Jump to content
Sign in to follow this  
Jex

Multiplayer Tic Tac Toe

Recommended Posts

Jex

Posted Image

Client :

#include <GUIConstants.au3>
#include <ARRAY.AU3>

Global $MainSocket, $Server, $Port, $Nick, $Nick2, $Turn, $Shape, $Shape2, $Winner, $Moves, $Player, $Me, $Opponent
Global $Point1 = 0
Global $Point2 = 0
Global $Games = 0
Global $Box[4][4]
Global $Button[4][4]
Global $Checkwin[9]
Global $Connected = 0
Local $MaxLength = 512

$Form1 = GUICreate("Tic Tac Toe", 217, 359, 193, 115)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Login", 16, 224, 185, 121)
$Input1 = GUICtrlCreateInput(@IPAddress1, 72, 244, 105, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput(5903, 72, 276, 105, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("IP :", 32, 252, 20, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Port :", 32, 284, 29, 17)
$Connect = GUICtrlCreateButton("Connect !", 32, 308, 147, 25, 0)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button[1][1] = GUICtrlCreateButton("", 36, 17, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[1][2] = GUICtrlCreateButton("", 84, 17, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[1][3] = GUICtrlCreateButton("", 132, 17, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[2][1] = GUICtrlCreateButton("", 36, 65, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[2][2] = GUICtrlCreateButton("", 84, 65, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[2][3] = GUICtrlCreateButton("", 132, 65, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[3][1] = GUICtrlCreateButton("", 36, 113, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[3][2] = GUICtrlCreateButton("", 84, 113, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Button[3][3] = GUICtrlCreateButton("", 132, 113, 49, 49, 0)
GUICtrlSetFont(-1, 24, 800, 0, "MS Sans Serif")
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Status :", 24, 176, 192, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Games : 0  You : 0  Opponent : 0", 24, 200, 192, 17)
GUISetState()

For $i = 1 To 3
    For $j = 1 To 3
        $Box[$i][$j] = 0
    Next
Next

While 1
    Checktcp()
    $msg = GUIGetMsg()
    Switch $msg
        Case $Connect
            TCPStartup()
            Check()
            $MainSocket = TCPConnect($Server, $Port)
            If $MainSocket = -1 Then
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Unable to connect.")
            Else
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Connecting...")
                TCPSend($MainSocket, "!Connected")
            EndIf
        Case $Button[1][1]
            Checkbutton(1, 1)
        Case $Button[1][2]
            Checkbutton(1, 2)
        Case $Button[1][3]
            Checkbutton(1, 3)
        Case $Button[2][1]
            Checkbutton(2, 1)
        Case $Button[2][2]
            Checkbutton(2, 2)
        Case $Button[2][3]
            Checkbutton(2, 3)
        Case $Button[3][1]
            Checkbutton(3, 1)
        Case $Button[3][2]
            Checkbutton(3, 2)
        Case $Button[3][3]
            Checkbutton(3, 3)
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
    EndSwitch
WEnd

Func Checkbutton($row, $column)
    TCPSend($MainSocket, "!Button-" & $Player & "-" & $row & "-" & $column)
EndFunc   ;==>Checkbutton

Func Click($Player, $row, $column)
    If $Player = $Me Then
        If $Box[$row][$column] = 0 And $Turn = True Then
            GUICtrlSetData($Button[$row][$column], $Shape)
            GUICtrlSetState($Button[$row][$column], $GUI_DISABLE)
            $Box[$row][$column] = 5
            Checkwin()
            Checkturn()
        EndIf
    ElseIf $Player = $Opponent Then
        If $Box[$row][$column] = 0 And $Turn = False Then
            GUICtrlSetData($Button[$row][$column], $Shape2)
            GUICtrlSetState($Button[$row][$column], $GUI_DISABLE)
            $Box[$row][$column] = 1
            Checkwin()
            Checkturn()
        EndIf
    EndIf
EndFunc   ;==>Click

Func Check()
    $Server = GUICtrlRead($Input1)
    $Port = GUICtrlRead($Input2)
EndFunc   ;==>Check

Func Checktcp()
    $Data = TCPRecv($MainSocket, $MaxLength)
    If StringInStr($Data, "!Player") Then
        If $Connected = 2 Then
            $Data = StringSplit($Data, "-")
            $Player = $Data[2]
            $Me = $Player
            If $Me = 1 Then
                $Opponent = 2
                $Shape = "X"
                $Shape2 = "O"
                $Turn = True
            Else
                $Opponent = 1
                $Shape = "O"
                $Shape2 = "X"
                $Turn = False
            EndIf
            Checkturn2()
            $Connected = 3
        EndIf
    ElseIf $Data = "!Ready" Then
        If $Connected = 1 Then
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Your Opponent ready.")
            $Connected = 2
        EndIf
    ElseIf $Data = "!Bye" Then
        MsgBox(16, "Session Ended", "Connection Terminated.")
        Exit
    ElseIf $Data = "!Connected" Then
        If $Connected = 0 Then
            GUICtrlSetState($Connect, $GUI_DISABLE)
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Waiting for Opponent.")
            $Connected = 1
        EndIf
    ElseIf StringInStr($Data, "!Button") Then
        $Data = StringSplit($Data, "-")
        Click($Data[2], $Data[3], $Data[4])
    ElseIf $Data <> "" Then
        MsgBox("", "", $Data)
    EndIf
EndFunc   ;==>Checktcp

Func Checkwin()
    For $j = 1 To 8
        $Checkwin[$j] = 0
    Next
    For $j = 1 To 3
        $Checkwin[1] += $Box[1][$j]
        $Checkwin[2] += $Box[2][$j]
        $Checkwin[3] += $Box[3][$j]
        $Checkwin[4] += $Box[$j][1]
        $Checkwin[5] += $Box[$j][2]
        $Checkwin[6] += $Box[$j][3]
    Next
    $Checkwin[7] = $Box[1][1] + $Box[2][2] + $Box[3][3]
    $Checkwin[8] = $Box[1][3] + $Box[2][2] + $Box[3][1]
    For $i = 1 To 8
        If $Checkwin[$i] = 15 Then
            $Winner = 1
            $Point1 += 1
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Winner You !")
        ElseIf $Checkwin[$i] = 3 Then
            $Winner = 1
            $Point2 += 1
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Winner Opponent !")
        EndIf
    Next
EndFunc   ;==>Checkwin

Func Reset()
    $Games += 1
    GUICtrlSetData($Label5, "Games : " & $Games & "  You : " & $Point1 & "  Opponent : " & $Point2)
    Sleep(2000)
    For $i = 1 To 3
        For $j = 1 To 3
            $Box[$i][$j] = 0
            GUICtrlSetData($Button[$i][$j], "")
            GUICtrlSetState($Button[$i][$j], $GUI_ENABLE)
        Next
    Next
    If $Shape = "X" Then
        $Shape = "O"
        $Shape2 = "X"
        $Turn = False
    Else
        $Shape = "X"
        $Shape2 = "O"
        $Turn = True
    EndIf
    $Winner = 0
    $Moves = 0
    Checkturn2()
EndFunc   ;==>Reset

Func Checkturn()
    If $Winner <> 1 Then
        $Moves += 1
        If $Moves = 9 Then
            GUICtrlSetData($Label4, "Status : Draw...")
            Reset()
        Else
            If $Turn = True Then
                $Turn = False
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Opponent Turn!  (  " & $Shape2 & "  )")
            Else
                $Turn = True
                GUICtrlSetData($Label4, "Status : Your Turn!  (  " & $Shape & "  )")
            EndIf
        EndIf
    Else
        Reset()
    EndIf
EndFunc   ;==>Checkturn

Func Checkturn2()
    If $Turn = True Then
        GUICtrlSetData($Label4, "Status : Your Turn!  (  " & $Shape & "  )")
    Else
        GUICtrlSetData($Label4, "Status : Opponent Turn!  (  " & $Shape2 & "  )")
    EndIf
EndFunc   ;==>Checkturn2

Func OnAutoItExit()
    If $MainSocket <> -1 Then
        TCPSend($MainSocket, "!Bye")
        TCPCloseSocket($MainSocket)
    EndIf
    TCPShutdown()
EndFunc   ;==>OnAutoItExitoÝ÷ Ù'«½êÚºÚ"µÍÚ[ÛYH ÑÕRPÛÛÝ[Ë]LÉÝÂÚ[ÛYH  ÐTVKULÉÝÂÚ[ÛYH    ÑÕRQY]]LÉÝÂÚ[ÛYH Ñ]K]LÉÝÂÛØ[ÛÛÝ ÌÍÔÜH
NLÂÛØ[   ÌÍÓX^ÛÛÈHÂÛØ[ÛÛÝ    ÌÍÓX^[ÝH
LLÛØ[ ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÓX^ÛÛ×BÛØ[   ÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HÛØ[    ÌÍÐÛÛXÝ[ÛHØØ[  ÌÍÕXÚÈHÛØ[ÛÛÝ ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛH
    ÌÍÓX^ÛÛÈHJBÜ ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛÝBIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×HHLB^ÌÍÑÜLHHÕRPÜX]J ][ÝÕXÈXÈÙH
ÙI][ÝË

ÎKNLËLMJBÌÍÑY]HÕRPÝÜX]QY]
    ][ÝÉ][ÝË
N
KÎLË]Ô   ÌÍÑT×ÔPQÓK    ÌÍÑT×ÕÐSUT    ÌÍÕÔ×ÕÐÔÓ  ÌÍÕÔ×ÒÐÔÓ  ÌÍÑT×ÐUUÕÐÔÓ   ÌÍÑT×ÐUUÒÐÔÓ
JBÌÍÒ[]HHÕRPÝÜX]R[]
    ][ÝÉ][ÝË

L
KJBÌÍÐ]ÛHHÕRPÝÜX]P]Û    ][ÝÔÙ[[  ][ÝË
L

ÍKË
BÕRTÙ]Ý]JÕ×ÔÒÕÊBÛØ[  ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]HÔÝÙ   ÌÍÔÜ    ÌÍÓX^ÛÛÊBYÜ  ÉÝÈ[PÛÛÛÛJ   ][ÝÔÙ[XHÈ[]X[^K][ÝË   ][ÝÉ][ÝÊB[ÙBPÛÛÛÛJ ][ÝÔÙ[]X[^Y][ÝË    ][ÝÉ][ÝÊB[[HBIÌÍÛÙÈHÕRQÙ]ÙÊ
BTÝÚ]Ú   ÌÍÛÙÂBPØÙH   ÌÍÐ]ÛBBBIÌÍÒ[]HÕRPÝXY
    ÌÍÒ[]JBBBUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ÌÍÒ[]
BBBQÕRPÝÙ]]J ÌÍÒ[]K   ][ÝÉ][ÝÊBBPØÙH    ÌÍÑÕRWÑUSÐÓÔÑBBBQ^]Q[ÝÚ]ÚIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HHÔXØÙ
    ÌÍÓXZ[ÛØÚÙ]
BRY ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]H    ÉÝÈLH[BIÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HÛØÚÙ]ÙXÚ

BQ[YRY  ÌÍÐÛÛXÝ[ÛH[BUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ][ÝÉÌÌÎÔXYI][ÝÊBBTÛY
L
BBIÌÍÔ^YHH[ÛJKJBBRY ÌÍÔ^YHHH[BBIÌÍÔ^YHH   ][ÝÉÌÌÎÔ^YLI][ÝÂBBIÌÍÔ^YH    ][ÝÉÌÌÎÔ^YL][ÝÂBQ[ÙRY  ÌÍÔ^YHH[BBIÌÍÔ^YHH    ][ÝÉÌÌÎÔ^YL][ÝÂBBIÌÍÔ^YH ][ÝÉÌÌÎÔ^YLI][ÝÂBQ[YBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌK  ÌÍÔ^YJBBPÛÛÛÛJ   ÌÍÔ^YH   [È ][ÝÈÙ[   ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌK  ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌJBBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌWK ÌÍÔ^YBBPÛÛÛÛJ    ÌÍÔ^Y    [È ][ÝÈÙ[   ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌWK ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÌWJBBIÌÍÐÛÛXÝ[ÛHÂQ[YIÌÍÕXÚÈHQÜ    ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛÝBBRY    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×H   ÉÝÈLH[BBIÌÍÑ]HHÔXÝ  ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÓX^[Ý
BBBRY   ÌÍÑ]HH   ][ÝÉÌÌÎÐYI][ÝÈ[BBBUÔÛÜÙTÛØÚÙ]
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBBBPÛÛÛÛJ ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×H   [È ][ÝÈØÛÛXÝY][ÝË  ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBBBIÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×HHLBBBBIÌÍÐÝ[ÛØÚÙ]HÛØÚÙ]ÙXÚ

BBBQ[ÙRY   ÌÍÑ]HH   ][ÝÉÌÌÎÐÛÛXÝY  ][ÝÈ[BBBUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ][ÝÉÌÌÎÐÛÛXÝY  ][ÝÊBBBBPÛÛÛÛJ    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×H   [È ][ÝÈÛÛXÝY][ÝË    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBBBIÌÍÐÛÛXÝ[ÛH ÌÍÐÛÛXÝ[Û
ÈBBBQ[ÙRY ÌÍÑ]H    ÉÝÈ  ][ÝÉ][ÝÈ[BBBUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ÌÍÑ]JBBBQ[YBQ[YS^Ñ[[ÈÛÛÛÛJ ÌÍÑ]XK   ÌÍÐÛÛBIÌÍÑY]HÕRPÝXY
    ÌÍÑY]
BRY ÌÍÑY]H   ][ÝÉ][ÝÈ[BQÕRPÝÙ]]J  ÌÍÑY]ÓÝÕ[YJ
JH  [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [ÈÙ]T
    ÌÍÐÛÛH [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]XJBQ[ÙBBQÕRPÝÙ]]J    ÌÍÑY]    ÌÍÑY]    [ÈÔ   [ÈÓÝÕ[YJ
JH  [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [ÈÙ]T
    ÌÍÐÛÛH [È ][ÝÈH ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]XJBQ[YWÑÕRPÝY]Ó[TØÜÛ
    ÌÍÑY]ÑÕRPÝY]ÑÙ][PÛÝ[
    ÌÍÑY]
JB[[ÈÏOIÝÐÛÛÛÛB[ÈÔÙ[YÜØYÙP[
    ÌÍÐÛÛXÝ[Û[Z] ÌÍÑ]JBSØØ[ ÌÍÕXÚÈHQÜ ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÐÛÛXÝ[Û[Z]BUÔÙ[
    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÑ]JBBRYÝ[Ò[Ý    ÌÍÑ]K    ][ÝÉÌÌÎÐ]Û][ÝÊH[BBIÌÍÑ]LHÝ[ÔÜ]
    ÌÍÑ]K    ][ÝËI][ÝÊBBBPÛÛÛÛJ  ÌÍÑ]H    [È ][ÝÈ
^][ÝÈ  [È ÌÍÑ]LÌH [È ][ÝÈÝÈ  ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]LÌ×H   [È ][ÝÈÛÛ[[    ][ÝÈ  [È ÌÍÑ]LÍH [È ][ÝÈ
HÙ[    ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBQ[ÙRY   ÌÍÑ]H    ÉÝÈ  ][ÝÉ][ÝÈ[BBPÛÛÛÛJ   ÌÍÑ]H    [È ][ÝÈÙ[   ][ÝÈ  [È ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×K   ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×JBBQ[YS^[[ÈÏOIÝÕÔÙ[YÜØYÙP[[ÈÔÝÙ    ÌÍÔÜ    ÌÍÓX^ÛÛXÝHJBSØØ[    ÌÍÔÛØÚÙ]IÌÍÔÛØÚÙ]HÔÝ

BTÙ[XÝBPØÙH ÌÍÔÛØÚÙ]HBBTÙ]ÜÜBBBT]LBQ[Ù[XÝIÌÍÔÛØÚÙ]HÔÝ[TYÜÌK  ÌÍÔÜ    ÌÍÓX^ÛÛXÝ
BTÙ[XÝBPØÙH ÌÍÔÛØÚÙ]HLBBBTÙ]ÜÜBBBT]Q[Ù[XÝTÙ]Ü
BT] ÌÍÔÛØÚÙ][[ÈÏOIÝÕÔÝÙ[ÈÛØÚÙ]ÙXÚ

BSØØ[ ÌÍÕXÚÈHQÜ ÌÍÕXÚÈHÈ  ÌÍÓX^ÛÛXÝ[ÛÝBBRY    ÌÍÐÛÛXÝYÛØÚÙ]ÉÌÍÕXÚ×HHLH[BBT]   ÌÍÕXÚÂBQ[ÙBBBNÂBQ[YS^[[ÈÏOIÝÔÛØÚÙ]ÙXÚ[ÈÙ]T
    ÌÍÔÛØÚÙ]
BØØ[  ÌÍÔÛØÚÙ]YÜ    ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÈHÝXÝÜX]J ][ÝÜÚÜÝÚÜÝZ[ØÚÎI][ÝÊB  ÌÍÒTHØ[
    ][ÝÕÜÌÌÌ  ][ÝË  ][ÝÚ[ ][ÝË  ][ÝÙÙ]Y[YI][ÝË ][ÝÚ[ ][ÝË  ÌÍÔÛØÚÙ] ][ÝÜ][ÝËÝXÝÙ]    ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÊK   ][ÝÚ[
][ÝËÝXÝÙ]Ú^J  ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÊJBYÝÜ[    ÌÍÒTÌHH[    ÌÍÒTHØ[
    ][ÝÕÜÌÌÌ  ][ÝË  ][ÝÜÝ][ÝË  ][ÝÚ[]ÛØI][ÝË ][ÝÚ[ ][ÝËÝXÝÙ]]J    ÌÍÔÛØÚÙ]YÜËÊJBYÝÜ[  ÌÍÒTH    ÌÍÒTÌB[ÙB  ÌÍÒTHTYÜÌB[Y   ÌÍÔÛØÚÙ]YÜÈH]  ÌÍÒT[[ÈÏOIÝÔÛØÚÙ]Ò[ÈÛ]]Ò]^]

BUÔÙ[YÜØYÙP[
K   ][ÝÉÌÌÎÐYI][ÝÊBTÛY
L
BUÔÚ]ÝÛ
B[[ÈÏOIÝÓÛ]]Ò]^]
Edited by Jex

Share this post


Link to post
Share on other sites
gseller

Haha, That is sweet!! Playing across the network... Thanks for sharing...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cristian

Very Nice !

Share this post


Link to post
Share on other sites
goldenix

Oo I did not know you can make server based games with autoit, cool but whyI get this on line 90?

>Running AU3Check (1.54.10.0)  from:C:\Program Files\AutoIt3
...\Desktop\List View.au3(90,70) : ERROR: _GUICtrlEditGetLineCount(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
...\Desktop\List View.au3(90,71) : ERROR: _GUICtrlEditLineScroll(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit))

My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jex

Oo I did not know you can make server based games with autoit, cool but whyI get this on line 90?

>Running AU3Check (1.54.10.0)  from:C:\Program Files\AutoIt3
...\Desktop\List View.au3(90,70) : ERROR: _GUICtrlEditGetLineCount(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
...\Desktop\List View.au3(90,71) : ERROR: _GUICtrlEditLineScroll(): undefined function.
    _GUICtrlEditLineScroll ($Edit, 0, _GUICtrlEditGetLineCount ($Edit))
I'm fixed errors now working with latest public release without errors ( 3.2.10.0 )

I'm not using AutoIt anymore ( I'm using Visual Basic .NET )

Share this post


Link to post
Share on other sites
goldenix

May I ask why did you switch to Visual Basic .NET ?


My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Triblade

May I ask why did you switch to Visual Basic .NET ?

I don't know, but probably for this reason:

AutoIt is a scripting language. It is not meant for serious programming.

AutoIt is fairly simple to learn, it certainly does not hold the power to create powerfull applications.

AutoIt is created in C++ as far as I know.

How lower the pogramming language is, the harder it is to learn it but the more you can get outta it.

Edit:

On-topic:

Looks very slick!

Edited by Triblade

My active project(s): A-maze-ing generator (generates a maze)

My archived project(s): Pong3 (Multi-pinger)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×