Jump to content
Sign in to follow this  
JohnBailey

AutoTab almost completed

Recommended Posts

JohnBailey

I can't get the feature that allows the user to simple select the text he/she wants to add/subtract a tab(s) from and then it add/subtract the tab(s).

Specific problem (there's got to be a better way)

Func CopyTab()
    ClipPut('')
    Send('^c')
    Local $string = ClipGet()
    Local $stringArray = StringSplit($string,@LF,'1')
    Local $printString = ''
    Local $tabcount = Number(GUICtrlRead($Input1))
    Local $tab = ''
    Local $forvar
     For $forvar = 1 To $tabcount
        If BitAND(GUICtrlRead($RemoveCH), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
            $sendstring &= @tab;'+{TAB}' <--- won't work
        Else
            $sendstring &= @tab;'{TAB}' <--- won't work
        EndIF
    Next
    For $x=1 to UBound($stringArray)-1
        $printString &= $tab&$stringArray[$x]&@LF
    Next
    ClipPut($printString)
    Send('^v')
    loop()
EndFuncoÝ÷ Ù°¨×±·öÚºÚ"µÍÈÔYÚ[ÛÊXÝ]ÈÜX]YH]]Ò]ÕÜÑÕRH
ÈÐ]]Ò]ÕÜÚXÛÛRXÛÛÉÌLÒËPÔSËXÛÈÉÉËKKHÛHÛÜÜÈY[ÝH]HHXÛÛÊËÝÝÝËXÛÛÚ]KÛÛKØØ]YÛÜKÛØXÝØ]YZXÛÛËXK[X]Z[[
BÈÑ[YÚ[ÛÊXÝ]ÈÜX]YH]]Ò]ÕÜÑÕRH
ØÜÈKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBP]]ÜBBRÚZ[^BS[ÙYYB[[YBQ]H[ÙYYYL
ËÌ
KÌ
ÂTØÜ[Ý[ÛUÈ[ÈHÝÈÜX]ØÜP]]Ò]]Ú[ÛBSÕN[ÜÈÈXÚØÛÛÜHYXÛÙH]Ú[ÛTØÜÚ[ÛK
ÙHÛÙJK[ÝYØYYX]ÊKØÜÜÈÛÜXÝY
BBTØÜ]HÝÜNBBLKKHÙÙÛÈ]]ÕXÛ[ÙBBBLKHÚ[Z[[Z^YÜ^ÈH^UÚ]HÝ]ÂBBBPY[[ÝHXX]BBBBPY[ÝÛÝÈX]BBBBPÚ[ÙYHÝX[[Ù[Y[ÙÝ[[Y[ÂØÙHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKBÛØ[ ÌÍÝÚ[ÛH    ÌÎNÌK    ÌÎNÂÚ[ÛYH  ÐÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÚ[ÛYH  ÑÕRPÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÒ[ÛYH  ÓZØË]LÉÝÂÒ[ÛYH  Ñ[K]LÉÝÂÒ[ÛYH Ð^K]LÉÝÂÜ
    ][ÝÕÚ[ÙXÚÚ[[][ÝËJBÜ
    ][ÝÕÚ[]SX]Ú[ÙI][ÝË
HÜ
    ][ÝÑÕRSÛ][[ÙI][ÝËJBÜ
    ][ÝÕ^SÛ][[ÙI][ÝËJBÜ
    ][ÝÕ^SY[S[ÙI][ÝËJHÈY][^HY[H][È
ØÜ]ÙYÑ^]
HÚ[ÝHÚÝÛÝÙ^TÙ]
    ÌÎNÞÑIÌÎNË   ÌÎNÝÙÙÛIÌÎNÊBÒ[]X]HÙÙÛBÛØ[   ÌÍÝÙÙÛHH[ÙBÛØ[ ÌÍÙHÜ[  ][ÝÝÙÌ  ][ÝÊBÒÝÙ^TÙ]
    ][ÝÞÑTÐßI][ÝË    ][ÝÕZ[]I][ÝÊBÔYÚ[ÛÈÈÈÕTÛÙHÕRHÙXÝ[ÛÈÈÈÜOZNÌLÜØZIÌLØ]]ËZ][ÉÌLÙÝZHÚYÛÉÌLØ]]ÝXÞÌÍÔ[Ú[HÕRPÜX]J   ][ÝÐ]]ÕX][ÝÉ[ÉÌÍÝÚ[ÛÌÍLÌKNLËLMJBÌÍÓX[HÕRPÝÜX]SX[
    ][ÝÔÙ[XÝHÜ[ÛÈÈÙH[[ÚXÚÈÙI][ÝËLKL
ÌMMË  ÌÍÔÔ×ÐÑSTBÌÍÑÜÝHHÕRPÝÜX]QÜÝ
    ][ÝÉ][ÝË
MË

M
ÍÊBIÌÍÕÒHÕRPÝÜX]PÚXÚØÞ
    ][ÝÕ  ][ÝË
Í
MËÍKMË]Ô    ÌÍÐ×ÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÐUUÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÔQÒUÓ    ÌÍÐ×ÔQÒ   ÌÍÕÔ×ÕPÕÔ
JBIÌÍÑÝÛÒHÕRPÝÜX]PÚXÚØÞ
    ][ÝÑÝÛ][ÝËL
MË
LKMË]Ô    ÌÍÐ×ÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÐUUÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÔQÒUÓ    ÌÍÐ×ÔQÒ   ÌÍÕÔ×ÕPÕÔ
JBÕRPÝÜX]QÜÝ
    ][ÝÉ][ÝËNNKNNKKJBÌÍÐÛÜPÒHÕRPÝÜX]PÚXÚØÞ
    ][ÝÐÛÜSY]Ù ][ÝËÍË
L
ÍKMË]Ô   ÌÍÐ×ÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÐUUÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÔQÒUÓ    ÌÍÐ×ÔQÒ   ÌÍÕÔ×ÕPÕÔ
JBÌÍÐÚXÚØÞHHÕRPÝÜX]PÚXÚØÞ
    ][ÝÕÙH   ][ÝËK


Ë]Ô   ÌÍÐ×ÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÐUUÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÔQÒUÓ    ÌÍÐ×ÔQÒ   ÌÍÕÔ×ÕPÕÔ
JBÕRPÝÙ]Û
LK  ][ÝÓTÈØ[ÈÙY][ÝÊBÌÍÒ[]HHÕRPÝÜX]R[]
    ][ÝÌI][ÝËL
ËJBÌÍÓX[HHÕRPÝÜX]SX[
    ][ÝÕX[[Ý[    ][ÝË
M
MÊBÌÍÔ[[ÝPÒHÕRPÝÜX]PÚXÚØÞ
    ][ÝÔ[[ÝHXÉ][ÝËMÎKLKMË]Ô    ÌÍÐ×ÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÐUUÐÒPÒÐÖ ÌÍÐ×ÓQ ÌÍÕÔ×ÕPÕÔ
JBÑ[YÚ[ÛÈÈÈSÛÙHÕRHÙXÝ[ÛÈÈÂÕRTÙ]Û][
    ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑK ][ÝÔÜXÚX[][É][ÝÊBÕRTÙ]Û][
    ÌÍÑÕRWÑUSÓRSSRVK  ][ÝÔÜXÚX[][É][ÝÊBÕRTÙ]Û][
    ÌÍÑÕRWÑUSÔTÕÔK  ][ÝÔÜXÚX[][É][ÝÊBÌÍÛÛOH^PÜX]R][J    ][ÝÐ]]ÕXÛ][ÝËLKLKJBÌÍÛÙH^PÜX]R][J    ][ÝÐ]]ÕXÙ][ÝËLKLKJB^R][TÙ]Ý]JLK ÌÍÕVWÐÒPÒÑQ
B^PÜX]R][J ][ÝÉ][ÝÊBÌÍÕ^Q^]][HH^PÜX]R][J   ][ÝÑ^]    ][ÝÊB^TÙ]Û][
    ÌÍÕVWÑUSÔSPTQÕPK  ][ÝÕ^Q][É][ÝÊB^R][TÙ]Û][
    ÌÍÛÛ    ][ÝÕ^Q][É][ÝÊB^R][TÙ]Û][
    ÌÍÛÙ    ][ÝÕ^Q][É][ÝÊB^R][TÙ]Û][
    ÌÍÕ^Q^]][K   ][ÝÕ^Q][É][ÝÊB^TÙ]Ý]J
B^TÙ]ÛXÚÊMBÕRTÙ]Ý]JÕ×ÔÒÕÊBÛÜ

B[ÈÛÜ

BUÚ[HBBRY]S
ÕRPÝXY
    ÌÍÐÚXÚØÞJK   ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
HH  ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ[BBU^R][TÙ]Ý]J    ÌÍÛÛ    ÌÍÕVWÐÒPÒÑQ
BBBU^R][TÙ]Ý]J    ÌÍÛÙ    ÌÍÕVWÕSÒPÒÑQ
BBBRY]S
ÕRPÝXY
    ÌÍÐÛÜPÒ
K   ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
HH  ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ[BBBRYÒÔÜÙY
    ][ÝÍÌI][ÝË ÌÍÙ
H[BBBBPÛÜUX
BBBBQ[YBBQ[ÙBBBRY]S
ÕRPÝXY
    ÌÍÑÝÛÒ
K   ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
HH  ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ[BBBRYÒÔÜÙY
    ][ÝÌ  ][ÝË  ÌÍÙ
H[BBBBPYX   ÌÎNÙÝÛÌÎNÊBBBBQ[YBBQ[YBBRY]S
ÕRPÝXY
    ÌÍÕÒ
K   ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
HH  ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ[BBBRYÒÔÜÙY
    ][ÝÌ][ÝË    ÌÍÙ
H[BBBBPYX   ÌÎNÝ ÌÎNÊBBBBQ[YBBQ[QBBQ[QBQ[ÙBBBU^R][TÙ]Ý]J   ÌÍÛÛ    ÌÍÕVWÕSÒPÒÑQ
BBBU^R][TÙ]Ý]J    ÌÍÛÙ    ÌÍÕVWÐÒPÒÑQ
BBQ[YBBTÛY

BUÑ[[[ÂÜYÚ[ÛÝÛÜÚ[Â[ÈÛÜUX
BPÛ]
    ÌÎNÉÌÎNÊBTÙ[
    ÌÎN×ÉÌÎNÊBSØØ[ ÌÍÜÝ[ÈHÛÙ]

BSØØ[ ÌÍÜÝ[Ð^HHÝ[ÔÜ]
    ÌÍÜÝ[Ë ÌÎNÌIÌÎNÊBSØØ[  ÌÍÜ[Ý[ÈH   ÌÎNÉÌÎNÂSØØ[    ÌÍÝXÛÝ[H[XÕRPÝXY
    ÌÍÒ[]JJBSØØ[   ÌÍÝXH    ÌÎNÉÌÎNÂSØØ[    ÌÍÙÜHÜ ÌÍÙÜHHÈ    ÌÍÝXÛÝ[BRY]S
ÕRPÝXY
    ÌÍÔ[[ÝPÒ
K   ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
HH  ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ[BBIÌÍÜÙ[Ý[È  [ÏHXÉÌÎNÊÞÕPIÌÎNÈ ËKKHÛÛÌÎNÝÛÜÂBQ[ÙBBBIÌÍÜÙ[Ý[È   [ÏHXÉÌÎNÞÕPIÌÎNÈ   ËKKHÛÛÌÎNÝÛÜÂBQ[Q^QÜ  ÌÍÞLHÈPÝ[
    ÌÍÜÝ[Ð^JKLBBIÌÍÜ[Ý[È  [ÏH    ÌÍÝX[ÉÌÍÜÝ[Ð^VÉÌÍÞI[ÐS^PÛ]
    ÌÍÜ[Ý[ÊBTÙ[
    ÌÎN×ÌÎNÊB[ÛÜ

B[[ÂÙ[YÚ[ÛÂ[ÈYX   ÌÍØ]XÝ[ÛHÈ[ÜÈÈXÚØÛÛØØ[   ÌÍÝXÛÝ[H[XÕRPÝXY
    ÌÍÒ[]JJBRY   ÌÍØ]XÝ[ÛH  ÌÎNÙÝÛÌÎNÈ[BSØØ[  ÌÍÜÙ[Ý[ÈH ÌÎNÞÕTIÌÎNÂQ[ÙRY    ÌÍØ]XÝ[ÛH  ÌÎNÝ ÌÎNÈ[BBBSØØ[   ÌÍÜÙ[Ý[ÈH ÌÎNÞÑÕÓIÌÎNÂQ[YØØ[   ÌÍÙÜÜ  ÌÍÙÜHHÈ    ÌÍÝXÛÝ[BRY]S
ÕRPÝXY
    ÌÍÔ[[ÝPÒ
K   ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
HH  ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ[BBIÌÍÜÙ[Ý[È  [ÏH    ÌÎNÊÞÕPIÌÎNÂBQ[ÙBBBIÌÍÜÙ[Ý[È [ÏH    ÌÎNÞÕPIÌÎNÂBQ[Q^RY   ÌÍØ]XÝ[ÛH  ÌÎNÙÝÛÌÎNÈ[BIÌÍÜÙ[Ý[È [ÏH    ÌÎNÞÑÕÓ^ÒÓQ_IÌÎNÂQ[ÙRY  ÌÍØ]XÝ[ÛH  ÌÎNÝ ÌÎNÈ[BIÌÍÜÙ[Ý[È    [ÏH    ÌÎNÞÕT^ÒÓQ_IÌÎNÂQ[YÙ[
    ÌÍÜÙ[Ý[ÊB[ÛÜ

B[[ÂÝÝÝÝÝÝ[ÈÜXÚX[][Ê
BÙ[XÝØÙHÕRWÐÕQH  ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑBZ[]J
BBBBØÙHÕRWÐÕQH ÌÍÑÕRWÑUSÓRSSRVBÓÙÐÞ
    ][ÝÕÚ[ÝÈZ[[Z^Y ][ÝË  ][ÝÒQI][ÝÈ  [ÈÕRWÐÕQ    [È ][ÝÈÚ[[OI][ÝÈ  [ÈÕRWÕÒSSJBBBUÚ[Ù]Ý]J    ÌÍÔ[Ú[  ][ÝÉ][ÝËÕ×ÒQJBBBU^U
ØÜ[YK ][ÝÚÈY[Z[[^YÝXXÛXÚÈHÈÝÜI][ÝËL
BØÙHÕRWÐÕQH    ÌÍÑÕRWÑUSÔTÕÔBÓÙÐÞ
    ][ÝÕÚ[ÝÈÝÜY  ][ÝË  ][ÝÒQI][ÝÈ  [ÈÕRWÐÕQ    [È ][ÝÈÚ[[OI][ÝÈ  [ÈÕRWÕÒSSJB[Ù[XÝ[[Â[È^Q][Ê
BÙ[XÝØÙHVWÒQH  ÌÍÕVWÑUSÔSPTQÕPBBBUÚ[Ù]Ý]J ÌÍÔ[Ú[  ][ÝÉ][ÝËÕ×ÔÒÕÊBBBUÚ[Ù]Ý]J  ÌÍÔ[Ú[  ][ÝÉ][ÝËÕ×ÔTÕÔJBBBU^U
ØÜ[YK ][ÝÉ][ÝË
BQ[Ù[XÝTÝÚ]ÚVWÒQBPØÙH   ÌÍÛÛBBQÕRPÝÙ]Ý]J    ÌÍÐÚXÚØÞK    ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
BBPØÙH    ÌÍÛÙBBQÕRPÝÙ]Ý]J    ÌÍÐÚXÚØÞK    ÌÍÑÕRWÕSÒPÒÑQ
BBPØÙH    ÌÍÕ^Q^]][BBBUZ[]J
BQ[ÝÚ]Ú[[Â[ÈÙÙÛJ
BRY ÌÍÝÙÙÛH[BQÕRPÝÙ]Ý]J   ÌÍÐÚXÚØÞK    ÌÍÑÕRWÕSÒPÒÑQ
BBIÌÍÝÙÙÛHH[ÙBBU^U
    ÌÎNÐ]]ÕXÌÎNË ÌÎNÚÈÙÌÎNËJBQ[ÙBBQÕRPÝÙ]Ý]J    ÌÍÐÚXÚØÞK    ÌÍÑÕRWÐÒPÒÑQ
BBIÌÍÝÙÙÛHHYBBU^U
    ÌÎNÐ]]ÕXÌÎNË ÌÎNÚÈÛÌÎNËJBQ[Y[[Â[ÈZ[]J
BQÛÜÙJ   ÌÍÙ
BQ^][[

A decision is a powerful thing

Share this post


Link to post
Share on other sites
JohnBailey

The site scrambles the code when I click Edit grrrrrr :)

Anywho, in the CopyTab function $sendString is supposed to be $tab


A decision is a powerful thing

Share this post


Link to post
Share on other sites
JohnBailey

I tried the following ideas (you should be able to tell what I've tried)

Func CopyTab()
    ClipPut('')
    Send('^c')
    Local $string = ClipGet()
    Local $stringArray = StringSplit($string,@LF,'1')
    Local $printString = ''
    Local $tabcount = Number(GUICtrlRead($Input1))
    Local $tab = ''
    Local $forvar
     For $forvar = 1 To $tabcount
        If BitAND(GUICtrlRead($RemoveCH), $GUI_CHECKED) = $GUI_CHECKED Then
            ;$tab &= @tab;'+{TAB}' <--- won't work
            $tab &= '+{TAB}'
        Else
            ;$tab &= @tab;'{TAB}' <--- won't work
            $tab &= '{TAB}'
        EndIF
    Next
    For $x=1 to UBound($stringArray)-1
        ;$printString &= $tab&$stringArray[$x]&@LF
        ConsoleWrite($stringArray[$x]&@LF)
        Send($tab&$stringArray[$x])
        ;$printString &= StringReplace($tab&$stringArray[$x],@LF,'')
        If $x<>UBound($stringArray)-1 Then
            ;$printString &= StringReplace($tab&$stringArray[$x],@LF,'')&@LF
        Else
            ;$printString &= StringReplace($tab&$stringArray[$x],@LF,'')
        EndIf
    Next
    ;ClipPut($printString)
    ;Send('^v')
    ;Send($printString)
    loop()
EndFunc

A decision is a powerful thing

Share this post


Link to post
Share on other sites
JohnBailey

The + TAB isn't working (It's not removing tabs)


A decision is a powerful thing

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×