Jump to content
Sign in to follow this  
Groumphy

Change screen resolution

Recommended Posts

Groumphy

Hello hello,

I'm using the function of R.Gilman (a.k.a rasim) and Amel27 for change a screen resolution.

;====================================================================================
;
;Function Name:  _ScreenSetting()
;Description:      Changes the screen resolution, color dept and refresh rate
;Version:         1.0
;Parameters:      $iWidth   - Width of the desktop screen in pixels. (horizontal resolution)
;               $iHeight  - Height of the desktop screen in pixels. (vertical resolution)
;               $iDepth   - Depth of the desktop screen in bits per pixel.
;               $iRefresh - Refresh rate of the desktop screen in hertz.
;Return Value(s):   On Success - Screen is adjusted
;               On failure - Message with error description
;Requirement(s):    Tested on AutoIt 3.2.10.0
;Autor(s):      R.Gilman (a.k.a rasim); special thanks to amel27
;
;====================================================================================
Func _ScreenSetting($iWidth = @DesktopWidth, $iHeight = @DesktopHeight, $iDepth = @DesktopDepth, $iRefresh = @DesktopRefresh)
    Local Const $DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
    Local Const $DISP_CHANGE_RESTART    = 1
    Local Const $DISP_CHANGE_FAILED     = -1
    Local Const $DISP_CHANGE_BADMODE    = -2
    Local Const $DISP_CHANGE_NOTUPDATED = -3
    Local Const $DISP_CHANGE_BADFLAGS   = -4
    Local Const $DISP_CHANGE_BADPARAM   = -5
    
    Local Const $CDS_TEST           = 0x4
    Local Const $CDS_UPDATEREGISTRY = 0x1
    
    Local Const $DM_PELSWIDTH        = 0x80000
    Local Const $DM_PELSHEIGHT       = 0x100000
    Local Const $DM_BITSPERPEL       = 0x40000
    Local Const $DM_DISPLAYFREQUENCY = 0x400000
    
    Local Const $ENUM_CURRENT_SETTINGS   = -1
    Local Const $WM_DISPLAYCHANGE        = 0x007E
    Local Const $HWND_BROADCAST          = 0xFFFF
    Local Const $SPI_SETNONCLIENTMETRICS = 0x2A
    
    Local $DEVMODE, $DllRet
    
    $DEVMODE = DllStructCreate("char dmDeviceName[32];ushort dmSpecVersion;ushort dmDriverVersion;short dmSize;" & _
                               "ushort dmDriverExtra;dword dmFields;short dmOrientation;short dmPaperSize;short dmPaperLength;" & _
                               "short dmPaperWidth;short dmScale;short dmCopies;short dmDefaultSource;short dmPrintQuality;" & _
                               "short dmColor;short dmDuplex;short dmYResolution;short dmTTOption;short dmCollate;" & _
                               "byte dmFormName[32];dword dmBitsPerPel;int dmPelsWidth;dword dmPelsHeight;" & _
                               "dword dmDisplayFlags;dword dmDisplayFrequency")
                               
    $DllRet = DllCall("user32.dll", "int", "EnumDisplaySettings", "ptr", 0, "dword", $ENUM_CURRENT_SETTINGS, _
                      "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE))
    $DllRet = $DllRet[0]
    
    If $DllRet = 0 Then
        MsgBox(16, "Error", "Unable to get graphic mode")
        Return False
    EndIf
    
    $VGA_MAP_KEY = RegRead("HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\VIDEO", "\Device\Video0")
    $VGA_KEY = StringReplace($VGA_MAP_KEY, "\Registry\Machine", "HKLM")
    
    RegWrite($VGA_KEY, "PruningMode", "REG_DWORD", 0)
    
    DllStructSetData($DEVMODE, "dmSize", DllStructGetSize($DEVMODE))
    DllStructSetData($DEVMODE, "dmPelsWidth", $iWidth)
    DllStructSetData($DEVMODE, "dmPelsHeight", $iHeight)
    DllStructSetData($DEVMODE, "dmBitsPerPel", $iDepth)
    DllStructSetData($DEVMODE, "dmDisplayFrequency", $iRefresh)
    DllStructSetData($DEVMODE, "dmFields", BitOR($DM_PELSWIDTH, $DM_PELSHEIGHT, $DM_BITSPERPEL, $DM_DISPLAYFREQUENCY))

    $DllRet = DllCall("user32.dll", "int", "ChangeDisplaySettings", "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE), "int", $CDS_TEST)
    $DllRet = $DllRet[0]
    
    If $DllRet <> $DISP_CHANGE_SUCCESSFUL Then
        Switch $DllRet
            Case $DISP_CHANGE_RESTART
                MsgBox(48, "Warning", "Restart your computer for change display settings")
            Case $DISP_CHANGE_FAILED
                MsgBox(16, "Error", "The video driver not set a new mode")
                Return False
            Case $DISP_CHANGE_BADMODE
                MsgBox(16, "Error", "Video mode not supported")
                Return False
            Case $DISP_CHANGE_NOTUPDATED
                MsgBox(16, "Error", "Unable to write in registry")
                Return False
            Case $DISP_CHANGE_BADFLAGS
                MsgBox(16, "Error", "Bad flags")
                Return False
            Case $DISP_CHANGE_BADPARAM
                MsgBox(16, "Error", "Bad parameters")
                Return False
        EndSwitch
    EndIf

    $DllRet = DllCall("user32.dll", "int", "ChangeDisplaySettings", "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE), "int", $CDS_UPDATEREGISTRY)
    $DllRet = $DllRet[0]

    DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $HWND_BROADCAST, "int", $WM_DISPLAYCHANGE, _
            "int", $SPI_SETNONCLIENTMETRICS, "int", 0)

    RegWrite($VGA_KEY, "PruningMode", "REG_DWORD", 1)

    $DEVMODE = ""
    $DllRet  = ""
EndFuncoÝ÷ ØZ½ëazv­÷¢YhÂ)à±ÊÞzzÞ²n¶*'×Ý´§uÛM)Çöoþ´2ȶ¼­¢ë¶¢YhÂ)àr^jëh×6; Variables
Dim $s_largeur, $s_hauteur
Dim Const $s_couleur = 32
Dim Const $s_hertz = 60
$s_largeur = 0
$s_hauteur = 0oÝ÷ Ù«­¢+Øì%¸U$½ÈÑ¡Éͽ±ÕÑ¥½¸àÀÁÁààØÀÁÁààÌɼØÀ5¡è($%
ÍÀÌØíÍÍ}µ¹|àÀÁàØÀÀ($$$ÀÌØíÍ}±ÉÕÈôàÀÀ($$$ÀÌØíÍ}¡ÕÑÕÈôØÀÀ($$%}MɹMÑÑ¥¹ ÀÌØíÍ}±ÉÕÈ°ÀÌØíÍ}¡ÕÑÕÈ°ÀÌØíÍ}½Õ±ÕÈ°ÀÌØíÍ}¡ÉÑè¤($$$ÀÌØíÍ}±ÉÕÈôÀ($$$ÀÌØíÍ}¡ÕÑÕÈôÀoÝ÷ Ù8b³
+«}ç-ßp'vØb±ú+¶«zÊ%ºØ¨Í4Ç­4×M¸Ç¾¼×m4ÇÍ4×m4Ç]6ã^´ÓvÓ@n·­Ø^~e£§·¬¢[­õ÷m1×­4+Þ¶¬zºè®g¬±¨ªê-V'^¢jzz-²êi¢»^v«¨µ­º¹Þu¼­çèZ0x¡×¢Ø^~éܶ*'jëh×6    $DllRet = DllCall("user32.dll", "int", "ChangeDisplaySettings", "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE), "int", $CDS_TEST)
    $DllRet = $DllRet[0]
    If $DllRet <> $DISP_CHANGE_SUCCESSFUL Then
; ...
            Case $DISP_CHANGE_BADMODE
                MsgBox(16, "Error", "Video mode not supported")
                Return False

why this error while my original resolution equal this one !?

Thanks for your help... Or explain :P


----------------------GroumphyMore information about me [Fr]

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaPomme

I'm using the function of R.Gilman (a.k.a rasim) and Amel27 for change a screen resolution. (...)

I have the native following screen resolution : 1920px x 1200px x 32b / 60Mhz ... (...)

But with the following resolution : 1920x1600 give this error message : "Video mode not supported".

Hi, 1920 x 1200 is not 1920 x 1600 !!! 1920x1600 isn't supported, because your screen has a maximum vertical resolution of 1200, not 1600!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Groumphy

SORRY SORRY SORRY

I am confused of this typing error. I will hang myself with my cable network !


----------------------GroumphyMore information about me [Fr]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×