Jump to content
Sign in to follow this  
Innovative

Cant send binary ?

Recommended Posts

Innovative

This is the client and the server of my script.. This was suppose to send files thru tcp network , but no matter what , the fileWrite function just dont write to the exe or zip file the binary data even if i use FileOpen($path, 17)

client

#Include <GUIConstants.au3>
#include <File.au3>
#include <String.au3>
Opt("TrayAutoPause", 0)
Opt("TrayMenuMode", 1)
GuiCreate("Transfer accelerator - Receiver", 350, 190)
$path_Label = GuiCtrlCreateLabel("File full path to save :", 15, 13, 350)
GuiCtrlSetFont($path_Label, 8, 400, -1, "Terminal")
$path_Input = GuiCtrlCreateInput("", 15, 35, 150, 20)
$browse_button = GuiCtrlCreateButton("...", 170, 35, 25, 20)
$path_Label = GuiCtrlCreateLabel("Internet Protocol (IP Address) Target :", 15, 62, 350)
GuiCtrlSetFont($path_Label, 8, 400, -1, "Terminal")
$ip_Input = GuiCtrlCreateInput("", 15, 80, 150, 20)
GuiCtrlSetData($ip_Input, @ipaddress1)
GuiCtrlSetState($ip_Input, $GUI_DISABLE)
$path_Label = GuiCtrlCreateLabel("Transfer speed :", 15, 113, 350)
GuiCtrlSetFont($path_Label, 8, 400, -1, "Terminal")
GUICtrlCreateSlider (10, 130, 150)

$send_Button = GuiCtrlCreateButton("Receive", 220, 128, 70, 30)
$status_Label = GuiCtrlCreateLabel("Status : Ready to Receive !", 15, 165, 330)
GuiSetState()
While 1
    $msg = GUIGetMsg()
    Select
        Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $msg = $browse_button
            $browse = FileSaveDialog ("Choose path to save (WITHOUT BACKSLASH)..", @desktopdir, "All (*.*)", 2+16)
            GuiCtrlSetData($path_Input, $browse)
        Case $msg = $Send_button
            GuiCtrlSetData($status_label, "Status : Declaring receive variables ...")
            $s_path = GuiCtrlRead($path_Input)
            $s_IP = GuiCtrlRead($ip_Input)
            Sleep(1000)
            GuiCtrlSetData($status_label, "Status : Waiting for sender to connect to network ...")
            TCPStartup()
            $MainSocket = TCPListen(@ipaddress1, 3389)
            If $MainSocket = -1 Then MsgBox(48, "Network error", "A network establishing process has encountered an error and will stop the progress!")
$ConnectedSocket = -1
                Do
    $ConnectedSocket = TCPAccept($MainSocket)
Until $ConnectedSocket <> -1
Do
    $recv = TCPRecv($ConnectedSocket, 9999)
Until StringLen($Recv)
GuiCtrlSetData($status_label, "Status : "& $recv &" has connected to your network! ...")
$recv = ""
Sleep(2000)
GuiCtrlSetData($status_label, "Status : Waiting for binary data from remote networks ...")
Do
    $recv = TCPRecv($ConnectedSocket, 9999)
Until StringLen($recv)

$f_type = _StringBetween($recv, "<type>", "</type>")

$recv = StringReplace($recv, "<type>"& $f_type[0] &"</type>", "")
GuiCtrlSetData($status_label, "Status : Writing binary data to selected file path ...")

            $s_Binarydata = _BinaryWriteFile($s_path)
            
            Sleep(1000)
GuiCtrlSetData($status_label, "Status : Checking file status ...")

            If $s_BinaryData = 0 Then
                GuiCtrlSetData($status_label, "Status : File not received ! Probably port 3389 was blocked.")
            Else
                GuiCtrlSetData($status_label, "Status : File sucessfully received !")
                Endif
        EndSelect
Wend
Func _BinaryWriteFile($f_Path)
    _FileCreate($f_Path & $f_type[0])
    $f_Open = FileOpen($f_Path & $f_type[0], 17)
    FileWrite($f_Open, $recv)
    $f2_Open = FileOpen($f_Path & $f_Type[0], 16)
    $f_read = FileRead($f2_Open)
    If $f_read = "" Then
        Return 0
        SetError(1)
    Else
        Return 1
        Endif
    EndfuncoÝ÷ ÚÇ«½êÚºÚ"µÍÒ[ÛYH   ÑÕRPÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÜ
    ][ÝÕ^P]]Ô]ÙI][ÝË
BÜ
    ][ÝÕ^SY[S[ÙI][ÝËJBÝÝZPÜX]J  ][ÝÕ[ÙXØÙ[]ÜHÙ[][ÝËÍLNL
BÌÍÜ]ÓX[HÝZPÝÜX]SX[
    ][ÝÑ[H[]
ËÛÈZ[[ÈXÚÜÛÚ
H][ÝËMKLËÍL
BÝZPÝÙ]Û
    ÌÍÜ]ÓX[
LK  ][ÝÕZ[[   ][ÝÊBÌÍÜ]Ò[]HÝZPÝÜX]R[]
    ][ÝÉ][ÝËMKÍKML
BÌÍØÝÜÙWØ]ÛHÝZPÝÜX]P]Û  ][ÝË][ÝËMÌÍKK
BÌÍÜ]ÓX[HÝZPÝÜX]SX[
    ][ÝÒ[]ÝØÛÛ
TYÜÊHÙ]][ÝËMK
ÍL
BÝZPÝÙ]Û
    ÌÍÜ]ÓX[
LK  ][ÝÕZ[[   ][ÝÊBÌÍÚÒ[]HÝZPÝÜX]R[]
    ][ÝÉ][ÝËMKML
BÌÍÜ]ÓX[HÝZPÝÜX]SX[
    ][ÝÑ[HH][ÝËMKLLËÍL
BÝZPÝÙ]Û
    ÌÍÜ]ÓX[
LK  ][ÝÕZ[[   ][ÝÊBÌÍØÛÛX×ÛX[HÝZPÝÜX]PÛÛXÊ ][ÝËVI][ÝËMKLÌML
BÝZPÝÙ]]J    ÌÍØÛÛX×ÛX[   ][ÝËßTQßÒQTßÓP_TTTÒ_STSÕTÕÓ][ÝË    ][ÝËVI][ÝÊBÌÍÜÙ[Ð]ÛHÝZPÝÜX]P]Û    ][ÝÔÙ[   ][ÝËL
ÌÌ
BÌÍÜÝ]×ÓX[HÝZPÝÜX]SX[
    ][ÝÔÝ]ÈXYHÈÙ[ ÌÌÎÉ][ÝËMKMKÌÌ
BÝZTÙ]Ý]J
BÚ[HB  ÌÍÛÙÈHÕRQÙ]ÙÊ
BÙ[XÝØÙH    ÌÍÛÙÈH ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑB^]BPØÙH    ÌÍÛÙÈH ÌÍØÝÜÙWØ]ÛBBIÌÍØÝÜÙHH[SÜ[X[ÙÈ
    ][ÝÐÚÛÜÙHÙ[[]][ÝËÚÝÜ    ][ÝÐ[

I][ÝËJÌÎ
BBBQÝZPÝÙ]]J ÌÍÜ]Ò[] ÌÍØÝÜÙJBØÙH ÌÍÛÙÈH ÌÍÔÙ[Ø]ÛBBBÝZPÝÙ]]J    ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈXÛ[ÈÙ[XXÈ][ÝÊBBBIÌÍÜ×Ü]HÝZPÝXY
    ÌÍÜ]Ò[]
BBBIÌÍÜ×ÒTHÝZPÝXY
    ÌÍÚÒ[]
BBBIÌÍÜ×ÕHHÝZPÝXY
    ÌÍØÛÛX×ÛX[
BBBTÛY
L
BBBRY   ÌÍÜ×ÒTH    ][ÝÉ][ÝÈ[BBBSÙÐÞ
M   ][ÝÐXØÙÜÈ[YY  ÌÌÎÉ][ÝË  ][ÝÔXÙH[][[]ÝØÛÛYÜÈ
TYÜÊHÙ]ÈÛÛ[YIÌÌÎÉ][ÝÊBBBBQÝZPÝÙ]]J   ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈXYHÈÙ[ ÌÌÎÈ][ÝÊBBH[ÙRY  ÌÍÜ×Ü]H    ][ÝÉ][ÝÈ[BBBSÙÐÞ
M   ][ÝÐXØÙÜÈ[YY  ÌÌÎÉ][ÝË  ][ÝÔXÙH[]H[IÌÎNÜÈ[]ÈÛÛ[YIÌÌÎÉ][ÝÊBBBBQÝZPÝÙ]]J   ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈXYHÈÙ[ ÌÌÎÈ][ÝÊBBBQ[ÙRY ÌÍÜ×ÕHH    ][ÝÉ][ÝÈ[BBBSÙÐÞ
M   ][ÝÐXØÙÜÈ[YY  ÌÌÎÉ][ÝË  ][ÝÔXÙHÙ[XÝH[HHÈÛÛ[YIÌÌÎÉ][ÝÊBBBBQÝZPÝÙ]]J ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈXYHÈÙ[ ÌÌÎÈ][ÝÊBBBBQ[ÙBBBQÝZPÝÙ]]J   ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈÛÛXÝ[ÈÈÙ][]ÝØÛÛ
TYÜÊH][ÝÊBBBUÔÝ

BBBIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]HÔÛÛXÝ
    ÌÍÜ×ÒTÌÎJBBBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]YÜÌJBBBTÛY
Ì
BBBQÝZPÝÙ]]J ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈXY[È[H[JÊH]H][ÝÊBBBIÌÍÜ×Ð[Y]HHÐ[TXY[J  ÌÍÜ×Ü]
BBBTÛY
L
BBBQÝZPÝÙ]]J ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]ÈÙ[[È[JÊH][ÝÊBBBIÌÍÜ×ÔÙ[HÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ] ][ÝÉÝIÝÉ][ÝÈ [È ÌÍÜ×ÕH [È ][ÝÉËÝIÝÉ][ÝÈ   [È ÌÍÜ×Ð[Q]JBBBRY ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]HLHS ÌÍÜ×ÔÙ[H[BBBQÝZPÝÙ]]J  ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]È[HÝÙ[  ÌÌÎÈØXHÜÌÎHØÈØÚÙY][ÝÊBBBQ[ÙBBBBQÝZPÝÙ]]J ÌÍÜÝ]×ÛX[ ][ÝÔÝ]È[HÝXÙÜÙ[HÙ[ ÌÌÎÉ][ÝÊBBBBQ[YBBBQ[Y[Ù[XÝÙ[[ÈÐ[TXY[J    ÌÍÙÜ]
BÌÍÜ×ÓÜ[H[SÜ[    ÌÍÙÜ]MBÌÍÜ×ÔXYH[TXY
    ÌÍÜ×ÓÜ[BY ÌÍÜ×ÔXYH   ][ÝÉ][ÝÈ[T]LBTÙ]ÜJB[ÙBT] ÌÍÜ×ÜXYQ[YQ[[

Share this post


Link to post
Share on other sites
CodeMaster Rapture

Maybe because you are trying to read and write the same file at the same time?

Func _BinaryWriteFile($f_Path)
    _FileCreate($f_Path & $f_type[0])
    $f_Open = FileOpen($f_Path & $f_type[0], 17)        ;Opened here...
    FileWrite($f_Open, $recv)                   ;Wrote here
    FileClose($f_Open)                          ;**********Try adding this?********
    $f2_Open = FileOpen($f_Path & $f_Type[0], 16)       ;Opened again here?
    $f_read = FileRead($f2_Open)
    FileClose($f2_Open)                         ;*** And add this maybe? ***
    If $f_read = "" Then
        Return 0
        SetError(1)
    Else
        Return 1
    Endif
Endfunc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Innovative

Same problem , before sending it should be like some confusing words but after FileWrite, the content of the received file is in binary which should not be in because i used

$opened = FileOpen($path, 17) ; Open for binary WRITE or READ

FileWrite($opened, $data)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Innovative

BUMP

BUMP

BUMP

BUMP

Its on the 4th page already.

Edited by xVivoCity

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×