Jump to content
Sign in to follow this  
murdock

Some Checkbox Efficiency

Recommended Posts

Im just wondering if there are any little tricks to make this checkbox stuff I have going on a little more efficient:

Heres how I compare what the checkboxes mean, at the bottom of this snippet is how I compare whether to procede:

Func Pixels()
        If $cbstr Then 
            $str_check = PixelSearch(107, 305, 117, 310, 0xD3D01E, 30)
            If Not @error And $cbstr
                Then $str = 1
            EndIf
        EndIf
        If $cbint Then
            $int_check = PixelSearch(107, 327, 117, 334, 0xD5E143, 30)
            If Not @error Then
                $int = 1
            EndIf
        EndIf
        If $cbdex Then
            $dex_check = PixelSearch( 107, 349, 117, 353, 0xB4CA25, 30)
            If Not @error Then
                $dex = 1
            EndIf
        EndIf
        If $cbcon Then
            $con_check = PixelSearch( 107, 371, 117, 377, 0xD7DB47, 30)
            If Not @error Then
                $con = 1
            EndIf
        EndIf
        If $cbwis Then
            $wis_check = PixelSearch( 107, 392, 117, 399, 0xB3C522, 30)
            If Not @error Then
                $wis = 1
            EndIf
        EndIf
        If $cbcha Then
            $cha_check = PixelSearch( 107, 412, 117, 420, 0xD0BF1E, 30)
            If Not @error Then 
                $cha = 1
            EndIf
        EndIf

        Sleep(100)
        $total = $str + $int + $dex + $con + $wis + $cha
        Sleep(100)
        If $total = $cbtotal Then Box()oÝ÷ Øw«zÈhÀ^µêæw°'!rº1zÌ­ç!yÉu«­¢+Ø$%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØí    ÕÑѽ¹|Äà($$%%U%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á|ÄÀ¤ôÀÌØíU%}
!
-Q¡¸ÀÌØíÍÑÈôÄ($$%%U%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á|ÄĤôÀÌØíU%}
!
-Q¡¸ÀÌØí¥¹ÐôÄ($$%%U%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á|ÄȤôÀÌØíU%}
!
-Q¡¸ÀÌØíàôÄ($$%%U%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á|Ä̤ôÀÌØíU%}
!
-Q¡¸ÀÌØí½¸ôÄ($$%%U%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á|ÄФôÀÌØíU%}
!
-Q¡¸ÀÌØíÝ¥ÌôÄ($$%%U%
ÑɱI ÀÌØí
¡­½á|ÄÔ¤ôÀÌØíU%}
!
-Q¡¸ÀÌØí¡ôÄ($$$ÀÌØíѽѰôÀÌØíÍÑȬÀÌØí¥¹Ð¬ÀÌØíà¬ÀÌØí½¸¬ÀÌØíݥ̬ÀÌØí¡

I only ask about efficiency because sometimes I notice that it skips past Box() sometimes, and I assume the pixel search is what is consuming time.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...