Jump to content
billy777

autoit problem i can't read this script

Recommended Posts

billy777

$       s’’RüÁRüÁRüÁCÁPüÁ̲;ÁSüÁ_@#ÁaüÁ_@ÁãüÁ_@ÁgüÁ[jÁ[üÁ[joÁwüÁRýÁrüÁçŒÁüÁçŒ#ÁSüÁ_@'ÁSüÁRkÁSüÁçŒ"ÁSüÁRichRüÁ                PE  L }³ÙW        à "  Þ  B     J     ð   @                (    /-( @€  @      @                   L¤ |   p ›                  ( 0q  À+                               pH
 @            ð „                          .text   .Ý     Þ                   `.rdata  á  ð  â  â             @  @.data   t   à  R   Ä             @  À.rsrc   ›  p  œ               @  @.reloc  0q   (  r   ²'             @  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ¹DAL è7¤ hÙ¶C è¬ YÃè·:  hã¶C è› YÃèä9  hé¶C èŠ YÃhî¶C è~ YÃè_,  hó¶C èm YÃèï  hø¶C è\ YÃQècè  hý¶C èJ YáSL Q‹@SL Pè_a  h·C è* YÃè–1  h·C è YÃèFu  h·C è YÃèÇM h!·C è÷ YùdL èòf  h0·C èá YÃÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌSVW‹ñj [¾l  ƒï‹Ïè\I  KyóNlèQI  N(èII  Vè‹þ Y_‹Æ^[ SV‹ñ3ÛWj_ƒNÿN(‰‰^‰^‰~‰^‰^‰^ ‰^$èpf  ƒÈÿf‰^8NlÆF:‰^<‰^@‰FL‰FP‰FT‰FX‰F\‰F`‰FdèBf  j ‰ž„   ‰¾ˆ   ¾Œ   ÇF|U   dž€    [‹Ïèf  ƒÇKy󃎌  ÿ3ÀƒŽ  ÿƒŽ¼  ÿƒŽÀ  ÿ‰†l  ‰†p  ‰†t  ‰†x  ‰†|  ‰†€  ˆ†„  ‰†ˆ  ‰†”  f‰†˜  ˆ†š  ‰†œ  ‰†   ‰†¤  ‰†¬  ‰†°  ‰†Ä  ‰†È  ‰†Ì  ‹Æ_Ɔ¨  ^[ÃVÿ4÷H ¾°WL P‹Îè¨  ƒøÿt‹XL ‹Îj‹‚ÿ0èÁ  ^ U‹ì]éd  U‹ìƒì¹°WL V‹uWVèl  ‹ XL ‹‹8ƒ u/;u„¶¤ ‹E·È‹EÁá·ÀÈQÿuj Vÿ„õH _^‹å] ÿwèN’ 3À@ëëU‹ìƒìW‹}ƒÿÿtV‹u9=tXL „³¤ ¡dXL …À…Ƥ ‹Eƒeô ƒeü £pXL ‰=tXL ‰5xXL ‰}øƒøuej j MôQPVÿÐðH Pÿu£dXL ÿìðH €=lXL  £hXL uÿuÿ(ñH ÆlXL ^ƒ}þ_tƒ}ÿtj ÿuè8  PÿuÿìðH ‹å] Π  ë“U‹ì€=lXL  t%ÿuÿØðH ƒ}þÆlXL  tGƒ}ÿtAÿuÿLñH ¡hXL …Àt+PÿuÿìðH ÿ5dXL ƒ%hXL  ÿÈðH ƒ%dXL  ƒ tXL ÿ] ÿuÿÄðH ë½U‹ìƒì S‹]3ÉV‹u3ÀWjþ_@ÆEÿ ‰Mð‰}ø‰Eìéˆ   ƒeô Pj WQVè—þÿÿƒ{ ~j‹UôKC‰M‰E‹8¶„  ‹    ‰Mèƒøt¤ „M¤ ƒèt\HH„¤ HH„·£ HH„L£ ‹}øÿEô‹E‹MƒÀ‹UôƒÁ‰E‰M;S|¥‹[‹Eì‹Mð…Û…pÿÿÿWVèÌþÿÿŠEÿ_^[‹å] ƒ}ðÿ‹}øtWVè°þÿÿ‹Eƒ8ÿt!‹ ‰Eð‹Mƒ9ÿt‹9‰}øÿuìj WPVèÌýÿÿ놋EðëßU‹ìƒìƒeø SVW‹}3ÛCÇEüþÿÿÿW‰]ðÿ(ñH ‹uˆlXL ëoÿuð3ÛSÿuüÿuøWè„ýÿÿ9^~4‹Î†  V‰Eô÷Ù‰U‰M€8sSƒÂ@‰Eôð÷ÿÿÁ‰U;F‹Eô|â‹F;Øt+ÃP†  ÃPCÆPWÿ$ñH ‹v…öuÿuüWè×ýÿÿ_^[‹å] Áð÷ÿÿÈ;Ùt +˃  QÆPCÆPWÿ$ñH ‹Eô‹U‹M™ñ÷ÿÿŠØ€ùtD€ùuL‹MøƒùÿtÿuüWèzýÿÿ‹Mø‹Eƒ8ÿt‹‰Mø‹@ƒøÿt‰Eüÿuðj PQWè•üÿÿ‹Eô‹U‹Mé#ÿÿÿ‹Eüëà€ùuî‹
‰MðëçU‹ìÿu¹°WL è…  ‹ XL ‹‹    ÿqP膠 j ÿujÿuÿ„õH ] U‹ìÿu¹°WL èM  PèP      j j jÿuÿ„õH ] U‹ìQSVÿu¹°WL è!  ‹u¹°WL V‰Eü‹Þè×  ‹Ðƒúÿ„*¢ ‹MI„b¢ I„4¢ ƒéuƒúÿt-¡$XL ‹‹ €¸   tSÿuÿuüè\
  ^[‹å] ƒxHÿuæVÿuh8  éL¢ U‹ìƒäøƒì\SVWÿu¹°WL è”  ‹ XL ‹‹D$(P‰\$ÿ3‹³È  ÿ0öH ‹ø…ö„Å   ‹Fö€’   „¢ €¸“   ÿ…ø¡ ƒ%hXL  D$ƒ%dXL  ƒ tXL ÿƒ xXL ÿÆlXL  ÇpXL   P‹Fÿ0ÿ”öH ‹D$‰D$‹D$‰D$D$Pÿ3ÿpöH j ÿt$ÿt$Wÿ0ñH ‹F‹XH‹@L…ÛyFƒøÿ…¡ …Û‰‡¡ VWèÍûÿÿVWŠØèÎüÿÿ„Ûu.‹\$‹6é3ÿÿÿD$(Pÿ3ÿ,öH _^[‹å] ƒøÿ…I¡ ‹Ãë­VWèG¥ ëÉU‹ìÿu¹°WL èg   ‹U‹È…Òt¡XL ‹ˆ‹ ƒx u(ƒ ØWL ÿ‹Eÿu·ÈÁá·ÂÈQjÿuÿ„õH ] ‰ ØWL ë×U‹ìSV‹u¹°WL WVè
  ‹U‰Eƒøÿ„¢  ‹}3É‹]9 „XL …â  ‹Eº  ;ÂwL„‚¡ ƒø+‡+  „g¡ ƒø†y  ƒø„©   ƒø„€  ƒø …†   ‹ÇÁèP·ÇPSVèùÿÿë}º  ;Âw)„¢  ¹7  ;Ávv‹Èé8  …³¡ jWSVè+ýÿÿëK‹Èé  „w  I„Ñ¡ ƒé„-¢ I„¢ ƒé „û¡ I„è¡ éç   „¾¡ WSPVÿ„õH _^[] VèXýÿÿ3Àëï„7¡ ‹Ðê3  „  J„ú   J„¡ JuÀV¹°WL èÑ  ‹ XL j‹‹0ÿ(õH ƒ~Lÿ‹øt‹~LWSÿ@ñH j Wèa  ë‹ÈƒéN„Å  ƒé„«  ƒé(„Œ  ƒé    „m  é   „K  I„-  II…Dÿÿÿjé  ƒú„UþÿÿÿuÿuRé+ÿÿÿt#‹ÈI„4ÿÿÿIu-VèÓûÿÿé&ÿÿÿSVèûÿÿéÿÿÿ‹ÃÁèPW·ÃPVè—ýÿÿéÿÿÿIt II…âþÿÿ郟 QQVèá® éçþÿÿjé~þÿÿjéwþÿÿQéc  jé+  U‹ìVW‹}‹·È  ‹Î‰M…öt<‹ES…Àt;°€   u>‹^…Û…ž  ‹‡È  ;ðu>‹‰‡È  Vè!ô ‹EY…Àt[jj ÿ7ÿXöH _^] …Àu‹·È  ‹Î‰M…ötÚë¡9t¾‹‰ëÀ‹Î‹6ëçU‹ì‹M$ƒùÿu¹  ‹E(º–   @÷ØS‹]À#E(VWƒûÿ„¯   ‹} ƒÿÿ„ª   jQÿuWSÿuÿuQhùH h ùH Pÿuè  ‹u‰…À„‚   ‹EƒNLÿf‰†ˆ   ‹Eh      f‰†Š   f‰žŒ   f‰¾Ž   èÑò ‹U3ÿY‰x‰x‰†€   ‰p‰8‹ŠÈ  …Ét99u1‰¹  °f    Ž†   _^[]Â$ ‰‚È  ëã‹ÚéJÿÿÿ‹úéOÿÿÿ2Àëß‹    ëÇU‹ì‹EVW3ÿ‹°€   F98u[‹FE=  @Ÿ ‹~‹Eˆ„7  ƒøt‹E‰Dþ‹E‰DþG_‰F^] ƒ}ÿtMè  ƒ}ÿtÒMè  ëÈ‹0ëšU‹ì‹M‹EÉ   P©   uaSVW‹}3ÛSÿ5XL ÿu,ÿ7ÿu(ÿu$ÿu ÿuQÿuÿuPÿ ÷H ‹ð…öt$8]4tSjÿñH Pj0VÿˆöH 9ŸŒ  ¡ž _‹Æ^[]Â0 %ÿÿ÷ÿë˜U‹ìƒì8SV‹uW€~: …m  ‹]·ƒ†   ‰EìEÌPÿ6ÿ4öH ‹MÔ‹EØ‹VD‹~H‰M‰E‰Uø‰}…É„ž …À„Žž ƒ¾œ   …˜ž EÌPÿ3ÿ”öH ‹EÔ‹MÌ+Á‹U؉Eô‹EÐ+ЉEèEäPÿ6‰Uð‰MäÿpöH ‹}ä‹Ç¯Eø‹uè‹Mì™÷}f‰ƒˆ   ‹Æ¯E™÷}f‰ƒŠ   ‹Eô¯Eø™÷}f‰ƒŒ   ‹Eð¯E™÷}f‰ƒŽ   f…É„Š   ÷Á  t(‹Eôf‰ƒŒ   öÁuöÁ…þ ‹E™+ÂÑø;øž ÷Á  t'‹Eðf‰ƒŽ   öÁ`u„Ɉž ‹E™+ÂÑø;ðž ‹U‹Áƒà…3ž öÁ…6ž ‹Áƒà …mž öÁ@…pž _^[‹å] ‹}f‹FX€¿   f‰‡ˆ   f‹F\f‰‡Š   t_f‹F`f‰‡Œ   f‹Fdf‰‡Ž   EÜPÿ7ÿ4öH ƒËÿ9^Xt=9^\tEEÜPÿ7ÿ”öH 9^`„Áœ 9^d„Êœ €¿    …{ÿÿÿ鸜 €} t±ë™f‹EÜf‰‡ˆ   ë¶f‹Eàf‰‡Š   ë®U‹ì¡´WL ‹Mƒø…ñ ‹Eƒøÿt‰AX‹Eƒøÿt‰A\‹E…À~‰A`‹E…À~‰Ad] U‹ìQ¡XL V‹uWj ‹°‹8Wèûÿÿƒ …ã ‹ 4XL jZ‰Uü;ÊŒ­   ¡$XL ‹‹0…ö„Œ   ‹F;G…€   ¶†   ƒè
„û ƒè„ò ƒè„º ƒè…˜ VWèúÿÿƒ~d …ë ƒ~h …ó ƒ~D …û ƒ~P …ž ƒ> tÿ6ÿ<öH ƒ& ÿuü¹°WL è„  ‹ 4XL ‹UüB‰Uü;ÑŽVÿÿÿ‹uƒ  …Ö ƒ$ …Ú ‹XL ‹²‹…ÉtQèÆïÿÿ‹XL ‹²ƒ  ‹ÐWL J‰ÐWL ;5XL uƒ XL ÿ‹ XL ƒú„œ _^…Òuÿ5ÔWL Rÿ÷H ƒ%ÔWL  ‹ XL …Ét¡XL ‹Dˆüƒ8 u¹XL è•  ëÜ‹å] U‹ìƒì‹M¡XL SVW‹ˆ¹°WL ÿu‹‰]üè  j‹ðÆE ÿ(õH ƒ{Lÿ‹øt‹{Lƒþÿ„˜ž ¡$XL ‹°‹‹KH…Éyi¶ƒ   ƒøwq¶€¥"@ ÿ$…‰"@ ÆE€»“   ÿ…˜ ƒ{LÿuUjÿ(õH Pÿuÿ ñH €} „:ž jÿuÿ8ñH jÿñH _^[‹å] €»   tŽ‹ùë¨jé" ƒùþ”Eë˜ÿsL믪¿C t"@ {"@ "@ !¿C "@ {"@    ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌU‹ì¡8XL ƒì‹M‹ÿ…Àt‹9
t‹@ëñ‹MJ‹ ‹@‹å] Q‰MôÇEø   ÿHñH ‰Eü¹8XL EôPè5  ‹EüëÓU‹ì‹MƒùÿtW‹}ƒÿÿ…] _] U‹ìQQSVW‹}EøP‹Ù‹7ÿ¼õH ‹Eø‰‡l  ‹Eü‰‡p  EøPVÿpöH ‹Mø‹Eü;t  uc;‡x  u[ÿs‹5ðõH ÿÖÿs·ÀÁè‰EÿÖ·ð‹EÁî;‡|  …p ƒ} t‰‡|  ;·€  …Ä ƒ} t‰·€  _^[‹å] ƒ}‰t  ‰‡x  |“é U‹ì‹Ñ‹MVW…Ɉ­ ƒù|P;Š„   H‹Bt‹ˆ‹ …Àt<‹u‹@‰‹M‰‹È‹B`‹ˆƒ8 t"‹ƒù|;Š„   ‹Bt‹ˆƒ8 t°_^] 2ÀëöU‹ìV‹ñW‹};¾”   „ƒ   ‹Ft‹¸‹…ÉtQèe  ‹Ft‹¸ƒ  ÿŽ€   ;¾„   u?ƒÿ|‹Ft¸‹ƒ8 u    Oƒéƒÿ}ð‰¾„   ëÿNx‹Nx‹Ftÿ4ˆèÌê ‹FtY‹Nxƒ$ˆ ƒ~xv‹Nx‹Ft‹Dˆüƒ8 tÏ_^] ƒŽ˜   ÿƒŽ”   ÿéjÿÿÿU‹ìQ‹ (XL VW9 0XL un=4XL ÿÿ  „Ž   h    èïé Y…À„€   ‹Èè"  ‹øEü‰}üP¹ XL è¬  ‹54XL F‰54XL ‹ $XL ‹Æÿ0XL ‹±‰9‹M‹I‰O_^‹å] j^3ÿ;Î~ ‹$XL ‹²98u#h    è{é Y…Àt·‹Èè²   ‹ø묃ÈÿëÃ3ÿë…F;ñ|ÑëÖU‹ìV‹uW‹ù…öt$jëVÿ\öH ;Gxs‹Ot‹‹    …Ét
91u_^] ƒÈÿëõU‹ìV‹uW‹ù…öt$jëVÿ\öH ;Gds‹O`‹‹    …Ét
91u_^] ƒÈÿëõU‹ìQS3ÛÇÌWL   V3À‰¸WL @ˆ¼WL WƒÏÿ¢°WL ¹ðWL £´WL ‰ÀWL £ÈWL ‰ÐWL ‰ÔWL ‰=ØWL ‰ÜWL ‰àWL ‰äWL ˆèWL èQ  j^j|Xf£ÄWL 3ÀÇXL ùH ‰XL ‰XL ‰XL ‰=XL Ç XL ùH ‰$XL ‰(XL ‰,XL ‰50XL Ç4XL   ‰8XL ‰<XL ‰@XL ‰=DXL ‰=HXL ‰|XL ‰€XL ‰„XL ‰=ˆXL f£ÆWL è.  „À…š ‰]üEü¹ XL Pè©  Nuï_^¸°WL [‹å]ÃVè’      ‹ |XL …É…rš ƒ%„XL  ‹ 8XL …É…qš ƒ%@XL  ¹ XL èÒ  ¹XL è©   ¹ðWL èš2  ¡àWL …À…Sš ^ÃU‹ìƒì(SVWhÐ  èJç Y…À„A  ‹Èè.éÿÿ‹ø‹ XL ‰}ü‰Mø9

Share this post


Link to post
Share on other sites
AutoBert

Ask the author of this file.

Share this post


Link to post
Share on other sites
billy777

Its coded by his author?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mobius

It's a partial executable,  well ... contains portable executable header components anyway.

Share this post


Link to post
Share on other sites
billy777

Its a test bot for a game, i can't upload it because its more than 2MB.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Melba23

billy777,

Welcome to the AutoIt forum.

Unfortunately you appear to have missed the Forum rules on your way in. Please read them now - particularly the bit about not discussing game automation - and then you will understand why you will get no help and this thread will now be locked.

See you soon with a legitimate question I hope.

M23


Any of my own code posted anywhere on the forum is available for use by others without any restriction of any kind._______My UDFs:

Spoiler

ArrayMultiColSort ---- Sort arrays on multiple columns
ChooseFileFolder ---- Single and multiple selections from specified path treeview listing
Date_Time_Convert -- Easily convert date/time formats, including the language used
ExtMsgBox --------- A highly customisable replacement for MsgBox
GUIExtender -------- Extend and retract multiple sections within a GUI
GUIFrame ---------- Subdivide GUIs into many adjustable frames
GUIListViewEx ------- Insert, delete, move, drag, sort, edit and colour ListView items
GUITreeViewEx ------ Check/clear parent and child checkboxes in a TreeView
Marquee ----------- Scrolling tickertape GUIs
NoFocusLines ------- Remove the dotted focus lines from buttons, sliders, radios and checkboxes
Notify ------------- Small notifications on the edge of the display
Scrollbars ----------Automatically sized scrollbars with a single command
StringSize ---------- Automatically size controls to fit text
Toast -------------- Small GUIs which pop out of the notification area

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×