Jump to content

If @computername contains the characters Then..


Recommended Posts

Since a week ago i've added some autoit functions into the company's loginscript and i want to tweak it a little bit more.

We use Windows Defender in our company and not all the computers have this installed.

So i wrote this code to see which computers are missing Windows Defender.

If Not FileExists (@ProgramFilesDir & "\Windows Defender\MSASCui.exe") Then
$file = FileOpen("\\server01\log$\Windows Defender log.txt", 1)
FileWriteLine($file, @MDAY & "-" & @MON & "-" & @YEAR & " " & @HOUR & ":" & @MIN & " op " & @ComputerName & " is geen Windows Defender geconstateerd, username gebruikt bij opstarten is " & @UserName)
FileClose($file)
EndIfoÝ÷ Ø(®K)z·ÞrÙrnëZZ.®Ç«½êìv÷öØZ½å¢Ú0°7zw^®)쵩eyÔ¨%¢Ú0°7zw^®Z ·b±ø¥)àº"¶®÷«©±©Ý§ßÛm¡«èÛaÀn¶'m~(.­ê.¶0¶hÑh­ìZ^f wZ.®Ç«½êìj·§jg±êïz½5±êïz½6±êïz½7z×Á©í¶uªîëajض¢jnµêçjg¢{Z{-ì(­Û®÷«¶§²H©¶W®+^.)Þjëh×6If Not @computername = "server??" Then FileWriteLine etc.. etc..
doesn't work.

Anyone ideas?

Edited by Ruigerock
Link to post
Share on other sites

Dim $CompName = @Computername
If StringInStr($CompName, "Server")  Then
 ;Skip file write
Else
 ;FileWriteLine()
EndIf oÝ÷ Ûú®¢×©ä³(}HßÛÞ,^v+n¦Ú zØ^¯­Ø^~*춫µ«­¢+Ù¥´ÀÌØí
½µÁ9µô
½µÁÕÑɹµ)%9½Ð¥±á¥ÍÑÌ¡Aɽɵ¥±Í¥ÈµÀìÅÕ½ÐìÀäÈí]¥¹½Ý̹ÈÀäÈí5MM
Õ¤¹áÅÕ½Ðì¤Q¡¸(%9½ÐMÑÉ¥¹%¹MÑÈ ÀÌØí
½µÁ9µ°ÅÕ½ÐíMÉÙÈÅÕ½Ðì¤Q¡¸(ÀÌØí¥±ô¥±=Á¸ ÅÕ½ÐìÀäÈìÀäÈíÍÉÙÈÀÄÀäÈí±½ÀÌØìÀäÈí]¥¹½Ý̹ȱ½¹ÑáÐÅÕ½Ðì°Ä¤(¥±]É¥Ñ1¥¹ ÀÌØí¥±°5dµÀìÅÕ½Ðì´ÅÕ½ÐìµÀì5=8µÀìÅÕ½Ðì´ÅÕ½ÐìµÀìeHµÀìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀì!=UHµÀìÅÕ½ÐìèÅÕ½ÐìµÀì5%8µÀìÅÕ½Ðì½ÀÅÕ½ÐìµÀì
½µÁÕÑÉ9µµÀìÅÕ½Ðì¥Ì¸]¥¹½Ý̹Ƚ¹ÍÑÑÉ°ÕÍɹµÉÕ¥­Ð¥¨½ÁÍÑÉѸ¥ÌÅÕ½ÐìµÀìUÍÉ9µ¤(¥±
±½Í ÀÌØí¥±¤(¹%)¹%

Works great!

Edited by Ruigerock
Link to post
Share on other sites

If Not StringInStr($CompName, "Server") OR Not StringInStr($CompName, "Fax") OR Not StringInStr($CompName, "Mail")

Maybe ?

He Madboy,

I've tried your code but it didn't work, "fax" still made a FileWriteLine

So i kept trying different combinations and eventually when i used "AND" in stead of "OR" it started working.

Thanks all..

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...