Jump to content
Sign in to follow this  
JustinReno

Human Body Trivia

Recommended Posts

JustinReno

Anyways, I was going to make this game into an AutoIt Trivia game, but then it turned into a Human Body game. :)

It has 11 questions, easy to moderate (Maybe hard for some.) I thought up most of the questions. :) Please post your results back!

Not much to say, but try it! And NOOOOOOOO Cheating!!! (By looking on the internet or INI)

Source is attached below.

My score: 11 Correct (0 Missed.)!

NOTE: Rename the INI file from Trivia.txt to Trivia.ini!

EDIT: Just a moment, let me reupload the script/INI.

Human_Body_Trivia.au3

Trivia.txt

Edited by JustinReno

Share this post


Link to post
Share on other sites
JustinReno

Anyone?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Swift

It's like...really super simple, like coding wise.

Share this post


Link to post
Share on other sites
JustinReno

It was meant to be. It took longer to find the trivia!

Share this post


Link to post
Share on other sites
icadea

thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites
Madza91

Hi, nice but i have little better solution i think :D

#include <GUIConstants.au3>
#NoTrayIcon

Global $TriviaFile = @ScriptDir & "\Trivia.ini"
Global $GetQuestions, $CurrentQuestion, $CurrentQuestionCount = 1
Global $Yea = 0
Global $Miss = 0

$Form1 = GUICreate("Human Body Trivia", 400, 300, -1, -1)
$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\WINDOWS\system32\oobe\images\wpaback.jpg", 0, 0, 400, 300)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("Question", 16, 50, 363, 100,$ES_READONLY)
GUICtrlSetBkColor(-1,0xFFFFFF)
$status = GUICtrlCreateEdit("", 16, 150, 363, 20,$ES_READONLY)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Human Body Trivia", 8, 8, 381, 30, BitOR($SS_CENTER,$SS_CENTERIMAGE))
GUICtrlSetBkColor(-1,$GUI_BKCOLOR_TRANSPARENT )
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$next = GUICtrlCreateButton("Next question", 16, 264, 363, 25, 0)
$Answer1 = GUICtrlCreateButton("A", 16, 184, 179, 25, 0)
$Answer2 = GUICtrlCreateButton("B", 200, 184, 179, 25, 0)
$Answer3 = GUICtrlCreateButton("C", 16, 216, 179, 25, 0)
$Answer4 = GUICtrlCreateButton("D", 200, 216, 179, 25, 0)
_NewQuestion()
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $Answer1
            $GetCorrect = IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Correct", "")
            $hmm = GUICtrlRead($Answer1)
            If $GetCorrect = $hmm Then
                GUICtrlSetData($status,"Awesome, " & $hmm & " is right answer:)")
                $Yea +=1
                _NewQuestion()
            Else
                GUICtrlSetData($status,$hmm & " is wrong answer :(")
                _NewQuestion()
                $Miss +=1
            EndIf
        Case $Answer2
            $GetCorrect = IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Correct", "")
            $hmm = GUICtrlRead($Answer2)
            If $GetCorrect = $hmm Then
                GUICtrlSetData($status,"Awesome, " & $hmm & " is right answer:)")
                $Yea +=1
                _NewQuestion()
            Else
                GUICtrlSetData($status,$hmm & " is wrong answer :(")
                _NewQuestion()
                $Miss +=1
            EndIf
        Case $Answer3
            $GetCorrect = IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Correct", "")
            $hmm = GUICtrlRead($Answer3)
            If $GetCorrect = $hmm Then
                GUICtrlSetData($status,"Awesome, " & $hmm & " is right answer:)")
                $Yea +=1
                _NewQuestion()
            Else
                GUICtrlSetData($status,$hmm & " is wrong answer :(")
                _NewQuestion()
                $Miss +=1
            EndIf
        Case $Answer4
            $GetCorrect = IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Correct", "")
            $hmm = GUICtrlRead($Answer4)
            If $GetCorrect = $hmm Then
                GUICtrlSetData($status,"Awesome, " & $hmm & " is right answer:)")
                $Yea +=1
                _NewQuestion()
            Else
                GUICtrlSetData($status,$hmm & " is wrong answer :(")
                _NewQuestion()
                $Miss +=1
            EndIf
        Case $next
            _NewQuestion()
            $Miss +=1
            GUICtrlSetData($status,"We go to "& $CurrentQuestionCount -1&". question...")
    EndSwitch
WEnd

Func _NewQuestion()
    If $CurrentQuestionCount <> 11 Then
    $GetQuestions = IniReadSectionNames($TriviaFile)
    $CurrentQuestion = $GetQuestions[$CurrentQuestionCount]
    GUICtrlSetData($Edit1, $CurrentQuestion)
    GUICtrlSetData($Answer1, IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Answer1", ""))
    GUICtrlSetData($Answer2, IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Answer2", ""))
    GUICtrlSetData($Answer3, IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Answer3", ""))
    GUICtrlSetData($Answer4, IniRead($TriviaFile, $CurrentQuestion, "Answer4", ""))
    $CurrentQuestionCount += 1
Else
    MsgBox(0, "Human Body Trivia", "Congratulations! You finished the " & $CurrentQuestionCount & " questions, and missed: " & $Miss & ".")
    EndIf
EndFuncoÝ÷ Ù:â¾&¢&®¶­seµvB2FR7G&öævW7B&öæRâFRVÖâ&öGõФç7vW#ÒfV×W ¤ç7vW#"Ò¦p¤ç7vW#2Ò7&æVФç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒfV×W  ¥µvB2FRæÖRöbFRÆVB¦VÆÇç6FRFRWSõФç7vW#Ò¦VÆǤç7vW#"ÒvFW ¤ç7vW#2ÒfG&WW2VÖ÷ ¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒfG&WW2VÖ÷  ¥´BvBÖöçFFöW2fWGW2w&÷rfævW'&çG3õФç7vW#Ò2ÖöçF0¤ç7vW#"ÒÖöçF0¤ç7vW#2Òæ÷BVçFÂ&'F¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒ2ÖöçF0 ¥´÷rÖç&öæW2&Râ&'öGVÇCõФç7vW#ÒóC¤ç7vW#"Ò#ó#S¤ç7vW#2Ò3ó#`¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒ3ó#` ¥´÷rÖç×W66ÆW2FöW2BF¶RFò6ÖÆSõФç7vW#Ò ¤ç7vW#"Òp¤ç7vW#2ÒC0¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒp ¥´÷r×V6f÷&6RFöW26÷VÆBâfW&vRW'6öâWW'BöâFR¦rvÆR&FæsõФç7vW#Ò#Æ'0¤ç7vW#"ÒSÆ'0¤ç7vW#2ÒSÆ'0¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒ#Æ'0 ¥´÷rÆöær2fWGW2âFRvöÖ#õФç7vW#ÒF0¤ç7vW#"Òó"ÖöçF0¤ç7vW#2ÒÖöçF0¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒÖöçF0 ¥´÷r&r2FRÆVgBÇVær6ö×&VBFòFR&vBÇVæsõФç7vW#Ò&vvW ¤ç7vW#"Ò6ÖÆÆW ¤ç7vW#2Ò6ÖR6¦P¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒ6ÖÆÆW  ¥µvB&öæRâFRVÖâ&öG2æ÷B6öææV7FVBFòæ÷FW#õФç7vW#ÒFVÇFö@¤ç7vW#"Ò&ö@¤ç7vW#2ÒFVÆƤç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒ&ö@ ¥´÷rÖç6VÆÇ2â÷W"&öGFRâÖçWFSõФç7vW#Ò3Ãäç7vW#"Ò ¤ç7vW#2Òäç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒ3Ãà ¥µvB6BFöW2÷W"7FöÖ6&öGV6SõФç7vW#Ò×V7W0¤ç7vW#"ÒæöæP¤ç7vW#2ÒG&ö6Æ÷&0¤ç7vW#BÒð¤6÷'&V7BÒG&ö6Æ÷&
Edited by n3nE

[quote name='dbzfanatic' post='609696' date='Nov 26 2008, 08:46 AM']This is a help forum not a "write this for me" forum.[/quote](Sorry for bad English) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
JustinReno

@JamesB: I said I made up most of the questions, not all of them.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sensalim

These are hard questions!

Share this post


Link to post
Share on other sites
JustinReno

:D

I need to change the question about the bone not attached to another. Two of the answers are correct!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×