Jump to content
Sign in to follow this  
PantZ4

For 1 to 10

Recommended Posts

Dim $password[10]
$password[1] = "1"
$password[2] = "2"

$passwordwindow = GUICreate("",180,100)
GUICtrlCreateGroup("Password", 10, 10, 160, 55)
$passwordtext = GUICtrlCreateInput("",20,30,140,20,$es_password)
$passwordenter = GUICtrlCreateButton("Ok",10,70,75,20,$BS_DEFPUSHBUTTON)
$passwordexit = GUICtrlCreateButton("Cancel",95,70,75,20)
GuiSetState()

While 1
   $msg = GUIGetMsg()
   Select
     Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Or $msg = $passwordexit
         GUIDelete()
         Exit
     Case $msg = $passwordenter
             If GUICtrlRead($passwordtext) = $password[Number] Then
                 Exitloop
             Else
                 MsgBox(8240,"Wrong password","Wrong password. Please try again...",0)
             EndIf
EndSelect

WEndoÝ÷ ÙhZ¶l©®åzh¬-¢Æ²jëh×6If GUICtrlRead($passwordtext) = $password[A number]

I have tryed with for $i 1 to 10 step 1, but I couldn't get it to work :ph34r:.

A loop, it was that it was called :lmao:.

Thank You :geek:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dim $password[10]
$password[1] = "1"
$password[2] = "2"

$passwordwindow = GUICreate("",180,100)
GUICtrlCreateGroup("Password", 10, 10, 160, 55)
$passwordtext = GUICtrlCreateInput("",20,30,140,20,$es_password)
$passwordenter = GUICtrlCreateButton("Ok",10,70,75,20,$BS_DEFPUSHBUTTON)
$passwordexit = GUICtrlCreateButton("Cancel",95,70,75,20)
GuiSetState()

While 1
   $msg = GUIGetMsg()
   Select
     Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Or $msg = $passwordexit
         GUIDelete()
         Exit
     Case $msg = $passwordenter
             If GUICtrlRead($passwordtext) = $password[Number] Then
                 Exitloop
             Else
                 MsgBox(8240,"Wrong password","Wrong password. Please try again...",0)
             EndIf
EndSelect

WEndoÝ÷ ÙhZ¶l©®åzh¬-¢Æ²jëh×6If GUICtrlRead($passwordtext) = $password[A number]oÝ÷ ØZ½ëkÉçpØ_¢½7ê-],µêunëHr¥v}ý¶­ÛhÂäè@)ܲØZ¶+pjÇW¬¶W©äb¿ªê-xX«²ÐâMú¥«,ÂÝ×G^rV«zƧuªëk,"¶¥zg§¶Çë¢m7ꬳ
+wKa®í7ꬳ
+wÔrݶ¬y§è®Z(¥«­¢+Ù½ÈÀÌØí¤ôÀQ¼ä(%U%
ÑɱI ÀÌØíÁÍÍݽÉÑáФôÀÌØíÁÍÍݽÉlÀÌØí¥tQ¡¸(ìe½ÕȽ¹¥Ñ¥½¹°½¡É(¹%)9áÐ

:lmao:


Valuater's AutoIt 1-2-3, Class... Is now in Session!For those who want somebody to write the script for them: RentACoder"Any technology distinguishable from magic is insufficiently advanced." -- Geek's corollary to Clarke's law

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maybe...

#include <GUIConstants.au3>


Dim $passwords = StringSplit("dave,john,sue,anyone", ",")
Dim $passok = 0

$passwordwindow = GUICreate("", 180, 100)
GUICtrlCreateGroup("Password", 10, 10, 160, 55)
$passwordtext = GUICtrlCreateInput("", 20, 30, 140, 20, $es_password)
$passwordenter = GUICtrlCreateButton("Ok", 10, 70, 75, 20, $BS_DEFPUSHBUTTON)
$passwordexit = GUICtrlCreateButton("Cancel", 95, 70, 75, 20)
GUISetState()

While 1
    $msg = GUIGetMsg()
    Select
        Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Or $msg = $passwordexit
            GUIDelete()
            Exit
        Case $msg = $passwordenter
            $passcheck = GUICtrlRead($passwordtext)
            For $x = 1 To $passwords[0]
                If $passcheck = $passwords[$x] Then $passok = 1
            Next
            If $passok Then ExitLoop    
            MsgBox(8240, "Wrong password", "Wrong password. Please try again...", 0)
            
    EndSelect
    
WEnd

8)


NEWHeader1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

First, Dim $password[10] declares and array with elements from $password[0] thru $password[9]. Second, to use a for loop:

For $i = 0 To 9
     If GUICtrlRead($passwordtext) = $password[$i] Then
          ; Your conditional code here
     EndIf
Next

:lmao:

Thank you :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...