Jump to content
Sign in to follow this  
Kazum

repeat and stop func

Recommended Posts

hi i have problem with repeat and stop func

how I can do this :

repeat func buff() Xtimes---> stop this func---> turn on func autorpt()---> stop func autopt()--->on and from the beginning

turn on func autorep()---> stop func autorep()--->on and from the beginning

func buff()
  Opt("SendKeyDelay", 9)
  Opt("SendKeyDownDelay", 100)
  Opt("MouseClickDownDelay", 150)

  if $whoami = 1 then
    GUICtrlSetData($p,"Buff")
    if $sp = 1 AND $b = 1 then
      WinActivate("BUFF","")
      Send("1", 0)
      if $autopu = 1 then send(" ", 0)
      Sleep (100)
      WinActivate("BUFF","")
      MouseClick("right", $spx, $spy)
      Sleep (100)
      WinActivate("BUFF","")
      Send("2", 0)
      if $autopu = 1 then send(" ", 0)
      Sleep (100)
      WinActivate("BUFF","")
      MouseClick("right", $spx, $spy)
      ....................
    EndIfoÝ÷ Ù«­¢+ÙÕ¹ÕѽÁÐ ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí    UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(M¹¡Õ¥
ÑɱI ÀÌØíÍÀ¤°À¤(¥ÀÌØíÀôÄÑ¡¸Í¹ ÅÕ½ÐíÅÕ½Ðì°À¤(M±À Ĥ(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÀÅà°ÀÌØíÀÅä¤(M±À Ĥ(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí   UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÀÉà°ÀÌØíÀÉä¤(M±À Ĥ(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí   UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍUÀ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì¤(ͱÀ Ĥ(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(¥ÀÌØíÀôÄÑ¡¸Í¹ ÅÕ½ÐíÅÕ½Ðì°À¤)¹Õ¹oÝ÷ Ù«­¢+ÙÕ¹ÕѽÉÀ ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(M¹¡Õ¥
ÑɱI ÀÌØíȤ°À¤(¥ÀÌØíÈôÄÑ¡¸Í¹ ÅÕ½ÐíØÅÕ½Ðì°À¤(M±À ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(¥ÀÌØíÈôÄÑ¡¸Í¹ ÅÕ½ÐíÈÅÕ½Ðì°À¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí    UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÅà°ÀÌØíÈÅä¤(M±À ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí   UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÉà°ÀÌØíÈÉä¤(M±À ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí   UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÍà°ÀÌØíÈÍä¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÑà°ÀÌØíÈÑä¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÕà°ÀÌØíÈÕä¤(M±À ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí   UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÙà°ÀÌØíÈÙä¤(M±À ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí   UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÝà°ÀÌØíÈÝä¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈáà°ÀÌØíÈáä¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈåà°ÀÌØíÈåä¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÄÁà°ÀÌØíÈÄÁä¤(ͱÀ ÄÀÀ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÅÕ½Ðí  UÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÈÄÅà°ÀÌØíÈÄÅä¤(5½ÕÍ
±¥¬ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíÍÁà°ÀÌØíÍÁä¤(¥ÀÌØíÈôÄÑ¡¸Í¹ ÅÕ½ÐíØÅÕ½Ðì°À¤)¹Õ¹

any 1 can help me plz

Share this post


Link to post
Share on other sites

; repeat func buff() Xtimes---> stop this func---> turn on func autorpt()---> stop func autopt()--->on and from the beginning
; turn on func autorep()---> stop func autorep()--->on and from the beginning

For $i = 1 To 10
    buff()
Next

While 1
    autorep()
    autopt()
WEnd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...