Jump to content
Sign in to follow this  
clearguy

TCP doesn't work on the net

Recommended Posts

clearguy

HI,

I have tryed to chat with a friend with a tcp server and 2 clients:

SERVER

#include <guiconstants.au3>
TCPStartup()
Dim Const $MAX_CONNECTIONS = 100
Dim $link[$MAX_CONNECTIONS]
$vvv=0
While $vvv<$MAX_CONNECTIONS; all arays are set to -1
    $link[$vvv]=-1
    $vvv=$vvv+1
WEnd

$main=TCPListen(@IPAddress1,9999); Creates a socket on your PC and 'listen' to any connection
Dim $GOOEY = GUICreate("My Server (IP: " & @IPAddress1 & ")",350,200)
Dim $edit = GUICtrlCreateEdit("",10,10,320,180)
GUISetState()
While 1; main loop
    $i=0
    While $i<$MAX_CONNECTIONS; Selects the first aray which is set to -1, to use it
        If $link[$i]=-1 Then
            $link[$i]=TCPAccept($main)
            ExitLoop
        EndIf
        $i=$i+1
    WEnd
    
    $msg=GUIGetMsg()
    If $msg=$GUI_EVENT_CLOSE Then Exit
    $j=0
    While $j<$MAX_CONNECTIONS; loop that search in the arays an active connection
        If $link[$j]<>-1 Then; if a connection is active
            $recv=TCPRecv($link[$j],10000)
            if $recv<>"" Then
                Dim $szIP_Accepted = SocketToIP($link[$j]); Get IP of client connecting
                If $recv<>'DISCO' Then
                    GUICtrlSetData($edit, _
                            $szIP_Accepted &' Socket:'&$link[$j]& ' Client:'&$j&' > ' & $recv & @CRLF & GUICtrlRead($edit)); set data in edit
                    ;TCPSend($link[$j],$recv)
                Else
                    GUICtrlSetData($edit, _
                            $szIP_Accepted &' Socket:'&$link[$j]& ' Client:'&$j&' is disconnected !' & @CRLF & GUICtrlRead($edit))
                    $link[$j]=-1
                    TCPCloseSocket ( $link[$j] )
                EndIf
                $ddd=0
                While $ddd<$MAX_CONNECTIONS
                    If $link[$ddd]<>-1 Then
                        TCPSend($link[$ddd],$recv); information is sent back to the connected socket??
                    EndIf
                    $ddd=$ddd+1
                WEnd
            EndIf
        EndIf
        $j=$j+1
    WEnd
WEnd

Func SocketToIP($SHOCKET)
    Local $sockaddr = DLLStructCreate("short;ushort;uint;char[8]")

    Local $aRet = DLLCall("Ws2_32.dll","int","getpeername","int",$SHOCKET, _
            "ptr",DLLStructGetPtr($sockaddr),"int_ptr",DLLStructGetSize($sockaddr))
    If Not @error And $aRet[0] = 0 Then
        $aRet = DLLCall("Ws2_32.dll","str","inet_ntoa","int",DLLStructGetData($sockaddr,3))
        If Not @error Then $aRet = $aRet[0]
    Else
        $aRet = 0
    EndIf

    $sockaddr = 0

    Return $aRet
EndFuncoÝ÷ Ø Ý±êïz»"uè§ÂhÙ²~¸Ûh¦ëfÊ*ZÛaz+·ß}õ!TDZºÚ"µÍÚ[ÛYH ÑÝZPÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÚ[ÛYH  ÑÝZQY]]LÉÝÂÚ[ÛYH ÓZØË]LÉÝÂØØ[    ÌÍÔÙR[]Þ
    ][ÝÔÙ][ÝË  ][ÝÔXÙH[][ÝHÛÝ[ZÙHÈÛÛXÝÎ][ÝÊBØØ[ ÌÍÔÜR[]Þ
    ][ÝÔÙÜ  ][ÝË  ][ÝÔXÙH[]HÜÜHÙ[ÝHÛÝ[ZÙHÈÛÛXÝÎ][ÝÊBÔÝ

BÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]HÔÛÛXÝ
    ÌÍÔÙ    ÌÍÔÜ
BY  ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]HLH[^]ÙÐÞ
    ][ÝÑÜ][ÝË  ][ÝÐÛÝ[ÝÛÛXÝÜYÛÛXÝ[Û][ÝÊBÕRPÜX]J   ][ÝÔÙÛY[    ][ÝËÎLL
BÌÍÔÙ[HÕRPÝÜX]QY]
    ][ÝÉ][ÝËLLMÍKML    ÌÍÕÔ×ÕÐÔÓ
BØØ[  ÌÍÒÝÜHHÕRPÝÜX]QY]
    ][ÝÓXZ[ÙYÜØYÙÎ][ÝËLMÍKML]Ô   ÌÍÕÔ×ÕÐÔÓ  ÌÍÑT×ÔPQÓJJBÌÍÔÐ]ÛHÕRPÝÜX]P]Û    ][ÝÔÙ[   ][ÝËM
KMKLÍJBÕRTÙ]Ý]J
BÚ[HBIÌÍÛÙÈHÕRQÙ]ÙÊ
BRY ÌÍÛÙÈH ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑH[BUÔÙ[
    ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]  ÌÎNÑTÐÓÉÌÎNÈ
BBQ^]Q[ÙRY ÌÍÛÙÈH ÌÍÔÐ]ÛÜÒÔÜÙY
    ][ÝÌ  ][ÝÊHHH[BIÌÍÕ^HÕRPÝXY
    ÌÍÔÙ[
BBIÌÍÕÔÙ[HÔÙ[
    ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]  ÌÍÕ^
BBQÕRPÝÙ]]J  ÌÍÔÙ[   ][ÝÉ][ÝÊBQ[YIÌÍÔXÝHÔXÝ    ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]
LLBRY   ÌÍÔXÝ   ÉÝÈ  ][ÝÉ][ÝÈ[BQÕRPÝÙ]]J  ÌÍÒÝÜKÕRPÝXY
    ÌÍÒÝÜJH    [ÈÔ   [È ÌÍÔXÝBBWÑÕRPÝY][TØÜÛ
    ÌÍÒÝÜKÑÕRPÝY]Ù][PÛÝ[
    ÌÍÒÝÜJJBQ[[[ÈÛ]]Ò]^]

BUÔÛÜÙTÛØÚÙ]
    ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]
BUÔÚ]ÝÛ
B[[ÎÏOIÝÓÛ]]Ò]^]

Myself I can connect , and many clients at the same time, but chating with myself gets annoying :whistle: .

And no problem with my firewall, maybe because my friend is behind a router... but he tells me that all ports are open !!!!!

EDIT: my friend is behind a router*

Edited by clearguy

Share this post


Link to post
Share on other sites
clearguy

describe your internet connection.... I internet connect all the time... so the problem is your configuration with the internet... something you are not considering.

Lar.

My connection :8Mb, dynamic IP adress.. and I'm conecting by every start up, I get a new IP adress (value returned by @IPAdress2)

The value returned by @IPAdress1, which is used by the server and client, is every time the same.

Maybe it is that the problem, I will try to use @IPAdress2 for the server, my dynamic ip, and for the client to.

Thanx !

EDIT: yes now it's perfect, big thanx to Larry:)

Edited by clearguy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×