Jump to content
Sign in to follow this  
SandelPerieanu

GUICtrlSetOnMove.au3

Recommended Posts

SandelPerieanu

hi,

any improvement is welcomed

GuiCtrlSetonmove.au3

#include-once
#include <GUIConstantsEx.au3>
Global $move_id_control = 0, $last_primary_down_mctrlgui = 0, $dif_x_mctrlgui = 0, $dif_y_mctrlgui = 0
Global $mctrlgui_ctrls = '|'
;
Func GuiCtrlSetonmove($mctrlgui_ctrls_gui, $mctrlgui_ctrls_id, $mctrlgui_enable = True)
   If $mctrlgui_enable Then
      $mctrlgui_ctrls &= $mctrlgui_ctrls_gui & '*' & $mctrlgui_ctrls_id & '|'
   Else
      $mctrlgui_ctrls = StringReplace($mctrlgui_ctrls, '|' & $mctrlgui_ctrls_gui & '*' & $mctrlgui_ctrls_id & '|', '|')
   EndIf
   GUISetOnEvent($gui_event_mousemove, "WM_MOVE_CONTROLS")
EndFunc   ;==>GuiCtrlSetonmove
;
Func WM_MOVE_CONTROLS()
   Local $mctrlgui = @GUI_WinHandle
   If Not IsHWnd($mctrlgui) Then Return
   Local $cursorinfo_mctrlgui, $control_pos_mctrlgui
   $cursorinfo_mctrlgui = GUIGetCursorInfo($mctrlgui)
   $control_pos_mctrlgui = ControlGetPos('', '', $move_id_control)
   If $move_id_control <> $cursorinfo_mctrlgui[4] And $last_primary_down_mctrlgui = 0 Then $move_id_control = $cursorinfo_mctrlgui[4]
   If StringReplace($mctrlgui_ctrls, '|' & @GUI_WinHandle & '*' & $move_id_control & '|', '') <> $mctrlgui_ctrls Then
      If $last_primary_down_mctrlgui <> $cursorinfo_mctrlgui[3] Then
         $last_primary_down_mctrlgui = $cursorinfo_mctrlgui[3]
         $move_id_control = $cursorinfo_mctrlgui[4]
         If $last_primary_down_mctrlgui = 1 Then
            ControlDisable(@GUI_WinHandle, '', $move_id_control)
            $dif_x_mctrlgui = $cursorinfo_mctrlgui[0] - $control_pos_mctrlgui[0]
            $dif_y_mctrlgui = $cursorinfo_mctrlgui[1] - $control_pos_mctrlgui[1]
         Else
            ControlEnable(@GUI_WinHandle, '', $move_id_control)
            $dif_x_mctrlgui = 0
            $dif_x_mctrlgui = 0
         EndIf
      EndIf
      If $cursorinfo_mctrlgui[3] = 1 And $move_id_control > 0 Then
         ControlMove('', '', $move_id_control, $cursorinfo_mctrlgui[0] - $dif_x_mctrlgui, $cursorinfo_mctrlgui[1] - $dif_y_mctrlgui)
      EndIf
   EndIf
EndFunc   ;==>WM_MOVE_CONTROLSoÝ÷ Ù±®+k'­:s(½àÞ®ßöÚºÚ"µÍÚ[ÛYH    ÑÕRPÛÛÝ[Ñ^]LÉÝÂÚ[ÛYH ÑÝZPÝÙ]Û[ÝK]LÉÝÂÜ
    ][ÝÑÕRSÛ][[ÙI][ÝËJBÌÍÛXZ[ÙÝZWÌHHÕRPÜX]J  ÌÎNÓ[ÝHHYIÌÎNË
L
LLKLJBÕRTÙ]Û][
    ÌÍÙÝZWÙ][ØÛÜÙK ÌÎNÑ^]Ð[    ÌÎNÊBÌÍØÝÌHHÕRPÝÜX]P]Û  ÌÎNÕÝÌIÌÎNË
K
KLL
BÕRPÝÙ]Û][
    ÌÍØÝÌK ÌÎNÕÝ   ÌÎNÊBÝZPÝÙ]Û[ÝJ ÌÍÛXZ[ÙÝZWÌK  ÌÍØÝÌJBÌÍØÝÌHÕRPÝÜX]QY]
    ÌÎNÕÝÌÌÎNËMLLLL
BÝZPÝÙ]Û[ÝJ    ÌÍÛXZ[ÙÝZWÌK  ÌÍØÝÌBÕRTÙ]Ý]J
BÂÛÛ
    ][ÝÕÚ][ÝÙWÔÙXÛÛWÐ]Û[ÝHØ[[ÝHHÛÛÛÈ
YÉÌÎNÛÌÎNÑÜ
I][ÝÊBÂÚ[HBÛY
JBÑ[Â[È^]Ð[

B^][[ÈÏOIÝÑ^]Ð[Â[ÈÝ

BÙÐÞ
M
    ÌÎNÉÌÎNËÕRPÝXY
    ÌÍØÝÌJBÝZPÝÙ]Û[ÝJ ÌÍÛXZ[ÙÝZWÌK  ÌÍØÝÌK[ÙJBÛÛ
    ÌÎNÓÝÈÛH  ÌÍØÝÌØ[H[ÝIÌÎNÊB[[ÈÏOIÝÕÝ
Edited by psandu.ro

Share this post


Link to post
Share on other sites
damian666

wtf... thats cool man ^^

can ya make it so that it remembers teh place ya put the controls?

nice script man, very clear written ^^

Damian666


and proud of it!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.