Jump to content
Sign in to follow this  
narayanjr

PixelSearch() continue from first find?

Recommended Posts

narayanjr

$coord = PixelSearch(0, 0, 800, 550, $Purple_Color, 1, 1)
        If Not @error Then
            $x = $coord[0]
            $y = $coord[1]
            If PixelGetColor($x + 2, $y) = $Purple_Color Then
                If PixelGetColor($x + 3, $y) = $Purple_Color Then
                    $Check = PixelSearch($x - 16, $y - 2, $x - 11, $y + 5, $XUNIQUES_Color, 1, 1)
                    If Not @error Then
                        Send($Tele_Key)
                        Sleep(100)
                        Mouseclick("right", $x - 25, $y,1,2)
                        $coord = PixelSearch(0, 0, 800, 550, $Purple_Color, 1, 1)
                        If Not @error Then
                            $x2 = $coord[0]
                            $y2 = $coord[1]
                            If PixelGetColor($x2 + 2, $y2) = $Purple_Color Then
                                If PixelGetColor($x2 + 3, $y2) = $Purple_Color Then
                                    $Check = PixelSearch($x2 - 16, $y2 - 2, $x2 - 11, $y2 + 5, $XUNIQUES_Color, 1, 1)
                                    If Not @error Then
                                        Mouseclick("left",$x2 - 16, $y2,1,2)
                                    EndIf
                                EndIf
                            EndIf
                        EndIf
                    Else
                        $coord = PixelSearch(0, $y + 1, 800, 550, $Purple_Color, 1, 1)
                        If Not @error Then
                            $x = $coord[0]
                            $y = $coord[1]
                            If PixelGetColor($x + 2, $y) = $Purple_Color Then
                                If PixelGetColor($x + 3, $y) = $Purple_Color Then
                                    $Check = PixelSearch($x - 16, $y - 2, $x - 11, $y + 5, $XUNIQUES_Color, 1, 1)
                                    If Not @error Then
                                        Send($Tele_Key)
                                        Sleep(100)
                                        Mouseclick("right", $x - 25, $y,1,2)
                                        $coord = PixelSearch(0, 0, 800, 550, $Purple_Color, 1, 1)
                                        If Not @error Then
                                            $x22 = $coord[0]
                                            $y22 = $coord[1]
                                            If PixelGetColor($x22 + 2, $y2) = $Purple_Color Then
                                                If PixelGetColor($x2 + 3, $y2) = $Purple_Color Then
                                                    $Check = PixelSearch($x2 - 16, $y2 - 2, $x2 - 11, $y2 + 5, $x2UNIQUES_Color, 1, 1)
                                                    If Not @error Then
                                                        Mouseclick("left",$x2 - 16, $y2,1,2)
                                                    EndIf
                                                EndIf
                                            EndIf
                                        EndIf
                                    ElseoÝ÷ ØÞyØ­¶zj·!x¢¹¨­ên®^^®+lyên®^¶»-)nëlyë-«b¶+'¢Ö®*®z+^ ÙèÂ'âµø§vÊn®^jwb¶Éè¶éâªç­éâ¶
±Ú0ZbÅéhØ^ɬb±©Ý±æ«r¬j¢­²¶)²Øb²©¥éì{az¦zZ(«lr·Èhµ8^­è¬Þ¶§¢x­zj'¶¬jg¥w¬£^+_wl¶»-¦êéèÛ'¢Û§«Ù¢²Ç¬ÙZµêèØZ¶X§y·jëØ(zÇhÂv©¥wv¥§
â¶)ඩj»m«_x¬ë,yªÜ)ඥw­éÜ¢{b笢whÂr,¶«y©òy«2Á¬­¡Ú-++"±«&jYij»h~Ø^~éer^¡ûazÇ­Èb,¶«y©òÁ¬­¢f¤z+ZezË-jG°«r¢ëy©Ýi×uçM%w¬¡÷(uëajÙh¢K-ëæ§vØZ¶Ëayû¥Øb   h¬IèÂ+e¢,)r¶©nëb¶
-¶£¡·hêâg£­²;¬µ©â~)ì×'âÈy©â~)Ú'â©è¶«ø§jz-êâ~+l­æ¥(Z­Ûh~e£§v·¥¢x©ä±«­¢+ØÀÌØí½½ÉôA¥á±MÉ  À°À°àÀÀ°ÔÔÀ°ÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½È°Ä°Ä¤($%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$ÀÌØíàôÀÌØí½½ÉlÁt($$$ÀÌØíäôÀÌØí½½ÉlÅt($$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíà¬È°ÀÌØíä¤ôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíà¬Ì°ÀÌØíä¤ôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$ÀÌØí
¡¬ôA¥á±MÉ  ÀÌØíà´ÄØ°ÀÌØíä´È°ÀÌØíà´ÄÄ°ÀÌØíä¬Ô°ÀÌØíaU9%EUM}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$%M¹ ÀÌØíQ±}-ä¤($$$$$%M±À ÄÀÀ¤($$$$$%5½Õͱ¥¬ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíà´ÈÔ°ÀÌØíä°Ä°È¤($$$$$$ÀÌØí½½ÉôA¥á±MÉ  À°À°àÀÀ°ÔÔÀ°ÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$$$ÀÌØíàÈôÀÌØí½½ÉlÁt($$$$$$$ÀÌØíäÈôÀÌØí½½ÉlÅt($$$$$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíàȬȰÀÌØíäȤôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíàȬ̰ÀÌØíäȤôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$$$$$ÀÌØí
¡¬ôA¥á±MÉ  ÀÌØíàÈ´ÄØ°ÀÌØíäÈ´È°ÀÌØíàÈ´ÄÄ°ÀÌØíäȬ԰ÀÌØíaU9%EUM}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$$$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$$$$$%5½Õͱ¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíàÈ´ÄØ°ÀÌØíäȰİȤ($$$$$$$$%¹%($$$$$$$%¹%($$$$$$%¹%($$$$$%¹%($$$$%±Í($$$$$$ÀÌØí½½ÉôA¥á±MÉ  À°ÀÌØíä¬Ä°àÀÀ°ÔÔÀ°ÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$$$ÀÌØíàôÀÌØí½½ÉlÁt($$$$$$$ÀÌØíäôÀÌØí½½ÉlÅt($$$$$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíà¬È°ÀÌØíä¤ôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíà¬Ì°ÀÌØíä¤ôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$$$$$ÀÌØí
¡¬ôA¥á±MÉ  ÀÌØíà´ÄØ°ÀÌØíä´È°ÀÌØíà´ÄÄ°ÀÌØíä¬Ô°ÀÌØíaU9%EUM}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$$$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$$$$$%M¹ ÀÌØíQ±}-ä¤($$$$$$$$$%M±À ÄÀÀ¤($$$$$$$$$%5½Õͱ¥¬ ÅÕ½ÐíÉ¥¡ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíà´ÈÔ°ÀÌØíä°Ä°È¤($$$$$$$$$$ÀÌØí½½ÉôA¥á±MÉ  À°À°àÀÀ°ÔÔÀ°ÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$$$$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$$$$$$$ÀÌØíàÈÈôÀÌØí½½ÉlÁt($$$$$$$$$$$ÀÌØíäÈÈôÀÌØí½½ÉlÅt($$$$$$$$$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíàÈȬȰÀÌØíäȤôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$$$$$$$%%A¥á±Ñ
½±½È ÀÌØíàȬ̰ÀÌØíäȤôÀÌØíAÕÉÁ±}
½±½ÈQ¡¸($$$$$$$$$$$$$ÀÌØí
¡¬ôA¥á±MÉ  ÀÌØíàÈ´ÄØ°ÀÌØíäÈ´È°ÀÌØíàÈ´ÄÄ°ÀÌØíäȬ԰ÀÌØíàÉU9%EUM}
½±½È°Ä°Ä¤($$$$$$$$$$$$%%9½ÐÉɽÈQ¡¸($$$$$$$$$$$$$%5½Õͱ¥¬ ÅÕ½Ðí±ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíàÈ´ÄØ°ÀÌØíäȰİȤ($$$$$$$$$$$$%¹%($$$$$$$$$$$%¹%($$$$$$$$$$%¹%($$$$$$$$$%¹%($$$$$$$$$

Posted Image

Edited by narayanjr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×