Jump to content
Sign in to follow this  
goldenix

_IECreate (GUICtrlRead($e & $iniread_nr)

Recommended Posts

goldenix

Hi ( I posted this hire because I think _IECreate is a problem h ire, & not the inputbox.. ) What I want to do is to read URL from my GUI input box 1 & open the page, then get the URL from Input box 2 & open the page etc..see the sample

$e1 = GUICtrlCreateInput("URL goes hire", 64, 412, 305, 23) ; input Box1
$e2 = GUICtrlCreateInput("URL goes hire", 64, 412, 305, 23) ; input Box2
$a = 1; start from input box 1
Do
_IECreate (GUICtrlRead($e & $a) ; readthe URL from input boxes & open the page
$a = $a + 1
Until $a = 3;do it 2 timesoÝ÷ Ú«z+&ÊènW¦Æ§µø º·¨ºÖÞq«¬z+p¢¹,ò.±æ®¶­sbb33c¶Ò²7F'Bg&öÒçWB&÷¤Fð¤×6t&÷ÂgV÷C¶ÖW76vRgV÷C²Âb33²b33c¶Rb33²fײb33c¶²vWBb33c¶Sfײb33c¶S"&P¢b33c¶Òb33c¶²¥VçFÂb33c¶Ò3¶FòB   ¢÷ ¢b33c¶Ò²7F'Bg&öÒçWB&÷¤Fð¦æw&FR×Fö7VÖVçG4F"fײgV÷C²õ&&÷BæægV÷C²ÂgV÷C·F#2gV÷C²ÂgV÷C·6V&6öFVFÆæ·5ö6÷VçFW"gV÷C²Âb33²b33c¶Rb33²fײb33c¶¤×6t&÷ÂgV÷C¶ÖW76vRgV÷C²Âb33c¶æ&VE÷6V&6öFVFÆæ·5ö6÷VçFW"²vWBb33c¶Sfײb33c¶S"&P¢b33c¶Òb33c¶²¥VçFÂb33c¶Ò3¶FòB  ¦÷ ¢b33c¶Ò¤Fð¦æw&FR×Fö7VÖVçG4F"fײgV÷C²õ&&÷BæægV÷C²ÂgV÷C·F#2gV÷C²ÂgV÷C·6V&6öFVFÆæ·5ö6÷VçFW"gV÷C²Âb33c¶¤6öçG&öÅ6WEFWBgV÷C·vææÖRgV÷C²ÂgV÷C²gV÷C²Âb33c¶VFBfײb33c¶æ&VEö6öçG&öÇ6VæEöVFEö&Vöç7Fæ6RÂb33²b33²²vWBb33c¶VFCfײb33c¶VFC"&R6öò2÷R6RBv÷&·2W&fV7FÇ¢b33c¶Òb33c¶²¥VçFÂb33c¶Ò0oÝ÷ ØƲmè­±¦înz¢ºYr²¢wjw%yªæzêhØb°x«z+P^r^±ç­çîËj·!uæ)䱫­¢+Ø¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì(¥¹±Õ±Ðí%¹ÔÌÐì)=ÁÐ ÅÕ½ÐíU%=¹Ù¹Ñ5½ÅÕ½Ðì°Ä¤ì
¡¹Ñ¼=¹Ù¹Ðµ½()±½°ÀÌØí½%°ÀÌØí(I¥½¸MQIP-½U$ÍÑ¥½¸½É´ô(ÀÌØí5¥¹Ý¥¹½ÜôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíIÁ¥½ÐÅÕ½Ðì°ÔØà°ØØÈ°ÐÔä°ÄØä¤ìµ¥¸U$(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(íøQ(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(ÀÌØíA
½¹Ñɽ°ÄôU%
Ñɱ
ÉÑQ à°à°ÔÔÄ°ØÐä¤)U%
ÑɱMÑIͥ饹 ´Ä°ÀÌØíU%}=
-]%Q ¬ÀÌØíU%}=
-!%!P¤(ÀÌØíQM¡ÐÑ}ÍÉ¡}]Á}½É}ݽÉÌôU%
Ñɱ
ÉÑQ%Ñ´ ÅÕ½ÐíMÉ ½½1¥¹­ÌÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1°ÄôU%
Ñɱ
ÉÑ1° ÅÕ½ÐíMÉ ½ÈQáÐ ±½ÜèÅÕ½Ðì°ÈÈ°Ðà°ÄÈä°Ää¤((ÀÌØí    ÕÑѽ¸É}MÑÉÐôU%
Ñɱ
ÉÑ    ÕÑѽ¸ ÅÕ½ÐíMÑÉÐÅÕ½Ðì°ÈÔаÄÌØ°àä°ÈÔ°À¤ì  UQQ=8MÑÉÐ((ÀÌØíÄôU%
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½Ðí¡ÑÑÀè¼½ÉÁ¥Í¡É¹½´½¥±Ì¼ÔØÔÐÄØÀÀ½    ½ÝÕ±}̹©Ô¹¹Ù¤¹ÁÉÐÀà¹ÉÈÅÕ½Ðì°ØаÐÄÈ°ÌÀÔ°È̤쥹ÁÕÐ ½áÌ)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ä°ÐÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°ÅÕ½Ðì¤(ÀÌØíÈôU%
Ñɱ
ÉÑ%¹ÁÕÐ ÅÕ½Ðí¡ÑÑÀè¼½ÉÁ¥Í¡É¹½´½¥±Ì¼ÔØÔÐÄØÀÀ½    ½ÝÕ±}̹©Ô¹¹Ù¤¹ÁÉÐÀà¹ÉÈÅÕ½Ðì°ØаÐÐаÌÀÔ°È̤)U%
ÑɱMѽ¹Ð ´Ä°ä°ÐÀÀ°À°ÅÕ½ÐíÉ¥°ÅÕ½Ðì¤)U%MÑMÑÑ¡M]}M!=¤(¹I¥½¸9-½U$ÍÑ¥½¸(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(íøÕ¤ÕÑѽ¸±¥¬Ù¹ÑÌ(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)U%
ÑɱMÑ=¹Ù¹Ð ÀÌØí ÕÑѽ¸É}MÑÉаÅÕ½Ðí}ÍÉ¡}}±¥¹­ÌÅÕ½Ðì¤((ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô(íøչѥ½¹Ì¥¸(ìôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô)Õ¹}ÍÉ¡}}±¥¹­Ì ¤(ÀÌØíôÄ)¼(%5Í   ½à À°ÅÕ½ÐíµÍÍÅÕ½Ðì°ÌäìÀÌØíÌäìµÀìÀÌØí¤($ÀÌØí½%Èô}%
ÉÑ¡U%
ÑɱI ÀÌØíµÀìÀÌØí¤°À°Ä°Ä¤ìÉÑ¡ÉÍÌɽ´¥¹ÁÕнáÌ($íø%½½ÈMÉ Ñ¡Í¥Ñ½ÈÑáн̡¥É(ÀÌØíôÀÌØí¬Ä)U¹Ñ¥°ÀÌØíôÌ$)¹Õ¹(()Ý¡¥±Ä)ͱÀ ÄÀÀ¤)]¹

My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nahuel

1º- Try to be more tidy, that's a mess.

2º- If you do $oIE=_IECreate() in a loop, the previous object variable will be over-written and you'll only be able to work with the last one created.

3º- You can't concatenate variable names (Although it should be possible with Assign and Eval) So use arrays instead:

#include <GUIConstants.au3>
#include <IE.au3>
Opt("GUIOnEventMode", 1)  ; Change to OnEvent mode 

Global $oI
Dim $oIE[3]
Dim $e[3]
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Mainwindow = GUICreate("Rapidbot", 568, 662, 459, 169); main GUI
;=============================================================================
;~ Tab
;=============================================================================
$PageControl1 = GUICtrlCreateTab(8, 8, 551, 649)
GUICtrlSetResizing(-1, $GUI_DOCKWIDTH+$GUI_DOCKHEIGHT)
$TabSheet4_search_Webpage_for_words = GUICtrlCreateTabItem("Search/Dead/Links")
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Search For Text Below:", 22, 48, 129, 19)

$Button2_Start = GUICtrlCreateButton("Start", 254, 136, 89, 25, 0) ; BUTTON Start

$e[1] = GUICtrlCreateInput("http://rapidshare.com/files/56541600/Beowulf_s.ju.g.avi.part08.rar", 64, 412, 305, 23) ; input Boxes
GUICtrlSetFont(-1, 9, 400, 0, "Arial")
$e[2] = GUICtrlCreateInput("http://rapidshare.com/files/56541600/Beowulf_s.ju.g.avi.part08.rar", 64, 444, 305, 23)
GUICtrlSetFont(-1, 9, 400, 0, "Arial")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###
;=============================================================================
;~ Gui button click events
;=============================================================================
GUICtrlSetOnEvent($Button2_Start, "_search_dead_links") 

;=============================================================================
;~ Functions begin
;=============================================================================
func _search_dead_links()
    For $a = 1 To 2
        $oIE[$a] = _IECreate (GUICtrlRead($e[$a]),0,1,1) ; read the adress from input boxes
        ;~  code for Search the site for text goes hire
    Next   
EndFunc

while 1 
sleep(100)
WEnd

Is that what you wanted?

Share this post


Link to post
Share on other sites
goldenix
;=============================================================================
;~ Functions begin
;=============================================================================
func _search_dead_links()
    For $a = 1 To 2
        $oIE[$a] = _IECreate (GUICtrlRead($e[$a]),0,1,1) ; read the adress from input boxes
        ;~  code for Search the site for text goes hire
    Next   
EndFuncoÝ÷ Ø-«p«r¢ì×þ«¨µå¨¢²ØZL¨ºØZ¶Ì¯+&j»H­æ¥)ÞyÛh²Ö«¶W®x§0¶¬zØh±é²²ØjV«­¬­)àëV­µé©¶Ì­éè²Ú­¼'!jwv¨ºIèÁ©ò¶ëh®&¥²+^¶­©²Ç§qâÊ¢éÝ¢ëm«bµ©l£
+ÈÊ®±æ®¶­sdf÷"b33c¶ÒFò ¢b33c¶6öçG&öÆvWGFWBÒ6öçG&öÄvWEFWBb33µ6V&6FVBÆæ·2væF÷rb33²Âb33²b33²Âb33´VFBb33²fײb33c¶²væF÷ræÖRÄ&626öçG&öÂæfò4Ä52fײç7Fæ6R¢b33c¶ôS"ÒôT7&VFRb33c¶6öçG&öÆvWGFWBÃÃäæW@

My Projects:[list][*]Guide - ytube step by step tut for reading memory with autoitscript + samples[*]WinHide - tool to show hide windows, Skinned With GDI+[*]Virtualdub batch job list maker - Batch Process all files with same settings[*]Exp calc - Exp calculator for online games[*]Automated Microsoft SQL Server 2000 installer[*]Image sorter helper for IrfanView - 1 click opens img & move ur mouse to close opened img[/list]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nahuel

Yes, that last code works fine. But as I said, you'll only be able to work with the last explorer created.

About the arrays, I don't know any good tutorial except the one in the help file (which isn't bad at all). Maybe Val's AutoIt 1-2-3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×