Jump to content

x-skin... radio buttoms or goups?


Golbez
 Share

Recommended Posts

is there such thing in x-skin?

Opt("GUIONEVENTMODE", 1)
 #include <GUIConstants.au3>
 #include <Date.au3>
 #include <XSkin.au3> 
 
 Global $time, $game, $skillkey, $mousekey, $x, $y, $ek, $delay1, $skilldelay, $pause, $t, $pk, $p
 Global $Button1, $Button2, $Button3, $iHour, $AMPM, $iCHK, $iPid, $iCTime, $Secs, $Mins, $Hour, $Time
 Dim $dupe = 0
 loadini()
 
 $XSkinGui = XSkinGUICreate("Dupe Helper", 183, 597, $Skin_Folder)
 $Group1 = GUICtrlCreateGroup("Cast Spots", 23, 423, 137, 105)
 $Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Top Left", 32, 455, 97, 17)
 $Radio2 = GUICtrlCreateRadio("Top Right", 32, 471, 97, 17)
 $Radio3 = GUICtrlCreateRadio("Bottom Left", 32, 487, 97, 17)
 $Radio4 = GUICtrlCreateRadio("Bottom Right", 32, 503, 97, 17)
 $Radio5 = GUICtrlCreateRadio("Center", 32, 439, 97, 17)
     GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
 $Button1 = GUICtrlCreateButton("Exit", 23, 531, 137, 41, 0)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "Terminate")
     GUICtrlSetCursor ($Button1, 7)
 $Button2 = GUICtrlCreateButton("Start Dupe", 23, 330, 137, 41, 0)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "pause")
 $Button3 = GUICtrlCreateButton("Set Cast Spot", 23, 377, 137, 41, 0)
     GUICtrlSetOnEvent(-1, "iniload")
 $Group2 = GUICtrlCreateGroup("Time Spend In Game", 23, 23, 137, 57, $BS_CENTER)
     GUICtrlCreateLabel("00:00:00", 70, 48)
     GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
 $Group3 = GUICtrlCreateGroup("Current Time", 23, 82, 137, 57, $BS_CENTER)
 $iCTime = GUICtrlCreateLabel('' & @CRLF & _GetHour(@HOUR) & ':' & @MIN & ':' & @SEC & ' ' & $AMPM _ 
         , 33, 100, 120, 27, BitOR($SS_CENTER,$SS_CENTERIMAGE))
     GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
 $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Made by: Ray Smith ", 23, 155, 134, 17, $SS_CENTER)
 $Label4 = GUICtrlCreateLabel("I take no blame if you get banned for  breaking the rules. (duping, hacking, etc.)", 23, 286, 139, 41, $SS_CENTER)
 $Label5 = GUICtrlCreateLabel("Feel free to contact me:            MasterGolbez37@Gmail.com Aim: Zephino ", 23, 200, 140, 60)
 GUISetState(@SW_SHOW)
 GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Terminate", $XSkinGui)
 $timer = TimerInit()
 AdlibEnable("Timer", 50)
 $p = 2
 While $p > 0
     loadini()
     Sleep(1000)
     ;_AdlibManager()
 WEnd
 
 Func loadini()
   ;Other    
     $game = IniRead("d2dupe.ini", "other", "game", "Error")
     $skillkey = IniRead("d2dupe.ini", "other", "skillkey", "Error")
     $mousekey =  IniRead("d2dupe.ini", "other", "mousekey", "Error")
     $ek = IniRead("d2dupe.ini", "other", "endkey", "Error")
     $pk = IniRead("d2dupe.ini", "other", "sleepkey", "Error")
     $ik = IniRead("d2dupe.ini", "other", "inikey", "Error")
     $skin = IniRead("d2dupe.ini", "other", "skin", "Error")
     $Skin_Folder = @ScriptDir & $skin
     
   ;Spots To Cast
     $spot = IniRead("d2dupe.ini", "other", "spottocast", "Error")
     If $spot = 1 Then
         $x = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "topleftx", "Error")
         $y = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "toplefty", "Error")
     ElseIf $spot = 2 Then
         $x = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "toprightx", "Error")
         $y = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "toprighty", "Error")
     ElseIf $spot = 3 Then
         $x = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "botleftx", "Error")
         $y = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "botlefty", "Error")
     ElseIf $spot = 4 Then
         $x = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "botrightx", "Error")
         $y = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "botrighty", "Error")
     ElseIf $spot = 5 Then
         $x = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "centerx", "Error")
         $y = IniRead("d2dupe.ini", "Coords", "centery", "Error")
     EndIf
     
   ;Delays
     $delay1 = IniRead("d2dupe.ini", "delays", "maindelay", "Error")
     $skilldelay = IniRead("d2dupe.ini", "delays", "skilldelay", "Error")
 HotKeySet($ek, "Terminate")
 HotKeySet($pk, "pause")
 HotKeySet($ik, "loadini")
 
 EndFunc
 Func iniload()
     Opt("GUIOnEventMode", 1)
     If BitAND(GUICtrlRead($radio1), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
         IniWrite ( "d2dupe.ini", "other", "spottocast", "1" )
     ElseIf BitAND(GUICtrlRead($radio2), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
         IniWrite ( "d2dupe.ini", "other", "spottocast", "2" )
     ElseIf BitAND(GUICtrlRead($radio3), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
         IniWrite ( "d2dupe.ini", "other", "spottocast", "3" )
     ElseIf BitAND(GUICtrlRead($radio4), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
         IniWrite ( "d2dupe.ini", "other", "spottocast", "4" )
     ElseIf BitAND(GUICtrlRead($radio5), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
         IniWrite ( "d2dupe.ini", "other", "spottocast", "5" )
     EndIf
     ;Opt("GUIOnEventMode", 0)
     loadini()
 EndFunc
 Func Timer()
   _TicksToTime(Int(TimerDiff($timer)), $Hour, $Mins, $Secs )
   Local $sTime = $Time  ; save current time to be able to test and avoid flicker..
   $Time = StringFormat("%02i:%02i:%02i", $Hour, $Mins, $Secs)
   If $sTime <> $Time Then ControlSetText("Timer", "", "Static1", $Time)
 EndFunc
 Func dupestart()
     While $dupe = 1
         MouseClick($mousekey, $x, $y, 1)
         sleep($skilldelay)
         If $dupe = 0 Then ExitLoop
         Sleep(10)
     WEnd
 EndFunc
 Func pause()
     If $dupe = 0 Then
         GUICtrlSetData ($button2,"Stop Duping")
         $dupe = 1
         Getready()
     Else
         GUICtrlSetData ($button2,"Start Duping")
         $dupe = 0
     EndIf
 EndFunc
 ;Func _AdlibManager()
 ;    Local $aSplit = StringSplit(GUICtrlRead($iCTime), ':')
 ;    If $aSplit[0] >= 3 And (Int($aSplit[1]) >= _GetHour(@HOUR) _
 ;        Or Int($aSplit[2]) >= @MIN Or Int(StringTrimRight($aSplit[3], 3)) > @SEC) Then _
 ;        GUICtrlSetData($iCTime, 'Current Time' & @CRLF & _GetHour(@HOUR) & ':' & @MIN & ':' & @SEC & ' ' & $AMPM)
 ;    EndIf
 ;EndFunc
 
 
 
 Func _GetHour($iHour)
     Switch $iHour
         Case 12
             $AMPM = 'PM'
             Return $iHour
         Case 13 To 23
             $AMPM = 'PM'
             Return $iHour - 12
         Case 0
             $AMPM = 'AM'
             Return 12
         Case 1 To 11
             $AMPM = 'AM'
             Return $iHour
     EndSwitch
 EndFunc
 Func _SwitchHour($iHour)
     Switch $iHour
         Case 12
             If $AMPM = 'AM' Then
                 Return 0
             Else
                 Return 12
             EndIf
         Case 1 To 11
             If $AMPM = 'PM' Then
                 Return $iHour + 12
             Else
                 Return $iHour
             EndIf
     EndSwitch
 EndFunc
 Func Terminate()
     Exit 0
 EndFunc
 Func HoldTime()
     $p = 2
     MsgBox(48, "", "Paused")
 EndFunc
 Func StartTime()
     MsgBox(48, "", "Started")
     $p = 1
 EndFunc
 func Getready()
     If WinActive($game) = 0 Then WinActivate($game)
     Sleep($delay1)
     WinMove($game, "", 0, 0, 800, 630)
     Sleep($delay1)
     MouseMove($x, $y, 2)
     Sleep($delay1)
     ControlSend($game, "", "", $skillkey)
     Sleep($delay1)
     dupestart()
 EndFuncoÝ÷ Ù«­¢+Ùm½Ñ¡Ét(µôÅÕ½Ðí¥±¼%$ÅÕ½Ðì(Í­¥±±­äôÅÕ½ÐííÉôÅÕ½Ðì(µ½ÕÍ­äôÅÕ½ÐíI%!PÅÕ½Ðì(¹­äôí1ô(ͱÁ­äôíAUAô(ìMÁ½ÑÌѼÍÐ(ìÄôѽÀ±Ð(ìÈôѽÀÉ¥¡Ð(ìÌô½Ñѽ´±Ð(ìÐô½Ñѽ´É¥¡Ð(ìÔô¹ÑÈ(ÍÁ½ÑѽÍÐôÐ(Í­¥¸ôÀäÈí   ¥¸ÀäÈíM­¥¹ÌÀäÈí!ɵMÑ°((m
½½ÉÍt(½Ñ±ÑàôÌÔ(½Ñ±ÑäôÔÜÔ(½ÑÉ¥¡ÑàôÜàÀ(½ÑÉ¥¡ÑäôÔÜÀ(ѽÁ±ÑàôÜÀ(ѽÁ±ÑäôÐÀ(ѽÁÉ¥¡ÑàôÜäÀ(ѽÁÉ¥¡ÑäôÌÀ(¹ÑÉàôÐÀÔ(¹ÑÉäôÌÄÀ((m±åÍt(ÀÌØí±äÄôÔÀÀ(ìÕ±ÐÍ­¥±°±åÌ(ì¥É±°ôÄØÀÀ  ½¹Ý±°ôÐÔÀ(ÀÌØíÍ­¥±±±äôÄØÀÀ(
Edited by Golbez
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...