Jump to content
Sign in to follow this  
WolfWorld

Spring Framework

Recommended Posts

WolfWorld

its basically a add-on the Auto-it syntax. It gives you faster development time but you will need to take your time to learn and remember.

Make sure you learn Autoit well first!

Sample

#cs ----------------------------------------------------------------------------

 AutoIt Version: 3.3.0.0
 Author:         Spring FrameWork

 Script Function:
    Sample

#ce ----------------------------------------------------------------------------

; First get the framework loaded and make it ready to use!
#include "Spring_Framework.au3"
; Input something and reverse it and show it
_('inbx.Input Something.We Will Reverse It.reve.msbx.0.Here you go.$BStr')
; Get the left and right char of the string and put a zzz between them
_('inbx.Input Something.you know.left.1.&a.rest.rght.1.&c.*$a&zzz&$c.msbx.0.Here you go.$BStr')
; You can not use DOT in the framework so declearing a dot would be cool
Global $d = '.'
_('*$d&$d&$d.msbx.0.Here you go 3 dot.$Bstr')oÝ÷ Ù*kx­©ÂäjíÚºÚ"µÍØÜÈKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBP]]Ü]]Ø]Ú[ZÚ[BR]ÈÜ][ÙYÛYÙ^[Y]ÛÜË]YÙ^È[Z]YÈÝ[ÈÛHÜ[È[ÝÈ[ÝHÈÜ[ÈÝ]ÙHÞUÈÛÛZ[[[ÜX][Û[ÝHYYÈÙHÜ[È[Y]ÛÜËLL HXÚÝØÛÛX][]HÚ]YÙ^[Y]ÛÜËÈYX[[ÝHØ[ÝXÙHÈÚ]YÙ^[]H[ÈÚ[ÛÜÈÝ[KBQ[Ý[ÛÝÛÛHÈ]]Ú]   ÌÎNÜÎSÝN   ÌÍÐÝÈHÝ[È]ÈÝ[HZ[ÈÙKÜØÙÜËÈÈHX[XXHÛÈ  ÌÍÐÝÚ[ÛÜËP[
ÉÌÍÈYX[È][ÝHØ[]HHÝ[ÈÜHXXHÙH  ][ÝÜÛÛYÝ[É][ÝÈÜÝ[È[  ][ÝÉÌÍÜÛÛY]XXI][ÝÈÜXXKÒ]Ý]  ][ÝÂIÌÍÈÛHXXHÙH  ÌÍÜÛÛY][ÂNÝ[ÎÝ[ÈÛKÝ[]HÝ[ÂRY[ÝHØ[ÈHY]]ÈÛÝHØ[YH[YHÈH[Ý[ÛÙHÛYÜY[ÝHØ[ÈHÛYÙHËÛY[ÛÈÛBSYÙ^ÜYÚ[[[Ý[ÛË[YÝ[ÓY
    ÌÍÐÝ
BÚÝ[ÔYÚ
    ÌÍÐÝ
B]Ý[Õ[SY
    ÌÍÐÝ
B]Ý[Õ[TYÚ
    ÌÍÐÝ
BÛZYHÝ[ÓZY
    ÌÍÐÝJBZ[ÝÝ[Ò[Ý  ÌÍÐÝ
B]HÔÝ[Ô]ÙJ  ÌÍÐÝB]Ý[Õ ÌÍÐÝB[ÝÜÝ[ÓÝÙ ÌÍÐÝBI[ÛÝ]]XXKZ[[[Ý[Û   ÌÍÛÝ]]XXHH  ÌÍÐÝÝZ[[[Ý[ÛÙ]H ÌÍÐÝÈHÜYÚ[[ÛKÙ]ËZ[[[Ý[ÛÙ]  ÌÍÐÝ[YHÈHÜYÚ[[ÛKIÌÍÝÝZ[[[Ý[Û  ÌÍÐÝH   ÌÍÝÝ]ÝZ[[[Ý[Û    ÌÍÐÝH   ][ÝÝÝ    ][ÝÈY[[[ÈH[Ý[Û[YHÙHÈ[ÛXYKÌÍÊÞZ[[[Ý[ÛÈÚ[YHÝ[È[HÛÙ]XYÌÍÊÞZ[[[Ý[ÛÈÚ[YHÝ[È[HXÚÈÙ]NÌÍÝXXLHH  ÌÎNÚ[ÉÌÎNÈ[  ÌÍÝXXLH  ÌÎNÛ[YBJÌÍÝXXLI[ÊÈ^H    [ÉÌÍÝXXL    ÌÍÐÝH   ÌÎNÚ[È^H[YIÌÎNÂBTÜ[È[Ý[ÛËÜÛÜ[Û[HÙHLHY[ÝHØ[HY][[YËRQSÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞ[Q[]H
K
BRTQÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚË ÌÍÐÝH[TXY
KÈ
BRUÔÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚË[UÜ]JKÈ
BPÕÒËÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚËÌÍÊÛÌÍÊÛKÌÍÊÛÛÛÛÛXÚÊKËK
BTÓÌÍÊÞÌÍÊÞKÙ[
H
BPÕÕÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚËÌÍÊÛÛÛÛÙ]^
KË
BRSÔËÌÍÊÞ[]Ù]Ú^H

BRSÌÍÊÞÌÍÊÞK[]Þ
H
BSTÐÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞ[]Þ
K
KÈÚ[Ù]   ÌÍÔÙ]H  ÌÍÐÝP[[Ý[ÛØ[]H   ÌÍÊÈXØ]ÙH]ÙÈH]ÈÜ[ÈXXKÜÝ[ÈXÙY[YÈH[Ý[Û  ][Ý××É][ÝÂBSXÙ[ÙNQYHÙÙHÜSXØ][Û[ÝHX^H[ÙY[YY[HÚ]Ý]ÛZ[H][ÝHHH]]ÜØÙHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBÚ[ÛYH   ÔÝ[Ë]LÉÝÂÛØ[    ÌÍÐÝ    ÌÍÔÙ][ÈÊ  ÌÍÜÔÝ[Ë   ÌÍÝÛØ[H
BSØØ[ ÌÍØTÜ]HÝ[ÔÜ]
    ÌÍÜÔÝ[Ë   ÌÎNËÌÎNÊBRY   ÌÍØTÜ]ÌH   ÈH[]LBQÜ  ÌÍÚHHHÈ ÌÍØTÜ]ÌBBTÝÚ]ÚÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWK
BBBPØÙH   ÌÎNÛY    ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÓY
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÜÚ   ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÔYÚ
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÝ ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ[SY
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÝ ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ[TYÚ
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÜÛZY ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÓZY
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBPØÙH ÌÎNÜÜ   ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÔXÙJ   ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBPØÙH ÌÎNÚ[Ý  ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Ò[Ý    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÜ]IÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÔÝ[Ô]ÙJ    ÌÍÐÝBBBPØÙH   ÌÎNÝÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ    ÌÍÐÝBBBPØÙH   ÌÎNÛÝÜÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÓÝÙ    ÌÍÐÝBBBPØÙH   ÌÎNÜÝ   ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝH    ÌÍÔÙ]BBPØÙH   ÌÎNÜÙ]ÉÌÎNÂBBBIÌÍÔÙ]H   ÌÍÐÝBBPØÙH    ÌÎNØYIÌÎNÂBBBRYÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJHH ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBBBIÌÍÐÝ  [ÏH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJJBBBBQ[ÙBBBBBIÌÍÐÝ    [ÏH    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWBBBBQ[YBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNØYÌÎNÂBBBRYÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJHH ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBBBIÌÍÐÝH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJJH [È ÌÍÐÝBBBQ[ÙBBBBBIÌÍÐÝH  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWH    [È ÌÍÐÝBBBQ[YBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÚY[   ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]ÊBBBBR[Q[]J  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×JBBBBIÌÍÚH
ÏHÂBBPØÙH   ÌÎNÚY    ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
BBBBIÌÍÐÝH[TXY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
JBBBBIÌÍÚH
ÏH
BBPØÙH    ÌÎNÚ]Ü  ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
BBBBR[UÜ]J ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
JBBBBIÌÍÚH
ÏH
BBPØÙH    ÌÎNØÝÚÉÌÎNÂBBBW×Ê    ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
ÊBBBBPÛÛÛÛXÚÊ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
WK  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
×JBBBBIÌÍÚH
ÏH
ÂBBPØÙH  ÌÎNÜÛ   ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]BBBBTÙ[
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBPØÙH ÌÎNØÝÝ ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
JBBBBPÛÛÛÙ]^
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
WJBBBBIÌÍÚH
ÏH
BBBPØÙH   ÌÎNÚ[ÜÉÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]JBBBBIÌÍÐÝH[]Ù]Ú^J  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÚ[    ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]BBBBIÌÍÐÝH[]Þ
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBIÌÍÔÙ]H   ÌÍÐÝBBPØÙH    ÌÎNÛØ   ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]ÊBBBBSÙÐÞ
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×JBBBBIÌÍÚH
ÏHÂBBPØÙH[ÙBBBBTÙ[XÝBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÂBBBBBIÌÍÐÝH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJJBBBBBBIÌÍÔÙ]H ÌÍÐÝBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNËÉÌÎNÂBBBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJBBBBBBIÌÍÔÙ]H  ÌÍÐÝBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNÉ[ÉÌÎNÂBBBBBPÜÚYÛÝ[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJK  ÌÍÐÝBBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNÊÌÎNÂBBBBBIÌÍØRÚ[HÝ[ÔÜ]
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJK  ÌÎNÉ[ÉÌÎNÊBBBBBBIÌÍÐÝH   ÌÎNÉÌÎNÂBBBBBQÜ  ÌÍÞHHÈ  ÌÍØRÚ[ÌBBBBBBBRYÝ[ÓY
    ÌÍØRÚ[ÉÌÍÞKJHH  ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBBBBBBIÌÍÐÝ   [ÏH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØRÚ[ÉÌÍÞKJJBBBBBBBQ[ÙBBBBBBBBIÌÍÐÝ   [ÏH    ÌÍØRÚ[ÉÌÍÞBBBBBBBQ[YBBBBBS^BBBBPØÙH[ÙBBBBBBIÌÍÐÝH    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWBBBBBBIÌÍÔÙ]H    ÌÍÐÝBBBQ[Ù[XÝBQ[ÝÚ]ÚS^RY   ÌÍÝÛØ[[BPÜÚYÛ   ÌÍÝÛØ[ ÌÍÐÝ
BQ[ÙBBT]   ÌÍÐÝQ[Y[[ÈÏOIÝ×Â[È×Ê    ÌÍÚSÙÙ]TY  ÌÍØTÜ]  ÌÍÚSÛÜ[XBQÜ   ÌÍÞHHÈ  ÌÍÚSÛÜ[XBRYÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞKJHH  ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBIÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞHH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞKJJBBQ[ÙBBBIÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞHH    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞBBQ[YS^[[ÈÏOIÝ××
Edited by athiwatc

Share this post


Link to post
Share on other sites
torels

I don't actually get the point of it...

btw... good work ^_^

Edited by torels

Some Projects:[list][*]ZIP UDF using no external files[*]iPod Music Transfer [*]iTunes UDF - fully integrate iTunes with au3[*]iTunes info (taskbar player hover)[*]Instant Run - run scripts without saving them before :)[*]Get Tube - YouTube Downloader[*]Lyric Finder 2 - Find Lyrics to any of your song[*]DeskBox - A Desktop Extension Tool[/list]indifference will ruin the world, but in the end... WHO CARES :P---------------http://torels.altervista.org

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×