Jump to content

command to make an endless loop?


Recommended Posts

if it is about the file you requested (the pm's)i have already made a loop in the file you requested

While 1
; put your code here
WendoÝ÷ Úajwaz·¢²Ø^²«qç(uçè®Ø^~)^Ê«z«²×¶èºi'h×­èçêìrjwlµæ¥¶¡×ºÚ"µÍØÜÈKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKB]]Ò]Ú[ÛË]]ÜNNBØÜ[Ý[ÛUÝÂØÙHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBÈØÜÝHY[ÝÛÙH[ÝÈBÚ[HB[
    ][ÝÙYÞ^I][ÝÊBÚ[XÝ]]H
    ][ÝÒ[ÚXHÝ[ÈHYH[ÝÛ[HY[]HH[Þ[HYÞ ][ÝÊBÚ[ØZ]XÝ]H
    ][ÝÒ[ÚXHÝ[ÈHYH[ÝÛ[HY[]HH[Þ[HYÞ ][ÝÊB[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝËÌLKJBÙ[
    ][ÝÞÐPÒÔÔPÑHÌI][ÝÊBÙ[
    ][ÝÜÝXYÚ]ÛÛKÚÛYYÙK[    ][ÝÊBÙ[
    ][ÝÞÑSTI][ÝÊBÚ[XÝ]]H
    ][ÝÔÝXYÚ]ÓÓQTQÑHH[Þ[HYÞ    ][ÝÊBÚ[ØZ]XÝ]H
    ][ÝÔÝXYÚ]ÓÓQTQÑHH[Þ[HYÞ    ][ÝÊB[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝË
KJBÛY
L
BÚ[XÝ]]H
    ][ÝÖ[YUÜLÛÛHHØ[Z[ÈÜLÝH[Þ[HYÞ ][ÝÊBÚ[ØZ]XÝ]H
    ][ÝÖ[YUÜLÛÛHHØ[Z[ÈÜLÝH[Þ[HYÞ ][ÝÊB[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝË
MÍË
MÎKJBÛY
L
B[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝË
L
ÍJBÚ[ÛÜÙH
    ][ÝÔÝXYÚ]ÓÓQTQÑHH[Þ[HYÞ    ][ÝÊBÚ[ÛÜÙH
    ][ÝÖ[YUÜLÛÛHHØ[Z[ÈÜLÝH[Þ[HYÞ ][ÝÊBÑ[
Edited by rrrm99
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...