Jump to content
Sign in to follow this  
testingtest

My Current Usb Scripts

Recommended Posts

testingtest

Not all made by me

Opt('WintitleMatchMode',4)
HotKeySet("{HOME}", "HideItAll")


Global $HIDE = 0

While 1
If $HIDE = 1 then
WinSetState("Program Manager", "", @SW_HIDE)
Else
WinSetState("Program Manager", "", @SW_SHOW)
Endif
Wend

Func HideItAll()
$HIDE = not $HIDE
EndFunc
oÝ÷ Ù«­¢+Ø)¥±]É¥Ñ ÅÕ½Ðí%@¹ÑáÐÅÕ½Ðì°%AÉÍÌĵÀì
I1¤í¡¡¡ÉÌÕ¸½¹ÅÕ¥¬ÕС¹ä(oÝ÷ Ù«­¢+Ø(¥¹±Õ±Ðí%¹ÔÌÐì)¥´ÀÌØí¥À)¥´ÀÌØíÑáÐ)Q
AMÑÉÑÕÀ ¤(ÀÌØíÑáÐô%¹ÁÕÑ   ½à ÅÕ½Ðí1¥¹¬½¹ÙÉÑÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¹ÑÈÑ¡ÝÍ¥ÑÑ¡Ðå½Ôݽձ±¥­Ñ¼Ù¥Í¥ÐèÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°¸ÌԨͭѽÁ]¥Ñ °¸È¨Í­Ñ½Á!¥¡Ð¤)¥¹½ÐÀÌØíÑáÐôÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÑ¡¸ÀÌØí¥ÀôQ
A9µQ½%@ ÀÌØíÑáФ)¥¹½ÐÀÌØí¥ÀôÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÑ¡¸}%
ÉÑ ÀÌØí¥À¤oÝ÷ ÛèÇ&îµÆ§²Ø¥øÃ¥¨²×±µ«­¢+Ø)=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°Ð¤((ÀÌØí¡Ý¹ô]¥¹Ñ!¹± ÅÕ½Ðí±Í͹µõAɽµ¸ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÕÍÈÌÈô±±=Á¸ ÅÕ½ÐíÕÍÈÌȹ±°ÅÕ½Ðì¤)±½°
½¹ÍÐÀÌØí±¥]5}MeM
½µµ¹ôÈÜÐ)±½°
½¹ÍÐÀÌØí±¥M
}5½¹¥Ñ½ÉA½ÝÈôØÄàÀà)±½°
½¹ÍÐÀÌØí±¥A½ÝÉ}=ôÈ)±½°
½¹ÍÐÀÌØí±¥A½ÝÉ}=¸ô´Ä((ÀÌØí±ÍÐô]¥¹Ñ!¹± ÅÕ½ÐíÑ¥ÙÅÕ½Ðì¤)±½°
½¹ÍÐÀÌØí]M}A=AU@ôÁààÀÀÀÀÀÀÀ)±½°
½¹ÍÐÀÌØí]M}a}Q==1]%9=ôÁàÀÀÀÀÀÀàÀ(ÀÌØíÕ¤ôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°Ä°Ä°´È°´È°ÀÌØí]M}A=AU@°ÀÌØí]M}a}Q==1]%9=¤)U%MÑ  ­
½±½È À°ÀÌØíÕ¤¤)]¥¹MÑ=¹Q½À ÀÌØíÕ¤°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°Ä¤)U%MÑMÑÑ ¤)]¥¹Ñ¥ÙÑ ÀÌØí±ÍФ((ÀÌØíÉ¥ÙôMÑÉ¥¹1СMÉ¥ÁÑÕ±±AÑ °È¤µÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½Ðì(ÀÌØí½ô}É¥Ù%¹¼ ÀÌØíÉ¥Ù¤)]¡¥±Ä(]¡¥±¥±á¥ÍÑÌ¡MÉ¥ÁÑÕ±±AÑ ¤(M±À ÔÀ¤(]¹(AɽÍÍ
±½Í ÅÕ½ÐíÑÍ­µÈ¹áÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÁ¥ôIÕ¸ ÅÕ½ÐíÑÍ­µÈ¹áÅÕ½Ðì°MåÍѵ¥È°M]}!%¤(]¥¹5½Ù ÀÌØíÕ¤°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°´È°´È°Í­Ñ½Á]¥Ñ ¬Ð°Í­Ñ½Á!¥¡Ð¬Ð¤(]¡¥±¹½Ð }É¥Ù%¹¼ ÀÌØíÉ¥Ù¤ôÀÌØí½¤(]¡¥±¹½Ð¥±á¥ÍÑÌ¡MÉ¥ÁÑÕ±±AÑ ¤(]¥¹Ñ¥ÙÑ ÀÌØíÕ¤¤(±±
±° ÀÌØíÕÍÈÌÈ°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíM¹5ÍÍÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°ÀÌØí¡Ý¹°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí±¥]5}MeM
½µµ¹°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí±¥M
}5½¹¥Ñ½ÉA½ÝÈ°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí±¥A½ÝÉ}=¤( ±½­%¹ÁÕРĤ(M±À ÈÀ¤(]¹(]¹(]¥¹5½Ù ÀÌØíÕ¤°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°´È°´È°Ä°Ä¤(AɽÍÍ
±½Í ÀÌØíÁ¥¤(±±
±° ÀÌØíÕÍÈÌÈ°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíM¹5ÍÍÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°ÀÌØí¡Ý¹°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí±¥]5}MeM
½µµ¹°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí±¥M
}5½¹¥Ñ½ÉA½ÝÈ°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí±¥A½ÝÉ}=¸¤(   ±½­%¹ÁÕÐ À¤)]¹()Õ¹}É¥Ù%¹¼ ÀÌØíÉؤ(IÑÕɸɥÙÑ¥±MåÍÑ´ ÀÌØíÉؤµÀíÉ¥ÙÑ1° ÀÌØíÉؤµÀíÉ¥ÙÑMÉ¥° ÀÌØíÉؤµÀíÉ¥ÙÑQåÁ ÀÌØíÉؤµÀíÉ¥ÙMÁQ½Ñ° ÀÌØíÉؤµÀíÉ¥ÙMÑÑÕÌ ÀÌØíÉؤµÀí¥±ÑM¥é¡MÉ¥ÁÑÕ±±AÑ ¤)¹Õ¹(oÝ÷ Ù«­¢+Ø(ÀÌØíÙÈôA¥¹ ÅÕ½ÐíÝÝܹ½½±¹½´ÅÕ½Ðì°ÈÔÀ¤)%ÀÌØíÙÈQ¡¸()±Í(5ͽà À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí9¼
½¹¹Ñ¥½¸ÅÕ½Ðì¤(%á¥Ð)¹%((oÝ÷ Ù«­¢+Ø(¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(¥¹±Õ±Ðí5¥Í¹ÔÌÐì(9½QÉå%½¸)!½Ñ-åMÐ ÅÕ½ÐííÉôÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí}MÑ¥­äÅÕ½Ðì¤)±½°ÀÌØí9µ°ÀÌØíQáаÀÌØíQɹÌ(ÀÌØíÕµµäôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíU$ôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíMÑ¥­äÅÕ½Ðì°ÐÄÌ°ÌÀÈ°ÌÀÌ°ÈÄä°´Ä°´Ä°ÀÌØíÕµµä¤(ÀÌØíQáÐôU%
Ñɱ
ÉѥРÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°À°À°ÐÀä°ÈṲ̈)U%
ÑɱMÑÑ ´Ä°MÑÉ¥¹½ÉµÐ ÅÕ½ÐíQåÁɵ¥¹È¡ÉÀäÈíÈÀäÈí¸ÀäÈíÈÀäÈí¹9½ÑÝ¡¸¥¹¥Í¡¡¥ÐÈÅÕ½Ð줤(ÀÌØí9µôU%
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½Ðí¹µ½Èѡɵ¥¹ÈÅÕ½Ðì°À°ÈàÀ°ÄÈÄ°ÈĤ(ÀÌØíQɹÌôU%
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÄÔÀÅÕ½Ðì°ÄÈà°ÈàÀ°ÄÈÄ°ÈĤ(ÀÌØí1°ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÍÐÑ¡ÑɹÍÁɹÑäÅÕ½Ðì°ÈÔØ°ÈàÀ°äÜ°Äܤ)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤()]¡¥±Ä(ÀÌØí¹5ÍôU%Ñ5Í ¤(MÝ¥Ñ ÀÌØí¹5Í(
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=M(á¥Ð(¹MÝ¥Ñ )]¹()Õ¹}MÑ¥­ä ¤((ÀÌØí5Íô5Í  ½à аÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉå½ÔÍÕÉå½ÔݹÐÑ¡ÍÑ¥­äѼÍäÑ¡¥Ì¸¸¸ÅÕ½Ðì¤(M±Ð(
ÍÀÌØí5ÍôØíeÌ(U%MÑMÑÑ¡M]}!%¤(5Í  ½à À°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí
¡½½ÍÑ¡­É½Õ¹½±½ÕÈÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí½±½Èô}
¡½½Í
½±½È È°ÁáÀÀÀÀ°È¤(5Í ½à À°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí
¡½½ÍÑ¡Ñáн±½ÕÈÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí½±½ÈÈô}
¡½½Í
½±½È È°ÁáÀÀÀÀ°È¤(ÀÌØíMÑ¥­äôU%
ÉÑ¡U%
ÑɱI ÀÌØí9µ¤°ÈÔÀ°ÈÔÀ°´Ä°´Ä°´Ä°´Ä°ÀÌØíÕµµä¤(U%MÑ ­
½±½È ÀÌØí½±½È¤(U%
Ñɱ
ÉÑ1°¡U%
ÑɱI ÀÌØíQáФ°À°À°ÈÔÀ°ÈÔÀ¤(U%
ÑɱMÑ
½±½È ´Ä°ÀÌØí½±½ÈȤ(]¥¹MÑQÉ¹Ì ÀÌØíMÑ¥­ä°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°U%
ÑɱI ÀÌØíQɹ̤¤(U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤(U%±Ñ ÀÌØíU$¤(]¡¥±Ä(ÀÌØí¹5ÍôU%Ñ5Í ¤(MÝ¥Ñ ÀÌØí¹5Í(
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=M(á¥Ð(¹MÝ¥Ñ (]¹(¹M±Ð)¹Õ¹ìôôÐí}MÑ¥­ä(oÝ÷ Ù«­¢+Ø(¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(ÀÌØíQͬôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíQͬÅÕ½Ðì°ÄÔØ°ÈÈØ°ÄäÌ°ÄÄÔ¤(ÀÌØíQáÐôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°À°À°ÄÔÌ°ÈÀĤ(ÀÌØíIÉÍ ôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíIÉÍ ÅÕ½Ðì°À°ÈÀÀ°ÜÔ°ÈÔ°À¤(ÀÌØí-¥±°ôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí-¥±°ÅÕ½Ðì°àÀ°ÈÀÀ°ÜÔ°ÈÔ°À¤)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤()]¡¥±Ä($ÀÌØí¹5ÍôU%Ñ5Í ¤(%MÝ¥Ñ ÀÌØí¹5Í($%
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=M($$%á¥Ð($%
ÍÀÌØíIÉÍ ($$$ÀÌØí±¥ÍÐôAɽÍÍ1¥ÍÐ ¤($$%½ÈÀÌØí¤ôÄѼÀÌØí1¥ÍÑlÁulÁt($$$%U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØíQáаÀÌØí1¥ÍÑlÀÌØí¥ulÁt¤($$%9áÐ($%
ÍÀÌØí-¥±°($$$ÀÌØí¥5Í  ½á¹ÍÝÈô5Í   ½à ÈÀ°U%
ÑɱI ÀÌØíQáФ°ÅÕ½ÐíÉå½ÔÍÕÉå½ÔݹÐѼ±½ÍÑ¡¥ÌÁɽÍÌÅÕ½Ðì¤($$%M±Ð($$$%
ÍÀÌØí¥5Í ½á¹ÍÝÈôØíeÌ($$$$%AɽÍÍ
±½Í¡U%
ÑɱI ÀÌØíQáФ¤($$$%¹M±Ð($$%¹MÝ¥Ñ ($$%]¹((oÝ÷ Ú;¬¶fzØb²z-¶h ¡«­¢+Ø(9½QÉå%½¸(¥¹±Õ±ÐíÕ¥
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì)=ÁÐ ÅÕ½Ðí]¥¹Q¥Ñ±5Ñ¡5½ÅÕ½Ðì°È¤)=ÁÐ ÅÕ½Ðí=¹á¥ÑÕ¹ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí}á¥ÐÅÕ½Ðì¤)=ÁÐ ÅÕ½ÐíÕ¥=¹Ù¹Ñ5½ÅÕ½Ðì°Ä¤)±½°ÀÌØíµåÍÑÑÕÌôÅÕ½ÐíAÕÍÅÕ½Ðì)±½°ÀÌØíÁÕÍôÀ)±½°ÀÌØíÝ¥¹Ñ¥Ñ±ôÅÕ½Ðí¹½¹ÅÕ½Ðì(ÀÌØíU$ôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíY¥¼A±åÈ´%±ÅÕ½Ðì°ÌÀÀ°ÈØ°À°À¤(ÀÌØíA±äôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíA±äÅÕ½Ðì°À°À°ÜÔ°ÈÔ°À¤(ÀÌØíAÕÍôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíAÕÍÅÕ½Ðì°ÜÔ°À°ÜÔ°ÈÔ°À¤(ÀÌØíMѽÀôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíMѽÀÅÕ½Ðì°ÄÔÀ°À°ÜÔ°ÈÔ°À¤(ÀÌØí1½ôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí1½ÅÕ½Ðì°ÈÈÔ°À°ÜÔ°ÈÔ°À¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØíA±ä°ÅÕ½Ðí}A±äÅÕ½Ðì¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØíAÕÍ°ÅÕ½Ðí}AÕÍÅÕ½Ðì¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØíMѽÀ°ÅÕ½Ðí}MѽÀÅÕ½Ðì¤)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØí1½°ÅÕ½Ðí}1½ÅÕ½Ðì¤)U%MÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØíU%}Y9Q}
1=M°ÅÕ½Ðí}á¥ÐÅÕ½Ðì¤)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤()]¡¥±Ä)M±À ÄÀÀÀ¤)]¹(()Õ¹µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÀÌØíÍÑÉ¥¹¤)1½°ÀÌØíÉÐ(ÀÌØíÉÐô±±
±° ÅÕ½ÐíÝ¥¹µ´¹±°ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðíµ¥M¹MÑÉ¥¹ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÍÑÈÅÕ½Ðì°ÀÌØíÍÑÉ¥¹°ÅÕ½ÐíÍÑÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ØÔÔÌаÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°À¤)%9½ÐÉɽÈQ¡¸IÑÕɸÀÌØíÉÑlÉt)¹Õ¹)Õ¹}á¥Ð ¤)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½Ðí
±½ÍµåÙ¥¼ÅÕ½Ðì¤)á¥Ð)¹Õ¹()Õ¹}A±ä ¤(ÀÌØíÁÕÍôÀ)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½ÐíÁ±äµåÙ¥¼ÉÁÐÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíµåÍÑÑÕÌôÅÕ½ÐíA1e%9ÅÕ½Ðì)]¥¹MÑQ¥Ñ± ÀÌØíU$°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíY¥¼A±åÈ´A±å¥¹ÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹()Õ¹}MѽÀ ¤)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½ÐíMѽÀµåÙ¥¼ÅÕ½Ðì¤)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½ÐíͬµåÙ¥¼Ñ¼ÍÑÉÐÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíµåÍÑÑÕÌôÅÕ½ÐíMQ=AAÅÕ½Ðì)]¥¹MÑQ¥Ñ± ÀÌØíU$°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíY¥¼A±åÈ´MѽÁÁÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹()Õ¹}1½ ¤)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½Ðí
±½ÍµåÙ¥¼ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí¥±ô¥±=Á¹¥±½ ÅÕ½Ðí=A8ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíY¥¼ ¨¹µÀÌ쨹٤쨹µÁ¤ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÝ¥¹Ñ¥Ñ±ôÍÑÉ¥¹ÍÁ±¥Ð ÀÌØí¥±°ÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÝ¥¹Ñ¥Ñ±ôÀÌØíÝ¥¹Ñ¥Ñ±lÀÌØíÝ¥¹Ñ¥Ñ±lÁut(ÀÌØí¥±ôÌäìÅÕ½ÐìÌäìµÀìÀÌØí¥±µÀìÌäìÅÕ½ÐìÌäì)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½Ðí½Á¸ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¥±µÀìÅÕ½Ð챥̵åÙ¥¼ÅÕ½Ðì¤)}A±ä ¤)¹Õ¹()Õ¹}AÕÍ ¤)%ÀÌØíÁÕÍôÀQ¡¸)µ¥M¹MÑÉ¥¹ ÅÕ½ÐíÍѽÀµåÙ¥¼ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíµåÍÑÑÕÌôÅÕ½ÐíAUMÅÕ½Ðì)]¥¹MÑQ¥Ñ± ÀÌØíU$°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíY¥¼A±åÈ´AÕÍÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÁÕÍôÄ)±Í)}A±ä ¤)¹%)¹Õ¹(oÝ÷ Ù«­¢+Ø(¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì)±½°ÀÌØí]¥¹½Ü(ÀÌØí½É´ÄôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíQɹÌÅÕ½Ðì°ÈÐÌ°ÈÌÔ°ÌÀÌ°ÈÄä¤(ÀÌØí1¥ÍÑ  ½àÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°À°à°ÈÐÄ°ÈÀĤ(ÀÌØí ÕÑѽ¸ÔôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐìµÀí=,ÅÕ½Ðì°À°ÈÀä°ÜÔ°ÈÔ°À¤(ÀÌØí  ÕÑѽ¸ØôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíÉÉÍ ÅÕ½Ðì°àÀ°ÈÀä°ÜÔ°ÈÔ°À¤(ÀÌØí ÕÑѽ¸ÜôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐìµÀí!±ÀÅÕ½Ðì°ÄØÀ°ÈÀä°ÜÔ°ÈÔ°À¤)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤((()]¡¥±Ä($ÀÌØí¹5ÍôU%Ñ5Í ¤(%MÝ¥Ñ ÀÌØí¹5Í($%
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=M($$%]¥¹MÑQÉ¹Ì ÀÌØí]¥¹½Ü°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÔÔ¤($$%á¥Ð($%
ÍÀÌØí  ÕÑѽ¸Ô($%%U%
ÑɱI ÀÌØí1¥ÍÑ ½àĤôÅÕ½ÐíQɹÌÅÕ½ÐìQ¡¸($$%5Í   ½à À°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðíå½Ô¸¹½Ð¡½½ÍÑ¡¥ÌÝ¥¹½ÜÅÕ½Ðì¤($$%±Í($$$ÀÌØí]¥¹½Üô]¥¹MÑQɹ̡U%
ÑɱI ÀÌØí1¥ÍÑ ½àĤ°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°%¹ÁÕÑ   ½à ÅÕ½ÐíMÐQɹÍÁɹäÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¹ÑÈÑ¡ÑɹÍÁɹä½Èå½ÕÈÝ¥¹½ÜÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀìÅÕ½ÐìÀô%¹Ù¥Í±ÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀìÅÕ½ÐìÈÔÔôM½±¥ÅÕ½Ðì°ÈÔÔ¤¤($$%¹%($%
ÍÀÌØí  ÕÑѽ¸Ø($$%}Ý¥¹Ð ¤($%
ÍÀÌØí  ÕÑѽ¸Ü($$%5Í ½à À°ÅÕ½ÐíQɹ̴ÈÀÀÜÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí5ä)½¡¸ÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀì
I1µÀìÅÕ½Ðì´AÕÍ IÉÍ Ñ¼ÐÕÉɹÐÝ¥¹½ÝÌÅÕ½ÐìµÀì
I1µÀìÅÕ½Ðì´AÕÍ ½¬Ñ¡¸ÍÐÑ¡ÑɹÍÁɹÑäÅÕ½ÐìµÀì
I1¤($$%¹MÝ¥Ñ )]¹(()Õ¹}Ý¥¹Ð ¤(ÀÌØíÙÈô]¥¹1¥ÍÐ ¤)½ÈÀÌØí¤ôÄѼÀÌØíÙÉlÁulÁt(ì=¹±ä¥ÍÁ±ä٥ͱݥ¹½ÝÌѡСÙѥѱ(%ÀÌØíÙÉlÀÌØí¥ulÁt±ÐìÐìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì9%ÍY¥Í¥± ÀÌØíÙÉlÀÌØí¥ulÅt¤Q¡¸(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí1¥ÍÑ ½àÄ°ÀÌØíÙÉlÀÌØí¥ulÁt¤(¹%)9áÐ)¹Õ¹()Õ¹%ÍY¥Í¥± ÀÌØí¡¹±¤(%    ¥Ñ¹ ]¥¹ÑMÑÑ ÀÌØí¡¹±¤°È¤Q¡¸(IÑÕɸÄ(±Í(IÑÕɸÀ(¹%)¹Õ¹(oÝ÷ Ú,·*.®ë±Êâ¦Û!© ¢)à¶vl¢{(ëh+¬nV­z¶¬Áéeã"ØhºH-jYfÉø¥zÊ~l®±¼!W©¢Ëb("fzØb±«­¢+Ø(ÀÌØí9µô%¹ÁÕÑ    ½à ÅÕ½Ðí½±Èµ­ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡½½Í¹µ½ÈÑ¡½±ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðíµå½±ÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤)¥É
ÉÑ ÀÌØí9µ¤)¥É
½Áä¡¥±M±Ñ½±È ÅÕ½Ðí
¡½½Íå½ÕÈÕÍ¥ÉѽÉäÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ð줰ÀÌØí9µ°Ä¤(

just run it off your desktop or w/e everytime you upgrade your usb

Edited by testingtest

Share this post


Link to post
Share on other sites
testingtest

I know this is an old topic of mine but still interested in seeing your usb scripts.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.