Jump to content
Sign in to follow this  
ecstatic

command to make an endless loop?

Recommended Posts

ecstatic

What command do i type after making a script to make the script repeat over and for infintite

Share this post


Link to post
Share on other sites
rrrm99

if it is about the file you requested (the pm's)i have already made a loop in the file you requested

While 1
; put your code here
WendoÝ÷ Úajwaz·¢²Ø^²«qç(uçè®Ø^~)^Ê«z«²×¶èºi'h×­èçêìrjwlµæ¥¶¡×ºÚ"µÍØÜÈKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKB]]Ò]Ú[ÛË]]ÜNNBØÜ[Ý[ÛUÝÂØÙHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBÈØÜÝHY[ÝÛÙH[ÝÈBÚ[HB[
    ][ÝÙYÞ^I][ÝÊBÚ[XÝ]]H
    ][ÝÒ[ÚXHÝ[ÈHYH[ÝÛ[HY[]HH[Þ[HYÞ ][ÝÊBÚ[ØZ]XÝ]H
    ][ÝÒ[ÚXHÝ[ÈHYH[ÝÛ[HY[]HH[Þ[HYÞ ][ÝÊB[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝËÌLKJBÙ[
    ][ÝÞÐPÒÔÔPÑHÌI][ÝÊBÙ[
    ][ÝÜÝXYÚ]ÛÛKÚÛYYÙK[    ][ÝÊBÙ[
    ][ÝÞÑSTI][ÝÊBÚ[XÝ]]H
    ][ÝÔÝXYÚ]ÓÓQTQÑHH[Þ[HYÞ    ][ÝÊBÚ[ØZ]XÝ]H
    ][ÝÔÝXYÚ]ÓÓQTQÑHH[Þ[HYÞ    ][ÝÊB[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝË
KJBÛY
L
BÚ[XÝ]]H
    ][ÝÖ[YUÜLÛÛHHØ[Z[ÈÜLÝH[Þ[HYÞ ][ÝÊBÚ[ØZ]XÝ]H
    ][ÝÖ[YUÜLÛÛHHØ[Z[ÈÜLÝH[Þ[HYÞ ][ÝÊB[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝË
MÍË
MÎKJBÛY
L
B[ÝÙPÛXÚÈ
    ][ÝÛY ][ÝË
L
ÍJBÚ[ÛÜÙH
    ][ÝÔÝXYÚ]ÓÓQTQÑHH[Þ[HYÞ    ][ÝÊBÚ[ÛÜÙH
    ][ÝÖ[YUÜLÛÛHHØ[Z[ÈÜLÝH[Þ[HYÞ ][ÝÊBÑ[
Edited by rrrm99

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×