Jump to content
Sign in to follow this  
MrCreatoR

How to mark ListView Column?

Recommended Posts

MrCreatoR

Hi,

I know that we can select a ListView column like this:

GUICtrlSendMsg($ListView, $LVM_SETSELECTEDCOLUMN, GUICtrlGetState($ListView), 0)oÝ÷ Ø­
.ÙbëhªäØî²Ø§¶¡y§^­«%Ûeyªë£    bé&©¦Çhz¶·¶*'¡û(®Ø§+5jºèÁÚ0'õ¶§jºèÂêGz·¢±§îW±jje{­Ê+)à.+-V'°¢¸ v¥r^fw¢·lÁ«)¢Ë^v«zߢ»¦o+(ê'z)ÞyÛhªä¶¢[¦ëÞ¯+bè©­ë,¶¢[¦uêÛºÛh«­¢+Ø¥¹±Õ±ÐíU%
½¹ÍѹÑ̹ÔÌÐì)±½°
½¹ÍÐÀÌØí1Y5}Q%Q4$ôÀÌØí1Y5}%IMP¬Ô()±½°ÀÌØí¹
ÕÉɹÑ
½±Õµ¸$$ô´Ä)±½°ÀÌØí¹M½ÉÑ¥È$$$ôÄ)±½°ÀÌØí¹M½ÉÑMÐ$$$ôÀ)±½°ÀÌØí¹
½±Õµ¹MÐ$$$ô´Ä((ÀÌØí¡U$ôU%
ÉÑ ÅÕ½ÐíQMPA@ÌÌìÅÕ½Ðì¤(ÀÌØí1¥ÍÑY¥ÜôU%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÑY¥Ü ÅÕ½Ðí
½±Õµ¸Åñ
½±Õµ¸Éñ
½±Õµ¸ÌÅÕ½Ðì°À°ÔÀ°ÔÀÀ°ÐÀÀ°ÀÌØí]M}YM
I=10°ÀÌØí1YM}a}
!
-   =aL¬ÀÌØí1YM}a}I%1%9L¤)U%
ÑɱI¥ÍÑÉ1¥ÍÑY¥ÝM½ÉÐ ´Ä°ÅÕ½Ðí1¥ÍÑY¥Ý}M½ÉÑ}AɽÅÕ½Ðì¤ìI¥ÍÑÈѡչѥ½¸ÅÕ½Ðí1¥ÍÑY¥Ý}M½ÉÑ}AɽÅÕ½Ðì½ÈѡͽÉÑ¥¹±±¬()U%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÑY¥Ý%Ñ´ ÅÕ½ÐìÐÐÑðÐÐÑðÐÐÐÅÕ½Ðì°ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü¤)U%
ÑɱMÑ%µ ´Ä°ÅÕ½ÐíÍ¡±°Ìȹ±°ÅÕ½Ðì°ÄÀ¤)U%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÑY¥Ý%Ñ´ ÅÕ½ÐìÌÌÍðÌÌÍðÌÌÌÅÕ½Ðì°ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü¤)U%
ÑɱMÑ%µ ´Ä°ÅÕ½ÐíÍ¡±°Ìȹ±°ÅÕ½Ðì°Ü¤)U%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÑY¥Ý%Ñ´ ÅÕ½ÐìÈÈÉðÈÈÉðÈÈÈÅÕ½Ðì°ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü¤)U%
ÑɱMÑ%µ ´Ä°ÅÕ½ÐíÍ¡±°Ìȹ±°ÅÕ½Ðì°Ð¤)U%
Ñɱ
ÉÑ1¥ÍÑY¥Ý%Ñ´ ÅÕ½ÐìÄÄÅðÄÄÅðÄÄÄÅÕ½Ðì°ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü¤)U%
ÑɱMÑ%µ ´Ä°ÅÕ½ÐíÍ¡±°Ìȹ±°ÅÕ½Ðì°à¤()U%MÑMÑÑ¡M]}M!=°ÀÌØí¡U$¤()]¡¥±Ä(%MÝ¥Ñ U%Ñ5Í ¤($%
ÍÀÌØíU%}Y9Q}
1=M($$%á¥Ñ1½½À($%
ÍÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü($$$ÀÌØí¹M½ÉÑMÐôÀ($$$ÀÌØí¹
ÕÉɹÑ
½±Õµ¸ôÀÌØí¹
½±Õµ¹MÐ($$$($$$íQ¡¥Ì¹Ñ¼ÉÁ±¸¸¸ÕÐÝ¥Ñ Ý¡ÐüÌÌì($$%U%
ÑɱM¹5Í ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü°ÀÌØí1Y5}MQM1
Q
=1U58°U%
ÑɱÑMÑÑ ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü¤°À¤($$%±±
±° ÅÕ½ÐíÕÍÈÌȹ±°ÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí%¹Ù±¥ÑIÐÅÕ½Ðì°ÅÕ½Ðí¡Ý¹ÅÕ½Ðì°U%
ÑɱÑ!¹± ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü¤°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°À°ÅÕ½Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì°Ä¤(%¹MÝ¥Ñ )]¹((ì=ÕÈͽÉÑ¥¹±±¬Õ¹Ñ¥½¸)Õ¹1¥ÍÑY¥Ý}M½ÉÑ}Aɽ ÀÌØí¡]¹°ÀÌØí¹%Ñ´Ä°ÀÌØí¹%Ñ´È°ÀÌØí¹
½±Õµ¸¤(%1½°ÀÌØí¹M½ÉаÀÌØí¥Y°Ä°ÀÌØí¥Y°È($($ìMÝ¥Ñ Ñ¡Í½ÉÑ¥¹¥ÉÑ¥½¸(%%ÀÌØí¹
½±Õµ¸ôÀÌØí¹
ÕÉɹÑ
½±Õµ¸Q¡¸($%%9½ÐÀÌØí¹M½ÉÑMÐQ¡¸($$$ÀÌØí¹M½ÉѥȨô´Ä($$$ÀÌØí¹M½ÉÑMÐôÄ($%¹%(%±Í($$ÀÌØí¹M½ÉÑ¥ÈôÄ(%¹%($($ÀÌØí¹
½±Õµ¹MÐôÀÌØí¹
½±Õµ¸($($ÀÌØí¥Y°Äô}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥Ý}ÑMÕ%ѵQáÐ ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü°ÀÌØí¹%Ñ´Ä°ÀÌØí¹
½±Õµ¸¤($ÀÌØí¥Y°Èô}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥Ý}ÑMÕ%ѵQáÐ ÀÌØí1¥ÍÑY¥Ü°ÀÌØí¹%Ñ´È°ÀÌØí¹
½±Õµ¸¤($($ÀÌØí¹IÍÕ±ÐôÀì9¼¡¹½¥Ñ´Ä¹¥Ñ´ÈÁ½Í¥Ñ¥½¹Ì($(%%ÀÌØí¥Y°Ä±ÐìÀÌØí¥Y°ÈQ¡¸($$ÀÌØí¹IÍÕ±Ðô´ÄìAÕХѴȽɥѴÄ(%±Í%ÀÌØí¥Y°ÄÐìÀÌØí¥Y°ÈQ¡¸($$ÀÌØí¹IÍÕ±ÐôÄìAÕХѴȡ¥¹¥Ñ´Ä(%¹%($(%IÑÕɸÀÌØí¹IÍձШÀÌØí¹M½ÉÑ¥È)¹Õ¹((ìIÑÉ¥ÙÑ¡Ñáн±¥ÍÑ٥ܥѴ¥¸ÍÁ¥¥½±Õµ¸)Õ¹}U%
Ñɱ1¥ÍÑY¥Ý}ÑMÕ%ѵQáÐ ÀÌØí¹
Ñɱ%°ÀÌØí¹%ѵ%°ÀÌØí¹
½±Õµ¸¤(%1½°ÀÌØíÍÑ1Ù¤ô±±MÑÉÕÑ
ÉÑ ÅÕ½ÐíÕ¥¹ÐíÁÑÈí¥¹Ðí¥¹ÑlÉtí¥¹ÐÅÕ½Ðì¤(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°Ä°ÀÌØí1Y%}AI4¤(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°Ì°ÀÌØí¹%ѵ%¤($(%1½°ÀÌØíÍÑ ÕÈô±±MÑÉÕÑ
ÉÑ ÅÕ½Ðí¡ÉlÈØÁtÅÕ½Ðì¤(%1½°ÀÌØí¹%¹àôU%
ÑɱM¹5Í ÀÌØí¹
Ñɱ%°ÀÌØí1Y5}%9%Q4°´Ä°±±MÑÉÕÑÑAÑÈ ÀÌØíÍÑ1Ù¤¤¤ì(%1½°ÀÌØíÍÑ1Ù¤ô±±MÑÉÕÑ
ÉÑ ÅÕ½ÐíÕ¥¹Ðí¥¹Ðí¥¹ÐíÕ¥¹ÐíÕ¥¹ÐíÁÑÈí¥¹Ðí¥¹Ðí¥¹Ðí¥¹ÐÅÕ½Ðì¤($(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°Ä°ÀÌØí1Y%}QaP¤(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°È°ÀÌØí¹%¹à¤(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°Ì°ÀÌØí¹
½±Õµ¸¤(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°Ø°±±MÑÉÕÑÑAÑÈ ÀÌØíÍÑ   ÕȤ¤(%±±MÑÉÕÑMÑÑ ÀÌØíÍÑ1Ù¤°Ü°ÈØÀ¤($(%U%
ÑɱM¹5Í ÀÌØí¹
Ñɱ%°ÀÌØí1Y5}Q%Q4°À°±±MÑÉÕÑÑAÑÈ ÀÌØíÍÑ1Ù¤¤¤ì($(%IÑÕɸ±±MÑÉÕÑÑÑ ÀÌØíÍÑ  ÕȰĤ)¹Õ¹

 

Spoiler

Using OS: Win 7 Professional, Using AutoIt Ver(s): 3.3.6.1 / 3.3.8.1

AutoIt_Rus_Community.png AutoIt Russian Community

My Work...

Spoiler

AutoIt_Icon_small.pngProjects: ATT - Application Translate Tool {new}| BlockIt - Block files & folders {new}| SIP - Selected Image Preview {new}| SISCABMAN - SciTE Abbreviations Manager {new}| AutoIt Path Switcher | AutoIt Menu for Opera! | YouTube Download Center! | Desktop Icons Restorator | Math Tasks | KeyBoard & Mouse Cleaner | CaptureIt - Capture Images Utility | CheckFileSize Program

AutoIt_Icon_small.pngUDFs: OnAutoItErrorRegister - Handle AutoIt critical errors {new}| AutoIt Syntax Highlight {new}| Opera Library! | Winamp Library | GetFolderToMenu | Custom_InputBox()! | _FileRun UDF | _CheckInput() UDF | _GUIInputSetOnlyNumbers() UDF | _FileGetValidName() UDF | _GUICtrlCreateRadioCBox UDF | _GuiCreateGrid() | _PathSplitByRegExp() | _GUICtrlListView_MoveItems - UDF | GUICtrlSetOnHover_UDF! | _ControlTab UDF! | _MouseSetOnEvent() UDF! | _ProcessListEx - UDF | GUICtrl_SetResizing - UDF! | Mod. for _IniString UDFs | _StringStripChars UDF | _ColorIsDarkShade UDF | _ColorConvertValue UDF | _GUICtrlTab_CoverBackground | CUI_App_UDF | _IncludeScripts UDF | _AutoIt3ExecuteCode | _DragList UDF | Mod. for _ListView_Progress | _ListView_SysLink | _GenerateRandomNumbers | _BlockInputEx | _IsPressedEx | OnAutoItExit Handler | _GUICtrlCreateTFLabel UDF | WinControlSetEvent UDF | Mod. for _DirGetSizeEx UDF
 
AutoIt_Icon_small.pngExamples: 
ScreenSaver Demo - Matrix included | Gui Drag Without pause the script | _WinAttach()! | Turn Off/On Monitor | ComboBox Handler Example | Mod. for "Thinking Box" | Cool "About" Box | TasksBar Imitation Demo

Like the Projects/UDFs/Examples? Please rate the topic (up-right corner of the post header: Rating AutoIt_Rating.gif)

* === My topics === *

==================================================
My_Userbar.gif
==================================================

 

 

 

AutoIt is simple, subtle, elegant. © AutoIt Team

Share this post


Link to post
Share on other sites
rasim

MrCreatoR

Hello friend! Example from help file:

#AutoIt3Wrapper_Au3Check_Parameters=-d -w 1 -w 2 -w 3 -w 4 -w 5 -w 6
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GuiListView.au3>
#include <GuiImageList.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

Global $hListView

_Example1()

Func _Example1()
    Local $hImage, $aIcons[3] = [0, 3, 6]
    Local $iExWindowStyle = BitOR($WS_EX_DLGMODALFRAME, $WS_EX_CLIENTEDGE)
    Local $iExListViewStyle = BitOR($LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_SUBITEMIMAGES, $LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_CHECKBOXES, $LVS_EX_DOUBLEBUFFER)

    GUICreate("ListView Sort", 300, 200)

    $hListView = GUICtrlCreateListView("Column1|Col2|Col3", 10, 10, 280, 180, -1, $iExWindowStyle)
    _GUICtrlListView_SetExtendedListViewStyle($hListView, $iExListViewStyle)

    ; Load images
    $hImage = _GUIImageList_Create(18, 18, 5, 3)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -7)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -12)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -3)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -4)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -5)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -6)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -9)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -10)
    _GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", -11)
    _GUICtrlListView_SetImageList($hListView, $hImage, 1)

    _AddRow($hListView, "ABC|000666|10.05.2004", $aIcons)
    _AddRow($hListView, "DEF|444|11.05.2005", $aIcons, 1)
    _AddRow($hListView, "CDE|555|12.05.2004", $aIcons, 2)
    
    GUIRegisterMsg($WM_NOTIFY, "WM_NOTIFY")

    GUISetState()

    _GUICtrlListView_RegisterSortCallBack($hListView)

    While 1
        Switch GUIGetMsg()
            Case $GUI_EVENT_CLOSE
                ExitLoop
            Case $hListView
                ; Kick off the sort callback
                ;_GUICtrlListView_SortItems($hListView, GUICtrlGetState($hListView))
        EndSwitch
    WEnd

    _GUICtrlListView_UnRegisterSortCallBack($hListView)
    GUIDelete()
EndFunc   ;==>_Example1

Func _AddRow($hWnd, $sItem, $aIcons, $iPlus = 0)
    Local $aItem = StringSplit($sItem, "|")
    Local $iIndex = _GUICtrlListView_AddItem($hWnd, $aItem[1], $aIcons[0] + $iPlus, _GUICtrlListView_GetItemCount($hWnd) + 9999)
    _GUICtrlListView_SetColumnWidth($hWnd, 0, $LVSCW_AUTOSIZE_USEHEADER)

    For $x = 2 To $aItem[0]
        _GUICtrlListView_AddSubItem($hWnd, $iIndex, $aItem[$x], $x - 1, $aIcons[$x - 1] + $iPlus)
        _GUICtrlListView_SetColumnWidth($hWnd, $x - 1, $LVSCW_AUTOSIZE)
    Next
EndFunc   ;==>_AddRow

Func WM_NOTIFY($hWnd, $iMsg, $iwParam, $ilParam)
    #forceref $hWnd, $iMsg, $iwParam
    Local $hWndFrom, $iCode, $tNMHDR, $hWndListView

    $hWndListView = $hListView
    
    If Not IsHWnd($hListView) Then $hWndListView = GUICtrlGetHandle($hListView)
    
    $tNMHDR = DllStructCreate($tagNMHDR, $ilParam)
    $hWndFrom = HWnd(DllStructGetData($tNMHDR, "hWndFrom"))
    $iCode = DllStructGetData($tNMHDR, "Code")

    Switch $hWndFrom
        Case $hWndListView
            Switch $iCode
                Case $LVN_COLUMNCLICK ; A column was clicked
                    Local $tInfo = DllStructCreate($tagNMLISTVIEW, $ilParam)

                    ; Kick off the sort callback
                    _GUICtrlListView_SortItems($hWndFrom, DllStructGetData($tInfo, "SubItem"))
                    ; No return value
            EndSwitch
    EndSwitch
    Return $__LISTVIEWCONSTANT_GUI_RUNDEFMSG
EndFunc   ;==>_WM_NOTIFY
muttley

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrCreatoR

Beautiful! Thank you rasim, and to the guy that make it possible (Gary muttley ).


 

Spoiler

Using OS: Win 7 Professional, Using AutoIt Ver(s): 3.3.6.1 / 3.3.8.1

AutoIt_Rus_Community.png AutoIt Russian Community

My Work...

Spoiler

AutoIt_Icon_small.pngProjects: ATT - Application Translate Tool {new}| BlockIt - Block files & folders {new}| SIP - Selected Image Preview {new}| SISCABMAN - SciTE Abbreviations Manager {new}| AutoIt Path Switcher | AutoIt Menu for Opera! | YouTube Download Center! | Desktop Icons Restorator | Math Tasks | KeyBoard & Mouse Cleaner | CaptureIt - Capture Images Utility | CheckFileSize Program

AutoIt_Icon_small.pngUDFs: OnAutoItErrorRegister - Handle AutoIt critical errors {new}| AutoIt Syntax Highlight {new}| Opera Library! | Winamp Library | GetFolderToMenu | Custom_InputBox()! | _FileRun UDF | _CheckInput() UDF | _GUIInputSetOnlyNumbers() UDF | _FileGetValidName() UDF | _GUICtrlCreateRadioCBox UDF | _GuiCreateGrid() | _PathSplitByRegExp() | _GUICtrlListView_MoveItems - UDF | GUICtrlSetOnHover_UDF! | _ControlTab UDF! | _MouseSetOnEvent() UDF! | _ProcessListEx - UDF | GUICtrl_SetResizing - UDF! | Mod. for _IniString UDFs | _StringStripChars UDF | _ColorIsDarkShade UDF | _ColorConvertValue UDF | _GUICtrlTab_CoverBackground | CUI_App_UDF | _IncludeScripts UDF | _AutoIt3ExecuteCode | _DragList UDF | Mod. for _ListView_Progress | _ListView_SysLink | _GenerateRandomNumbers | _BlockInputEx | _IsPressedEx | OnAutoItExit Handler | _GUICtrlCreateTFLabel UDF | WinControlSetEvent UDF | Mod. for _DirGetSizeEx UDF
 
AutoIt_Icon_small.pngExamples: 
ScreenSaver Demo - Matrix included | Gui Drag Without pause the script | _WinAttach()! | Turn Off/On Monitor | ComboBox Handler Example | Mod. for "Thinking Box" | Cool "About" Box | TasksBar Imitation Demo

Like the Projects/UDFs/Examples? Please rate the topic (up-right corner of the post header: Rating AutoIt_Rating.gif)

* === My topics === *

==================================================
My_Userbar.gif
==================================================

 

 

 

AutoIt is simple, subtle, elegant. © AutoIt Team

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrCreatoR

Ok, now i am struggling to make it work on the 3.2.8.1 version (yep, some of us still use that version muttley)...

Here is the transformed example + functions:

#include <GuiListView.au3>
#include <DllCallBack.au3>

; for use with the sort call back functions
Global $iLListViewSortInfoSize = 11
Global $aListViewSortInfo[1][$iLListViewSortInfoSize]

Global Const $LVN_FIRST = -100

Global Const $LVM_SORTITEMS = ($LVM_FIRST + 48)
Global Const $LVN_COLUMNCLICK = ($LVN_FIRST - 8)

Global Const $tagHDITEM = "int Mask;int XY;ptr Text;hwnd hBMP;int TextMax;int Fmt;int Param;int Image;int Order;int Type;ptr pFilter;int State"
Global Const $tagNMHDR = "hwnd hWndFrom;int IDFrom;int Code"
Global Const $tagNMLISTVIEW = "hwnd hWndFrom;int IDFrom;int Code;int Item;int SubItem;int NewState;int OldState;int Changed;" & _
        "int ActionX;int ActionY;int Param"
Global Const $tagLVFINDINFO = "int Flags;ptr Text;int Param;int X;int Y;int Direction"

Global Const $HDM_FIRST = 0x1200
Global Const $HDM_GETITEM = $HDM_FIRST + 3
Global Const $HDM_GETITEMW = $HDM_FIRST + 11
Global Const $HDM_GETITEMCOUNT = $HDM_FIRST + 0
Global Const $HDM_SETITEM = $HDM_FIRST + 4
Global Const $HDM_SETITEMW = $HDM_FIRST + 12
Global Const $HDF_SORTDOWN = 0x00000200
Global Const $HDF_SORTUP = 0x00000400
Global Const $HDI_FORMAT = 0x00000004

Global Const $WM_NOTIFY = 0x004E 

GUICreate("ListView Sort", 300, 200)

$hListView = GUICtrlCreateListView("Column1|Col2|Col3", 10, 10, 280, 180, -1, _
    BitOR($WS_EX_DLGMODALFRAME, $WS_EX_CLIENTEDGE, $LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_CHECKBOXES))

GUICtrlCreateListViewItem("444|444|444", $hListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 10)
GUICtrlCreateListViewItem("333|333|333", $hListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 7)
GUICtrlCreateListViewItem("222|222|222", $hListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 4)
GUICtrlCreateListViewItem("111|111|111", $hListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 8)

GUIRegisterMsg($WM_NOTIFY, "WM_NOTIFY")

GUISetState()

_GUICtrlListView_RegisterSortCallBack($hListView)

While 1
    Switch GUIGetMsg()
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            ExitLoop
    EndSwitch
WEnd

Func WM_NOTIFY($hWnd, $iMsg, $iwParam, $ilParam)
    #forceref $hWnd, $iMsg, $iwParam
    Local $hWndFrom, $iCode, $tNMHDR, $hWndListView
    
    $hWndListView = $hListView
    
    If Not IsHWnd($hListView) Then $hWndListView = GUICtrlGetHandle($hListView)
    
    $tNMHDR = DllStructCreate($tagNMHDR, $ilParam)
    $hWndFrom = HWnd(DllStructGetData($tNMHDR, "hWndFrom"))
    $iCode = DllStructGetData($tNMHDR, "Code")

    Switch $hWndFrom
        Case $hWndListView
            Switch $iCode
                Case $LVN_COLUMNCLICK ; A column was clicked
                    Local $tInfo = DllStructCreate($tagNMLISTVIEW, $ilParam)
                    
                    ; Kick off the sort callback
                    _GUICtrlListView_SortItems($hWndFrom, DllStructGetData($tInfo, "SubItem"))
                    ; No return value
            EndSwitch
    EndSwitch
    
    Return $GUI_RUNDEFMSG
EndFunc

Func _GUICtrlListView_RegisterSortCallBack($hWnd, $fNumbers = True, $fArrows = True)
    Local $iIndex, $hHeader

    If Not IsHWnd($hWnd) Then $hWnd = GUICtrlGetHandle($hWnd)

    $hHeader = _GUICtrlListViewGetHeader($hWnd)
    
    ReDim $aListViewSortInfo[UBound($aListViewSortInfo) + 1][$iLListViewSortInfoSize]

    $aListViewSortInfo[0][0] = UBound($aListViewSortInfo) - 1
    $iIndex = $aListViewSortInfo[0][0]

    $aListViewSortInfo[$iIndex][1] = $hWnd ; Handle/ID of listview

    $aListViewSortInfo[$iIndex][2] = _DllCallback("_GUICtrlListView_Sort", "uint;uint;hwnd") ; Handle of callback
    $aListViewSortInfo[$iIndex][3] = -1 ; $nColumn
    $aListViewSortInfo[$iIndex][4] = -1 ; nCurCol
    $aListViewSortInfo[$iIndex][5] = 1 ; $nSortDir
    $aListViewSortInfo[$iIndex][6] = -1 ; $nCol
    $aListViewSortInfo[$iIndex][7] = 0 ; $bSet
    $aListViewSortInfo[$iIndex][8] = $fNumbers ; Treat as numbers?
    $aListViewSortInfo[$iIndex][9] = $fArrows ; Use arrows in the header of the columns?
    $aListViewSortInfo[$iIndex][10] = $hHeader ; Handle to the Header

    Return $aListViewSortInfo[$iIndex][2] <> 0
EndFunc

Func _GUICtrlListView_SortItems($hWnd, $iCol)
    Local $iResult, $iIndex, $pFunction, $hHeader, $iFormat

    If Not IsHWnd($hWnd) Then $hWnd = GUICtrlGetHandle($hWnd)
    
    For $x = 1 To $aListViewSortInfo[0][0]
        If $hWnd = $aListViewSortInfo[$x][1] Then
            $iIndex = $x
            ExitLoop
        EndIf
    Next
    
    ;No need to get a pointer, custom _DllCallback function return pointer already
    $pFunction = $aListViewSortInfo[$iIndex][2] ; get pointer to call back
    $aListViewSortInfo[$iIndex][3] = $iCol ; $nColumn = column clicked
    $aListViewSortInfo[$iIndex][7] = 0 ; $bSet
    $aListViewSortInfo[$iIndex][4] = $aListViewSortInfo[$iIndex][6] ; nCurCol = $nCol
    $iResult = _SendMessage($hWnd, $LVM_SORTITEMS, $hWnd, $pFunction, 0, "hwnd", "ptr")
    
    If $iResult <> 0 Then
        If $aListViewSortInfo[$iIndex][9] Then ; Use arrow in header
            $hHeader = $aListViewSortInfo[$iIndex][10]
            
            For $x = 0 To _SendMessage($hHeader, $HDM_GETITEMCOUNT) - 1
                $iFormat = _GUICtrlHeader_GetItemFormat($hHeader, $x)
                
                If BitAND($iFormat, $HDF_SORTDOWN) Then
                    _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hHeader, $x, BitXOR($iFormat, $HDF_SORTDOWN))
                ElseIf BitAND($iFormat, $HDF_SORTUP) Then
                    _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hHeader, $x, BitXOR($iFormat, $HDF_SORTUP))
                EndIf
            Next
            
            $iFormat = _GUICtrlHeader_GetItemFormat($hHeader, $iCol)
            If $aListViewSortInfo[$iIndex][5] = 1 Then ; ascending
                _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hHeader, $iCol, BitOR($iFormat, $HDF_SORTUP))
            Else ; descending
                _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hHeader, $iCol, BitOR($iFormat, $HDF_SORTDOWN))
            EndIf
        EndIf
    EndIf

    Return $iResult <> 0
EndFunc

Func _GUICtrlListView_Sort($nItem1, $nItem2, $hWnd)
    Local $iIndex, $tInfo, $val1, $val2, $nResult
    $tInfo = DllStructCreate($tagLVFINDINFO)
    DllStructSetData($tInfo, "Flags", $LVFI_PARAM)

    For $x = 1 To $aListViewSortInfo[0][0]
        If $hWnd = $aListViewSortInfo[$x][1] Then
            $iIndex = $x
            ExitLoop
        EndIf
    Next

    ; Switch the sorting direction
    If $aListViewSortInfo[$iIndex][3] = $aListViewSortInfo[$iIndex][4] Then ; $nColumn = nCurCol ?
        If Not $aListViewSortInfo[$iIndex][7] Then ; $bSet
            $aListViewSortInfo[$iIndex][5] *= -1 ; $nSortDir
            $aListViewSortInfo[$iIndex][7] = 1 ; $bSet
        EndIf
    Else
        $aListViewSortInfo[$iIndex][7] = 1 ; $bSet
    EndIf
    
    $aListViewSortInfo[$iIndex][6] = $aListViewSortInfo[$iIndex][3] ; $nCol = $nColumn
    DllStructSetData($tInfo, "Param", $nItem1)
    
    $val1 = _GUICtrlListView_FindItem($hWnd, -1, $tInfo)
    DllStructSetData($tInfo, "Param", $nItem2)
    $val2 = _GUICtrlListView_FindItem($hWnd, -1, $tInfo)
    
    $val1 = _GUICtrlListViewGetItemText($hWnd, $val1, $aListViewSortInfo[$iIndex][3])
    $val2 = _GUICtrlListViewGetItemText($hWnd, $val2, $aListViewSortInfo[$iIndex][3])
    
    If $aListViewSortInfo[$iIndex][8] Then ; Treat As Number
        If (StringIsFloat($val1) Or StringIsInt($val1)) Then $val1 = Number($val1)
        If (StringIsFloat($val2) Or StringIsInt($val2)) Then $val2 = Number($val2)
    EndIf

    $nResult = 0 ; No change of item1 and item2 positions

    If $val1 < $val2 Then
        $nResult = -1 ; Put item2 before item1
    ElseIf $val1 > $val2 Then
        $nResult = 1 ; Put item2 behind item1
    EndIf

    $nResult *= $aListViewSortInfo[$iIndex][5] ; $nSortDir

    Return $nResult
EndFunc

Func _GUICtrlListView_FindItem($hWnd, $iStart, ByRef $tFindInfo, $sText = "")
    Local $iBuffer, $tBuffer, $pBuffer, $iFindInfo, $pFindInfo, $pMemory, $tMemMap, $pText, $iResult

    $iBuffer = StringLen($sText) + 1
    $tBuffer = DllStructCreate("char Text[" & $iBuffer & "]")
    $pBuffer = DllStructGetPtr($tBuffer)
    $pFindInfo = DllStructGetPtr($tFindInfo)
    DllStructSetData($tBuffer, "Text", $sText)
    
    If IsHWnd($hWnd) Then
        DllStructSetData($tFindInfo, "Text", $pBuffer)
        $iResult = _SendMessage($hWnd, $LVM_FINDITEM, $iStart, $pFindInfo, 0, "wparam", "ptr")
    Else
        DllStructSetData($tFindInfo, "Text", $pBuffer)
        $iResult = GUICtrlSendMsg($hWnd, $LVM_FINDITEM, $iStart, $pFindInfo)
    EndIf
    
    Return $iResult
EndFunc

Func _GUICtrlHeader_GetItem($hWnd, $iIndex, ByRef $tItem)
    Local $iItem, $pItem, $pMemory, $tMemMap, $iResult

    $pItem = DllStructGetPtr($tItem)
    
    $iResult = _SendMessage($hWnd, $HDM_GETITEMW, $iIndex, $pItem, 0, "wparam", "ptr")
    
    Return $iResult <> 0
EndFunc

Func _GUICtrlHeader_GetItemFormat($hWnd, $iIndex)
    Local $tItem
    
    $tItem = DllStructCreate($tagHDITEM)
    DllStructSetData($tItem, "Mask", $HDI_FORMAT)
    _GUICtrlHeader_GetItem($hWnd, $iIndex, $tItem)
    Return DllStructGetData($tItem, "Fmt")
EndFunc

Func _GUICtrlHeader_SetItem($hWnd, $iIndex, ByRef $tItem)
    Local $iItem, $pItem, $pMemory, $tMemMap, $iResult

    $pItem = DllStructGetPtr($tItem)
    
    $iResult = _SendMessage($hWnd, $HDM_SETITEMW, $iIndex, $pItem, 0, "wparam", "ptr")
    
    Return $iResult <> 0
EndFunc

Func _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hWnd, $iIndex, $iFormat)
    Local $tItem
    
    $tItem = DllStructCreate($tagHDITEM)
    DllStructSetData($tItem, "Mask", $HDI_FORMAT)
    DllStructSetData($tItem, "Fmt", $iFormat)
    
    Return _GUICtrlHeader_SetItem($hWnd, $iIndex, $tItem)
EndFunc

What do i miss here?

Or can anyone show me please how to get only the part with arrow creation to the example in my first post?


 

Spoiler

Using OS: Win 7 Professional, Using AutoIt Ver(s): 3.3.6.1 / 3.3.8.1

AutoIt_Rus_Community.png AutoIt Russian Community

My Work...

Spoiler

AutoIt_Icon_small.pngProjects: ATT - Application Translate Tool {new}| BlockIt - Block files & folders {new}| SIP - Selected Image Preview {new}| SISCABMAN - SciTE Abbreviations Manager {new}| AutoIt Path Switcher | AutoIt Menu for Opera! | YouTube Download Center! | Desktop Icons Restorator | Math Tasks | KeyBoard & Mouse Cleaner | CaptureIt - Capture Images Utility | CheckFileSize Program

AutoIt_Icon_small.pngUDFs: OnAutoItErrorRegister - Handle AutoIt critical errors {new}| AutoIt Syntax Highlight {new}| Opera Library! | Winamp Library | GetFolderToMenu | Custom_InputBox()! | _FileRun UDF | _CheckInput() UDF | _GUIInputSetOnlyNumbers() UDF | _FileGetValidName() UDF | _GUICtrlCreateRadioCBox UDF | _GuiCreateGrid() | _PathSplitByRegExp() | _GUICtrlListView_MoveItems - UDF | GUICtrlSetOnHover_UDF! | _ControlTab UDF! | _MouseSetOnEvent() UDF! | _ProcessListEx - UDF | GUICtrl_SetResizing - UDF! | Mod. for _IniString UDFs | _StringStripChars UDF | _ColorIsDarkShade UDF | _ColorConvertValue UDF | _GUICtrlTab_CoverBackground | CUI_App_UDF | _IncludeScripts UDF | _AutoIt3ExecuteCode | _DragList UDF | Mod. for _ListView_Progress | _ListView_SysLink | _GenerateRandomNumbers | _BlockInputEx | _IsPressedEx | OnAutoItExit Handler | _GUICtrlCreateTFLabel UDF | WinControlSetEvent UDF | Mod. for _DirGetSizeEx UDF
 
AutoIt_Icon_small.pngExamples: 
ScreenSaver Demo - Matrix included | Gui Drag Without pause the script | _WinAttach()! | Turn Off/On Monitor | ComboBox Handler Example | Mod. for "Thinking Box" | Cool "About" Box | TasksBar Imitation Demo

Like the Projects/UDFs/Examples? Please rate the topic (up-right corner of the post header: Rating AutoIt_Rating.gif)

* === My topics === *

==================================================
My_Userbar.gif
==================================================

 

 

 

AutoIt is simple, subtle, elegant. © AutoIt Team

Share this post


Link to post
Share on other sites
MrCreatoR

After little searching on the forum, i finally made a workable example for AutoIt v3.2.8.1:

#include <GUIConstants.au3>
#include <ListViewConstants.au3>

Global Const $LVM_GETITEM   = $LVM_FIRST + 5

Global Const $HDF_LEFT  = 0x00000000
Global Const $HDF_RIGHT     = 0x00000001
Global Const $HDF_CENTER    = 0x00000002
Global Const $HDF_BITMAP    = 0x00002000
Global Const $HDF_STRING    = 0x00004000
Global Const $HDF_SORTDOWN  = 0x00000200
Global Const $HDF_SORTUP    = 0x00000400

Global Const $HDI_FORMAT    = 0x00000004

Global Const $HDM_FIRST     = 0x1200
Global Const $HDM_SETITEM   = $HDM_FIRST + 4
Global Const $HDM_SETITEMW  = $HDM_FIRST + 12

Global Const $tagHDITEM     = "int Mask;int XY;ptr Text;hwnd hBMP;int TextMax;int Fmt;int Param;" & _
    "int Image;int Order;int Type;ptr pFilter;int State"

Global $iShowArrows     = 1
Global $iShowSelectedCol    = 0

Global $nCurrentColumn  = -1
Global $nSortDirection      = -1
Global $nSortSet        = 0
Global $nColumnSet      = 0


$hGUI = GUICreate("ListView Sort!")

$ListView = GUICtrlCreateListView("Column 1|Column 2|Column3", 0, 50, 500, 400, $WS_VSCROLL, $LVS_EX_CHECKBOXES + $LVS_EX_GRIDLINES)
GUICtrlRegisterListViewSort(-1, "ListView_Sort_Proc") ; Register the function "ListView_Sort_Proc" for the sorting callback

GUICtrlCreateListViewItem("444|444|444", $ListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 10)
GUICtrlCreateListViewItem("333|333|333", $ListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 7)
GUICtrlCreateListViewItem("222|222|222", $ListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 4)
GUICtrlCreateListViewItem("111|111|111", $ListView)
GUICtrlSetImage(-1, "shell32.dll", 8)

GUISetState(@SW_SHOW, $hGUI)

While 1
    Switch GUIGetMsg()
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            ExitLoop
        Case $ListView
            $nSortSet = 0
            $nCurrentColumn = $nColumnSet
            
            If $iShowSelectedCol Then GUICtrlSendMsg($ListView, $LVM_SETSELECTEDCOLUMN, GUICtrlGetState($ListView), 0)
            If $iShowArrows Then SetHeaderColumnArrow_Proc()
            
            DllCall("user32.dll", "int", "InvalidateRect", "hwnd", GUICtrlGetHandle($ListView), "int", 0, "int", 1)
    EndSwitch
WEnd

; Our sorting callback funtion
Func ListView_Sort_Proc($hWnd, $nItem1, $nItem2, $nColumn)
    Local $nSort, $iVal1, $iVal2
    
    ; Switch the sorting direction
    If $nColumn = $nCurrentColumn Then
        If Not $nSortSet Then
            $nSortDirection *= -1
            $nSortSet = 1
        EndIf
    Else
        Local $hHeader = GUICtrlSendMsg($ListView, $LVM_GETHEADER, 0, 0)
        _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hHeader, $nCurrentColumn, BitOR($HDF_LEFT, $HDF_STRING))
        $nSortDirection = 1
    EndIf
    
    $nColumnSet = $nColumn
    
    $iVal1 = _GUICtrlListView_GetSubItemText($ListView, $nItem1, $nColumn)
    $iVal2 = _GUICtrlListView_GetSubItemText($ListView, $nItem2, $nColumn)
    
    $nResult = 0        ; No change of item1 and item2 positions
    
    If $iVal1 < $iVal2 Then
        $nResult = -1   ; Put item2 before item1
    ElseIf $iVal1 > $iVal2 Then
        $nResult = 1    ; Put item2 behind item1
    EndIf
    
    Return $nResult * $nSortDirection
EndFunc

; Retrieve the text of a listview item in a specified column
Func _GUICtrlListView_GetSubItemText($nCtrlID, $nItemID, $nColumn)
    Local $stLvfi = DllStructCreate("uint;ptr;int;int[2];int")
    DllStructSetData($stLvfi, 1, $LVFI_PARAM)
    DllStructSetData($stLvfi, 3, $nItemID)
    
    Local $stBuffer = DllStructCreate("char[260]")
    Local $nIndex = GUICtrlSendMsg($nCtrlID, $LVM_FINDITEM, -1, DllStructGetPtr($stLvfi));
    Local $stLvi = DllStructCreate("uint;int;int;uint;uint;ptr;int;int;int;int")
    
    DllStructSetData($stLvi, 1, $LVIF_TEXT)
    DllStructSetData($stLvi, 2, $nIndex)
    DllStructSetData($stLvi, 3, $nColumn)
    DllStructSetData($stLvi, 6, DllStructGetPtr($stBuffer))
    DllStructSetData($stLvi, 7, 260)
    
    GUICtrlSendMsg($nCtrlID, $LVM_GETITEM, 0, DllStructGetPtr($stLvi));
    
    Return DllStructGetData($stBuffer, 1)
EndFunc

Func SetHeaderColumnArrow_Proc()
    Local $hHeader = GUICtrlSendMsg($ListView, $LVM_GETHEADER, 0, 0)
    Local $iHeaderItemFormat = BitOR($HDF_LEFT, $HDF_STRING, $HDF_SORTUP)
    
    If $nSortDirection > 0 Then $iHeaderItemFormat = BitOR($HDF_LEFT, $HDF_STRING, $HDF_SORTDOWN)
    
    _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hHeader, $nCurrentColumn, $iHeaderItemFormat)
EndFunc

Func _GUICtrlHeader_SetItemFormat($hWnd, $iIndex, $iFormat)
    Local $tItem, $pItem, $iResult

    $tItem = DllStructCreate($tagHDITEM)
    DllStructSetData($tItem, "Mask", $HDI_FORMAT)
    DllStructSetData($tItem, "Fmt", $iFormat)
    
    ;_GUICtrlHeader_SetItem()
    $pItem = DllStructGetPtr($tItem)
    
    If @Unicode Then
        $iResult = DllCall("User32.dll", "long", _
            "SendMessage", "hwnd", $hWnd, "int", $HDM_SETITEMW, "int", $iIndex, "ptr", $pItem)
    Else
        $iResult = DllCall("User32.dll", "long", _
            "SendMessage", "hwnd", $hWnd, "int", $HDM_SETITEM, "int", $iIndex, "ptr", $pItem)
    EndIf
    
    Return $iResult[0] <> 0
EndFunc

 

Spoiler

Using OS: Win 7 Professional, Using AutoIt Ver(s): 3.3.6.1 / 3.3.8.1

AutoIt_Rus_Community.png AutoIt Russian Community

My Work...

Spoiler

AutoIt_Icon_small.pngProjects: ATT - Application Translate Tool {new}| BlockIt - Block files & folders {new}| SIP - Selected Image Preview {new}| SISCABMAN - SciTE Abbreviations Manager {new}| AutoIt Path Switcher | AutoIt Menu for Opera! | YouTube Download Center! | Desktop Icons Restorator | Math Tasks | KeyBoard & Mouse Cleaner | CaptureIt - Capture Images Utility | CheckFileSize Program

AutoIt_Icon_small.pngUDFs: OnAutoItErrorRegister - Handle AutoIt critical errors {new}| AutoIt Syntax Highlight {new}| Opera Library! | Winamp Library | GetFolderToMenu | Custom_InputBox()! | _FileRun UDF | _CheckInput() UDF | _GUIInputSetOnlyNumbers() UDF | _FileGetValidName() UDF | _GUICtrlCreateRadioCBox UDF | _GuiCreateGrid() | _PathSplitByRegExp() | _GUICtrlListView_MoveItems - UDF | GUICtrlSetOnHover_UDF! | _ControlTab UDF! | _MouseSetOnEvent() UDF! | _ProcessListEx - UDF | GUICtrl_SetResizing - UDF! | Mod. for _IniString UDFs | _StringStripChars UDF | _ColorIsDarkShade UDF | _ColorConvertValue UDF | _GUICtrlTab_CoverBackground | CUI_App_UDF | _IncludeScripts UDF | _AutoIt3ExecuteCode | _DragList UDF | Mod. for _ListView_Progress | _ListView_SysLink | _GenerateRandomNumbers | _BlockInputEx | _IsPressedEx | OnAutoItExit Handler | _GUICtrlCreateTFLabel UDF | WinControlSetEvent UDF | Mod. for _DirGetSizeEx UDF
 
AutoIt_Icon_small.pngExamples: 
ScreenSaver Demo - Matrix included | Gui Drag Without pause the script | _WinAttach()! | Turn Off/On Monitor | ComboBox Handler Example | Mod. for "Thinking Box" | Cool "About" Box | TasksBar Imitation Demo

Like the Projects/UDFs/Examples? Please rate the topic (up-right corner of the post header: Rating AutoIt_Rating.gif)

* === My topics === *

==================================================
My_Userbar.gif
==================================================

 

 

 

AutoIt is simple, subtle, elegant. © AutoIt Team

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×