ù­êÞÉè¦êé¢Ç¢»aÆè¶+-)Ýiû§jwe¢,r%§¶«zÆ¥¢Ú)Þ²íë­ç§lGb·öÀ¦«z{eÊÊ&zئzËay¦è½êk¢
ÚØßÙíÂä²^­è¬jv¥µêçjدzØb²Þ¬jX­¶W¬­©Ýj[(ø­µ©±©hbçè®Ø^²-¶Þ¢÷«Ü"[$§ºfÞ¬ëazº'y«­¢+Ø)!½Ñ-åMÐ ÅÕ½ÐííÍôÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí½¹ÅÕ½Ðì¤()]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½ÐíÉÙ¥ÑÑ¥½¹°
½µÐÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí¤ôÀ(ÀÌØíàôÀ(ÀÌØíäôÀ)]¡¥±]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½ÐíÉÙ¥ÑÑ¥½¹°
½µÐÅÕ½Ðì¤($ÀÌØí¤ôÀÌØí¤¬Ä(%Ý¡¥±ÀÌØí¤ÐìôÄÀ($$ÀÌØí¤ôÀÌØí¤´ÄÀ($$ÀÌØíàôÀÌØíà¬Ä(%]¹(%]¡¥±ÀÌØíàÐìôÄÀ($$ÀÌØíàôÀÌØíà´ÄÀ($$ÀÌØíäôÀÌØíä¬Ä(%]¹(%M±À ÔÀÀ¤(%M¹ ÅÕ½ÐííQôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí  MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíäµÀìÅÕ½ÐíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíàµÀìÅÕ½ÐíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¤µÀìÅÕ½ÐíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí¹ÑÉôÅÕ½Ðì¤(%M±À ÔÀÀÀ¤(%M±À ÔÀÀ¤(%M¹ ÅÕ½ÐííQôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí    MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí   MôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíäµÀìÅÕ½ÐíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíàµÀìÅÕ½ÐíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¤µÀìÅÕ½ÐíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí¹ÑÉôÅÕ½Ðì¤(%M±À ÔÀÀÀ¤)]¹()Õ¹½¹ ¤(%á¥Ð)¹Õ¹
Edited by Paranoia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...