Jump to content

Multiplayer Tic Tac Toe


Jex
 Share

Recommended Posts

Posted Image

Client :

#include <GUIConstants.au3>
#include <ARRAY.AU3>

Global $MainSocket, $Server, $Port, $Nick, $Nick2, $Turn, $Shape, $Shape2, $Winner, $Moves, $Player, $Me, $Opponent
Global $Point1 = 0
Global $Point2 = 0
Global $Games = 0
Global $Box[4][4]
Global $Button[4][4]
Global $Checkwin[9]
Global $Connected = 0
Local $MaxLength = 512

$Form1 = GUICreate("Tic Tac Toe", 217, 359, 193, 115)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Login", 16, 224, 185, 121)
$Input1 = GUICtrlCreateInput(@IPAddress1, 72, 244, 105, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput(5903, 72, 276, 105, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("IP :", 32, 252, 20, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Port :", 32, 284, 29, 17)
$Connect = GUICtrlCreateButton("Connect !", 32, 308, 147, 25, 0)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button[1][1] = GUICtrlCreateButton("", 36, 17, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[1][2] = GUICtrlCreateButton("", 84, 17, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[1][3] = GUICtrlCreateButton("", 132, 17, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[2][1] = GUICtrlCreateButton("", 36, 65, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[2][2] = GUICtrlCreateButton("", 84, 65, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[2][3] = GUICtrlCreateButton("", 132, 65, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[3][1] = GUICtrlCreateButton("", 36, 113, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[3][2] = GUICtrlCreateButton("", 84, 113, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[3][3] = GUICtrlCreateButton("", 132, 113, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Status :", 24, 176, 192, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Games : 0  You : 0  Opponent : 0", 24, 200, 192, 17)
GUISetState()

For $i = 1 To 3
    For $j = 1 To 3
        $Box[$i][$j] = 0
    Next
Next

While 1
    Checktcp()
    $msg = GUIGetMsg()
    Switch $msg
        Case $Connect
            TCPStartup()
            Check()
            $MainSocket = TCPConnect($Server, $Port)
            If $MainSocket = -1 Then
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Unable to connect.")
            Else
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Connecting...")
                TCPSend($MainSocket, "!Connected")
            EndIf
        Case $Button[1][1]
            Checkbutton(1, 1)
        Case $Button[1][2]
            Checkbutton(1, 2)
        Case $Button[1][3]
            Checkbutton(1, 3)
        Case $Button[2][1]
            Checkbutton(2, 1)
        Case $Button[2][2]
            Checkbutton(2, 2)
        Case $Button[2][3]
            Checkbutton(2, 3)
        Case $Button[3][1]
            Checkbutton(3, 1)
        Case $Button[3][2]
            Checkbutton(3, 2)
        Case $Button[3][3]
            Checkbutton(3, 3)
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
    EndSwitch
WEnd

Func Checkbutton($row, $column)
    TCPSend($MainSocket, "!Button-" & $Player & "-" & $row & "-" & $column)
EndFunc   ;==>Checkbutton

Func Click($Player, $row, $column)
    If $Player = $Me Then
        If $Box[$row][$column] = 0 And $Turn = True Then
            GUICtrlSetData($Button[$row][$column], $Shape)
            GUICtrlSetState($Button[$row][$column], $GUI_DISABLE)
            $Box[$row][$column] = 5
            Checkwin()
            Checkturn()
        EndIf
    ElseIf $Player = $Opponent Then
        If $Box[$row][$column] = 0 And $Turn = False Then
            GUICtrlSetData($Button[$row][$column], $Shape2)
            GUICtrlSetState($Button[$row][$column], $GUI_DISABLE)
            $Box[$row][$column] = 1
            Checkwin()
            Checkturn()
        EndIf
    EndIf
EndFunc   ;==>Click

Func Check()
    $Server = GUICtrlRead($Input1)
    $Port = GUICtrlRead($Input2)
EndFunc   ;==>Check

Func Checktcp()
    $Data = TCPRecv($MainSocket, $MaxLength)
    If StringInStr($Data, "!Player") Then
        If $Connected = 2 Then
            $Data = StringSplit($Data, "-")
            $Player = $Data[2]
            $Me = $Player
            If $Me = 1 Then
                $Opponent = 2
                $Shape = "X"
                $Shape2 = "O"
                $Turn = True
            Else
                $Opponent = 1
                $Shape = "O"
                $Shape2 = "X"
                $Turn = False
            EndIf
            Checkturn2()
            $Connected = 3
        EndIf
    ElseIf $Data = "!Ready" Then
        If $Connected = 1 Then
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Your Opponent ready.")
            $Connected = 2
        EndIf
    ElseIf $Data = "!Bye" Then
        MsgBox(16, "Session Ended", "Connection Terminated.")
        Exit
    ElseIf $Data = "!Connected" Then
        If $Connected = 0 Then
            GUICtrlSetState($Connect, $GUI_DISABLE)
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Waiting for Opponent.")
            $Connected = 1
        EndIf
    ElseIf StringInStr($Data, "!Button") Then
        $Data = StringSplit($Data, "-")
        Click($Data[2], $Data[3], $Data[4])
    ElseIf $Data <> "" Then
        MsgBox("", "", $Data)
    EndIf
EndFunc   ;==>Checktcp

Func Checkwin()
    For $j = 1 To 8
        $Checkwin[$j] = 0
    Next
    For $j = 1 To 3
        $Checkwin[1] += $Box[1][$j]
        $Checkwin[2] += $Box[2][$j]
        $Checkwin[3] += $Box[3][$j]
        $Checkwin[4] += $Box[$j][1]
        $Checkwin[5] += $Box[$j][2]
        $Checkwin[6] += $Box[$j][3]
    Next
    $Checkwin[7] = $Box[1][1] + $Box[2][2] + $Box[3][3]
    $Checkwin[8] = $Box[1][3] + $Box[2][2] + $Box[3][1]
    For $i = 1 To 8
        If $Checkwin[$i] = 15 Then
            $Winner = 1
            $Point1 += 1
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Winner You !")
        ElseIf $Checkwin[$i] = 3 Then
            $Winner = 1
            $Point2 += 1
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Winner Opponent !")
        EndIf
    Next
EndFunc   ;==>Checkwin

Func Reset()
    $Games += 1
    GUICtrlSetData($Label5, "Games : " & $Games & "  You : " & $Point1 & "  Opponent : " & $Point2)
    Sleep(2000)
    For $i = 1 To 3
        For $j = 1 To 3
            $Box[$i][$j] = 0
            GUICtrlSetData($Button[$i][$j], "")
            GUICtrlSetState($Button[$i][$j], $GUI_ENABLE)
        Next
    Next
    If $Shape = "X" Then
        $Shape = "O"
        $Shape2 = "X"
        $Turn = False
    Else
        $Shape = "X"
        $Shape2 = "O"
        $Turn = True
    EndIf
    $Winner = 0
    $Moves = 0
    Checkturn2()
EndFunc   ;==>Reset

Func Checkturn()
    If $Winner <> 1 Then
        $Moves += 1
        If $Moves = 9 Then
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Draw...")
            Reset()
        Else
            If $Turn = True Then
                $Turn = False
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Opponent Turn!  (  " & $Shape2 & "  )")
            Else
                $Turn = True
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Your Turn!  (  " & $Shape & "  )")
            EndIf
        EndIf
    Else
        Reset()
    EndIf
EndFunc   ;==>Checkturn

Func Checkturn2()
    If $Turn = True Then
        GUICtrlSetData($Label4, "Status : Your Turn!  (  " & $Shape & "  )")
    Else
        GUICtrlSetData($Label4, "Status : Opponent Turn!  (  " & $Shape2 & "  )")
    EndIf
EndFunc   ;==>Checkturn2

Func OnAutoItExit()
    If $MainSocket <> -1 Then
        TCPSend($MainSocket, "!Bye")
        TCPCloseSocket($MainSocket)
    EndIf
    TCPShutdown()
EndFunc   ;==>OnAutoItExitoÝ÷ Ù'«½êÚºÚ"µÍÚ[ÛYH ÑÕRPÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÚ[ÛYH  ÐTVKULÉÝÂÚ[ÛYH    ÑÕRQY]]LÉÝÂÚ[ÛYH Ñ]K]LÉÝÂÛØ[ÛÛÝ ÌÍÔÜH
NLÂÛØ[   ÌÍÓX^ÛÛÈHÂÛØ[ÛÛÝ    ÌÍÓX^[ÝH
LLÛØ[ ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÓX^ÛÛ×BÛØ[   ÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HÛØ[    ÌÍÐÛÛXÝ[ÛHØØ[  ÌÍÕXÚÈHÛØ[ÛÛÝ ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛH
    ÌÍÓX^ÛÛÈHJBÜ ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛÝBIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×HHLB^ÌÍÑÜLHHÕRPÜX]J ][ÝÕXÈXÈÙH
ÙI][ÝË

ÎKNLËLMJBÌÍÑY]HÕRPÝÜX]QY]
    ][ÝÉ][ÝË
N
KÎLË]Ô   ÌÍÑT×ÔPQÓK    ÌÍÑT×ÕÐSUT    ÌÍÕÔ×ÕÐÔÓ  ÌÍÕÔ×ÒÐÔÓ  ÌÍÑT×ÐUUÕÐÔÓ   ÌÍÑT×ÐUUÒÐÔÓ
JBÌÍÒ[]HHÕRPÝÜX]R[]
    ][ÝÉ][ÝË

L
KJBÌÍÐ]ÛHHÕRPÝÜX]P]Û    ][ÝÔÙ[[  ][ÝË
L

ÍKË
BÕRTÙ]Ý]JÕ×ÔÒÕÊBÛØ[  ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]HÔÝÙ   ÌÍÔÜ    ÌÍÓX^ÛÛÊBYÜ  ÉÝÈ[PÛÛÛÛJ   ][ÝÔÙ[XHÈ[]X[^K][ÝË   ][ÝÉ][ÝÊB[ÙBPÛÛÛÛJ ][ÝÔÙ[]X[^Y][ÝË    ][ÝÉ][ÝÊB[[HBIÌÍÛÙÈHÕRQÙ]ÙÊ
BTÝÚ]Ú   ÌÍÛÙÂBPØÙH   ÌÍÐ]ÛBBBIÌÍÒ[]HÕRPÝXY
    ÌÍÒ[]JBBBUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ÌÍÒ[]
BBBQÕRPÝÙ]]J ÌÍÒ[]K   ][ÝÉ][ÝÊBBPØÙH    ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑBBBQ^]Q[ÝÚ]ÚIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HHÔXØÙ
    ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]
BRY ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]H    ÉÝÈLH[BIÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HÛØÚÙ]ÙXÚ

BQ[YRY  ÌÍÐÛÛXÝ[ÛH[BUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ][ÝÉÌÌÎÔXYI][ÝÊBBTÛY
L
BBIÌÍÔ^YHH[ÛJKJBBRY ÌÍÔ^YHHH[BBIÌÍÔ^YHH   ][ÝÉÌÌÎÔ^YLI][ÝÂBBIÌÍÔ^YH    ][ÝÉÌÌÎÔ^YL][ÝÂBQ[ÙRY  ÌÍÔ^YHH[BBIÌÍÔ^YHH    ][ÝÉÌÌÎÔ^YL][ÝÂBBIÌÍÔ^YH ][ÝÉÌÌÎÔ^YLI][ÝÂBQ[YBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌK  ÌÍÔ^YJBBPÛÛÛÛJ   ÌÍÔ^YH   [È ][ÝÈÙ[   ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌK  ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌJBBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌWK ÌÍÔ^YBBPÛÛÛÛJ    ÌÍÔ^Y    [È ][ÝÈÙ[   ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌWK ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌWJBBIÌÍÐÛÛXÝ[ÛHÂQ[YIÌÍÕXÚÈHQÜ    ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛÝBBRY    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×H   ÉÝÈLH[BBIÌÍÑ]HHÔXÝ  ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÓX^[Ý
BBBRY   ÌÍÑ]HH   ][ÝÉÌÌÎÐYI][ÝÈ[BBBUÔÛÜÙTÛØÚÙ]
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBBBPÛÛÛÛJ ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×H   [È ][ÝÈØÛÛXÝY][ÝË  ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBBBIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×HHLBBBBIÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HÛØÚÙ]ÙXÚ

BBBQ[ÙRY   ÌÍÑ]HH   ][ÝÉÌÌÎÐÛÛXÝY  ][ÝÈ[BBBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ][ÝÉÌÌÎÐÛÛXÝY  ][ÝÊBBBBPÛÛÛÛJ    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×H   [È ][ÝÈÛÛXÝY][ÝË    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBBBIÌÍÐÛÛXÝ[ÛH ÌÍÐÛÛXÝ[Û
ÈBBBQ[ÙRY ÌÍÑ]H    ÉÝÈ  ][ÝÉ][ÝÈ[BBBUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ÌÍÑ]JBBBQ[YBQ[YS^Ñ[[ÈÛÛÛÛJ ÌÍÑ]XK   ÌÍÐÛÛBIÌÍÑY]HÕRPÝXY
    ÌÍÑY]
BRY ÌÍÑY]H   ][ÝÉ][ÝÈ[BQÕRPÝÙ]]J  ÌÍÑY]ÓÝÕ[YJ
JH  [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [ÈÙ]T
    ÌÍÐÛÛH [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]XJBQ[ÙBBQÕRPÝÙ]]J    ÌÍÑY]    ÌÍÑY]    [ÈÔ   [ÈÓÝÕ[YJ
JH  [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [ÈÙ]T
    ÌÍÐÛÛH [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]XJBQ[YWÑÕRPÝY]Ó[TØÜÛ
    ÌÍÑY]ÑÕRPÝY]ÑÙ][PÛÝ[
    ÌÍÑY]
JB[[ÈÏOIÝÐÛÛÛÛB[ÈÔÙ[YÜØYÙP[
    ÌÍÐÛÛXÝ[Û[Z] ÌÍÑ]JBSØØ[ ÌÍÕXÚÈHQÜ ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÐÛÛXÝ[Û[Z]BUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÑ]JBBRYÝ[Ò[Ý    ÌÍÑ]K    ][ÝÉÌÌÎÐ]Û][ÝÊH[BBIÌÍÑ]LHÝ[ÔÜ]
    ÌÍÑ]K    ][ÝËI][ÝÊBBBPÛÛÛÛJ  ÌÍÑ]H    [È ][ÝÈ
^][ÝÈ  [È ÌÍÑ]LÌH [È ][ÝÈÝÈ  ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]LÌ×H   [È ][ÝÈÛÛ[[    ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]LÍH [È ][ÝÈ
HÙ[    ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBQ[ÙRY   ÌÍÑ]H    ÉÝÈ  ][ÝÉ][ÝÈ[BBPÛÛÛÛJ   ÌÍÑ]H    [È ][ÝÈÙ[   ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBQ[YS^[[ÈÏOIÝÕÔÙ[YÜØYÙP[[ÈÔÝÙ    ÌÍÔÜ    ÌÍÓX^ÛÛXÝHJBSØØ[    ÌÍÔÛØÚÙ]IÌÍÔÛØÚÙ]HÔÝ

BTÙ[XÝBPØÙH ÌÍÔÛØÚÙ]HBBTÙ]ÜÜBBBT]LBQ[Ù[XÝIÌÍÔÛØÚÙ]HÔÝ[TYÜÌK  ÌÍÔÜ    ÌÍÓX^ÛÛXÝ
BTÙ[XÝBPØÙH ÌÍÔÛØÚÙ]HLBBBTÙ]ÜÜBBBT]Q[Ù[XÝTÙ]Ü
BT] ÌÍÔÛØÚÙ][[ÈÏOIÝÕÔÝÙ[ÈÛØÚÙ]ÙXÚ

BSØØ[ ÌÍÕXÚÈHQÜ ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛÝBBRY    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×HHLH[BBT]   ÌÍÕXÚÂBQ[ÙBBBNÂBQ[YS^[[ÈÏOIÝÔÛØÚÙ]ÙXÚ[ÈÙ]T
    ÌÍÔÛØÚÙ]
BØØ[  ÌÍÔÛØÚÙ]YÜ    ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÈHÝXÝÜX]J ][ÝÜÚÜÝÚÜÝZ[ØÚÎI][ÝÊB  ÌÍÒTHØ[
    ][ÝÕÜÌÌÌ  ][ÝË  ][ÝÚ[ ][ÝË  ][ÝÙÙ]Y[YI][ÝË ][ÝÚ[ ][ÝË  ÌÍÔÛØÚÙ] ][ÝÜ][ÝËÝXÝÙ]    ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÊK   ][ÝÚ[
][ÝËÝXÝÙ]Ú^J  ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÊJBYÝÜ[    ÌÍÒTÌHH[    ÌÍÒTHØ[
    ][ÝÕÜÌÌÌ  ][ÝË  ][ÝÜÝ][ÝË  ][ÝÚ[]ÛØI][ÝË ][ÝÚ[ ][ÝËÝXÝÙ]]J    ÌÍÔÛØÚÙ]YÜËÊJBYÝÜ[  ÌÍÒTH    ÌÍÒTÌB[ÙB  ÌÍÒTHTYÜÌB[Y   ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÈH]  ÌÍÒT[[ÈÏOIÝÔÛØÚÙ]Ò[ÈÛ]]Ò]^]

BUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ][ÝÉÌÌÎÐYI][ÝÊBTÛY
L
BUÔÚ]ÝÛ
B[[ÈÏOIÝÓÛ]]Ò]^]
Edited by Jex
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Oo I did not know you can make server based games with autoit, cool but whyI get this on line 90?

>Running AU3Check (1.54.10.0)  from:C:\Program Files\AutoIt3
...\Desktop\List View.au3(90,70) : ERROR: _GUICtrlEditGetLineCount(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
...\Desktop\List View.au3(90,71) : ERROR: _GUICtrlEditLineScroll(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit))
My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]
Link to comment
Share on other sites

Oo I did not know you can make server based games with autoit, cool but whyI get this on line 90?

>Running AU3Check (1.54.10.0)  from:C:\Program Files\AutoIt3
...\Desktop\List View.au3(90,70) : ERROR: _GUICtrlEditGetLineCount(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
...\Desktop\List View.au3(90,71) : ERROR: _GUICtrlEditLineScroll(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit))
I'm fixed errors now working with latest public release without errors ( 3.2.10.0 )

I'm not using AutoIt anymore ( I'm using Visual Basic .NET )

Link to comment
Share on other sites

May I ask why did you switch to Visual Basic .NET ?

My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]
Link to comment
Share on other sites

May I ask why did you switch to Visual Basic .NET ?

I don't know, but probably for this reason:

AutoIt is a scripting language. It is not meant for serious programming.

AutoIt is fairly simple to learn, it certainly does not hold the power to create powerfull applications.

AutoIt is created in C++ as far as I know.

How lower the pogramming language is, the harder it is to learn it but the more you can get outta it.

Edit:

On-topic:

Looks very slick!

Edited by Triblade

My active project(s): A-maze-ing generator (generates a maze)

My archived project(s): Pong3 (Multi-pinger)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...