Jump to content
Sign in to follow this  
sandman

More than two lines, what do I do?

Recommended Posts

sandman

This is probably the most noobish question I have asked yet..

Well... here's my story. I have a dependency with my script that must be written (don't ask why I didn't use FileInstall), so what I did was FileRead() the executable as a binary file. I got all the data, and now the terrifyingly long string looks like this:

Global Const $CDBURNEXE = "0x4D5A90000300000004000000FFFF0000B800
CSd$S#C4C##D44C#SCccs3#ss#dccss#cdC#c3cdÙÙÜÐÈÀØÈØÔÈÀÜÈÜÔÙÈÀØäÙÈÀÐÐÑÔÌÈÀÙÙØÐØÔÉÁÁÁÈÐÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÜÄåÑ53789AA653789AA653789AA6D07095A652789AA6D070C7A656789AA653789BA662789AA6DD7ÍPMÎPPM
ÌÍMLÎPPM
ÌÌMLÎPPMLMÍ
LÍÎPPMSCSD33C4SSc#s$3cÀÀÀÀÀÅÌÈÀÀÀÀÀÀÄÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÀÀÀÀÀÀÀÐÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÀÀÄÀÀÀÀÀÀÀÀÈÀÀÀÀ500020005000200040000000000000000600000000400007AC2000003000080000004000020LLLÍÐÌ
LCC3ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÀÅÀÀÀÀÐÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ00100000C40000000000000000000000000000000000000000000000000000002E746578740LLLÌ

M
MCcsgV÷C²ð gV÷C³C#3ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÐÀÀÀÀÁÀÉÜÈÜÌÜÈØÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÐÀÀÀÀÀÀÔÀÀÀÀÀÀÀÀÐÀÀÀÀÀÀÌÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000400000400000000000000000000000000000000000000000000000000000ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000" _
                            "00000000000000000000F0370000003800001E380LÎÎÎ
Î
ÌÎ
Î
ÍÎÌÎPÌÎPÌÎ333D3TS333$S3CC3TS3s#3ÀÀÀàØÌäÀÀÀÁØÍÀÀÀÁÍÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁàÌäÀÀÀÁÐÌäÀÀÀÁÌäÀÀÀÁàÌäÀÀÀÁÀÌäÀÀÀÁA390000043A00000C3A00001A3A0000243A00002C3A0000383A0000483A0000543A0000683A
ÎÐLÐLMÐLNÐLÎÐLÎLÌÎLC4S##S#ScCSsÜÈÙÜÈÍÈÀØÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÔÜàÜÐÜÈØÄÈÀØÄÜÈØÜÜÔÙØÔÙÜÐÈÀÈÔÜÌÈÀÙÙÜÐÈ65787065637465640A0000556E6B6E6F776E206F7074696F6E202D2D2025730A00000052657MÍMMÌÍÍ
MMÌ

MÍÌLÑMÌÌ
MÌÌ
MÍ
L
ccd3ccC#s3scScScC$S##CScsCccSs###sdCcs#s#dcs##c#sdcs3csCcØØÔÈÀØÐØÔØÌØäÙØÄÙÈÀÜØØÄÙÜÔØÔÈÀØäÜÌÈÀÜÈØÔÜÄÜÔÜÈØÔØÐÁÀÀÀÀÐÄÜÈØÜÜÔÙØÔÙÜÐ03C6E3E20726571756972656420666F7220272D7370656564203C6E3E27206F7074696F6E2C
MMÍ

MÌÍ
MÎÌ
Ì
L

MÍM
MÌ
MÍM
MÌLCSs#s#dcs"gV÷C²ð gV÷C³4#dCsSs3sC#s3sSssd3s#cdCccscS#dScÙØÔÈÀØäØØÈÀÙÙÜÐÈÀØÔÜÈØÄÜÌØäÙØÜÈÀÙØÔØÐØäØÄÁÀÀÑÙÜÐÈÀØÄØÐØÐØäÙØÜÈÀÌÄÌ3020736563746F7220706F737467617020286D7573742062652070617274206F6620696D616ÍLLL
M
MÍM
MÌÍÌ
ÌÍÍ
ÍMÌ
L
ÌMMÍ
MMÌ
ÍÍÌMCcSs3#sCdc#s3c3s#cscSdS#s#csCccSs##sCccdS#s3cSdScCcdScs#sCccSdCÀÜÐÙÈÀØÐØÔÜØØäØÌØÔÁÀÀÀÀÀÀÉÜÀÜÈØäÙÜÐÀÀÀÀÐÈÜÔÜÈÙØäÙØÜÈÀØäÙØÄØÜØÔÈÀØäÙ053657373696F6E2D41742D4F6E636520286375652D736865657429206D6F64650A00002D73M    ][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÌ

MÌMÌÍMMÌ

M
ML
MÌLc#sSs#dScdScs$CcSs#cs3cSSCcSs3sC#c#sSs#dS#dcdSd3s$CsCcÜÌÜÐÀÀÀÀÀÀÔÈØÔÜÄÜÔØÔÜÌÜÐØäÙØÜÈÀØÈÜÔÜÈÙÈÀØÄÜÐÈÀÈÔØÐÈÀÜÌÜÀØÔØÔØÐÁÀÀÀÀÀÀÀÀÔ657175657374696E67206275726E206174206D6178696D756D2073706565640A0000006D617
ÌÍÌ
MMLLÌÌÎLÌÎ
ÎÐLLÌÎ
Î###S33#s##S33#s##S33#s##S33#s##S33#s##S33#s##S33#s#ÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÀÈÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÔÌÀÌÈÜàÈÀÈÔÌÀ2782025" _
                            "3032780A00000000426C6F636B44657363726970746F72
ML
ÐMMÌLMÎLL

MÌÌÌÐL
ÍÍML
ÌÍ
MMÍ
ÌÍMM#ccccd3cScCC3sScS#S3ccScSsC4Sss#csCcdScs#c#d3dcc3d###ÈÌÌÀÌÄÌÀÜàÈÀÙØÔÙØÜÜÐØàÈÀÈÔÈÌÌÀÌÄÌÀÜàÁÀÀÐØØäÙØäÜÌØàØÔØÐÈÀÑØÔØÄØÐÐäÙÁÀ0000002563202533642E2564252520646F6E650000000046696E69736865642057726974696MÌMLÍÎMMÍ
ÌMMÐMMMÌ
ÍMÍ
LÐLCSs#s#dcs##c3d3dcs3cdScs#s3cSs3s3cdcdS#$C$C#sCccS#cCäÜÌØÌÈÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÀØäÜÌÈÀØÄÙÙÙÜÌÜÐÈÀØÐØÔØØØäÙØäÜÐØÔÙÜäÈÀÜÔÙ57361626C65206F6E206D6F7374206472697665732E2020594D4D562E0A0020202020202020
M

L

MÌÍÌ

MÎL
Ì

MÎL
MÍ
L
ÍMÌÍMÍL#dSdc#cssScs#cdSsCcScSs3SsCS#DSCDSCs4#cSs#s#dcs##c3d3dcsØäÙØÜÈÀÜÐØàØÔÈÀÜÐÜÈØÄØÌÙÈÀÜÜØàØÔÙÈÀÜÌØÔÜÌÜÌØäÙÙÈÀØÌÙÙÜÌØÔÈÀØÄÙÜÌÙÈ6661696C65642E0A000000000000004572726F7220766572696679696E67206672656520626ÍÍÌÌ
L

M
MLM
MMM
MÌM
MÍMMÍMÍS#gV÷C²ð gV÷C³CSs#s#dcs##sccSs#cccscdScs#dScSssC#sss#äÜÐØÄØÈÙØÔÈÀØÄØÐØÐÜÈØÔÜÌÜÌÈÀØäÜÌÈÀÝØÔÜÈÙÁÀÀÀÀÐÔÜÈÜÈÙÜÈÈÀÜØØÔÜÈØäØØÜäØäE67206E657874207772697461626C6520616464726573730A00004572726F72207365747469MÌ
ÍÍÌMÍ
L


L
Ì
MÍLL

MÌÌÌ
ÍÍÌMÍ
MMÌ
ÍMcC$CcdSCSs#s#dcs##s3cSdScCcdScs#c3sScS#s3ccScSsCCSs#sÙÜÈÈÀØÔÙØÔØÌÜÐØäÙØÜÉÜÈØÔØäÙÜÌØÔÜÈÜÐØäÙØÜÈÀØÐØäÜÌØÌÁÀÀÀÀÀÀÀÀØÈÜÔÜÈÙÈ7375636365737366756C210A0000005741524E494E473A2073657474696E67206F7074696D7M][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÌ
Ì
ÍÍMÌ
ÍMÍMÌMÍ
ML
MMÍMCSs#s#dcs##s3cSsCsCcdScs#sCccS#c3cC#s3scScScC#sCdc##ScCÀÐÔÜÈÜÈÙÜÈÈÀÜÌØÔÜÐÜÐØäÙØÜÈÀÜÐØàØÔÈÀØÌØÐÈÀÜÌÜÀØÔØÔØÐÈÀÜÐÙÈÀÙØÄÜàÁÀÀÀÀÐÔ2726F7220766572696679696E6720626C616E6B206D656469610A000000004D656469612065ÌMÌÍML

MÌÌÌM
MÌMÌÍMMÌ
Í
MÌÍMÍL

s#cs3cdScs#sCcs#cscSsC#dCcScCccDSsSdCc#cSs##dccc#c#d3dcc3dÜÌÈÀØäÙÈÀÐäÔÌÑÈÀØäÙØÄØÜØÔÈÀØäÜÌÈÀÈÔÜàÁÀÀÀÀÀÀÀÀÐÔÜÈÜÈÙÜÈÈÀÜØØÔÜÈØäØØÜäØ6E" _
                            "672049534F20696D6167650A00004572726F72202564206F706MMMMÌ
M
MÍL
MÍLMÌÌL
MMMMÍL
Í

ÍÍ
Í

S#scdcd3sSdCcS#ccdcs##cSsc3d3sSs3csccS#cc3c3cSs3s3##ScCCSs#s#ÜÈÈÀÈÔØÐÈÀÙÜÀØÔÙØäÙØÜÈÀØÐØÔÜØØäØÌØÔÈÀÈÔÜÌÁÀÀÐÐØÔÜØØäØÌØÔÈÀÙØÄÙØÔÈÀÜÐF6F206C6F6E670A0000005C5C2E5C2573000055736167653A0A0963646275726E203C647269ÍLÑL
MÌMÌÍL
PM
MÍL
PÌ
Í
MMÌÍQ
QLMÍ
ÍMÌLÐcCs#csccS4S#cdCccscS#T#dcssCcdcdSs3TCDcssCcdcdSs34$CcSs#csØÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÔÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÐÔÜÈØÄÜÌØÔÜÌÈÀÜÐØàØÔÈÀØÐØäÜ6B206265666F7265206275726E696E67202876616C696420666F7220522F57206F6E6C79290LL
ÌÍM
MÍÌMÍ
MÌÌ
Í

L
M
MÍL
SsC#cdS###s3cSs3s3cdcdS#csC#dcdSc3cS##$3#dcs##c3sScS#####ÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÈÀÜÌØàØÔØÔÜÐÉÈÀÙÙØÐØÔÈÀÈàØÐØÔØØØÄÜÔÙÜÐÈÀØäÜÌÈÀÈÈ47261636B206174206F6E636522290A092D7370656564202020202020202020202020537065M

ÍMÌLÌ
ÌÍ
MÎÌ
Ì

MÎ
M
ÍM
ÌÍÌ
MMgV÷C²ð gV÷C³$CcdCccscSccs3sdcs3sCcscs##SSs3cS#ccc#ÜäÙÜÔÜÈÈÀØäÙØÄØÜØÔÈÀØÄÙÜÈØÔØÄØÐÜäÈÀØÌÙÙÜÐØÄØäÙÜÌÈÀØÄÈÀÌÄÌÔÌÀÈÀÜÌØÔØÌÜ6F7220706F73746761700A09546865205B696D6167655D206D7573742062652070726F76696
M
ÍMMÍMÌÍÌÌ
Í

L
MÌMÌÍL
ÍMÌ
MÌÌ
ÌÍMÍLLMMc#dcsCc#cdS#cdCccscS#cdScC#$CcSs#cs3cS#cs#cS#ss#dcscccCcScCÈÀÜÐØàØÔÈÀÙØÔØÐØäØÄÈÀÜÜØäÙÙÈÀØÈØÔÁÀäØÔÜÈØÄÜÌØÔØÐÈÀÜÀÜÈØäÙÜÈÈÀÜÐÙÈÀØÈ5726E696E672074686520696D61676520746F2074686520646973632E0A00556E68616E646&][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÐÍM

MÎ
ÍMÌ
Í
MM
MÍÍ
MÌ
MÌMM333#$ScCd3d3dddddddcc33t333CÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ0000000000000000000034400001A01B0001010000004E4231300000000048A1A03E0100000
Í
ÍMÌLMÌ

3C#CC#CS334D#T3sSt$#SssÁÌÌÔØÔÝÜÐÈÐÅáÝÈÐÄÑÜÐÈÐÅáÜÁÔØÔÝÄÕàÄÀÀÀÀÄàÍÐÄÀàÕÀÝÀàÍ   ØÅot; _
                            "7704750BEB05BB7A000780C6043E005F5E8BC35BC21000558BEC8B45ÌÌÑNMLLÑMMMÍMNN
ÍLÎ

LÎÌÌÑÑN

L
L
MLNcdTCTcTSTD3#SS$T3d#cDC#d#cCSS434cD#s#34SD#d#cCSd#cSSÀÍÈàÍàÍÜÈÀÌàÍàÍáÔÔÄÀÀÈÔÔÁÔØÔÜààÐÔÄÄáÐÔÀàààÔÔÄÀààÑÄÈáÜÔÄÀá   àØÙÕ5F5E5DC20C008B44240C8A4802538A580C8A400D5633F680E10F397424107E1D8B54240C423
QÍLLÎ
MÍL
ÎPMÍLM
ÐÌ
ÐÍL
ÐÑNÌÌ
QMPÌÌQPÍMÌÌÐÌcSC$$$3cSSCCTd33S3SSScStSS4dddddc#4Cd334TC3d3"gVÐì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÐÄÐÁàØÜÐÀÄÀÀÀÀáÅØàÄÀÀÀÀÄáÔÐÈÐÄàáÌÑáÀØáÀààÁäÉÜÐF80F92D742A833D5440000100750AA354400001E93B010000833D58400001000F859D010000LÍN
QNLL
L
Í

ÎLÌQÍÎÐÍÎ
PÌ
ÍMM
LÐÌMc33C#sC#Cd3csC3dc3DTddC343C3T3sSt#dcT#$dc3ÄÕ    ÄÀÀÀÀÄàÕÀÔäÁáÁÀÄÀÀÀÀÍ
ÈÔÄÐÀÀÀÀÄÜÔÁØàÔÀÄÌÀÀÀÅÝå    ÀÀÀÀÀÀÁB6C0506830130001FFD759E9AB0000006A056828130001FF36FFD383C40C85C075136818130Q
ÎÌ
L
LQNN

L
LLÌQÍÎÐÍÎ
PÌ
ÍLL
    ][ݲð gV÷C³#ddCs3CSC$T#cCdCcS#dc3dddC343C3TÀÜÔÄÀØáÐÄÈÀÀÀÅÜàÌÁÔÀÐÀÀÀÀÄÀÑÐÈÙÀØØáÄÈÀÀÀÅÌÙÌàÍÐÁàÕÀÜÔÄÀØàC120001FFD7830D5040000108EB206A106858120001FF36FFD383C40C85C075526820120001
ÎÌ
L
LL
NM
LÐÌMLQÌÑ
M
L
ÍPNÌÑ
N
L
ÍT4ccSSC#sSS3cT3ddCsS3$3T#CcT$c$dc3DScCTÈÜáÐÐÈÐÄàÙÀÈáÌÑàØàÐÀÄÄÀÀÀÅÌÙÌàÍÐÁàÕÀÜÔÀÜØàÉÄÄÀÀÀÅ áÌØØàÄÐÄ0001FFD759EBBEFF34AA68EC100001EBF1B0015F5E5D5BC20800558BEC518365FC005"ÂBBBBBBI][ÝÌÎQÎÑL
MÍL
MÎÑ
ÌLMÍÍN
ÑQÌQN

M
Ld#cCccSd#cCcSSd#cCcCSd#cCc3Sd#cCc#Sd#cCcSd#cCcSd#cCcàÔÀÁØÐØÀÜÔÀÁØÐØÀØÔÀÁØÐØÀÔÔÀÁØÐØÀÐÔÀÁØÐØÀÌÔÀÁØÐØÀÈÔÀÁØÐØÀÄÔÀÁ60650FF75FC6898130001FFD78345FC1083C44883EB1083C610FF4D08759585DB743AFF75FCLLÌQ
ÎÍL
NMNQ
L
ÍÍL
ÌLÌQ
ÍNL
L

LÌQ
dcCSSCcD#SsTDSc3ddCsSTcTST$33#SS$T34T33CCCT43SdcsSdÄÔÀÐÄÀÀÀÀÄàÕÀÜÐÄÜàÌÝÀÀÜÔÀäáÐÕÀØÙåÀÜÜÐÁÙÁÄÔÀÀÄÀÀÀÀÄÌÉÀÅÕ½Ðì
                            "EB0A8B4D0CC1E80B8901B001C9C20800558BEC83EC18A13440000153566A2PLÍMM
QÑMLÌLN
QÍLÍLMLLLÌÌPPMÍL
NLÌÐÌ$dTc4#cd#343CtDT4$$$#TDcCTDS34D#C3S3CCTSSScdCCTT3SdcsSáØÐÕÔÅØÐÕÌÀÁààÌÄØÀÀÀÀàÕÀÕÜÐÄÅØÐØÀÈÁÜÐÁØáÄÀÀÀÀÁÄÔÀÀÄÀÀÀÀÄÌÉ6FF15081000018AC38B4DFC5E5BE80D110000C9C20400558BEC83EC20A1344000018945FC53MÌÌÐÌ
ÑMPPÌÐÌ
ÑPÐPPPPM
QQN
QÍLÌ
MLN

QQN

QL
LCTSCSdCCTT3SdcsS34D$3sCTS3cCTT3TTDc43cCTcCSbgV÷C²ð$$$$$$$ÅÕ½ÐíÄÔÀÀÀÀàÕÀÜÔÀÜÌÉÁäÐÌÀÄÀÀÀÀÁØÐÕÐÁØÑÕÅÀÀàÔØáÐÐÀàÀÈÔ6A408945E0FF150C1000018BF03BF3750F6A08FF150010000132C0E91101000033C08D7DECAPPPM
QQN
QÍLÌ
N

QQN
QL
LNÎ

Q

QL
L
MLN

QPÍdcsS3S3cCTT3TDDc4SST3cD3#d#cCcs4$33DS#sC3ÁÄÜÐÄÀÀÀÀÄàÍÀÐÀØáÐÄÌÀÀÀÄÔÁÄÔÜÀÄÀÀÀÀÄàÍÐÁÙÀÅàØÌÍÀá ØÙààÑÀÈ81E885E01885E03885E06885E078A45E08A4E0A2C0A385D0C8846090F95C02401C0E0048066N
Ñ

ÑLPÌPÌNMLLLPÌN

NM
LMÌL
Ì


][ÝÈÂgV÷C³Cc33#CSCtDT3#Cc3Cc3CS3Cc343$$$##CTSDDTÄÀÔÌá àààÐÕÐáÐÕÀÔÀÔØÙÁáÐÕÔÁÜÔÀáÅäÀáØÐÕÔÔààÑÍá  ÄÐÀÀÀÀàÕ7402B30156FF15081000018AC35E8B4DFC5F5BE8570F0000C9C21800558BEC83EC38A134400MLÎM
QÍMMÌÌÐÌ
ÑPÐPPPPÍLL
LNQMÌÐÌ
NN
ÑÎÐPM
QQ3CTTCCS3dCTcCCSSCCT3SdCCTT3SdcsS3sddddddctc3#3ÁÜÐÔÄÀÈÐÀÀÀÀÀÁØÐÕÔÉØÐÕÌÀÁØÐÕÐÈÑàÌÀÄÐÀÀÀÀàÕÀÜÐÄÅØÐÕ
ÀÄÜÔÁØáÄÀ000FF150010000132C0EB440FB645D40FB64DD5C1E0080BC10FB64DD6C1E0080" _
        BBBBI][ÝÐÌL
ÐÌQLÌLNL

QÌQLÌLPÌQL$3d#cDDD$3S$34##DDd3TcTST$StCS33#SS$T34T33ÐÀÀÀÀÄÔÜàäÐÕÌÍÀàÌØÕàÀÀáÝ
            àÀÑÀÄÙÀÄáÐÕàÔÀÙÀÀÙÁáÐÕÔFF7508C645EC54E88A1300008B4DFC85C00F95C05FE8310E0000C9C20400558BEC83EC14A13
NM
QÎ
LÎÐÎQÐÌMÍMPÌLLQNÌ
QLÌÑÑNSs343CtDT4$$#3cS3#$33SdCTcCCS3Sdd3CCTT3SdcÔÀáØÐÕ
        ØÐÕØÐÕààÑÅàÁÄÌÀÀÀÀáÑàÕÀÁäÕÀÕàÅÕ½Ðì|($$$           "B60D0000C9C20800558BEC83EC3CA13440000153576A228945FC5BEB0B68E80300MLLLMLÌÐÌ
NN
ÑÎÐPPÌÐÌ
ÑPÐPPPPLN

PÍ
L

PÎ
LdCCTT3SdcsSTDcD3cCTc33cCTT3STD3DS##T3sD#c#DDd3TcT$SÐäÁÀÀÀÁåÈÀÐÀÀáÐÐÈÐÀáÌØÀÐÀÀÀÀÄáÐÐÈÐÀÑÌÕÐÀÀÀÀÄáÐÐÈÐÁ
ÜÀÄÁÄÔÄÐÄÀÀ01C20C00558BEC83EC148B4D0C81F9FFFF0000A1344000018945FC7E0A6A57FF1500100001E
MÌÌÐÌ
ÑPÐPPPPM
QQN
QQNÍLÌÌN

QQNÌPÌQ
LN
TcCCS3SddCCTT3SdcsS3cCTT3T#DDcS#T3RgV÷C²ð $$ÅÕ½ÐíÜÔÀÐÌÉÁÁÜÔÀáá
ÀÀÄáÑ
áÐÁÀÀÀÁåÈÀàÀÀÔÔá    àÍ8A134400001578945FC33C08D7DECABABABAB8A45EE804DED0168F000000024FE6A010C0288
QQLÌÐÌ
L
L
N
LMLM
QN
LN

QPÍLÍLÍ
QPÍPNQ
PÌ
QÍL
Ì3T#dcsSS$dTdddd##DDd4S4333#CSS$T34T3D3CCCÔÜÌÍÀáÝ
            áÐÔÄÀáÑÀàÌØÔÄÀÀÀÈÐÀÅÁÀàÁÅÁÄáÑÁàÁÄÀÄÁ6A018845F08D4510506A006A068D45EC50FF7508C645EC1BE8311100008B4DFC85C00F95C05NÎPÌÌ
MNPÎÑPÌNLLÍ
MMÎM
QÌÌÐÌ
ÑPÐP][ÝÈÂBBBBBgV÷C´$$#CTTC#Dc3343SCTTCCCTSSSd3CCTT3SdcsSDDS3cÕ
ÅáÀÄÀÀÀÀÀàÕÀÕÜÔÀÐÌÉÁÁÜÔÀááÉÀÀÄáÑ
àÝÁÀÀÀÁåÈÀÐ0558BEC83EC50A13440000183450C025333DBF6055040000110568945FC57C645B441885DB5
QÍ
PÌM
Q
QN
QN
QÍ
PÍPÍ
PN
QPÍ
PL
QÌTD3TD3#TD343cCT3CC3cCT3S3cCT3c3cCT3sTD3TD33cCT4#TD4$3ÐÕ
ÐÅØÐÕ
ØÐÕ
ÀÅØÐÕ
ÄÐààÕÁØÐÕÅØÐÕÉØÐÕÍÜÐÕÀÈÀÀÀÀÀÀÀà5DD4C645D502885DD6750781450C96000000FF750C33C08D7DECABABABA" _
                            ][ÝÐ

LÍLÍ
QPÍQ
Q
QÐÍ
QNPQLNÎ
ÍQ

MPM
LN$d3cdSCCTCCSDS3TcTdddc$cCtC3cdTCCS3#3Sd3CTCcc#CSØàÌÐÄÐÀÀÀÄààÐÕÈààØÕÍØÔåÜÕÀáÐÕÐÔÁááÝÙÅÔÌÙÄÈáÐÕàÔÀáÐÕ0508D45B4506A0A8D45EC50FF7508E8990D000085C0750C6814140001FFD65932C0EB02B001ÑNLL
QQMPÎPÌ
MNPÎÑPÌMLLÍ
MMÎM
QÌÌÐÌ
ML
CtDT4$$$#TcsCdcsSDdcsS3cCCdcSd343C4#T#CSCSààÐÕáÐÔÁÙÌÈààÐÕáÐÔÁÙÀÀààØÕÀààÐÕÄáÐÔÄÐÙÄÉÜÔÅÕ½Ðì|($$$$$$$uot;18C1E80B8845F48D451450FF75108D45EC6A0A50FF7508C645EC2AE8FE0C000085C00F9PÌÑNMÌLÎPÌM
MNPÎÑPÌLLÍ
MMÍL
MM
QÐÍÍ
QCcdcS3$cTdctDCsScddcS3$3S343#ÀÐÀÀÀÀÀÙÀÝÍ    ÄÔÄàÄÀÀÀÀÄÔÍÜÐÕÀÙÔØáÐÕÐÙÈÀÔäÍ  ÄàäÑÝÀÌàäÐÕC8B75DCC1E60B33C08D7DE8ABABABAB66AB8D45E85056FF75D8FF75E0FF7508E8ECFEFFFF8A

QN
L
LM
QNMÑ
ÍLN
Ì
Í

MMLLLQPN
Q#CTSCCTS3tDSCtcccCCdcSd3sCgV÷C²ð g½ÐìÍÀÈÀÔÁÄÔÜàÄÀÀÀÀÄÔäÔåÀÀÄÕÕáÑÕáÀàÀÀÀÁåÈÀÐÀÁÜÕáÄÔÀàÄÀÀ0132C0EBE4558BEC817D0CFFFFFF7F7607B8570007805DC38D451450FF7510FF750CFF7508EQQQÌÍMNPÎÑPÍNLLÍ
MLÎQN
MM
QÎ
LM
MÌÑMsTC3cCTSsCTCDdcS34$3cCTSsSddcST#ScScScSddcÔÈÐÄÀÀÀÀÄÍ    ØàäÐÕàÜÔÀÜÌÉÁäääÀÀÀÀÀÀÔÜÙÀÝÄÔÄàÄÀÀÀÀÄáÑÄÐÌÍÀáÝá      BABAB8B45108D3C038B1D6C1000018D040F3BC88975CC897DC08945BC727B68B4140001FFD3NQÍQLMLLMÌMQÐLMÍLNÐÌ
LMI][ÝÈÂBBBBBBI][C³s3433cSCCtDS$#S#S#DDS#dCCSCSddCCTSSÜÔÀáØÐÕàÌÕáÌÁÀÀÀÀàÕÀÁàÐØÄÀÈÀÀÀÁÜÔÀááÙåÀÀÄÕáÑÕÕ  àÝ070000C9C214008B75CC8B7DC06A07FF1518100001F6055040000108755A3BF773108BC669CNÌÌÑÑÎP
PNÌ
MQÍLMNLÌÑÍÑÑPMLS#S34C#$3dctc4S3d$S3CScsCddC4sC43#SdcSàÄÀÀÀÀÄàÍÐÄààÀÝÜÀÀÜÐÑáÍÈÀÄÀÀÀÀÄÙÀÄÙÜÕáÜàÕÀÜÐÄàÍÀÀÀÀÀÀÀÜÔ96A016AFFFF75C8FFD785C00F859D0100008B45DC3905604000010" _
                            &quotÑ
NLLÌÑ
PÍL
NLLÍ
QMÌ
LLÐ
ÌÎÍQÌÍÑsC3#CTSS$cT#3#tDS##343c4$S$$3c4CCÜÈÀåÜÐÕÀÀÀÀÁÀÁÈåÅÀÁàÌÝàÀÀàäÐÕÜÐÁáÐÕÀÀÔÀÀÀÀÁÀÀá  áÀÌáÝ33C03945DCB900800200F3AB74468BC6C1E00B8945B08BC6C1E815837DD8008945B48B45C88M
P
QL
Í
L
LL
ÎLN
N
LQÍQÍLÍLÑMLPÌLN
PÌDC#3cCTSs3sTC3tDD3sCTccsS43sCT43CS3#CSCàÐÀÙÁáÜÔÄàÉ    ÀÀÌÜÔÄÀàäÐÕÐÀÌÜÔÄÑàÐÀÀÄÀÀÀÀÍÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½Ðí076028BF0837DD8008B45E074050500000A008945D0EB6933C083FE208D7DE8ABABABAB66ABÍÌ
ÎPÌQMÌP
PL

QN
L
MÑÍQÍQ
ÍLN
QÌM
3CCCTSSd#cCCSTdcdddc3tD3CsSSD3sC$cdcDdcST$sÝÅàÁÀÄÐÕ
ÀÄÐÕÐÉ    ÀÀÄÝÀàÕØÜÔäÌáÐÕ  ÌäÐÕÐÁàÉÙäÑ
ÜE0FF150810000132C0E9A2FDFFFF558BEC515356578B7D0833C0A05040000133DB4333F6566LÌÍLÍLÍL
MÑNQÑ
Ì
ÍLL

MQMMÌLQNQM

L
LCCTd3ScdcStScTdddcD3sSsccT$Cs2gV÷C²ð gV÷C³ÕÜÐÅØáàÄÔÀÀÀÅÄÔÙÄÀÀÀÀÅÜÀÐÈÑÄÀÀÀÀÁÄÔÀÀÄÀÀÀÀÅåÜÀÀÀÀÀÀáÑÄÀÌäÑ87D14FF75085168A8150001FF156C10000183C40CEB3EA0504000012410F6D81BC0256AFFFF
NM
L
MLQÍLÍMÑNÑ
Ì
Í
ÌÐÌL
L
MMLÌÍMLÍL
MSSc4dddcD3sSscD#T#CCCSCsSC#StSctdddcD3sS3S3StSÝàÑÀáÌÔÙÄÀÀÀÀÄÜÔÄÄØàØÀÄÔÀÀÀÅÙÜÀÐÈÐÈÀÄÔÀÀÀÅØÔäÔÝàÜÑÝàÑ750C68C8140001FFD65932C0EB028AC35F5E5BC9C20C00558BEC51578B7D086A0033C0A0504ML
L
LLQL
MÑNÑ
Ì
ÍLLÍ  ][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÍcdcSd3S3$3SCCSSCCTd3ScdcStST$cDdddcD3ÔÀÜØàÄàÄØÀÀÀÅ    ÐÔØáÜÔÄÀáàØäØÀÀÀÀÀÀÌäÐÔÀàÝÈÅÜÔÀàÔÀØáàÄÔÀÀÀÅÄÔÙÄÀÀÀ183C40C68DB100000FF150010000132C0EB515657E8F6F7FFFF84C075076878160001EB0F57NÎQ
Ì
ÍLM
MQMMÌLMNQPL
L
LLPÌMQdcSSdSddcsS3StS#ddddcD3cT3TSTd33#3SS$T3S3#TC3    ÜÐÈÔáÐÔÁÔÀÔÍàÈÙÅàÑÀÜÔÄÜØáÐÄÜÀÀÀÅÄÔÙÄÀÀÀÀÄÔåÄÔÈàÄÀÀÀÀÅäÈ010000568B356C10000157FF750C68AC170001FFD6F605504" _
                            "0000LÑ
NMNMÍÌÍMMÌQ
NMMÑNNQ
Ì
ÍLNNÑLQ
ÍL

ÎsddCcSSddCtSCCccsddCcSStSc$cdddcD3sScCsSÀÀÀÀÀÀàÍ  ÁàÐåÀÀÀÀÀÁÄÔÀÐÀÀÀÀÄàÁ
ÜÔÄØÙÔÝàÍ
ÑàÑÀÜÔÉØàÈÐÄÜ001E9860000000FB6C45057E824F4FFFF84C075120FB60551400001506800170001FFD659EB
ML
LMÍLLMÑNÑÑ
Ì
ÍL
ÐÌMQ
NQ
ML
L
ÍLS3SssCtS$dTddddT#TSDTd4dddcD3sC3ddStS3$cTdddcD3sCddÔÝáÑÕàÑÀÜÐÁØáàÄØÀÀÀÅØÔäÌÍÁÁØàäÐÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÄØÀÀÀFFD659FF15281000015F5E5B5DC20800558BEC81EC80000000A1344000018945FC8B450883FÍÐÌLÎÐÌL

LM
LNLPÑ
Ì
ÍL
ÍNQPÍMM
N

N

sdsSSScdddc43CT3tCCccdcSd3S43ddSC#ÀÀÀÔØáÌÔÌÀÄÀÀÀÀÄÔÜÌÍÔÜØààÀÀÀÀÀÀÀÙÀÌÔÜÙÀÌØàÀÀÀÀÀÁÀáÐÔàÐÔÁØàÍáàä580751D8D458450FF1528100001506844180001FF156C10000183C40C6AFEEB226A0150E81B

PÌ
ÍLNQMLLML
LNQMMÌLMNMNMQ
NPLMN
LÐ3ssC4SscCd3SsdcSddCc$bgV÷C²ð gV÷C³4dTdÜÔÈÍÌÔÔàÐÀÀÀÀÅÄÔÈàÄÀÀÀÀÄÔÀØáÀÄÜÀÀÀÅÄÔÙÄÀÀÀÀÄàÍÐÁÙÕÄààÍ
ÔFF7580E88DFDFFFF83FEFF740756FF152C100001FF7580FF152C1000018BC75F5E8B4DFCE88ÎPÌÍMNPÎÑPÌLLLÍ
N
PÌ
Í
ÌÑ
QMÍMMM

Q
LMMÌL#sTd333sTcdcSC34cdcSCC34cdcSC34cCCTcSdcS43ÀÀÀÀÄáÐÕÐÌÌÐÕÀÌÍÀàäÌÔÌÐÐÀÀÀÀÄÜÔÁÜÀÔÌÐÐÀÀÀÀÄÑØÐÁ  ØáÀÅÀÀÀÅÄÔÌàÄÀ00185C05E741168D41A000150FF1534100001A368400001C9C33B0D344000017501C3E90000
MNPÌ
NQPÌÌLLÍ
NN
I][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÐMcCCT3sC$ddC34CcCsC4SSs343#CTCd3SCtCDc4$###ÀÀáÝ
ÍáÐÔàÀàäÐÕÀáÐÕàÙÀÁÜÐÔàÀÀäÀÐÀÁÀàäÐÕÑÄÔÔàÄÀÀÀÀÄáÐÕÀÔÁ15684000015F6802050000FF155410000150FF15501000018B8DA4020000E86AFFFFFF81C5AÎPÌÍL
PQNPÌL
LÑM
PMÍLLLÐÌNPSCSsSsd#sc#sC#c##sCc3cTSCT#$4ààÐÀÀÀÀÀÄÁÜÙÄÌÍäÌäàáàÀÀÀÀÀÅÄÄàÍàÜÐÀÀÀÀÀÄÁÜÙÌÍäÌäàáàÀÀÀÀÀÄÁäÕÄ94DE48365FC006A01FF15AC10000159830D6C400001F" _
                            "F830D7040QMPNLN
ÍNLMPMLN

NLLPLLN3sCCSTC34C3CsS3c333dcS3SS3cÐÀÀÀÀÄØàÁÐÀÀÀÀÅáÀÀÀÀÀÁÄÐÐÐÀÀÀÀÄàäÐÕáÐÕÔÁÌÔÐÀÐÀÀÀÀÄáÐÕÀÔÀáÐÕ508D45D450FF15941000018945CC68084000016800400001E8760000008B45E08B0D9010000NLQÍQLÍQÍQ
N
QÑÐÍÌMÍPÎÍÑM
ÍL
ÍMMNÌLQcST#$C#CTT3##DDCSSS#SS33#cTS#sTC3tDSCÔÀÜÔÙÄÔàÀÄÀÀÀÀÅÄÔÝÄÀÀÀÀÄàÌÑ
á  ÙàÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÕÀÀÀÀÀÁÍCFF2584100001FF259810000168000003006800000100E8590000005959C333C0C3CC681034MLL
L
LMÌL
ÌLL
LÍMMÎ
QMQN
L
QÐÍÍ
d4dddddddcCTcCCTccD333#DDccCCSTcTST$3S34dc#T#ÄÀÀÀÀÅÈÕÐÄÀÀÀÀÄáÐÐÈÐÀÐáÀÁÁàÀÔÜÐÈÌàÑÀÜØÅÍÀÈÜØÁÍÀÔÜÔÄÈÌÍÀàÀÝÈÐÀ0CEB1533C0807C24080AEB0C33C040EB0A33C0807C2408060F94C0C20800558BEC83EC14573ÐÌ
ÑPÐPPPPPÌÑMÍMÍLMMÑMLLLÐÍÎM
QÍÍL
ÌÐÌPLÍM

QPÍdcsS#dcsS4dcsSdcsSDdcsSdcsS4dcsSgV÷C²ð gV÷C³dcScÄá   ÀÍ    ÜÜÔÈÅÄÔÈàÄÀÀÀÀÄÍÔÀÌÀÀÀÀÜÔÄÐÙÀÅÜÔÈÀáÐÕÔÁÜÔÀáÄÔÕÄÀÀÀÀÄBF0FF75FCFF152C1000018BC65E5FC9C21C00558BEC518A552084D25356577517837D1C0074MMÑMLLLÌÐÌ
QQMPÎPÌÑPÎ
QÍNÐNPÌQNLÌÐÌÐP4S4S4c4#sS3TccsD4StCs$3tCst3$dcsSSdSSdTdddcT3sD#áÐÔÄààÕÀÜÑáÀààÕäÜÐÀààÌÝÄÐÀÀÜÔÁ
    ÀàÌÝÄÐÀÀÜÔåàÕäÜÐÄäàÀÝÈÐÀÀÜÐÄÌá7D148BD9C1E90233C0F3AB8BCB83E103F3AA80FA126A4059894D0C76090FB6C283C02E89450ÑÍLÍLQMLÌLN
QÍL
ÍLNMM  ][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÑÎ$C3S#343$d$c4#$44S4c4CSd#d3$C3S#Ct#4c4S$44SÍÍÐáÜÔÄàÙÉààÐÌÀØáÐÔÈÀÔäÌÍØØàäÁààÐÌÀÜÌäÍÜÐÁàÀÝÈÐÀÀÁäÕÀààÐÌÀá4C64308028B0689430C8B45288943108B45148943148D45FC50FF750C894B1853FF750C897DÍLÍM
ÍLNÎQQÐÍÎÎLN
ÌÌÍÍL
ÌÑP
ÍÌCcsC43#sc$##4CS#s#3CS##tC3d#d3$33S$c4S$34S4c4ÌÍØÔÙÄÔÀÀÄÀÀÀÀÅÄÀàÀÝÀÈÀÀÜÕàÔÝÄÔÀÀÄÀÀÀÀÄÌÍØÐØÔÍÄÔÀàÄÀÀÀÀÄá ÙäÜFEFFFF558BEC515333DB8D45FC5053535353681" _
                            "8000900FF75088MQÑNÐÌÍÍL
LÎ
QÍÍN

QÍL
LÍLÍLÍLÍLÍLMQÑNLÑDdddcT$33#SS$T3d44dcsS3dddcsSdcsSDdcsSdcsS4dcsSSTddDÕÈÄàÀÁ
ÉÌÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÐÌäÀÀÀÀÀÀÄÀÀÀÀÀäÐÌÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ00000BC3A0000681000000000000000000000000000000000000000000000F0370000003800QLÎLÎÎÎ
Î
ÌÎ
Î
ÍÎÌÎPÌÎP3$333D3TS333$S3CC3TS3ÀÀÜÈÌäÀÀÀÀàØÌäÀÀÀÁØÍÀÀÀÁÍÀÀÀÀÀÀÀÀÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÀÀÀÁàÌäÀÀÀÁÐÌ0000DE390000E8390000F0390000FA390000043A00000C3A00001A3A0000243A00002C3A000ÎÐL
ÐL
MÐL
ÐL
ÎÐLÐLMÐLNÐLÎÐL33C3S3cSsCD3cs3sCCSs#s#dcs#TCscSsCCccd3cSCdSØÙÜÈÙØÄÜÐØäÙÙÐÈÜäÐàØÄÙØÐÙØÔÀÀÀÀÔÈÀÈÑÙØÌØÄÙÐØÜÈØÔØÔÀÀÑÀÈÑÙØÌØÄÙ16C6C6F6300004903536C656570000B035365744576656E7400003503536574546872656164
MÎ
MÍÍMÍ
MMLÍÍ
MÍ
LPÌLMM

MÍM
MÎ
ÍMÍMMÍ

ÌS3cdScsd3cSDcc#dcSc3sCCSsCC3rgV÷C²ð gV÷C³#cScsCcSCSsccSdÜÐÐÄÀÀÀÀØäÀÄÐÜØÔÜÐÑØÄÜÌÜÐÐÔÜÈÜÈÙÜÈÀÀÀÀÉÀÀÐÌÙÙÜÌØÔÐàØÄÙØÐÙØÔÀÀÑÀÀÐÌÜ6561746546696C654100980147657450726F6341646472657373000077014765744D6F64756ÍM
MM
ÍMLNLLMÍMMÌÎML
MÌÌ
MMÍMÍÍMMÍ
MÌ
LCscSsCSCcc3d#C3dcsSdSsC4SCscSsCC3sSs#s#cSdSsCSCcs#cSccCCcC4#ÄÐÜØÔÜÐÐÌÜÔÜÈÜÈØÔÙÜÐÔÀÜÈÙØÌØÔÜÌÜÌÐäØÐÀÁÀÀÄÐÜØÔÜÐÔÌÜäÜÌÜÐØÔÙÔÐØäÙØÔÐÄÜÌ6696C6554696D650051035465726D696E61746550726F6365737300003A0147657443757272MMÍ
L
ÌÍMÌÍÌÌÑÍLÍMÍ
MMI][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÍ
MM
ÍM

MÎc3cSssCcdcdSCccd3sCcSs#D#CSS#DSCSD3333#$ScCd3d3##Tcscs3dSss#cdÜÐØØÀÀÀÀáÀÈØÄÜÐÙØäÀÀÀÀÀÔÀÈÕÜÌÜÐÜÈÙØäØÌÙÜÀÀÁÀÈÜÀÜÈØäÙÜÐØØÀÀÀÁäÀÈØØÜ72696E74660044015F696F620000A00266666C7573680000CA005F635F6578697400FB005F6MÎ
MÍ
L
QN
ÍÌ
Í

MÍÍ
MÌÑ
QÍMÎ
MÍPLMÎ
MÍ
ÌLTcTccdScsCcSdSscsTcTccscSsCdCccdScs#css3CTccdScsCsCcSs#dCÀåÀÀÕÕÜÌØÔÜÐÜÔÜÌØÔÜÈÙØÄÜÐØàØÔÜÈÜÈÀÀÀÁ  ÀÀÕØÄØÐÙÜÔÜÌÜÐÕØØØÐØäÜØÀÀÀÀàÌ05F5F705F5F636F6D6D6F6465000088005" _
                            "F5F705F5F666D6F6465PÌ
QQÌÍMÍ
QMÌ
Ì
QÍ
ÎMÌ
L
QMÎ
ÍMÌ
Í
Q
MM
ÍMÌÌdCs3scc3s#sC$ScCd3d3D#Tcc3dcdSsCs#dcd3ccs3CscSsCDcsccSs#dØÄÜÀÜÀØÔØÐÔÈØÔÜÌÜÔÙÜÐÀÀàÌÀÀÐÐØÔÜØØäØÌØÔÐäÙÐÌÙÙÜÐÜÈÙÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐìÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000àÌÀÀÀÀÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈÀÐÀàÀÀÀÈÀÐÀÜÀÀÀÈÀÐÀÜÀÀÀÈÀÐÀàÀÀÀÈÀÐÀÐÀÀÀÔØ0000062E00007C2F2D5C4EE640BB01000000000000000000000000000000000000000000000gV÷C²ð gV÷C³ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   ][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000LLN3CCcSÀÀÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÀÀÌÌÐÀÀÀÀÀÀÔØÀÀÔÌÀÀÕÀÀÔØÀÀÐÔÀÀÔÈÀ530049004F004E005F0049004E004" _
                            "6004F0000000000BD04EFFE0L
LÑLL
LÑLLÑ

LdS#S3sCs#cdScsCccd3cSCÀÀØØÀÀÙÀÀÀÀÀÁÀÈÀÀÀÀÀÄÀÀÌÀÀÀÌÐÀÀÌÀÀÀÌäÀÀÌÀÀÀÌÐÀÀÐÈÀÀÌÀÀÀÀÀÀÀÑÀÀÄØÀÀÀÄÀÀ3006F006D00700061006E0079004E0061006D006500000000004D006900630072006F007300

Í
Ì

Ì
Ì

Ì
L
Í
L

L
QLCccd3cSCCcSs3c3s#cssCcdcdSDCcØÌÀÀÜÈÀÀÙÀÀÜÌÀÀÙÀÀØØÀÀÜÐÀÀÅÕ½Ðì|($$$$$$$ÅÕ½ÐíÀÀÈÀÀÀÐÌÀÀÐÐÀÀÈÀÀÀÐäÀÀÔ004F0020004200750072006E0020005500740069006C0069007400790000000000700028000L


L
Ì
L
M
L
Ì
ÌÌ
L

LÍLLÌLÌÌs33$S3#c#sScd3sC#c#s4#cCdSs3ÈÀÀÜØÀÀÕÀÀØÐÀÀØÔÀÀÜØÀÀÈàÀÀÜØÀÀÉÀÀÜÌÀÀÙÀÀØÜÀÀÜÔÀÀÙÀÀÈäÀÀÀÀÀÀÌØÀÀÁÀÀÀÄÀÀ9006E007400650072006E0061006C004E0061006D0065000000630064006200750072006E00L
L
Î
LLL
Ì
L
Ì
L
Ì
Ì

Ì
ÎL
ÌccscsC#gV÷C²ð gV÷C³DCcc3s#dcs3dÀÀØØÀÀÜÐÀÀÈÀÀÀÐÌÀÀÙÀÀÜÈÀÀÜÀÀÀÙÀÀÜÈÀÀØÄÀÀÜÐÀÀØäÀÀÙÀÀÙÀÀÉÀÀÈÀÀÀÐÄÀÀÙÀÀÙ0020007200690067006800740073002000720065007300650072007600650064002E0000003LL

Ì
L
Ì
L
L
L
Ì


L
Ì
L
L
L

Lc3cCc#sSs#dS$ScSscSd#SSs#dcÐÀÀÜÔÀÀØÌÀÀÜÐÀÀÑÀÀØÄÀÀÙÀÀØÔÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÑÀÀØäÀÀØÌÀÀÜÈÀÀÙÀÀÜÌÀÀÙÀÀØØÀÀÜÐÀÁE002000570069006E0064006F0077007300AE0020004F007000650072006100740069006E00Ì
LÌ
ÎL
ÌÌ
Í
I][ÝÈÂBBBBBBI][ÝÌ
ÐLL
Ls#dccCsSc3sCSccSs#s3cdcdS3S$S3#$S3ÀÀÌÜÀÀÌäÀÀÌÀÀÀÉÀÀÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÐÐÀÀÀÀÀÀÀÄÀÀÔØÀÀØÄÀÀÜÈÀÀÐØÀÀØäÀÀÙÀÀØÔÀÀÐäÀÀÙ0066006F00000000002400040000005400720061006E0073006C006100740069006F006E000L

    ][Ý

What I am trying to accomplish that isn't working is that AutoIt errors out with this string on the first line of it: "String missing closing quote." Unfortunately I cannot just leave the string as one humongous line, so now it is broken into ~60 lines.. but _ is not understood by AutoIt for some reason. It won't recognize that there are more parts of the line. Quote from the helpfile:

Although only one statement per line is allowed, a long statement can span multiple lines if an underscore " _" preceded by a blank is placed at the end of a "broken" line. String definition cannot be split in several lines, concatenation need to be used.

.. How do I concatenate all the lines? What does that mean??

I apologize for the extreme noobism.. :">

Thanks,

SANDMAN!

Edited by sandman

[center]"Yes, [our app] runs on Windows as well as Linux, but if you had a Picasso painting, would you put it in the bathroom?" -BitchX.com (IRC client)"I would change the world, but they won't give me the source code." -Unknownsite . blog . portfolio . claimidcode.is.poetry();[/center]

Share this post


Link to post
Share on other sites
sandman

Wow, I'm sorry... figured it out on my own by looking at SQLite.dll.au3.


[center]"Yes, [our app] runs on Windows as well as Linux, but if you had a Picasso painting, would you put it in the bathroom?" -BitchX.com (IRC client)"I would change the world, but they won't give me the source code." -Unknownsite . blog . portfolio . claimidcode.is.poetry();[/center]

Share this post


Link to post
Share on other sites
DW1

looking for something like:

Global Const $CDBURNEXE = "0x4D5A90000300000004000000FFFF0000B80
    ][ÝÈ  [ÈÂV÷C³CSd$S#C4C##D44C#SCccs3ÀÜÀÜÈÙØÜÜÈØÄÙÈÀØÌØÄÙÙÙÜÐÅÕ½ÐìµÀì|(ÅÕ½ÐìÀØÈØÔÈÀÜÈÜÔÙÈÀØäÙÈÀÐÐÑ3206D6F64652E0D0D0A24000000000000001719F4F553789AA653789AA653789AA6D07095A&][ÝÈ  [ÈÂ][ÝÍLÎPPM
ÌÍÐMMÎPPMLÍÎPMÎPPM
ÌÍPMÎPPMCs3DcS#sdCs3cS#scS#cc3cS3sgV÷C²fײð¢gV÷C´cÀÀÀÀÀÀÀÀÔÀÐÔÀÀÀÀÑÀÄÀÌÀÀÐáÅÀÍÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÀÀÀÁÀÄÁÀÄÀÜÁÀÀÉÀÀÀÀÀÀÀ0000000000001" & _
"320000001" & _
"00000004000LL
L
LÐ3#2gV÷C²fײð¢gV÷C³C#ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÀÌØÀÀÀÀÍÀÀÀÀÀÀÀÀÔÀÀÀÀÀÀÀÀÐÀÀÀÅÕ½ÐìµÀì|(ÅÕ½ÐìÀ0000000000000000000000000000000000000000000000D01000001C0000000000000000000   ][ÝÈ  [ÈÂ][ÝÌLP
3CgV÷C²µÀì|(ÅÕ½ÐìÀÀÀÀÀÀÉÜÐØÔÜàÜÐÀÀÀÀÀÁÉÀÀÀÀÀÀÄÀÀÀÀÀÀÀÉÀÀÀÀÀÀÀÐÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ000000000000000200000602E646174610000" & _
"0780000"

???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×