Jump to content
Sign in to follow this  
Vindicator209

Spot a mistake...

Recommended Posts

Helloes, I tried making an ASC to Binary convertor, but it gives me w whole lot of junk, and it only gives me the number of letters like:

tea : ABC

house : ABCDE

123456 : ABCDEF

and so on, heres my code, though im afraid its deathly long...

#include <GuiConstants.au3>

GuiCreate("Encoder", 670, 316,-1, -1 , BitOR($WS_OVERLAPPEDWINDOW, $WS_CLIPSIBLINGS))

$Edit_1 = GuiCtrlCreateEdit("Put Your Text In This Box", 10, 10, 300, 300)
$Button_2 = GuiCtrlCreateButton("Encode", 310, 120, 50, 30)
$Edit_3 = GuiCtrlCreateEdit("", 360, 10, 300, 300)
$line=""
GuiSetState()
While 1
    $msg = GuiGetMsg()
    Select
        Case $msg = $Button_2
            $count=1
            Do
                $ASC=StringLeft(GUICtrlRead($Edit_1),$count)
                If $ASC = "a" or "A" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",1)
                EndIf
                If $ASC = "b" or "B" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",2)
                EndIf
                If $ASC = "c" or "C" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",3)
                EndIf
                If $ASC = "d" or "D" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",4)
                EndIf
                If $ASC = "e" or "E" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",5)
                EndIf
                If $ASC = "f" or "F" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",6)
                EndIf
                If $ASC = "g" or "G" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",7)
                EndIf
                If $ASC = "h" or "H" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",8)
                EndIf
                If $ASC = "i" or "I" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",9)
                EndIf
                If $ASC = "j" or "J" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",10)
                EndIf
                If $ASC = "k" or "K" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",11)
                EndIf
                If $ASC = "l" or "L" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",12)
                EndIf
                If $ASC = "m" or "M" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",13)
                EndIf
                If $ASC = "n" or "N" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",14)
                EndIf
                If $ASC = "o" or "O" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",15)
                EndIf
                If $ASC = "p" or "P" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",16)
                EndIf
                If $ASC = "q" or "Q" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",17)
                EndIf
                If $ASC = "r" or "R" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",18)
                EndIf
                If $ASC = "s" or "S" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",19)
                EndIf
                If $ASC = "t" or "T" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",20)
                EndIf
                If $ASC = "u" or "U" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",21)
                EndIf
                If $ASC = "v" or "V" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",22)
                EndIf
                If $ASC = "w" or "W" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",23)
                EndIf
                If $ASC = "x" or "X" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",24)
                EndIf
                If $ASC = "y" or "Y" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",25)
                EndIf
                If $ASC = "z" or "Z" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("ASC.txt",26)
                EndIf
                If $ASC = "1" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",1)
                EndIf
                If $ASC = "2" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",2)
                EndIf
                If $ASC = "2" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",3)
                EndIf
                If $ASC = "4" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",4)
                EndIf
                If $ASC = "5" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",5)
                EndIf
                If $ASC = "6" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",6)
                EndIf
                If $ASC = "7" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",7)
                EndIf
                If $ASC = "8" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",8)
                EndIf
                If $ASC = "9" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",9)
                EndIf
                If $ASC = "0" Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",10)
                EndIf
                If $ASC = " " Then
                    $line=$line&" "&FileReadLine("NUM.txt",11)
                EndIf
GuiCtrlSetData($Edit_3,$line)
                $count=$count+1
            Until $count = StringLen(GUICtrlRead($Edit_1))
    Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
        ExitLoop
    Case Else
        ;;;
    EndSelect
WEnd
Exit

Thank you


[center]"When you look at old, classic games like Snake, you often put it off because it's such a simple game, but it's only when you actually try and create your own unique game from scratch, do you finally appreciate those games."[/center][center]Don't ask for answers if you haven't TRIED yet![/center][center]Most answers can be answered in the help file! Use it![/center]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi,

the general error is your IF-Syntax. Try this one instead:

If ($ASC = "a") Or ($ASC = "A") ThenoÝ÷ Ø    ÝêÞßÛ&ÉÊ&¦W­z·°¢¹ºÚ"µÍÚ[ÛYH  ÑÝZPÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÕRPÜX]J    ][ÝÑ[ÛÙ][ÝË
ÌÌMLKLK]Ô    ÌÍÕÔ×ÓÕTTQÒSÕË    ÌÍÕÔ×ÐÓTÒPSÔÊJBÌÍÑY]ÌHHÕRPÝÜX]QY]
    ][ÝÔ][Ý^[ÈÞ    ][ÝËLLÌÌ
BÌÍÐ]ÛÌHÕRPÝÜX]P]Û ][ÝÑ[ÛÙI][ÝËÌLL
LÌ
BÌÍÑY]ÌÈHÕRPÝÜX]QY]
    ][ÝÉ][ÝËÍLÌÌ
BÌÍÛ[HH  ][ÝÉ][ÝÂÕRTÙ]Ý]J
BÚ[HBIÌÍÛÙÈHÕRQÙ]ÙÊ
BTÙ[XÝBPØÙH ÌÍÛÙÈH ÌÍÐ]ÛÌBBIÌÍØÛÝ[HBBQÂBBBIÌÍÐTÐÈHÝ[ÓZY
ÕRPÝXY
    ÌÍÑY]ÌJK    ÌÍØÛÝ[
ÌKJBBBBBBBBIÌÍØÛÙHHØÊ   ÌÍÐTÐÊBBBBRY
    ÌÍØÛÙH ÝÏHMÊH[
    ÌÍØÛÙIÏLLH[BBBBIÌÍÛ[WÛH   ÌÍØÛÙHHMBBBQ[ÙRY
    ÌÍØÛÙH ÝÏH
JH[
    ÌÍØÛÙH ÏHL
H[BBBBIÌÍÛ[WÛH  ÌÍØÛÙHH
BBBQ[ÙRY
    ÌÍØÛÙH ÝÏH

H[
    ÌÍØÛÙH ÏH
MÊH[BBBBIÌÍÛ[WÛH   ÌÍØÛÙHH

ÂBBBQ[Y    ÌÍÛ[HH   ÌÍÛ[H    [È ][ÝÈ  ][ÝÈ  [È[TXY[J   ][ÝÐTÐË ][ÝË  ÌÍÛ[WÛBBBBQÕRPÝÙ]]J  ÌÍÑY]ÌË    ÌÍÛ[JBBBBIÌÍØÛÝ[H   ÌÍØÛÝ[
ÈBBBU[[    ÌÍØÛÝ[ ÝÏHÝ[Ó[ÕRPÝXY
    ÌÍÑY]ÌJJBBPØÙH    ÌÍÛÙÈH ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑBBBQ^]ÛÜBPØÙH[ÙBBBNÎÎÂQ[Ù[XÝÑ[^]oÝ÷ Ù(§qâºyèÊ« ­Æ×âèʬje˧¶Ú¢{Þ®Ö¥ÈZ®Ëhn)Ú¯(hÁ¦èºÖ®¶­sb6æ6ÇVFRfÇC´wV6öç7FçG2æS2fwC° ¤uT7&VFRgV÷C´Væ6öFW"gV÷C²ÂcsÂ3bÂÓÂÓÂ&"b33cµu5ôõdU$ÄTEtäDõrÂb33cµu5ô4Ä4$Ääu2 ¢b33c´VFEóÒuT7G&Ä7&VFTVFBgV÷CµWB÷W"FWBâF2&÷gV÷C²ÂÂÂ3Â3¢b33c´'WGFöåó"ÒuT7G&Ä7&VFT'WGFöâgV÷C´Væ6öFRgV÷C²Â3Â#ÂSÂ3¢b33c´VFEó2ÒuT7G&Ä7&VFTVFBgV÷C²gV÷C²Â3cÂÂ3Â3¢b33c¶ÆæRÒgV÷C²gV÷C°¤uT6WE7FFR¥vÆR b33c¶×6rÒuTvWD×6r 6VÆV7@ 66Rb33c¶×6rÒb33c´'WGFöåó  b33c¶6÷VçBÒ Fð b33c´42Ò7G&ætÖBuT7G&Å&VBb33c´VFEóÂb33c¶6÷VçB²Â  b33c¶6öFRÒ62b33c´42 b33c·CÒgV÷C²gV÷C° f÷"b33c¶ÒFò b33c·CÒÖöBb33c¶6öFRÂ"fײb33c·C b33c¶6öFRÒfÆö÷"b33c¶6öFRò" æW@  b33c¶ÆæRÒb33c¶ÆæRfײgV÷C²gV÷C²fײb33c·C   uT7G&Å6WDFFb33c´VFEó2Âb33c¶ÆæR b33c¶6÷VçBÒb33c¶6÷VçB² VçFÂb33c¶6÷VçBfwC³Ò7G&ætÆVâuT7G&Å&VBb33c´VFEó 66Rb33c¶×6rÒb33c´uTôUdTåEô4Äõ4P WDÆö÷ 66RVÇ6P ³³° VæE6VÆV7@¥tVæ@¤W

AscToBin conversion shamelessly stolen from nfwu here :whistle:

have fun,

Marc

Edited by Marc

Any of my own codes posted on the forum are free for use by others without any restriction of any kind. (WTFPL)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...