Sign in to follow this  
Followers 0
udac

WinClose with AutoItSetOption ( "GUICloseOnESC", 0)

3 posts in this topic

Hello!

I am having trouble using WinClose with AutoItSetOption ( "GUICloseOnESC", 0), is this expected?

I have searched the docs, forum and uncle google, i didn't find any info.

@AutoItVersion says 3.2.10.0 and i'm on XP SP2.

I have tried with 3.2.8.1 and i get the same result.

Thanks

#include <GUIConstants.au3>

Opt("GUIOnEventMode", 1)
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
Global $Form3 = GUICreate("Form3", 409, 301, 303, 219)
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "Form3Close")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MINIMIZE, "Form3Minimize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MAXIMIZE, "Form3Maximize")
GUISetOnEvent($GUI_EVENT_RESTORE, "Form3Restore")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

AutoItSetOption ( "GUICloseOnESC", 0); If this is set to 0 the WinClose() function does not work for me
AutoItSetOption("WinTitleMatchMode", 4)
$handle = WinGetHandle("[TITLE:Form3; CLASS:AutoIt v3 GUI]", "")
ToolTip("Handle is " & $handle, Default, Default, "AutoItVersion " & @AutoItVersion)
Sleep(3000)
ToolTip("WinClose returned " & WinClose($handle), Default, Default, "AutoItVersion " & @AutoItVersion)
Sleep(3000)
ToolTip("Window still open, trying again with GUICloseOnESC=1", Default, Default, "AutoItVersion " & @AutoItVersion)
Sleep(3000)
AutoItSetOption ( "GUICloseOnESC", 1); If this is set to 1 it works for me
WinClose($handle)

While 1
    Sleep(100)
WEnd

Func Form3Close()
    Exit
EndFunc
Func Form3Maximize()

EndFunc
Func Form3Minimize()

EndFunc
Func Form3Restore()

EndFunc

Share this post


Link to post
Share on other sitesI think you only want to mess with that if you are using a GuiGetMsg() loop, not for GuiOnEventMode.

:P


Valuater's AutoIt 1-2-3, Class... Is now in Session!For those who want somebody to write the script for them: RentACoder"Any technology distinguishable from magic is insufficiently advanced." -- Geek's corollary to Clarke's law

Share this post


Link to post
Share on other sites

I tried with GUIGetMsg() and i seem to get the same result with both 3.2.10.0 and 3.2.8.1.

Start App1 and App2.

When you click WinClose in App1 then App2 should receive $GUI_EVENT_CLOSE.

It only works for me when i have App2 set to AutoItSetOption ( "GUICloseOnESC", 1).

Thanks

**App1**

#include <GUIConstants.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 0)
$App1 = GUICreate("App1", 400, 300, -1, -1)
GUISetState(@SW_SHOW)
$AButton1 = GUICtrlCreateButton("WinClose",100, 250, 75, 25)
$ALabel1 = GUICtrlCreateLabel ("",  100, 100,200,20)
$ALabel2 = GUICtrlCreateLabel ("",  100, 150,200,20)
AutoItSetOption("WinTitleMatchMode", 4)
While 1
    $msg = GUIGetMsg()
    Select
        Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $msg = $AButton1
            TryClose()
    EndSelect
WEnd 
Func TryClose()
    $handle = WinGetHandle("[TITLE:App2; CLASS:AutoIt v3 GUI]", "")
    GUICtrlSetData($ALabel1,"Handle [" & $handle & "] " & @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC)
    $WCret = WinClose($handle)
    GUICtrlSetData($ALabel2,"WinClose Return Value [" & $WCret & "] " & @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC)
EndFuncoÝ÷ Ø
iÙ«­¢+Ø¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì)=ÁÐ ÅÕ½ÐíU%=¹Ù¹Ñ5½ÅÕ½Ðì°À¤(ÀÌØíÁÀÈôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíÁÀÈÅÕ½Ðì°ÐÀÀ°ÌÀÀ°´Ä°´Ä¤)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤(ÀÌØí ÕÑѽ¸ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíQ½±ÅÕ½Ðì°ÄÀÀ°ÈÔÀ°ÜÔ°ÈÔ¤(ÀÌØí ÕÑѽ¸ÈôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½Ðí
±½ÍÅÕ½Ðì°ÈÀÀ°ÈÔÀ°ÜÔ°ÈÔ¤(ÀÌØí1°ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄÀÀ°ÄÀÀ°ÈÀÀ°ÈÀ¤(ÀÌØí1°ÈôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÄÀÀ°ÄÔÀ°ÈÀÀ°ÈÀ¤)¥´ÀÌØí¤ôÀ)Õѽ%ÑMÑ=ÁÑ¥½¸ ÅÕ½ÐíU%
±½Í=¹MÅÕ½Ðì°ÀÌØí¤¤)U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí1°Ä°ÅÕ½ÐíÕѽ%ÑMÑ=ÁÑ¥½¸ ÅÕ½ÐìÅÕ½ÐíU%
±½Í=¹MÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¤µÀìÅÕ½Ðì¤ÅÕ½Ðì¤)]¡¥±Ä($ÀÌØíµÍôU%Ñ5Í ¤(%M±Ð($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØíU%}Y9Q}
1=M($$%U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí1°È°ÅÕ½ÐìÀÌØíU%}Y9Q}
1=MÉ¥ÙÅÕ½ÐìµÀì!=UHµÀìÅÕ½ÐìèÅÕ½ÐìµÀì5%8µÀìÅÕ½ÐìèÅÕ½ÐìµÀìM¤($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØí    ÕÑѽ¸Ä($$%
¡¹=ÁÐ ¤($%
ÍÀÌØíµÍôÀÌØí    ÕÑѽ¸È($$%á¥Ð(%¹M±Ð)]¹)Õ¹
¡¹=ÁÐ ¤($ÀÌØí¤ôµ½ ÀÌØí¤¬Ä°È¤(%Õѽ%ÑMÑ=ÁÑ¥½¸ ÅÕ½ÐíU%
±½Í=¹MÅÕ½Ðì°ÀÌØí¤¤(%U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí1°Ä°ÅÕ½ÐíÕѽ%ÑMÑ=ÁÑ¥½¸ ÅÕ½ÐìÅÕ½ÐíU%
±½Í=¹MÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì°ÅÕ½ÐìµÀìÀÌØí¤µÀìÅÕ½Ðì¤ÅÕ½Ðì¤(%U%
ÑɱMÑÑ ÀÌØí1°È°ÅÕ½ÐìÅÕ½Ðì¤)¹Õ¹

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0