Jump to content
Sign in to follow this  
Alek

Laptop Battery stats

Recommended Posts

Alek

first i whould like to thank this post http://www.autoitscript.com/forum/index.php?showtopic=32319

its a small gui that shows battery's % in a label and a progressbar it also shows the time left with a small function that just gets the time between the %

#NoTrayIcon
#include <GUIConstants.au3>
#include <misc.au3>

$SYSTEM_POWER_STATUS = DLLStructCreate("byte;byte;byte;byte;int;int")
$power = 0
$timer = TimerInit()
$status = DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,1)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("", 125, 100, -1,-1,$WS_POPUPWINDOW,$WS_EX_TOOLWINDOW+$WS_EX_TOPMOST)
GUISetBkColor(0x7777ff)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(5, 5, 50, 90, $PBS_VERTICAL)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("", 60, 5, 60, 20, $SS_SUNKEN+$SS_CENTER)
GUICtrlSetBkColor(-1,0xdddddd)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("", 60, 40, 60, 20, $SS_SUNKEN+$SS_CENTER)
GUICtrlSetBkColor(-1,0xdddddd)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("", 60, 75, 60, 20, $SS_SUNKEN+$SS_CENTER)
GUICtrlSetBkColor(-1,0xdddddd)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
    if WinActive($Form1) and _IsPressed("1B") then Exit
    $test = DLLCall("kernel32.dll","int","GetSystemPowerStatus", "ptr",DllStructGetPtr($SYSTEM_POWER_STATUS))
    $nMsg = GUIGetMsg()
    if WinActive($Form1) then $minfo = GUIGetCursorInfo()
    Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
    EndSwitch
    if _IsPressed("01") Then
        $wpos = WinGetPos($Form1)
        While _IsPressed("01") and WinActive($Form1) and $wpos[1] > -1 and $wpos[1] < @DesktopHeight-99
            $mpos = MouseGetPos()
            $wpos = WinGetPos($Form1)
            WinMove($Form1,"",@DesktopWidth-125,$mpos[1]-$minfo[1]-1)
            if $wpos[1] < 0 then
                WinMove($Form1,"",@DesktopWidth-125,0)
            elseif $wpos[1] > @DesktopHeight-100 Then
                WinMove($Form1,"",@DesktopWidth-125,@DesktopHeight-100)
            EndIf
        WEnd
    EndIf
    if DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3) <> $power Then
        GUICtrlSetData($Progress1,DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3))
        $power = DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3)
        GUICtrlSetData($Label2,$power & "%")
        $timeleft = Round((DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3)*(TimerDiff($timer)/1000))/60,0)
        GUICtrlSetData($Label3,$timeleft & "Min")
        $timer = TimerInit()
    EndIf
    if DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,1) = 1 and $status = 1 Then
        $power = DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3)
        GUICtrlSetData($Label1,"Chargeing")
        GUICtrlSetData($Label3,"- - -")
        $status = 0
    Elseif DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,1) = 0 and $status = 0 then
        $timeleft = Round((DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3)*(TimerDiff($timer)/1000))/60,0)
        $power = DLLStructGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3)
        $timer = TimerInit()
        GUICtrlSetData($Label1,"Unpluged")
        GUICtrlSetData($Label2,$power & "% ")
        GUICtrlSetData($Label3,$timeleft & " Min Left")
        $status = 1
    EndIf
WEnd
Edited by Alek

[font="Impact"]Never fear, I is here.[/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Achilles

first i whould like to thank this post http://www.autoitscript.com/forum/index.php?showtopic=32319

its a small gui that shows battery's % in a label and a progressbar it also shows the time left with a small function that just gets the time between the %

;Code!oÝ÷ Ûú®¢×zYHv÷öØZ½æ¥jh¥»­"ØbB7ö÷¢è½çr¢êàzw«jQ!¼¦jH§«h¢VÚ®ë"    ²N%ªîuü!ÈHë-rbyا¶¨º·(uäáÌ(ºW[zë~éb|Zu©Z¦Ú)=«­¢+Ø(¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(%¹±Õ±Ðí
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì()=ÁÐ ÅÕ¼;GUIOnEventMode", 1) 

HotKeySet('{ESC}', '_Exit')

;WÓÓTTPPTÂØØ[ÛÛÝ    ÌÍÑXYÒ]HHÕÙYÜHÝXHÛXÚÂ6Â6öç7Bb33cµ5DåôD$Ä4IJҵW6VBf÷"FRF÷V&ÆR6Æ6°¤Æö6Âb33c·FööÆ%É}MÁíQ¡ÍÁÐÝ¡¥ Ñ¡U$¡¥Ì¹Í¡½ÝÌ)1½°ÀÌØíѽ½±É}M¹ ;The distance between the edge and the window before the window snaps to vHÚYBØØ[ ÌÍÝÛÛÕÚ[ÝÈÕH[HÙHÚ[ÝÈ
H[È[2FR&vBFW&ФÆö6Âb33c·FööÆ&%ôFRÒfÇ6P¤Æö6Âb33c·FööÆ&6æÁô±Í)1½°ÀÌØíѽ½±É}5½ÕÍA½Ì)1½°ÀÌØíѽ½±É}=±5½ÕÍA½ÍlÉt= [-1, -1]
Local $toolbar_DragControls[1]
Local $toolBar_ShowingVYH
BØØ[  ÌÍÝÛÛÓ[Ý[ÖÌHHÑ[ÙK[ÙWBÑSÓÓTTPPÄU0 ¢b33cµ55DTÕõõtU%õ5DEU2ÒDÄÅ7G'V7D7&VFRgV÷C¶'FS¶'FS¶'FS¶'FSµ¹Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÁ½ÝÈôÀ(ÀÌØíÑ¥µÈôQ¥µÉ%¹¥Ð ¤(ÀÌØíÍÑÑÕÌôÀ((egion ### START Koda GUI section ### Form=
$gui = GUICreate("&qumËLKLLKLK]Ô  ÌÍÕÔ×ÔÖTÓQSK    ÌÍÕÔ×ÔÔT
K]Ü    ÌÍÕÕôUõDôôÅtäDõrÂb33cµu5ôUõDõÔõ5B¤uT6WD&´6öÆ÷"sssvfb ¢b33cµ&öw&UÌÄôU%
Ñɱ
ÉÑAɽÉÍÌ Ô°Ô°ÔÀ°äÀ°ÀÌØíA   M}YIQ%
0¤(ÀÌØí1°ÄôGUICtrlCreateLabel("", 60, 5, 60, 20, $SS_SUNKEN+$SS_CGTBÕRPÝÙ]ÐÛÛÜLK
BÌÍÓX[HÕRPÝÜX]SX[
    ][ß²gV÷C²ÂcÂCÂcÂ#Âb33cµ55õ5Tä´Tâ²b33cµ55ô4TåDU"¤uT7G&Å6WD&´6öÆ÷ ´Ä°Áá¤(ÀÌØí1°ÌôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ØÀ°ÜÔ°ØÀ°ÈÀ $SS_SUNKEN+$SS_CENTER)
GUICtrlSetBkColor(-1,0xdddddd)

;TOOL BARÌÍÛÕÛÛHHÝZPÝÜX]SX[
    ÌÎNÉÌÎNË
L
BQÝZPÝ6WD&´6öÆ÷"ÓÂb33c´uTô$´4ôÄõ%õE$å5$TåB wV7G&Å6WDöäWfVçBÓÂb33µQ½½±É}!¹±ÈÌäì¤(ÀÌØí±±}Q½½±ÈÈôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ1° ÌäìÌäì°Ø, 0, 60, 5)
    GuiCtrlSetBkColor(-1, $GUI_BKCOLOR_TRANSPARENT) 
    GuiCtrlÙ]Û][
LK  ÌÎN×ÕÛÛÒ[ÌÎNÊBÌÍÛÕÛÛÈHÝZPÝÜX^TÆ&VÂb33²b33²Â#ÂÂR wV7G&Å6WD&´6öÆ÷"ÓÂb33c´uTô$´4ôÄõ%QI9MAI9P¤(%Õ¥
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ´Ä°Ìäí}Q½½±É}!¹±ÈÌäì¤(ÀÌØí±±|oolbar4 = GuiCtrlCreateLabel('', 60, 25, 60, 15)
    GuiCtrlSetBkColorLK ÌÍÑÕRWÐÐÓÓÔÕSÔTS
HQÝZPÝÙ]Û][
LK  ÌÎN×ÕÛÛÒæFÆW"b33²¢b33c¶Æ&ÅõFööÆ&#RÒwV7G&Ä7&VFTÆ&VÂb33²b33²ÂcÂcÂcÀÄÔ¤(%Õ¥
ÑɱMÑ   ­
½±½È ´Ä°ÀÌØíU%}  -
=1=I}QI9MAI9P¤(%Õ¥
ÑɱMÑ=¹Ùt(-1, '_Toolbar_Handler')
$lbl_Toolbar6 = GuiCtrlCreateLabel($ÌÎNÉÌÎNË
MK

JBQÝZPÝÙ]ÐÛÛÜLK  ÌÍÑÕRWÐÐÓÓÔÕSÔTåB wV7G&Å6WDöäWfVçBÓÂb33µõFööÆ&%ôæFÆW"b33² ¥ôFEô6öçG&öÂb30í±±}Q½½±ÈĤ)}}
½¹Ñɽ° ÀÌØí±±}Q½½±ÈȤ)}}
½¹Ñɽ° ÀÌØí±±}Q½½²ar3)
_Add_Control($lbl_Toolbar4)
_Add_Control($lbl_Toolbar5)
_AdgÐÛÛÛ
    ÌÍÛÕÛÛBÔÙ]ÕÛÛ    ÌÍÙÝZKÌÌ
HÑSÓÓ ¤uT6WE7FFR¢4VæE&Vvöâ222TäB¶öFuT6V7Föâ220 ¥vÆR¢b33aÑÍÐô11
±° ÅÕ½Ðí­É¹°Ìȹ±°ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÑMåÍѵA½ÝStatus", "ptr",DllStructGetPtr($SYSTEM_POWER_STATUS))
YÝXÝÙ]]J ÌÍÔÖTÕSWÔÕÑTÔÕUTËÊH ÉÝÈ  ÌÍÜÝÙVà¢uT7G&Å6WDFFb33cµ&öw&W73ÄDÄÅ7G'V7DvWDFFb33cµ55DTÕõõuI}MQQUL°Ì¤¤(ÀÌØíÁ½ÝÈô11MÑÉÕÑÑÑ ÀÌØíMeMQ5}A=]I}MQQS,3)
        GUICtrlSetData($Label2,$power & "%")
 [YBYÝXÝÙ]]J ÌÍÔÖTÕSWÔÕÑTÔÕUTËJHHH[   Ìc·7FGW2ÒFVà¢b33c·÷vW"ÒDÄÅ7G'V7DvWDFFb33cµ55DTÕõõtU%MQQUL°Ì¤(U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí1°Ä°ÅÕ½Ðí
¡É¥¹ÅÕ½Ðì¤(GUICtrlSetData($Label3,"- - -")
        $status = 1
   [ÙZYÝXÝÙ]]J  ÌÍÔÖTÕSWÔÕÑTÔÕUTËJHH[    ÌÍÜÝ]ÈFVà¢b33c·FÖVÆVgBÒ&÷VæBDÄÅ7G'V7DvWDFFb33cµ55DTÕõõtU%MQQUL°Ì¤¨¡Q¥µÉ¥ ÀÌØíÑ¥µÈ¤¼ÄÀÀÀ¤¤¼ØÀ°À¤(ÀÌØíÁ½ÝÈô11MÑÉctGetData($SYSTEM_POWER_STATUS,3)
        $timer = TimerInit()
  ÕRPÝÙ]]J   ÌÍÓX[K   ][ÝÕ[YÙÙY   ][ÝÊBÕRPÝÙ]Fb33c´Æ&VÃ"Âb33c·÷vW"fײgV÷C²RgV÷C²¢uT7G&Å6WDFF`ÀÌØí1°Ì°ÀÌØíÑ¥µ±ÐµÀìÅÕ½Ðì5¥¸1ÐÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÍÑÑÕÌ= 0
    EndIf
    
    Sleep(20)
WEnd

Func _Exit() 
    If WinActive($gui) thg^][[ÂBNÑ[ÈÔÙ]ÕÛÛHHX[×ÓX[È  ÌÍÝÚ[ÝÒ[RÒFRæFÆRöbFRvæF÷p£²b33c·7VVBÒFR7VVBBv6FRvæFô¡¥Ì½Í¡½ÝÌ(ìÀÌØí͹ÀôQ¡Í¹À¥Íѹ)Õ¹}MÑÕÁ}Q½½±   È ÀÌØíÝndowHandle, $speed = 500, $snap = 0)
    $toolbar_Window = $ÌÍÝÚ[ÝÒ[B  ÌÍÝÛÛÔÜYYH   ÌÍÜÜYY  ÌÍÝÛÛÔÚÒb33c·6æ¢uT&Vv7FW$×6rÂb33´ÕõtÕô4ôÔÔäBb33²¤VæDgVæ0)Õ¹}}
½¹Ñɽ° ÀÌØíÑÉ°¤(I¥´ÀÌØíѽ½±É}É
½¹Ñɽ±ÍmU    ½Õ¹¢#036;toolbar_DragControls) + 1]
    $toolbar_DragControls[UBound(&#036ÝÛÛÑYÐÛÛÛÊHHWHH  ÌÍØÝ[[Â[ÈÕÛÛÒ[
B
bb33c·FööÆ&%ôFRÒfÇ6RFVâ¢bb33c·FööÆ&%ôÖ÷fæu³ÒÑQÉÕÑ¡¸(1¥¥Í± ¤(±Í(=ÁÐ Ìäí5½ÕÍCoordMode', 0)
            $toolbar_MousePos = MouseGetPos()
     Ü
    ÌÎNÓ[ÝÙPÛÛÜ[ÙIÌÎNËJBYX[XJ   ÌÎN×ÕÚ[vF6æb33²Â#¢VæD`¢b33c·FööÆ&%ôÖ÷fæu³ÓÒæ÷Bb30íѽ½±É}5½Ù¥¹lÁt(±Í(%ÀÌØíѽ½±É}5½Ù¥¹lÅtôQÉÕÑ¡¸(           AdLibDisable()
        Else
            Opt('MouseCoordMode$ÌÎNË
B   ÌÍÝÛÛÓ[ÝÙTÜÈH[ÝÙQÙ]ÜÊ
BÜ
b33´Ö÷W6T6ö÷&DÖöFRb33²Â¢DÆ$Væ&ÆRb33µôÖ÷fU6FUvæF÷rb0äì°ÈÀ¤(¹%(ÀÌØíѽ½±É}5½Ù¥¹lÅtô9½ÐÀÌØíѽ½±É}5¾ing[1]
    EndIf
EndFunc

Func MY_WM_COMMAND($hWnd, $msg, $t[K    ÌÍÛ[JBØØ[  ÌÍÛÝYPÛÙHH]ÚY
    ÌÍÝÔ[KN¢Æö6Âb33c¶äBÒ&DäBb33c·u&ÒÂdddb¢Æö6Âb33c¶7G&ÂÀÌØí±AÉ´((%ÀÌØíѽ½±É}M¹ÁÁÐìÀQ¡¸(ÀÌØíÁÍÌ False
        For $a = 1 to UBound($toolbar_DragControls) - 1
  Y ÌÍÛQH    ÌÍÝÛÛÑYÐÛÛÛÖÉÌÍØWH[
b33c·72ÒG'VP¢VæD`¢æW@¢bb33c·4ô±ÍÑ¡¸(IÑÕɸÀÌØíU%}IU95M(±Í(  If $nNotifyCode = $STN_DBLCLK then
                AdLibDisablf
BY  ÌÍÝÛÛÒYHHYH[ÔÚ÷uFööÆ&"¢b33c·FööÆ&%ôÖ÷fæu³ÒÒfÇ6P¢±Í(}!¥Q½½±È ¤(ÀÌØíѽ½±r_Moving[0] = False
                EndIf
                $toolbar_HieHHÝ    ÌÍÝÛÛÒYB][YVæD`¢VæD` ¢&WGW&âb33c´uTõ%TäDTdÕ4p¤VæDgVæ0 ¤gVæ2õvåG&vF5À ¤(ÀÌØíÁ½Ìô5½ÕÍÑA½Ì ¤(%ÀÌØíÁ½ÍlÁtôÀÌØíѽ½±É}=±7usePos[0] and $pos[1] = $toolbar_OldMousePos[1] then Return
   
    ÌÍÝÚ[ÜÈHÚ[Ù]ÜÊ    ÌÍÝÛÛÕÚ[ÝÊB    ÌÍÝÛÛÔÛYÒ¢bW'&÷"ÒFVâ&WGW&ࢢbb33c·÷5³ÒÒb33c·FööÆ&%ôÕÕÍA½ÍlÁt±ÐìÀÌØíѽ½±É}M¹ÀQ¡¸(ÀÌØíàôÀ(ÀÌØíÑ¿lbar_Snapped += 1
    ElseIf $winPos[2] - $toolbar_MousePos[0] +!ÌÍÜÜÖÌH    ÝÈÚÝÜÚYH  ÌÍÝÛÛÔÛ[ ÌÍÞHFW6·F÷vGFÒb33c·vå÷5³%Тb33c·FööÆ&%õ6æVB³Ò0¢VÇ6PÀÌØíàôÀÌØíÁ½ÍlÁt´ÀÌØíѽ½±É}5½ÕÍA½ÍlÁt(¹%((& $pos[1] - $toolbar_MousePos[1] < $toolbar_Snap Then
        ÌÍÞHH    ÌÍÝÛÛÔÛY
ÏHL[ÙRY   ÌÍÝÚ[Ü×5ÒÒb33c·FööÆ&%ôÖ÷W6U÷5³Ò²b33c·÷5³ÒfwC²FW6·F÷VvBÒb33c·E½±É}M¹ÀQ¡¸(ÀÌØíäôͭѽÁ!¥¡Ð´ÀÌØíÝ¥¹A½ÍlÍt(#036;toolbar_Snapped += 15
    Else
        $y = $pos[1] - &#0369ÛÛÓ[ÝÙTÜÖÌWB[YY    ÌÍÝÛÛÔÛYHHÜ ÌÍÝÚÆ&%õ6æVBÒ÷"b33c·FööÆ&%õ6æVBÒbFVâb33c·FööÆ&%õ6æVBÄ(%ÀÌØíѽ½±É}M¹ÁÁô̽ÈÀÌØíѽ½±É}M¹ÁÁôÄ̽ÈÀÌØìoolbar_Snapped = 18 then $toolbar_Snapped = 3
   
    If $toolbasÔÛYHL[ ÌÍÝÛÛÔÛYHY   ÌÍÝÛÛÔÛYKRFVâb33c·FööÆ&%õ6æVBÒ@¢¢väÖ÷fRb33c·FööÆ&%õvæF÷rÂb30ìÌäì°ÀÌØíà°ÀÌØíä¤(ÀÌØíѽ½±É}=±5½ÕÍA½ÌôÀÌØíÁ½Ì()¹Õ»

Func _MoveSideWindow()
    $pos = MouseGetPos()
    If $pos[0]#H    ÌÍÝÛÛÓÛ[ÝÙTÜÖÌH[    ÌÍÜÜÖÌWHH ÌÍÝÛÛÓÛ[ÝÙTÜ×ÒFVâ&WGW&ࢢb33c·vå÷2ÒvävWE÷2b33c·FööÆ&%õvæF÷r¢ÉɽÈôÄÑ¡¸IÑÕɸ((%ÀÌØíѽ½±É}M¹ÁÁôȽÈÀÌØíÓolbar_Snapped = 4 then
        If $pos[0] - $toolbar_MousePos[0]!È[   ÌÍÞH[ÙRY    ÌÍÜÜÖÌHH  ÌÍÝÛÚ&%ôÖ÷W6U÷5³ÒfwC²FW6·F÷vGFÒb33c·vå÷5³%ÒFVà¢b33aàôͭѽÁ]¥Ñ ´ÀÌØíÝ¥¹A½ÍlÉt(±Í(ÀÌØíàôÀÎ;pos[0] - $toolbar_MousePos[0]
        EndIf
        WinMove($tooÕÚ[ÝË   ÌÎNÉÌÎNË  ÌÍÞ  ÌÍÝÚ[ÜÖÌWJB[ÙHY 3c·÷5³ÒÒb33c·FööÆ&%ôÖ÷W6U÷5³ÒfÇC²FVà¢b33c·Ò ±Í%ÀÌØíÁ½ÍlÅt´ÀÌØíѽ½±É}5½ÕÍA½ÍlÅtÐìͭѽÁ¡¥¡Ð $winPos[3] then
            $y = @DesktopHeight - $winPos[3B[ÙB    ÌÍÞHH    ÌÍÜÜÖÌWHH ÌÍÝÛÛÓ[ÝÙTÜÖÍТVæD`¢väÖ÷fRb33c·FööÆ&%õvæF÷rÂb33²b33²Âb33c·vå½ÍlÁt°ÀÌØíä¤(¹%((ÀÌØíѽ½±É}=±5½ÕÍA½ÌôÀÌØíÁ½Ì)¹Õ»

Func _ShowToolbar()
    $position = WinGetPos($toolbar_Window)ÝÚ]Ú   ÌÍÝÛÛÔÛYØÙHBØ[
    ][ÝÝ^W#3"æFÆÂgV÷C²ÂgV÷C¶çBgV÷C²ÂgV÷C´æÖFUvæF÷rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷@°ÀÌØíѽ½±É}]¥¹½Ü°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹Å×t;, 0x00050002);slide out to left
            WinMove($toolbar_Window,    ÌÎNÉÌÎNË  ÌÍÜÜÚ][ÛÌH
È  ÌÍÜÜÚ][ÛÌHH  ÌÍÝÛÛÔÚÝÚ[ÕÚGFÂb33c·÷6Föå³Ò¢FÆÄ6ÆÂgV÷C·W6W#3"æFÆÂgV÷C²ÂgV÷Cµ¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¹¥µÑ]¥¹½ÜÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}]¥¹½Ü "int", $toolbar_Speed, "long", 0x00040001);slide"[ÛHYØÙHØ[
    ][ÝÝÙÌ  ][ÝË  ][C¶çBgV÷C²ÂgV÷C´æÖFUvæF÷rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õvå½Ü°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÔÀÀÀà¤íͱde-out to top
            WinMove($toolbar_Window, '', $sÜÚ][ÛÌK  ÌÍÜÜÚ][ÛÌWH
È  ÌÍÜÜÚ][ÛÌ×HH    ÌÍÝÛÛÔÚÝÚ[ÕÚ[F¢FÆÄ6ÆÂgV÷C·W6W#3"æFÆÂgV÷C²ÂgV÷C¶çBgV÷C²ÂgV÷C´æÕÑ]¥¹½ÜÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}]¥¹½Ü°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°36;toolbar_Speed, "long", 0x00040004);slide-in from top
        @ÙHÂØ[
    ][ÝÝÙÌ  ][ÝË  ][ÝÚ[ ][ÝË  ][ÝÐ[ÖFUvæF÷rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õvæF÷rÂgV÷C¶çBgV÷C²ÂÀÌØíѽ½±É}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÔÀÀÀĤíͱ¥½ÕÐѼɥ¡Ð(     WinMove($toolbar_Window, '', @DesktopWidth - $positkÛÌK ÌÍÜÜÚ][ÛÌWJBØ[
    ][ÝÝÙÌ  ][ÝË  ][ÝçBgV÷C²ÂgV÷C´æÖFUvæF÷rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õvæFô°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÐÀÀÀȤíͱ¥in from right
        Case 4
            DllCall("user32.dll", &q[ÝÚ[  ][ÝË  ][ÝÐ[[X]UÚ[ÝÉ][ÝË    ][ÝÚÛ    ][ÝË  ÌÍÝÛÛÕÚæF÷rÂgV÷C¶çBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õ7VVBÂgV÷C¶ÆöærgV÷C²ÂSB·5¥µ½ÕÐѼ½Ñѽ´(]¥¹5½Ù ÀÌØíѽ½±É}]¥¹½Ü°ÌäìÌäì°Ã6;position[0], @DesktopHeight - $position[3])
            DllCall(&qumÝÙÌ  ][ÝË  ][ÝÚ[ ][ÝË  ][ÝÐ[[X]UÚ[ÝÉ][ÝË    ][ÝÚÛ    V÷C²Âb33c·FööÆ&%õvæF÷rÂgV÷C¶çBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õ7VVBÂgV÷C¶ÆöäÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÐÀÀÀà¤íͱ¥µ¥¸É½´½Ñѽ´(¹MÝ¥Ñ )¹Õ¹()Õ¹}!¤eToolbar()
    $position = WinGetPos($toolbar_Window)
    Switch!ÌÍÝÛÛÔÛYØÙHBØ[
    ][ÝÝÙÌ  ^÷C²ÂgV÷C¶çBgV÷C²ÂgV÷C´æÖFUvæF÷rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷C²Âb33c·Fõ±É}]¥¹½Ü°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÔ002);slide out to left
            WinMove($toolbar_Window, '' ÌÍÝÛÛÔÚÝÚ[ÕÚYH   ÌÍÜÜÚ][ÛÌH   ÌÍÜÜÚ][ÛÌWJB
FÆÄ6ÆÂgV÷C·W6W#3"æFÆÂgV÷C²ÂgV÷C¶çBgV÷C²ÂgV÷C´æÖFUvæF÷reÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}]¥¹½Ü°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±_Speed, "long", 0x00040001);slide in from left
        Case 2
   Ø[
    ][ÝÝÙÌ  ][ÝË  ][ÝÚ[ ][ÝË  ][ÝÐ[[X]UÚ[rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õvæF÷rÂgV÷C¶çBgV÷C²Âb33c·FöõÉ}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÔÀÀÀà¤íͱ¥µ½ÕÐѼѽÀ(]¥¹5¾e($toolbar_Window, '', $position[0], $toolBar_ShowimÕÚYH ÌÍÜÜÚ][ÛÌ×JBØ[
    ][ÝÝÙÌ  ][ÝË  ][C¶çBgV÷C²ÂgV÷C´æÖFUvæF÷rgV÷C²ÂgV÷C¶væBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õvå½Ü°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÀÌØíѽ½±É}MÁ°ÅÕ½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÐÀÀÀФíͱ¤e-in from top
        Case 3
            DllCall("user32.dll", &q[ÝÚ[  ][ÝË  ][ÝÐ[[X]UÚ[ÝÉ][ÝË    ][ÝÚÛ    ][ÝË  ÌÍÝÛÛÕÚæF÷rÂgV÷C¶çBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õ7VVBÂgV÷C¶ÆöærgV÷C²ÂS·5¥½ÕÐѼɥ¡Ð(]¥¹5½Ù ÀÌØíѽ½±É}]¥¹½Ü°ÌäìÌäì°ÏtopWidth - $toolBar_ShowingWidth, $position[1])
            DllCc
    ][ÝÝÙÌ  ][ÝË  ][ÝÚ[ ][ÝË  ][ÝÐ[[X]UÚ[ÝÉ][ÝË    ][߶væBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õvæF÷rÂgV÷C¶çBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õ7VVBÂg½Ðí±½¹ÅÕ½Ðì°ÁàÀÀÀÐÀÀÀȤíͱ¥¥¸É½´É¥¡Ð(
ÍÐ(lCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", $][ÝÚÛ  ][ÝË  ÌÍÝÛÛÕÚ[ÝË ][ÝÚ[ ][ÝË  ÌÍÝÛÛÔÜYY
gV÷C¶ÆöærgV÷C²ÂSB·6ÆFRÖ÷WBFò&÷GFöТväÖ÷fRb30íѽ½±É}]¥¹½Ü°ÌäìÌäì°ÀÌØíÁ½Í¥Ñ¥½¹lÁt°Í­Ñ½Á!¥¡Ð´ÀÌØíѽ½²ar_ShowingWidth)
            DllCall("user32.dll", "int&quovË   ][ÝÐ[[X]UÚ[ÝÉ][ÝË    ][ÝÚÛ    ][ÝË  ÌÍÝÛÛÕÚ[ÝË ][ÝçBgV÷C²Âb33c·FööÆ&%õ7VVBÂgV÷C¶ÆöærgV÷C²ÂC·6ÆFRÖâg&öѽÑѽ´(¹MÝ¥Ñ )¹Õ¹

My Programs[list][*]Knight Media Player[*]Multiple Desktops[*]Daily Comics[*]Journal[/list]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×