Sign in to follow this  
Followers 0

Spring Framework

3 posts in this topic

Posted (edited)

its basically a add-on the Auto-it syntax. It gives you faster development time but you will need to take your time to learn and remember.

Make sure you learn Autoit well first!

Sample

#cs ----------------------------------------------------------------------------

 AutoIt Version: 3.3.0.0
 Author:         Spring FrameWork

 Script Function:
    Sample

#ce ----------------------------------------------------------------------------

; First get the framework loaded and make it ready to use!
#include "Spring_Framework.au3"
; Input something and reverse it and show it
_('inbx.Input Something.We Will Reverse It.reve.msbx.0.Here you go.$BStr')
; Get the left and right char of the string and put a zzz between them
_('inbx.Input Something.you know.left.1.&a.rest.rght.1.&c.*$a&zzz&$c.msbx.0.Here you go.$BStr')
; You can not use DOT in the framework so declearing a dot would be cool
Global $d = '.'
_('*$d&$d&$d.msbx.0.Here you go 3 dot.$Bstr')oÝ÷ Ù*kx­©ÂäjíÚºÚ"µÍØÜÈKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBP]]Ü]]Ø]Ú[ZÚ[BR]ÈÜ][ÙYÛYÙ^[Y]ÛÜË]YÙ^È[Z]YÈÝ[ÈÛHÜ[È[ÝÈ[ÝHÈÜ[ÈÝ]ÙHÞUÈÛÛZ[[[ÜX][Û[ÝHYYÈÙHÜ[È[Y]ÛÜËLL HXÚÝØÛÛX][]HÚ]YÙ^[Y]ÛÜËÈYX[[ÝHØ[ÝXÙHÈÚ]YÙ^[]H[ÈÚ[ÛÜÈÝ[KBQ[Ý[ÛÝÛÛHÈ]]Ú]   ÌÎNÜÎSÝN   ÌÍÐÝÈHÝ[È]ÈÝ[HZ[ÈÙKÜØÙÜËÈÈHX[XXHÛÈ  ÌÍÐÝÚ[ÛÜËP[
ÉÌÍÈYX[È][ÝHØ[]HHÝ[ÈÜHXXHÙH  ][ÝÜÛÛYÝ[É][ÝÈÜÝ[È[  ][ÝÉÌÍÜÛÛY]XXI][ÝÈÜXXKÒ]Ý]  ][ÝÂIÌÍÈÛHXXHÙH  ÌÍÜÛÛY][ÂNÝ[ÎÝ[ÈÛKÝ[]HÝ[ÂRY[ÝHØ[ÈHY]]ÈÛÝHØ[YH[YHÈH[Ý[ÛÙHÛYÜY[ÝHØ[ÈHÛYÙHËÛY[ÛÈÛBSYÙ^ÜYÚ[[[Ý[ÛË[YÝ[ÓY
    ÌÍÐÝ
BÚÝ[ÔYÚ
    ÌÍÐÝ
B]Ý[Õ[SY
    ÌÍÐÝ
B]Ý[Õ[TYÚ
    ÌÍÐÝ
BÛZYHÝ[ÓZY
    ÌÍÐÝJBZ[ÝÝ[Ò[Ý  ÌÍÐÝ
B]HÔÝ[Ô]ÙJ  ÌÍÐÝB]Ý[Õ ÌÍÐÝB[ÝÜÝ[ÓÝÙ ÌÍÐÝBI[ÛÝ]]XXKZ[[[Ý[Û   ÌÍÛÝ]]XXHH  ÌÍÐÝÝZ[[[Ý[ÛÙ]H ÌÍÐÝÈHÜYÚ[[ÛKÙ]ËZ[[[Ý[ÛÙ]  ÌÍÐÝ[YHÈHÜYÚ[[ÛKIÌÍÝÝZ[[[Ý[Û  ÌÍÐÝH   ÌÍÝÝ]ÝZ[[[Ý[Û    ÌÍÐÝH   ][ÝÝÝ    ][ÝÈY[[[ÈH[Ý[Û[YHÙHÈ[ÛXYKÌÍÊÞZ[[[Ý[ÛÈÚ[YHÝ[È[HÛÙ]XYÌÍÊÞZ[[[Ý[ÛÈÚ[YHÝ[È[HXÚÈÙ]NÌÍÝXXLHH  ÌÎNÚ[ÉÌÎNÈ[  ÌÍÝXXLH  ÌÎNÛ[YBJÌÍÝXXLI[ÊÈ^H    [ÉÌÍÝXXL    ÌÍÐÝH   ÌÎNÚ[È^H[YIÌÎNÂBTÜ[È[Ý[ÛËÜÛÜ[Û[HÙHLHY[ÝHØ[HY][[YËRQSÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞ[Q[]H
K
BRTQÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚË ÌÍÐÝH[TXY
KÈ
BRUÔÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚË[UÜ]JKÈ
BPÕÒËÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚËÌÍÊÛÌÍÊÛKÌÍÊÛÛÛÛÛXÚÊKËK
BTÓÌÍÊÞÌÍÊÞKÙ[
H
BPÕÕÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞÌÍÊÚËÌÍÊÛÛÛÛÙ]^
KË
BRSÔËÌÍÊÞ[]Ù]Ú^H

BRSÌÍÊÞÌÍÊÞK[]Þ
H
BSTÐÌÍÊÞÌÍÊÞKÌÍÊÞ[]Þ
K
KÈÚ[Ù]   ÌÍÔÙ]H  ÌÍÐÝP[[Ý[ÛØ[]H   ÌÍÊÈXØ]ÙH]ÙÈH]ÈÜ[ÈXXKÜÝ[ÈXÙY[YÈH[Ý[Û  ][Ý××É][ÝÂBSXÙ[ÙNQYHÙÙHÜSXØ][Û[ÝHX^H[ÙY[YY[HÚ]Ý]ÛZ[H][ÝHHH]]ÜØÙHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBÚ[ÛYH   ÔÝ[Ë]LÉÝÂÛØ[    ÌÍÐÝ    ÌÍÔÙ][ÈÊ  ÌÍÜÔÝ[Ë   ÌÍÝÛØ[H
BSØØ[ ÌÍØTÜ]HÝ[ÔÜ]
    ÌÍÜÔÝ[Ë   ÌÎNËÌÎNÊBRY   ÌÍØTÜ]ÌH   ÈH[]LBQÜ  ÌÍÚHHHÈ ÌÍØTÜ]ÌBBTÝÚ]ÚÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWK
BBBPØÙH   ÌÎNÛY    ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÓY
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÜÚ   ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÔYÚ
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÝ ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ[SY
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÝ ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ[TYÚ
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÜÛZY ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÓZY
    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBPØÙH ÌÎNÜÜ   ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÔXÙJ   ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBPØÙH ÌÎNÚ[Ý  ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Ò[Ý    ÌÍÐÝ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÜ]IÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÔÝ[Ô]ÙJ    ÌÍÐÝBBBPØÙH   ÌÎNÝÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ    ÌÍÐÝBBBPØÙH   ÌÎNÛÝÜÌÎNÂBBBIÌÍÐÝHÝ[ÓÝÙ    ÌÍÐÝBBBPØÙH   ÌÎNÜÝ   ÌÎNÂBBBIÌÍÐÝH    ÌÍÔÙ]BBPØÙH   ÌÎNÜÙ]ÉÌÎNÂBBBIÌÍÔÙ]H   ÌÍÐÝBBPØÙH    ÌÎNØYIÌÎNÂBBBRYÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJHH ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBBBIÌÍÐÝ  [ÏH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJJBBBBQ[ÙBBBBBIÌÍÐÝ    [ÏH    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWBBBBQ[YBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNØYÌÎNÂBBBRYÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJHH ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBBBIÌÍÐÝH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWKJJH [È ÌÍÐÝBBBQ[ÙBBBBBIÌÍÐÝH  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWH    [È ÌÍÐÝBBBQ[YBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÚY[   ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]ÊBBBBR[Q[]J  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×JBBBBIÌÍÚH
ÏHÂBBPØÙH   ÌÎNÚY    ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
BBBBIÌÍÐÝH[TXY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
JBBBBIÌÍÚH
ÏH
BBPØÙH    ÌÎNÚ]Ü  ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
BBBBR[UÜ]J ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
JBBBBIÌÍÚH
ÏH
BBPØÙH    ÌÎNØÝÚÉÌÎNÂBBBW×Ê    ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
ÊBBBBPÛÛÛÛXÚÊ    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
WK  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
×JBBBBIÌÍÚH
ÏH
ÂBBPØÙH  ÌÎNÜÛ   ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]BBBBTÙ[
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBPØÙH ÌÎNØÝÝ ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]
JBBBBPÛÛÛÙ]^
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
K   ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È
WJBBBBIÌÍÚH
ÏH
BBBPØÙH   ÌÎNÚ[ÜÉÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]JBBBBIÌÍÐÝH[]Ù]Ú^J  ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBPØÙH    ÌÎNÚ[    ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]BBBBIÌÍÐÝH[]Þ
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈJBBBBIÌÍÚH
ÏHBBBIÌÍÔÙ]H   ÌÍÐÝBBPØÙH    ÌÎNÛØ   ÌÎNÂBBBW×Ê ÌÍÚK ÌÍØTÜ]ÊBBBBSÙÐÞ
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈWK    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
ÈK ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚH
È×JBBBBIÌÍÚH
ÏHÂBBPØÙH[ÙBBBBTÙ[XÝBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÂBBBBBIÌÍÐÝH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJJBBBBBBIÌÍÔÙ]H ÌÍÐÝBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNËÉÌÎNÂBBBBBIÌÍÐÝHÝ[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJBBBBBBIÌÍÔÙ]H  ÌÍÐÝBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNÉ[ÉÌÎNÂBBBBBPÜÚYÛÝ[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJK  ÌÍÐÝBBBBBPØÙHÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJHH ÌÎNÊÌÎNÂBBBBBIÌÍØRÚ[HÝ[ÔÜ]
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWKJK  ÌÎNÉ[ÉÌÎNÊBBBBBBIÌÍÐÝH   ÌÎNÉÌÎNÂBBBBBQÜ  ÌÍÞHHÈ  ÌÍØRÚ[ÌBBBBBBBRYÝ[ÓY
    ÌÍØRÚ[ÉÌÍÞKJHH  ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBBBBBBIÌÍÐÝ   [ÏH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØRÚ[ÉÌÍÞKJJBBBBBBBQ[ÙBBBBBBBBIÌÍÐÝ   [ÏH    ÌÍØRÚ[ÉÌÍÞBBBBBBBQ[YBBBBBS^BBBBPØÙH[ÙBBBBBBIÌÍÐÝH    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚWBBBBBBIÌÍÔÙ]H    ÌÍÐÝBBBQ[Ù[XÝBQ[ÝÚ]ÚS^RY   ÌÍÝÛØ[[BPÜÚYÛ   ÌÍÝÛØ[ ÌÍÐÝ
BQ[ÙBBT]   ÌÍÐÝQ[Y[[ÈÏOIÝ×Â[È×Ê    ÌÍÚSÙÙ]TY  ÌÍØTÜ]  ÌÍÚSÛÜ[XBQÜ   ÌÍÞHHÈ  ÌÍÚSÛÜ[XBRYÝ[ÓY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞKJHH  ÌÎNÉÌÍÉÌÎNÈ[BBIÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞHH][
Ý[Õ[SY
    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞKJJBBQ[ÙBBBIÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞHH    ÌÍØTÜ]ÉÌÍÚSÙÙ]
È  ÌÍÞBBQ[YS^[[ÈÏOIÝ××
Edited by athiwatc

Share this post


Link to post
Share on other sitesPosted (edited)

I don't actually get the point of it...

btw... good work ^_^

Edited by torels

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

I don't actually get the point of it...

btw... good work ^_^

It's just the idea of others language that they can do something like string.reverse (in ruby) but in Autoit your can't so this is the closest that it can get!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.