Jump to content
Sign in to follow this  
sshrum

DynaDesk (web-enabled dynamic desktop wallpaper updater)

Recommended Posts

sshrum

After watching the post about the guy who wrote a tool to pull the world sunlight map and have it update the desktop just to then bow out when asked for code got me thinking...I can write that.

And I did and mine is a little better.

Code here: http://www.shrum.net/code/dynadesk/dynadesk.au3

Binary here: http://www.shrum.net/code/dynadesk/dynadesk.exe

First launch will prompt for a image URL (defaults to the world sunlight map) and refresh period (in minutes).

It will download the file, save it to your temp folder and set the desktop wallpaper to it.

Enjoy

P.S. You might have to set your wallpaper properties to strech...I didn't code for that as I don't know the DLLCall to update that

P.S.S. The systray menu options to homepage and news work but the content for them is currently being written up (you'll get back 0 search results in news and the template page I use for new projects for the homepage)

Edited by sshrum

Sean Shrum :: http://www.shrum.net

All my published AU3-based apps and utilities

'Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot'

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TehWhale

Heh! This one actually works! Sweet man. I like it, no #RequireAdmin either. Although the picture doesn't quite fit, it has some room on the bottom and top.

Fixed it to crop to fit screen, works now! Yay. This looks really good without any icons on my desktop.

EDIT: I Don't like the bloatware and stuff you put into it.

EDIT: How often is the actual picture updated?

Edited by Alienware

Share this post


Link to post
Share on other sites
sshrum

The 'bloat' as you call it is my standard .au3 project template that I use on all my projects (just easier to make a quality project if you have something good to start from).

Plus remember, this can pull from ANY web-based image.

Moon phase: http://static.die.net/moon/320.jpg (centered w/ black bg)

Sunlight map (mercator): http://static.die.net/earth/mercator/1600.jpg (stretch)

Sunlight (peters): http://static.die.net/earth/peters/1600.jpg (stretch)

Sunlight (mollweide): http://static.die.net/earth/mollweide/1600.jpg (stretch)

Sunlight (equi-rectangular): http://static.die.net/earth/rectangular/1600.jpg (stretch)

Sunlight (dusk/dawn): http://static.die.net/earth/hemisphere/1600.jpg (stretch)

Granted I wrote this up quick originally in under ~50 lines

The updates occur at whatever refresh interval you define (default is 60 minutes).

Right click the systray icon and select Refresh under [settings] to change the interval.

if you like this and have MULTIPLE monitors, take a look at my Vistas project (also written in AutoIT).

Edited by sshrum

Sean Shrum :: http://www.shrum.net

All my published AU3-based apps and utilities

'Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot'

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
goldenix

So this should change the wallpaper? All it does is that it removes the old wallpaper. is this code bugged?

I mean your code does not work neither. But this is basically rip of ur code.

$bmp            = 'D:\_USerfiles\USER\My Documents\My Pictures\Desktop images\1123403308286 copy.jpg'
$Convertedbmp   = 'C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp'
$REG_DESKTOP    = "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop"

RegWrite($REG_DESKTOP, "ConvertedWallpaper" , "REG_SZ", $bmp)
RegWrite($REG_DESKTOP, "OriginalWallpaper"  , "REG_SZ", $Convertedbmp)
RegWrite($REG_DESKTOP, "Wallpaper"          , "REG_SZ", $Convertedbmp)

DllCall("User32.dll", "int", "SystemParametersInfo", _
"int", 20, _
"int", 0, _
"string", $bmp, _
"int", 0x01)oÝ÷ ØGb¶"|¬zØb²X§z)ìµæ¡÷eÆ¥Ø^Ø^Á©eÆÞx©àyÖî¶+pYp¢¹(¢|(÷«¶â)Ú:`¶æ¥©©¦ëb¶)æÊZj[¶Ø§Çb®Ê(2¢ç(÷«¶ê⨶æ¦Üj|¨ºf¤yh§v,v­~ò¢æ®¶­se6VÆÄWV7WFRb33µ%TäDÄÃ3"äURb33²Âb33·W6W#3"æFÆÂÂWFFUW%W6W%77FVÕ&ÖWFW'2b33²oÝ÷ Ù±!=¨+lyé¬"
-Ü(®H§«z+-ç(uè²¢w¢²)íz·¬µçOJ)®×«ôÞf²mëaȬ®­ÊyØp¢¹?m«­¢+Øíø9½ÑÑ¡Ð$½¹ÙÉÑ©Á¥µÑ¼µÀµ¹Õ±±äÙ¥Á¥¹Ð¸¸¸((ÀÌØí©Á$$$ôÌäíèÀäÈí}UMÉ¥±ÌÀäÈíÕÍÈÀäÈí5ä½Õµ¹ÑÌÀäÈí5äA¥ÑÕÉÌÀäÈíͭѽÀ¥µÌÀäÈí!Q-}ÉÐäØí|ÄÔ¹©ÁÌäì$$$$ìI°©Á¥µÄ(ÀÌØí¥±$$$ôÌäíèÀäÈí½Õµ¹Ñ̹MÑÑ¥¹ÌÀäÈíÕÍÈÀäÈíͭѽÀÀäÈíQ5@ÀäÈìÅ}]±±ÁÁÈŵÀÌäì$$$$$$$ìݱ±ÁÁÈĄ̈¹µÀ(ÀÌØí
½¹ÙÉѵÀ$ôÌäíèÀäÈí½Õµ¹Ñ̹MÑÑ¥¹ÌÀäÈíÕÍÈÀäÈí1½°MÑÑ¥¹ÌÀäÈíÁÁ±¥Ñ¥½¸ÑÀäÈí5¥É½Í½ÐÀäÈí]±±ÁÁÈŵÀÌäìì½Á䥱¡¥ÉµÀì½ÙÉÙÉ¥Ñ)¥±
½Áä ÀÌØí¥±°ÀÌØí
½¹ÙÉѵÀ°Ä¤((ì½ÙÉÙÉ¥ÑÙ±ÕÌ¥¸É¥ÍÑÉä¸(ÀÌØíI}M-Q=@$ôÅÕ½Ðí!-e}
UII9Q}UMHÀäÈí
½¹Ñɽ°A¹°ÀäÈíͭѽÀÅÕ½Ðì()I]É¥Ñ ÀÌØíI}M-Q=@°ÅÕ½Ðí
½¹ÙÉÑ]±±ÁÁÈÅÕ½Ðì$°ÅÕ½ÐíI}MhÅÕ½Ðì°ÀÌØí©Á¤)I]É¥Ñ ÀÌØíI}M-Q=@°ÅÕ½Ðí=É¥¥¹±]±±ÁÁÈÅÕ½Ðì$°ÅÕ½ÐíI}MhÅÕ½Ðì°ÀÌØí
½¹ÙÉѵÀ¤)I]É¥Ñ ÀÌØíI}M-Q=@°ÅÕ½Ðí]±±ÁÁÈÅÕ½Ðì$$$°ÅÕ½ÐíI}MhÅÕ½Ðì°ÀÌØí
½¹ÙÉѵÀ¤(()M¡±±áÕÑ ÌäíIU910ÌȹaÌäì°ÌäíÕÍÈÌȹ±°°UÁÑAÉUÍÉMåÍѵAɵÑÉÌÌäì¤
Edited by goldenix

My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×