Jump to content
Sign in to follow this  
Bert

Variable issue reporting 2 different things. (Not a array)

Recommended Posts

I noticed a bug that I can't nail down. I'm getting a variable reporting 2 different things, and I'm not sure why. DriveMapAdd first reports a drive letter, then "*", but I didn't change anything. I remarked in my example showing where it happens.

func _MapWithID()
    $DM = 0
    $mappath = GUICtrlRead($InputMAP_1)
    $DM = DriveMapAdd($DL&":", $mappath, $PDM_CB, $InputMAP_3,$InputMAP_4)
    MsgBox(0, "", $DM) ; $DM reports Y:
    $digit = StringIsDigit($RR)
    if $digit = 1 then 
        If $DM = 1 then 
            MsgBox(0, "Done", "Drive """&$DM&":\"" is now mapped. ",3) ; $DM reports "*" instead of Y:. What changed?
            Exit
        EndIf   
        If $DM = 0 then 
            Select
                case @error = 1
                    MsgBox(0, "Error", @extended ,15)
                case @error = 2
                    MsgBox(0, "Error", "Access to the remote share was denied" ,15)             
                case @error = 3
                    MsgBox(0, "Error", "The device is already assigned" ,15)                
                case @error = 4
                    MsgBox(0, "Error", "Invalid device name" ,15)               
                case @error = 5
                    MsgBox(0, "Error", "Invalid remote share" ,15)              
                case @error = 6
                    MsgBox(0, "Error", "Invalid password" ,15)
            EndSelect       
        EndIf
    Else
        MsgBox(0, "Done", "Drive """&$DL&"\"" is now mapped. ",3)
    EndIf   
endfuncoÝ÷ ØIí·¬r¸©µ«­¢+Ø¥¹±Õ±ÐíÕ¥
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì)=ÁÐ ÅÕ½ÐíQÉå%½¹ÕÅÕ½Ðì°Ä¤íÝ¥±°Éµ½Ù½¸½µÁ±Ñ¥½¸¸)%4ÀÌØíÍÙÁÑ¡5)%4ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ì)%4ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ð)%4ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ô)%4ÀÌØí0)%4ÀÌØí4)%4ÀÌØíA5}
)%4ÀÌØíAÉÍ¥ÍѹÐ)%4ÀÌØí)%4ÀÌØí¥¹¤ôMÉ¥ÁѥȵÀìÅÕ½Ðì½A
Q}ѽ½°¹¥¹¤ÅÕ½Ðì()Õ¥
ÉÑ ÅÕ½Ðí5Á%ÐÌÌìÅÕ½Ðì°ÐÌÔ°ÄØä°´Ä°´Ä° ¥Ñ=H ÀÌØí]M}=YI1AA]%9=°ÀÌØí]M}
1%AM%   1%9L¤¤()U%
Ñɱ
ÉÑQ À°À°ÐÌÔ°ÄØä¤(ÀÌØíÑÄõU%
Ñɱ
ÉÑQ¥Ñ´ ÅÕ½Ðí5ÀÉ¥ÙÅÕ½Ðì¤((ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|ÄôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÀ°ÔÀ°ÌäÜ°ÈÀ¤íÁÑ ((ÀÌØí
¡­½á5A|ÄôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ
¡­½à ÅÕ½ÐíAÉÍ¥ÍѹеÁÁ¥¹ÅÕ½Ðì°ÌÄÀ°àÀ°ÄÀÜ°ÈÀ¤(ÀÌØí
¡­½á5A|ÈôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ
¡­½à ÅÕ½Ðí¹±±½½¸ÅÕ½Ðì°ÌÄÀ°ÄÐÀ°àÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí
¡­½á5A|ÌôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ
¡­½à ÅÕ½ÐíMÙ%ÅÕ½Ðì°ÌÄÀ°ÄÄÀ°àÀ°ÈÀ¤((ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|ÌôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄàÀ°ÄÄÀ°ÄÈÀ°ÈÀ¤í9µ(ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|ÐôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄàÀ°ÄÐÀ°ÄÈÀ°ÈÀ°ÀÌØíM}AMM]=I¤íÁÍÍݽÉ(ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|ÔôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄàÀ°àÀ°ÈÈ°ÈÀ°ÀÌØíM}UAAI
M¤íÉ¥Ù±ÑÑÈ)U%
ÑɱMÑ1¥µ¥Ð ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|԰Ĥ((ÀÌØí1±5A|ØôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÉ¥Ù±ÑÑÈÅÕ½Ðì°ÄÈÀ°àÌ°ÔÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí1±5A|ÜôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½Ðí9µÅÕ½Ðì°ÄÈÀ°ÄÄÌ°ÔÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí1±5A|àôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíAÍÍݽÉÅÕ½Ðì°ÄÈÀ°ÄÐÌ°ÔÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí1±5A|äôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíAÑ èÅÕ½Ðì°ÈÀ°ÈÔ°ÔÀ°ÈÀ¤((ÀÌØí  ÕÑѽ¹5A|äôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíM±ÐAÑ ÅÕ½Ðì°ÈÀ°àÀ°àÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí ÕÑѽ¹5A|ÄÀôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí5ÀÉ¥ÙÅÕ½Ðì°ÈÀ°ÄÄÀ°àÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí   ÕÑѽ¹5A|ÄÄôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí
¹°ÅÕ½Ðì°ÈÀ°ÄÐÀ°àÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí ÕÑѽ¹5A|ÄÈôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí!±ÀÅÕ½Ðì°ÌÜØ°ÈØ°ÐÀ°ÈÀ¤í¹½ÐÕÉɹѱäѥٸݥ±°Õ¥±!Q50¥±±ÑÈ(ÀÌØí ÕÑѽ¹5A|ÄÌôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíMÙѼAɽ¥±ÅÕ½Ðì°ÈäØ°ÈØ°ÜÔ°ÈÀ¤í¹½ÐÕÉɹѱäݽɭ¥¹¸±½½­¥¹½ÈÙ¥½¸¡½ÜѼÁɽ()U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ì°ÀÌØíU%}%M    1¤)U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|аÀÌØíU%}%M    1¤)U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí
¡­½á5A|Ì°ÀÌØíU%}%M    1¤((ÀÌØí%
!,Äô%¹¥I ÀÌØí¥¹¤°ÅÕ½ÐìÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÐÅÕ½Ðì¤)¥ÀÌØí%
!,ÄôÄÑ¡¸U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí
¡­½á5A|Ì°ÀÌØíU%}
!
-¤)¥ÀÌØí%
!,ÄôÐÑ¡¸U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí
¡­½á5A|Ì°ÀÌØíU%}U9
!
-¤)}¥±±}% ¤(ì´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´(ÀÌØíÑÄõU%
Ñɱ
ÉÑQ¥Ñ´ ÅÕ½ÐíAɽ¥±ÌÅÕ½Ðì¤((ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ù0ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÀ°ØÀ°ÈÈ°ÈÀ°ÀÌØíM}UAAI
M¤í0(ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|ÙA ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÔÀ°ØÀ°ÌØÜ°ÈÀ¤íÁÑ (ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ý0ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÀ°àÔ°ÈÈ°ÈÀ°ÀÌØíM}UAAI
M¤í0(ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|ÝA ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÔÀ°àÔ°ÌØÜ°ÈÀ¤íÁÑ (ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|á0ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÀ°ÄÄÀ°ÈÈ°ÈÀ°ÀÌØíM}UAAI
M¤í0(ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|áA ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÔÀ°ÄÄÀ°ÌØÜ°ÈÀ¤íÁÑ (ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|å0ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÈÀ°ÄÌÔ°ÈÈ°ÈÀ°ÀÌØíM}UAAI
M¤í0(ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|åA ôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÔÀ°ÄÌÔ°ÌØÜ°ÈÀ¤íÁÑ ((ÀÌØí½µ½5A|ÅAHôU%
Ñɱ
ÉÑ
½µ¼ ÅÕ½ÐíÕ±ÐÅÕ½Ðì°ÌÄÜ°ÌÀ°ÄÀÀ°ÈȤ((ÀÌØí   ÕÑѽ¹5A|ÄÑAHôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíMÙÅÕ½Ðì°ÈÄÔ°ÌÀ°ÐÔ°ÈȤ(ÀÌØí ÕÑѽ¹5A|ÄÕAHôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíIÕ¸ÅÕ½Ðì°ÄØÔ°ÌÀ°ÐÔ°ÈȤ(ÀÌØí   ÕÑѽ¹5A|ÄÙAHôÕ¥
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí±ÑÅÕ½Ðì°ÈØÔ°ÌÀ°ÐÔ°ÈȤ()U%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíÉ¥ÙÅÕ½Ðì°ÄÜ°ÐÔ°ÐÀ°ÈÀ¤)U%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíAÑ ÅÕ½Ðì°ÔÔ°ÐÔ°ÐÀ°ÈÀ¤()Õ¥MÑMÑÑ ¤)]¡¥±Ä($ÀÌØíµÍ5@ôÕ¥Ñ5Í ¤(%M±Ð(%
ÍÀÌØíµÍ5@ôÀÌØíU%}Y9Q}
1=M½ÈÀÌØíµÍ5@ôÀÌØí ÕÑѽ¹5A|ÄÄ($%á¥Ñ1½½À(%
ÍÀÌØíµÍ5@ôÀÌØí  ÕÑѽ¹5A|ä($$ÀÌØíÍÙÁÑ¡5ô¥±M±Ñ½±È ÅÕ½ÐíM±ÐÑ¡±½Ñ¥½¸å½ÔÝ¥Í Ñ¼µÀÌÉ¥ÙÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìèéìÈÀáÉØÀ´Í´ÄÀØäµÉÜ´ÀàÀÀÉÌÀÌÀåôÅÕ½Ðì°Ü¤($%U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ä°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%
ÍÀÌØíµÍ5@ôÀÌØí
¡­½á5A|È($%}¹±1 ¤(%
ÍÀÌØíµÍ5@ôÀÌØí  ÕÑѽ¹5A|ÄÀíµÀÉ¥Ù($%}µÁ¥Ð ¤(%
ÍÀÌØíµÍ5@ôÀÌØí
¡­½á5A|Ì($%}¥±±}% ¤(%
ͱÍ($$ììì(%¹M±Ð)]¹)á¥Ð((()Õ¹}µÁ¥Ð ¤($ÀÌØíôÀ(%}¡­}ÁÑ¡}¥± ¤(%¥ÀÌØíôÀÑ¡¸($%}É¥Ù1ÑÑÈ ¤í¡­ÌÉ¥Ù±ÑÑÈ¥±($%}A5}
, ¤íÁÉÍ¥ÍѹС­½à¡¬($%}ÍÙ%}5À ¤í¡­Ì½È%¹¥ÕÍÈݹÑÌ¥ÐѼÍÙ($$ì´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´($$ÀÌØí1}¡¬ôU%
ÑÉ±É ÀÌØí
¡­½á5A|Ȥ($%¥ÀÌØí1}¡¬ôÄÑ¡¸($$%}5Á]¥Ñ¡% ¤($%¹¥$($%¥ÀÌØí1}¡¬ôÐÑ¡¸($$%}5Á]¥Ñ¡½ÕÑ% ¤$($%¹%$(%¹¥($ÀÌØíôÀ)¹Õ¹$()Õ¹}¡­}ÁÑ¡}¥± ¤($ÀÌØíAQ!}¡¬ôU%
ÑÉ±É ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ĥ(%¥ÀÌØíAQ!}¡¬ôÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÑ¡¸($%5Í ½à Ðà°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíQ¡ÁÑ Ñ¼Ñ¡Í¡É¡Ì¹½Ð¸¹ÑɸÅÕ½Ðì°ÄÀ¤($$ÀÌØíôÄ(%±Í($$ÀÌØíôÀ(%¹%)¹Õ¹()Õ¹}5Á]¥Ñ¡% ¤($ÀÌØí4ôÀ($ÀÌØíµÁÁÑ ôU%
ÑɱI ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ĥ($ÀÌØí4ôÉ¥Ù5Á ÀÌØí0µÀìÅÕ½ÐìèÅÕ½Ðì°ÀÌØíµÁÁÑ °ÀÌØíA5}
°ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ì°ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ф($ÀÌØíIHôÀÌØí´(%5Í ½à À°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÀÌØí´¤($ÀÌØí¥¥ÐôMÑÉ¥¹%Í¥¥Ð ÀÌØíIH¤(%¥ÀÌØí¥¥ÐôÄÑ¡¸($%%ÀÌØí4ôÄÑ¡¸($$%5Í  ½à À°ÅÕ½Ðí½¹ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉ¥ÙÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíIHµÀìÅÕ½ÐìèÀäÈìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¥Ì¹½ÜµÁÁ¸ÅÕ½Ðì°Ì¤($$%á¥Ð($%¹%$($%%ÀÌØí4ôÀÑ¡¸($$%M±Ð($$$%ÍÉɽÈôÄ($$$$%5Í  ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°áѹ°ÄÔ¤($$$%ÍÉɽÈôÈ($$$$%5Í   ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÍÌѼѡɵ½ÑÍ¡ÉÝ̹¥ÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôÌ($$$$%5Í   ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíQ¡Ù¥¥Ì±ÉäÍÍ¥¹ÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôÐ($$$$%5Í    ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥Ù¥¹µÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôÔ($$$$%5Í    ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥Éµ½ÑÍ¡ÉÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôØ($$$$%5Í  ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥ÁÍÍݽÉÅÕ½Ðì°ÄÔ¤($$%¹M±Ð$$($%¹%(%±Í($%5Í ½à À°ÅÕ½Ðí½¹ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉ¥ÙÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí0µÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¥Ì¹½ÜµÁÁ¸ÅÕ½Ðì°Ì¤(%¹%$)¹Õ¹$()Õ¹}5Á]¥Ñ¡½ÕÑ% ¤($ÀÌØí4ôÀ($ÀÌØíµÁÁÑ ôU%
ÑɱI ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ĥ($ÀÌØí4ôÉ¥Ù5Á ÀÌØí0µÀìÅÕ½ÐìèÅÕ½Ðì°ÀÌØíµÁÁÑ °ÀÌØíA5}
¤($ÀÌØíIHôÀÌØí´(%5Í ½à À°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÀÌØíÉȤ($ÀÌØí¥¥ÐôMÑÉ¥¹%Í¥¥Ð ÀÌØí4¤(%¥ÀÌØí¥¥ÐôÄÑ¡¸($%%ÀÌØí4ôÄÑ¡¸($$%5Í ½à À°ÅÕ½Ðí½¹ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉ¥ÙÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØíIHµÀìÅÕ½ÐìèÀäÈìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¥Ì¹½ÜµÁÁ¸ÅÕ½Ðì°Ì¤($$%á¥Ð($%¹%$($%%ÀÌØí4ôÀÑ¡¸($$%M±Ð($$$%ÍÉɽÈôÄ($$$$%5Í  ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°áѹ°ÄÔ¤($$$%ÍÉɽÈôÈ($$$$%5Í   ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÍÌѼѡɵ½ÑÍ¡ÉÝ̹¥ÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôÌ($$$$%5Í   ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíQ¡Ù¥¥Ì±ÉäÍÍ¥¹ÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôÐ($$$$%5Í    ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥Ù¥¹µÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôÔ($$$$%5Í    ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥Éµ½ÑÍ¡ÉÅÕ½Ðì°ÄÔ¤$$$$($$$%ÍÉɽÈôØ($$$$%5Í  ½à À°ÅÕ½ÐíÉɽÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥ÁÍÍݽÉÅÕ½Ðì°ÄÔ¤($$%¹M±Ð$$($%¹%(%±Í($%5Í ½à À°ÅÕ½Ðí½¹ÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐíÉ¥ÙÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí0µÀìÅÕ½ÐìÀäÈìÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¥Ì¹½ÜµÁÁ¸ÅÕ½Ðì°Ì¤(%¹%$$)¹Õ¹$()Õ¹}ÍÙ%}5À ¤í¡­Ì¥±½È%¹ÝÉ¥ÑÌ¥ÐѼ%9$($ÀÌØí%}¡­¥±ôU%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á5A|̤íÍÙ¥(%¥ÀÌØí%}¡­¥±ôÄÑ¡¸($%%¹¥]É¥Ñ ÀÌØí¥¹¤°ÅÕ½ÐìÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÄÅÕ½Ðì°U%
ÑɱI ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|̤¤($%%¹¥]É¥Ñ ÀÌØí¥¹¤°ÅÕ½ÐìÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÈÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÄÅÕ½Ðì¤íµ­ÌÍÕÉ¡­½à¥Ì¡­(%¹%$)¹Õ¹$$()Õ¹}¹±1 ¤($ÀÌØíµÍ}¡¬ôU%
ÑÉ±É ÀÌØí
¡­½á5A|Ȥ(%¥ÀÌØíµÍ}¡¬ôÄÑ¡¸($%U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ì°ÀÌØíU%}9 1¤($%U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|аÀÌØíU%}9 1¤($%U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí
¡­½á5A|Ì°ÀÌØíU%}9 1¤(%¹%(%¥ÀÌØíµÍ}¡¬ôÐÑ¡¸($%U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ì°ÀÌØíU%}%M    1¤($%U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|аÀÌØíU%}%M    1¤($%U%
ÑɱMÑMÑÑ ÀÌØí
¡­½á5A|Ì°ÀÌØíU%}%M    1¤($%U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|аÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤(%¹%$)¹Õ¹$()Õ¹}¥±±}% ¤($ÀÌØí%}¡­¥±ôU%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á5A|̤(%¥ÀÌØí%}¡­¥±ôÄÑ¡¸U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|̱%¹¥I ÀÌØí¥¹¤°ÅÕ½ÐìÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÄÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ð줤(%¥ÀÌØí%}¡­¥±ôÐÑ¡¸U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ì°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹$$($)Õ¹}É¥Ù1ÑÑÈ ¤í¡­ÌѼͥɥÙ1ÑÑÈ¥±¥ÌÁ½ÁձѸ($ÀÌØí0ôU%
ÑɱI ÀÌØí%¹ÁÕÑ5A|Ô¤(%¥ÀÌØí0ôÅÕ½ÐìÅÕ½ÐìÑ¡¸($$ÀÌØí0ôÅÕ½Ðì¨ÅÕ½Ðì($$ÀÌØíIÅÍÐô5Í    ½à ÌØ°ÅÕ½ÐíEÕÍÑ¥½¸ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðì    ä±Ù¥¹Ñ¡É¥Ù1ÑÑÈ¥±±¹¬°Q¡¥ÉÍÐÅÕ½ÐìµÀì
I1|($$$$$$$$$µÀìÅÕ½ÐíÙ¥±±±ÑÑÈÝ¥±°Õ͸%ÌÑ¡¥Ì½¬Ñ¼¼ü%ÅÕ½ÐìµÀì
I1|($$$$$$$$$µÀìÅÕ½Ðí¹½Ð°Í±ÐÅÕ½ÐìÅÕ½Ðí9
Edited by Volly

Share this post


Link to post
Share on other sites

I don't understand your use of $DL. As the drive letter input to DriveMapAdd(), it should either be a device map (i.e. "Y:") or an asterisk ("*"). Your _DriveLetter() function sets $DL to either a letter read from the GUI, or "*". But when you use it in _MapWithID(), you are adding a colon to it, which is invalid when that gives "*:", isn't it?

Also, your return value testing seems confused. DriveMapAdd() returns a drive letter only if "*" was used for the drive letter, otherwise it returns 1 or 0 for success/fail. In your _MapWithID() function, you display the returned $DM as a string (saying it gives you "Y:" in the comment), and then you test it for StringIsDigit(). The code where you get the other response is conditional on "Y:" being a digit...???

:)


Valuater's AutoIt 1-2-3, Class... Is now in Session!For those who want somebody to write the script for them: RentACoder"Any technology distinguishable from magic is insufficiently advanced." -- Geek's corollary to Clarke's law

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...