Sign in to follow this  
Followers 0
gcue

declaring a multi-dimensional array

10 posts in this topic

#1 ·  Posted (edited)

i dont know how many records the array will have so how do i declare the array in the beginning?

(trying to inject into the array)

i DO know how many columns there will be but not how many rows... not sure if that makes a difference...

Dim $hkcu_array_yes[0][0], $hkcu_array_no[0][0]

                $reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)
                For $i = 1 To $reg_read[0][0]
                    $reg_found = False
                    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
                        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then
                            $hkcu_array_yes[$i][0] = $asset_label
                            $hkcu_array_yes[$i][1] = $asset
                            $hkcu_array_yes[$i][2] = $reg_read[$i][0]
                            $hkcu_array_yes[$i][3] = $regs[$r][0]
                            $hkcu_array_yes[$i][4] = "YES"
                            $hkcu_array_yes[$i][5] = ""
                            $hkcu_array_yes[$i][6] = $regnote
                        EndIf
                        $reg_found = True
                        ContinueLoop
                    EndIf
                                                                      Next
Edited by gcue

Share this post


Link to post
Share on other sitesNot enough code for a qualified answer, try something like

If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then
redim $hkcu_array_yes[ubound($hkcu_array_yes)+1][7]
$hkcu_array_yes[ubound($hkcu_array_yes)-1][0] = $asset_label
$hkcu_array_yes[ubound($hkcu_array_yes)-1][1] = $asset
....

Share this post


Link to post
Share on other sites

#3 ·  Posted (edited)

i get an error: "array variable subscript badly formatted"

sorry i didnt post more code, didnt want to inundate you, what part of it do you want? (figured this was enough, isnt it?)

Dim $hkcu_array_yes[0][0]

                $reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)
                For $i = 1 To $reg_read[0][0]
                    $reg_found = False
                    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
                        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then

                            ReDim $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) + 1][7]

                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][0] = $asset_label
                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][1] = $asset
                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][2] = $reg_read[$i][0]
                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][3] = $regs[$r][0]
                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][4] = "YES"
                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][5] = ""
                            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][6] = $regnote

                        EndIf
                        $reg_found = True
                        ContinueLoop
                    EndIf
                NextoÝ÷ Ú&¥²kçZºÚ"µÍBBBBBBBQ[H    ÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÌVÌK  ÌÍÚØÝWØ^WÛÖÌVÌBBBBIÌÍÜY×ÜXYHÒÐÕWÔXY
    ][ÝÉÌLÉÌLÉÌLÉ][ÝÈ [È ÌÍØÜÙ] [È ÌÍÙ  ÌÍÙBBBBQÜ   ÌÍÚHHHÈ ÌÍÜY×ÜXYÌVÌBBBBBIÌÍÜY×ÙÝ[H[ÙBBBBBRY   ÌÍÜY×ÜXYÉÌÍÚWVÌWHH    ÌÍÜYÜÖÉÌÍÜVÌWH[BBBBBRY    ÌÍÜY×ÜXYÉÌÍÚWVÌH  ÉÝÈ  ][ÝÜÝÐ[×ÑÉ][ÝÈ[    ÌÍÜY×ÜXYÉÌÍÚWVÌH  ÉÝÈ  ][ÝÑY][Ù][ÝÈ[BBBBBBTQ[H    ÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
H
ÈWVÍ×BBBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÌHH    ÌÍØÜÙ]ÛX[BBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÌWHH   ÌÍØÜÙ]BBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÌHH    ÌÍÜY×ÜXYÉÌÍÚWVÌBBBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÌ×HH  ÌÍÜYÜÖÉÌÍÜVÌBBBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÍHH    ][ÝÖQTÉ][ÝÂBBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÍWHH   ][ÝÉ][ÝÂBBBBBBIÌÍÚØÝWØ^WÞYÖÕPÝ[
    ÌÍÜY×ÜXY
HHWVÍHH    ÌÍÜYÛÝBBBBBBQ[YBBBBBIÌÍÜY×ÙÝ[HYBBBBBBPÛÛ[YSÛÜBBBBQ[YBBBS^
Edited by gcue

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dim $hkcu_array_yes[1][1]
$hkcu_array_yes[0][0] = 0

$reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)
$reg_found = False

For $i = 1 To $reg_read[0][0]
    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then

            ReDim $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) + 1][7]

            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][0] = $asset_label
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][1] = $asset
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][2] = $reg_read[$i][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][3] = $regs[$r][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][4] = "YES"
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][5] = ""
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][6] = $regnote

            $hkcu_array_yes[0][0] = UBound($hkcu_array_yes) - 1

        EndIf
    EndIf
Next

if $hkcu_array_yes[0][0] > 0 then $reg_found = True

Share this post


Link to post
Share on other sites

The code for _HKCU_Read() might be useful...

What about your for loop, should you be doing For $i = 0 To $reg_read[0][0] ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

this works great!!!

how about if i query several reg entries.. currently only the last reg query is in the array...

Dim $hkcu_array_yes[1][1]
$hkcu_array_yes[0][0] = 0

$reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)
$reg_found = False

For $i = 1 To $reg_read[0][0]
    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then

            ReDim $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) + 1][7]

            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][0] = $asset_label
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][1] = $asset
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][2] = $reg_read[$i][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][3] = $regs[$r][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][4] = "YES"
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][5] = ""
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][6] = $regnote

            $hkcu_array_yes[0][0] = UBound($hkcu_array_yes) - 1

        EndIf
    EndIf
Next

if $hkcu_array_yes[0][0] > 0 then $reg_found = True

Share this post


Link to post
Share on other sites

The code for _HKCU_Read() might be useful...

What about your for loop, should you be doing For $i = 0 To $reg_read[0][0] ?

here is a link to that HKCU (its engine's UDF)

#545798

the for loop thing.. should i use ubound?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm, I still not quiet sure what $reg_read[0][0] contains.

Add a msgbox(0,"",$reg_read[0][0] & @crlf & ubound($reg_read)-1) after the _HKCU_Read() to check if it's the number of returned elements.

For multiple queries just add up the _HKCU_Read() calls like this:

Dim $hkcu_array_yes[1][1]
$hkcu_array_yes[0][0] = 0
$reg_found = False

$reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)

For $i = 1 To $reg_read[0][0]
    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then

            ReDim $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) + 1][7]

            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][0] = $asset_label
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][1] = $asset
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][2] = $reg_read[$i][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][3] = $regs[$r][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][4] = "YES"
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][5] = ""
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][6] = $regnote

            $hkcu_array_yes[0][0] = UBound($hkcu_array_yes) - 1

        EndIf
    EndIf
Next

$reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)

For $i = 1 To $reg_read[0][0]
    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then

            ReDim $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) + 1][7]

            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][0] = $asset_label
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][1] = $asset
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][2] = $reg_read[$i][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][3] = $regs[$r][0]
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][4] = "YES"
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][5] = ""
            $hkcu_array_yes[UBound($hkcu_array_yes) - 1][6] = $regnote

            $hkcu_array_yes[0][0] = UBound($hkcu_array_yes) - 1

        EndIf
    EndIf
Next

if $hkcu_array_yes[0][0] > 0 then $reg_found = True

Share this post


Link to post
Share on other sites

#9 ·  Posted (edited)

actually to better illustrate.. hers the same query done with local machine...

it only keeps the last query done. (ive also included where $regs comes from - sorry bout that)

$regs = IniReadSection($cfg, "REGISTRY")
    _ArraySort($regs)
    If not @error Then

                Dim $hklm_array_yes[1][1], $hklm_array_no[1][1]

                $hklm_array_yes[0][0] = 0
                $hklm_array_no[0][0] = 0

                $reg_read = RegRead("\\" & $asset & "\" & $dir, $fn)
                If $regs[$r][1] = $reg_read Then

                    ReDim $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) + 1][6]

                    $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) - 1][0] = $asset_label
                    $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) - 1][1] = $asset
                    $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) - 1][2] = $regs[$r][0]
                    $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) - 1][3] = "YES"
                    $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) - 1][4] = ""
                    $hklm_array_yes[UBound($hklm_array_yes) - 1][5] = $regnote

                    $reg_found = True
                    ContinueLoop
                EndIf
                
                If $reg_found = False Then
                    If $reg_read = "" Then
                        If $reg_read <> 0 Then
                            $reg_read = "<EMPTY>"
                        EndIf
                    EndIf

                    ReDim $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) + 1][6]

                    $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) - 1][0] = $asset_label
                    $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) - 1][1] = $asset
                    $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) - 1][2] = $regs[$r][0]
                    $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) - 1][3] = "YES"
                    $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) - 1][4] = ""
                    $hklm_array_no[UBound($hklm_array_no) - 1][5] = $regnote

                EndIf
endif
Edited by gcue

Share this post


Link to post
Share on other sites

i dont know how many records the array will have so how do i declare the array in the beginning?

(trying to inject into the array)

i DO know how many columns there will be but not how many rows... not sure if that makes a difference...

Dim $hkcu_array_yes[0][0], $hkcu_array_no[0][0]

                $reg_read = _HKCU_Read("\\\" & $asset & $dir, $fn)
                For $i = 1 To $reg_read[0][0]
                    $reg_found = False
                    If $reg_read[$i][1] = $regs[$r][1] Then
                        If $reg_read[$i][0] <> "svcAltiris_DS" And $reg_read[$i][0] <> "Default User" Then
                            $hkcu_array_yes[$i][0] = $asset_label
                            $hkcu_array_yes[$i][1] = $asset
                            $hkcu_array_yes[$i][2] = $reg_read[$i][0]
                            $hkcu_array_yes[$i][3] = $regs[$r][0]
                            $hkcu_array_yes[$i][4] = "YES"
                            $hkcu_array_yes[$i][5] = ""
                            $hkcu_array_yes[$i][6] = $regnote
                        EndIf
                        $reg_found = True
                        ContinueLoop
                    EndIf
                                                                      Next
Dude, haven't we been here before?

^_^


Valuater's AutoIt 1-2-3, Class... Is now in Session!For those who want somebody to write the script for them: RentACoder"Any technology distinguishable from magic is insufficiently advanced." -- Geek's corollary to Clarke's law

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0