Jump to content
Sign in to follow this  
geocine

Need help with my code

Recommended Posts

how can i integrate the combo box choices to my Hotkeys???

HotKeySet ($Combo1, "Stepp" )oÝ÷ Û
'·
+·jëÜ"W(ê.µ«ºÚ"µÍÝÙ^TÙ]
    ][ÝÔÝ    ][ÝÈ
HÝÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÑI][ÝË ][ÝÔÝ    ][ÝÈ
oÝ÷ Ù«­¢+Ø¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(((ÀÌØí½É´ÄôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíÕѽµÑMÉ¥Áд½¥¹ÅÕ½Ðì°ÐàÌ°ÐÄÀ°ÈàÔ°ÄÄà°´Ä°    ¥Ñ=H ÀÌØí]M}a}=YI1AA]%9=°ÀÌØí]M}a}]%9=]¤¤(ÀÌØíɽÕÀÄôU%
Ñɱ
ÉÑɽÕÀ ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½À
LÈÅÕ½Ðì°ØаÌÈ°ÌäÌ°ÄàÔ°ÀÌØí]M}
1%AM%   1%9L¤)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤)U%
Ñɱ
ÉÑɽÕÀ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°´ää°´ää°Ä°Ä¤(ÀÌØí1°ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½Ðí=Á¹Ì¥±¥¸Ñ¡5½µµä½±ÈÅÕ½Ðì°ÜÈ°Ðà°ÈÌÌ°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ÈôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíMÑÌÑ¡Á¥á°ÍÁÐÉÑ¥¼½Ñ¡¥µÅÕ½Ðì°ÜÈ°Üä°ÈÜÈ°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ÌôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½Ðí
½Á¥Ìͱѥµ¥¹Ñ¼¹Ü½Õµ¹ÐÅÕ½Ðì°ÜÈ°ÄÄÈ°ÌÄаÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ÐôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíMÙÌÑ¡¥Ñ¥µ¥¹Ñ¼¹¥½ÉµÐÅÕ½Ðì°ÜÈ°ÄÐаÈØà°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ÔôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½Ðí½µÁ±¥Í¡Ìѡɵ¥¹¥¹ÑÍ­ÌÑȹµ¥¹Ñ¡¥±ÅÕ½Ðì°ÜÈ°ÄÜØ°ÌÜÜ°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°Ðà°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÐÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ÈôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°àÀ°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÔÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ÌôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°ÄÄÈ°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíØÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ÐôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°ÄÐаÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÜÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ÔôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°ÄÜØ°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíàÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ØôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°ÈÐà°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíäÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼ÜôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄØ°ÈàÀ°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÄÀÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ØôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½Ðí%¹ÍÉÑÌÁ¥ÑÕÉɽ´QÍÑÁÁÈ%µÌÅÕ½Ðì°ÜÈ°ÈÐà°ÌÀÈ°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí
½µ¼àôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐíÄÄÅÕ½Ðì°ÄØ°ÌÄÈ°ÐÔ°ÈÔ¤)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°ÅÕ½ÐíÅñÉñÍñÑñÕñÙñÝñáñåñÄÁñÄÅñÄÈÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ÜôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÕѽ½ÉµÑÌÑ¡¥µ½Èɵ½Ùµ¹ÐÅÕ½Ðì°ÜÈ°ÈàÀ°ÈàÔ°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°àôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíIÍ¥éÌÑ¡¥µ¥¹Ñ¼¸ÅÕÑÍ¥éÅÕ½Ðì°ÜÈ°ÌÄÈ°ÈÜä°ÈȤ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíɽÕÀÈôU%
Ñɱ
ÉÑɽÕÀ ÅÕ½Ðí5¥É½Í½Ð]½ÉÈÀÀÌÅÕ½Ðì°ØаÈÌÈ°ÌäÌ°ÄÈä°ÀÌØí]M}
1%AM%   1%9L¤)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ÄÀ°àÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°U¹¥½5LÅÕ½Ðì¤)U%
Ñɱ
ÉÑɽÕÀ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°´ää°´ää°Ä°Ä¤)=ÁÐ ÅÕ½ÐíQÉåÕѽAÕÍÅÕ½Ðì°À¤)QÉåMÑ
±¥¬ ÅÕ½ÐìäÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí5¹Õ%Ñ´ÈôQÉå
ÉÑ%Ñ´ ÅÕ½Ðí!¥]¥¹½ÜÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí5¹Õ%Ñ´ÄôQÉå
ÉÑ%Ñ´ ÅÕ½ÐíM¡½Ü]¥¹½ÜÅÕ½Ðì¤)U%MÑMÑÑ ¤)QÉåMÑMÑÑ ¤(()!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼Ä°ÅÕ½ÐíMÑÁÀÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼È°ÅÕ½ÐíMÑÀÄÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼Ì°ÅÕ½ÐíMÑÀÈÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼Ð°ÅÕ½ÐíMÑÀÌÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼Ô°ÅÕ½ÐíMÑÀÐÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼Ø°ÅÕ½ÐíMÑÀÔÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼Ü°ÅÕ½ÐíMÑÀØÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÀÌØí
½µ¼à°ÅÕ½ÐíMÑÀÜÅÕ½Ðì¤)!½Ñ-åMÐ ÅÕ½Ðíí9ôÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÑÉ´ÅÕ½Ðì¤()]¡¥±Ä($ÀÌØí¹5ÍôU%Ñ5Í ¤($ÀÌØíµÍôQÉåÑ5Í ¤(%M±Ð($%
ÍÀÌØí¹5ÍôÀÌØíU%}Y9Q}
1=M($$%U%MÑMÑÑ¡M]}!%¤($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØí5¹Õ%Ñ´Ä($$%U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØí5¹Õ%Ñ´È($$%U%MÑMÑÑ¡M]}!%¤(%¹M±Ð)]¹()Õ¹MÑÁÀ ¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹]¥Ñ±äÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°Ð¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹ÑÑ!¥¹QáÐÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí5½ÕÍ
½½É5½ÅÕ½Ðì°À¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí1Q=]9õ½í1QUAôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí=Á¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí=Á¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí=Á¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí=Á¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%    ±½­%¹ÁÕРĤ(%5½ÕÍ5½Ù ØÔÔ°ØĤ(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ØÔä°Ôܤ(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ØØÀ°àФ(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ØÔÄ°ÄÀܤ(%5½Õͽݸ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ÌÌØ°ÄÄФ(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ÔäÔ°Ôܤ(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%   ±½­%¹ÁÕÐ À¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀÄ ¤(%M¹ ÅÕ½Ðíyì½ôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí5ôÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀÈ ¤(%M¹ ÅÕ½ÐíyíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíyí¹ôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí9QIôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíyíÙôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíyì¹ôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí9QIôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíyì±ôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐíyíôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐííôÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀÌ ¤(%M¹ ÅÕ½Ðíx­íMôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì¤(%   ±½­%¹ÁÕРĤ(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹]¥Ñ±äÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°Ð¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹ÑÑ!¥¹QáÐÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí5½ÕÍ
½½É5½ÅÕ½Ðì°À¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ÔÈÀ°ÌÌФ(%5½Õͽݸ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ÔÐаÈäܤ(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ÔØÌ°ÐÌà¤(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍ5½Ù ÐÈÄ°ÌØܤ(%5½Õͽݸ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%5½ÕÍUÀ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì¤(%   ±½­%¹ÁÕÐ À¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀÐ ¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹]¥Ñ±äÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°Ð¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹ÑÑ!¥¹QáÐÅÕ½Ðì°Ä¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½ÐíMÙÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐííI%!Qô¹¥í9QIôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí%¹á
½±½ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí%¹á
½±½ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí%¹á
½±½ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí%¹á
½±½ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí9QIôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí%=ÁÑ¥½¹ÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí%=ÁÑ¥½¹ÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí%=ÁÑ¥½¹ÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí%=ÁÑ¥½¹ÌÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí9QIôÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐìÌÌííÑôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíMÙ¡¹ÌѼѡ½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí¹ôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíMÙ¡¹ÌѼѡ½A¡½Ñ½Í¡½ÀÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½ÐííI%!QõíI%!Qõí9QIôÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀÔ ¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí1Q=]9õ¥Áí1QUAôÅÕ½Ðì¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹]¥Ñ±äÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°Ð¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹ÑÑ!¥¹QáÐÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí5½ÕÍ
½½É5½ÅÕ½Ðì°À¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí%¹ÍÉÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí%¹ÍÉÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí%¹ÍÉÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí%¹ÍÉÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%  ±½­%¹ÁÕРĤ(%5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì°ÈÌÄ°ÄàØ°Ä°ÄÀ¤(%5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÐØØ°ÈÀÀ°Ä°ÄÀ¤(%   ±½­%¹ÁÕÐ À¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀØ ¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹]¥Ñ±äÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°Ð¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹ÑÑ!¥¹QáÐÅÕ½Ðì°Ä¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí5½ÕÍ
½½É5½ÅÕ½Ðì°À¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí1Q=]9õ½¥í1QUAôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥Ð ÅÕ½Ðí½ÉµÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%%9½Ð]¥¹Ñ¥Ù ÅÕ½Ðí½ÉµÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤Q¡¸]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí½ÉµÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí½ÉµÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(% ±½­%¹ÁÕРĤ(%5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÄàÜ°ÔÔ°Ä°À¤(%5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÌÐØ°ÄÈÔ°Ä°À¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí9QIôÅÕ½Ðì¤(%  ±½­%¹ÁÕÐ À¤)¹Õ¹()Õ¹MÑÀÜ ¤(%M¹ ÅÕ½ÐìÌÌíí½õí¥ôÅÕ½Ðì¤(%]¥¹]¥ÑÑ¥Ù ÅÕ½Ðí½ÉµÐA¥ÑÕÉÅÕ½Ðì¤(%=ÁÐ ÅÕ½Ðí5½ÕÍ
½½É5½ÅÕ½Ðì°À¤(% ±½­%¹ÁÕРĤ(%5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÄÈÌ°ÔȰİĤ(%5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÄÄÔ°ÄÀȰ̰Ĥ(%M¹ ÅÕ½ÐìĸÜÄÅÕ½Ðì¤(%M¹ ÅÕ½Ðíí9QIôÅÕ½Ðì¤(%  ±½­%¹ÁÕÐ À¤)¹Õ¹()Õ¹ÑÉ´ ¤(%á¥Ð)¹Õ¹
Edited by geocine

Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Try some code tags, and a small (like 30 lines) replication script if you want help here. The answer is easy enough, I'm too lazy how ever to write my own and have too much of a headache to attempt to look at yours.


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

how can i integrate the combo box choices to my Hotkeys???

HotKeySet ($Combo1, "Step1" )

wont work

because it will come out as

HotKeySet (F4, "Step1" ) not HotKeySet ("{F4}", "Stepp" )

#include <GUIConstants.au3>


$Form1 = GUICreate("Automated Script - geocine", 483, 410, 285, 118, -1, BitOR($WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW,$WS_EX_WINDOWEDGE))
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Adobe Photoshop CS2", 64, 32, 393, 185, $WS_CLIPSIBLINGS)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Opens a file in the specific folder", 72, 48, 233, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 16, 48, 45, 25)
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12", "F4")
Opt("TrayAutoPause",0)
TraySetClick("9")
$MenuItem2 = TrayCreateItem("Hide Window")
$MenuItem1 = TrayCreateItem("Show Window")
GUISetState()
TraySetState()


HotKeySet ($Combo1, "Step1" )
HotKeySet ("{END}", "term")

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    $msg = TrayGetMsg()
    Select
        Case $nMsg = $GUI_EVENT_CLOSE
            GUISetState(@SW_HIDE)
        Case $msg = $MenuItem1
            GUISetState(@SW_SHOW)
        Case $msg = $MenuItem2
            GUISetState(@SW_HIDE)
    EndSelect
WEnd

Func Step1()
    Send ("^{/}")
    Send ("{M}")
EndFunc

Func term()
    Exit
EndFunc
Edited by geocine

Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ha, thanks for doing that, but I decided to make an example any how, as Gary would say, here's something for you to chew on.

$Main = GUICreate('Example', 200, 100)
$Combo = GUICtrlCreateCombo('', 10, 10, 180, 150)
$Button = GUICtrlCreateButton('Set Hotkey', 40, 40, 100, 25)
GUICtrlSetData($Combo, '|F4|F5|F6|')
GUISetState()
While 1
    Switch GUIGetMsg()
        Case - 3
            Exit
        Case $Button
            If GUICtrlRead($Combo) = '' Then
                MsgBox(16, 'Error', 'Choose a hotkey')
            Else
                HotKeySet('{' & GUICtrlRead($Combo) & '}', _
                    '_HotKeySetF' & StringRight(GUICtrlRead($Combo), 1))
                    Send('{' & GUICtrlRead($Combo) & '}')
            EndIf
    EndSwitch
WEnd
Func _HotKeySetF4()
    MsgBox(64, 'Info', 'You picked F4')
EndFunc
Func _HotKeySetF5()
    MsgBox(64, 'Info', 'You picked F5')
EndFunc
Func _HotKeySetF6()
    MsgBox(64, 'Info', 'You picked F6')
EndFunc


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

#include <GUIConstants.au3>


$Form1 = GUICreate("Automated Script - geocine", 483, 410, 285, 118, -1, BitOR($WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW,$WS_EX_WINDOWEDGE))
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Adobe Photoshop CS2", 64, 32, 393, 185, $WS_CLIPSIBLINGS)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Opens a file in the specific folder", 72, 48, 233, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 16, 48, 45, 25)
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12", "F4")
Opt("TrayAutoPause",0)
TraySetClick("9")
$MenuItem2 = TrayCreateItem("Hide Window")
$MenuItem1 = TrayCreateItem("Show Window")
GUISetState()
TraySetState()
;MsgBox(0, "", Chr(34) & "{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}" & chr(34))

HotKeySet ("{" & Chr(34) & $Combo1 & chr(34) & "}", "Step1" )
HotKeySet ("{END}", "term")

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    $msg = TrayGetMsg()
    Select
        Case $nMsg = $GUI_EVENT_CLOSE
            GUISetState(@SW_HIDE)
        Case $msg = $MenuItem1
            GUISetState(@SW_SHOW)
        Case $msg = $MenuItem2
            GUISetState(@SW_HIDE)
    EndSelect
WEnd

Func Step1()
    Send ("^{/}")
    Send ("{M}")
EndFunc

Func term()
    Exit
EndFunc

*edit: had the quotes backwards lol...

this help, maybe?

Edited by CHRIS95219

Share this post


Link to post
Share on other sites

Still can't set it like that from the Combo Box Chris.


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

looks easy .. but i'll combine your methods... thank you.. where whot the hotkey go smoke.. i have 9 hotkeys

Edited by geocine

Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

maybe...

#include <GUIConstants.au3>

Dim $info1

$Form1 = GUICreate("Automated Script - geocine", 483, 410, 285, 118, -1, BitOR($WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW,$WS_EX_WINDOWEDGE))
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Adobe Photoshop CS2", 64, 32, 393, 185, $WS_CLIPSIBLINGS)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Opens a file in the specific folder", 72, 48, 233, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 16, 48, 45, 25)
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12", "F4")
$btn = GUICtrlCreateButton("Set test", 180, 360, 120, 30)
GUISetState()

Opt("TrayAutoPause",0)
TraySetClick("9")
$MenuItem2 = TrayCreateItem("Hide Window")
$MenuItem1 = TrayCreateItem("Show Window")
TraySetState()
;MsgBox(0, "", Chr(34) & "{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}" & chr(34))

;HotKeySet ("{" & Chr(34) & $Combo1 & chr(34) & "}", "Step1" )
HotKeySet ("{END}", "term")

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    $msg = TrayGetMsg()
    Select
        Case $nMsg = $btn
            HotKeySet( $info1)
            $info1 = "{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}" 
            $info2 = "Step1"
            
            HotKeySet( $info1, $info2)
        Case $nMsg = $GUI_EVENT_CLOSE
            GUISetState(@SW_HIDE)
        Case $msg = $MenuItem1
            GUISetState(@SW_SHOW)
        Case $msg = $MenuItem2
            GUISetState(@SW_HIDE)
    EndSelect
WEnd

Func Step1()
    MsgBox(0,0,"test 1", 3)
    ;Send ("^{/}")
    ;Send ("{M}")
EndFunc

Func term()
    Exit
EndFunc

8)

Edited by Valuater

NEWHeader1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

looks good val, i'll try it


Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sure... do it for him why don't you :)

P.S. geocine, there's nothing different that val did other than give what I did variable names and restrict you to 1 function :P

Edit:

Of course mine won't work with F10/F11 etc.. very well.

Edited by SmOke_N

Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

it worked... but evertime i need to use the program i have to press set hotkey even though it has default values in the combo box already


Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ron, I just "usually" try to follow the original posters way of thinking and try to stay within thier "own" gui/design

its easy for me because i still think like they do.... hobbiest/newbie

you, however, have become very advanced at programing..

you have really learned alot while i have stayed stagnet

8)


NEWHeader1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ron, I just "usually" try to follow the original posters way of thinking and try to stay within thier "own" gui/design

its easy for me because i still think like they do.... hobbiest/newbie

you, however, have become very advanced at programing..

you have really learned alot while i have stayed stagnet

8)

Advanced?... My patience have dissapeared and I've learned to dislike people alot, if that's advanced then I'm in!

You have you're reasons for "stagnant" as you call it... now lean over and kiss her :)


Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

it worked... but evertime i need to use the program i have to press set hotkey even though it has default values in the combo box already

#include <GUIConstants.au3>

Dim $info1

$Form1 = GUICreate("Automated Script - geocine", 483, 410, 285, 118, -1, BitOR($WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW,$WS_EX_WINDOWEDGE))
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Adobe Photoshop CS2", 64, 32, 393, 185, $WS_CLIPSIBLINGS)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Opens a file in the specific folder", 72, 48, 233, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "@Arial Unicode MS")
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 16, 48, 45, 25)
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12", "F4")
GUISetState()

Opt("TrayAutoPause",0)
TraySetClick("9")
$MenuItem2 = TrayCreateItem("Hide Window")
$MenuItem1 = TrayCreateItem("Show Window")
TraySetState()
;MsgBox(0, "", Chr(34) & "{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}" & chr(34))

;HotKeySet ("{" & Chr(34) & $Combo1 & chr(34) & "}", "Step1" )
HotKeySet ("{END}", "term")

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    $msg = TrayGetMsg()
    Select
        Case $nMsg = $Combo1
            HotKeySet( $info1)
            $info1 = "{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}" 
            $info2 = "Step1"
            HotKeySet( $info1, $info2)
        Case $nMsg = $GUI_EVENT_CLOSE
            GUISetState(@SW_HIDE)
        Case $msg = $MenuItem1
            GUISetState(@SW_SHOW)
        Case $msg = $MenuItem2
            GUISetState(@SW_HIDE)
    EndSelect
WEnd

Func Step1()
    MsgBox(0,0,"test 1", 3)
    ;Send ("^{/}")
    ;Send ("{M}")
EndFunc

Func term()
    Exit
EndFunc

8)


NEWHeader1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Advanced?... My patience have dissapeared and I've learned to dislike people alot, if that's advanced then I'm in!

You have you're reasons for "stagnant" as you call it... now lean over and kiss her :)

lol

8)


NEWHeader1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

how can i do that without removing the button.. sorry for my questions. i'm knew here


Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

how can i do that without removing the button.. sorry for my questions. i'm knew here

Without removing the button? :)

Common sense plays a role in the basics of understanding AutoIt... If you're lacking in that, do us all a favor, and step away from the computer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

nm... i got it already

cheers.. please keep your patience.. aha


Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

ahmm sorry.. sir val i even though it has a default i still have to click on the combo box to make the hotkey work


Do Not Steal The Government Hates CompetitionO2JAM AutoPlayBot [|||||.............] 10%Friendster Commenter [..................] 0%Auto Message Download Percentage [|||||||||||||||||] 100%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...