Jump to content
Sign in to follow this  
Dead_Man

Need help merging scripts

Recommended Posts

Dead_Man

i haven't really dealt with Gui's much so how do i replace the input boxes with my gui?

the Gui (just built with koda, no other code entered because well.. not sure how its done):

#include <GUIConstants.au3>
; == GUI generated with Koda ==
$Form1 = GUICreate("AForm1", 202, 220, 242, 166)
GUISetBkColor(0x808080)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 0, 48, 201, 21, -1, $WS_EX_CLIENTEDGE)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 0, 128, 201, 21, -1, $WS_EX_CLIENTEDGE)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Done", 16, 184, 169, 25)
GUICtrlCreateLabel("Enter Max MP", 64, 24, 71, 17)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x808080)
GUICtrlCreateLabel("Enter how much mana it costs to make your water", 0, 96, 199, 25)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x808080)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
    $msg = GuiGetMsg()
    Select
    Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
        ExitLoop
    Case Else
        ;;;;;;;
    EndSelect
WEnd
ExitoÝ÷ Ù©ÝêÞËazÇ+b­n^²)ÞyÚÞ¦VyÜ"¶axk¢j·¨zÝjwx¶bëºÚ"µÍYÝ[Q^ÝÊ ][ÝÐÎÌLÝ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝÊH[SÙÐÞ
    ][ÝÐÛÛYÝ][ÛÝÙ]ÜØ]Y[HØÈ[]Y   ][ÝË  ][ÝÜXÙHZÙHÙXÛÛ   ÌÎNÜÈÙ[Ý[YHÈ[ÈÝ]   ][ÝÊBIÌÍÌHH[]Þ
    ][ÝÔÙ]Ø]][ÝË  ][ÝÑ[X^][ÝÊBIÌÍÌH[]Þ
    ][ÝÔÙ]Ø]][ÝË  ][ÝÑ[ÝÈ]XÚX[H]ÛÜÝÈÈXZÙH[ÝØ]][ÝÊBIÌÍÌÈH   ÌÍÌHÈ   ÌÍÌIÌÍÍH  ÌÍÌHÈ   ÌÍÌR[]J   ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÕÙT   ][ÝË  ][ÝÓX^T   ][ÝË  ÌÍÌJBR[]J ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÓX[HÛÛÝ[[Û][ÝË   ][ÝÕØ]][ÝË ÌÍÌBR[]][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÔ[ÛI][ÝË    ][ÝÕ[YHI][ÝË    ÌÍÌÊBR[]J    ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÔ[ÛI][ÝË    ][ÝÕ[YH][ÝË ÌÍÍ
B[ÙBRYÝÑXÛY
    ][ÝÚSÙÐÞ[ÝÙ][ÝÊH[[H    ÌÍÚSÙÐÞ[ÝÙIÌÍÚSÙÐÞ[ÝÙHÙÐÞ
Í  ][ÝÔÙ][ÉÌÎNÜÉ][ÝË ][ÝÕÙHØ[YHÙ][ÉÌÎNÜÈÈYÜOÉ][ÝÊBTÙ[XÝBPØÙH  ÌÍÚSÙÐÞ[ÝÙH
ÖYÂBBIÌÍÌHH[TXY
    ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÕÙT   ][ÝË  ][ÝÓX^T   ][ÝË  ][ÝÉ][ÝÊBBBIÌÍÌH[TXY
    ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÓX[HÛÛÝ[[Û][ÝË   ][ÝÕØ]][ÝË ][ÝÉ][ÝÊBBBIÌÍÌÈH[TXY
    ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÔ[ÛI][ÝË    ][ÝÕ[YHI][ÝË    ][ÝÉ][ÝÊBBBIÌÍÍH[TXY
    ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÔ[ÛI][ÝË    ][ÝÕ[YH][ÝË ][ÝÉ][ÝÊBBPØÙH    ÌÍÚSÙÐÞ[ÝÙH
ÈÓÂBBIÌÍÌHH[]Þ
    ][ÝÔÙ]Ø]][ÝË  ][ÝÑ[X^][ÝÊBBBIÌÍÌH[]Þ
    ][ÝÔÙ]Ø]][ÝË  ][ÝÑ[ÝÈ]XÚX[H]ÛÜÝÈÈXZÙH[ÝØ]][ÝÊBBBIÌÍÌÈH ÌÍÌHÈ   ÌÍÌBBIÌÍÍH    ÌÍÌHÈ   ÌÍÌBBR[]J ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÑ]HÜX]Y   ][ÝË  ][ÝÓX^T   ][ÝË  ÌÍÌJBBBR[]J   ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÕÙT   ][ÝË  ][ÝÓX^T   ][ÝË  ÌÍÌJBBBR[]J   ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÓX[HÛÛÝ[[Û][ÝË   ][ÝÕØ]][ÝË ÌÍÌBBBR[]J    ][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÔ[ÛI][ÝË    ][ÝÕ[YHI][ÝË    ÌÍÌÊBBBR[]][ÝÐÎÌLÕ[  ÌLÐ]]ËSXYÙK[I][ÝË ][ÝÔ[ÛI][ÝË    ][ÝÕ[YH][ÝË ÌÍÍ
BQ[Ù[[Y
Edited by Dead_Man

Share this post


Link to post
Share on other sites
BrettF

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.