Jump to content

stringsplit random text to array


Recommended Posts

Hello,

Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
I've a text and want to have each word in that text in an array.

I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.

I hope to get an array like :

$aArray[0] = "PARIJS"
$aArray[1] = "AFN"
$aArray[2] = "Air"

....

sample text:
PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen.


AdChoices

AdvertentieVolgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi.

Minder macht

Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen.

Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet.AdChoices

Advertentie


Geruchten

Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0    Time: 28.52

 

as finishing touch god created the dutch

Link to post
Share on other sites

Maybe something like this.

 

#include <Array.au3>
Local $sText=FileRead("text.txt")
Local $aWords=StringRegExp($sText,"\w+",3)
_ArrayDisplay($aWords)

 

Saludos

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By mLipok
   Usually when I collect data from DataBase I need to give EndUser a possibility to select rows which should be taken in the processing loop.
   I was searching on the forum and I'm not able to find any UDF or even example of how to select data from array.
   I have my own solutions but I think they are not worth posting on the forum as it is very old code and I am looking for a better solution.

   Could anybody point me to some examples/solutions ?

   Thank you in advance.
   @mLipok
  • By EmilyLove
   I have a string containing the full path of an executable and an array of executables without their paths. I am trying to compare the string to the list in the array and if a match is found, remove it from the array. The entry get removed from the array successfully, and after checking its return result, uses it to update the ubound if it succeeded, but it doesn't want to update to the new value. Any ideas what I am doing wrong? It acts like it is read-only.
   #include <Array.au3> #include <File.au3> Local $sApp_Exe = "F:\App\Nextcloud\nextcloud.exe" Local $aWaitForEXEX = [3, "Nextcloud.exe", "nextcloudcmd.exe", "QtWebEngineProcess.exe"] For $h = 1 To $aWaitForEXEX[0] If StringInStr($sApp_Exe, $aWaitForEXEX[$h]) <> 0 Then $iRet = _ArrayDelete($aWaitForEXEX, $h) If $iRet <> -1 Then $aWaitForEXEX[0] = $iRet ;this line doesn't work. $aWaitForEXEX[0] doesn't update and shortly gives Error: Array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded.: _ArrayDisplay($aWaitForEXEX) EndIf Next  
  • By vinnyMS
   #Include <Array.au3> #include <Constants.au3> $s = FileRead("2.txt") Local $w = StringRegExp($s, '(?is)(\b\w+\b)(?!.*\b\1\b)', 3) _ArrayColInsert($w, 1) For $i = 0 to UBound($w)-1 StringRegExpReplace($s, '(?i)\b' & $w[$i][0] & '\b', $w[$i][0]) $w[$i][1] = @extended Next _ArraySort($w, 1, 0, 0, 1) _ArrayDisplay($w) i have this script that returns 3 columns  
    
   i need to copy the  Col 0 and Col 1 as text to paste on notepad or excel
   you will have to create a "copy" button if possible
   array.au3 2.txt
  • By DannyJ
   I have a dataset like this, (a strubg)
   Username: User1 Type: Admin RegDate: 1999 Username: User2 Type: User RegDate: 2000 How to make a 2 dimensional array that I can display with _ArrayDisplay?
   This would be a perfect 2D array to represent my data:
   Username           Tpye RegDate User1              Admin 1999 User2              User 2000   If you run this Powershell this powershell command, you can get this dataset that I am talking about:
   Get-LocalUser | Select * With this code you can try it to read into a string:
   #include <GuiConstantsEx.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include "GUIListViewEx.au3" #include <Array.au3> ; Just for display in example #RequireAdmin #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_UseX64=y #EndRegion $sCommand = "powershell.exe Get-LocalUser | Select *" Local $iPid = Run($sCommand, @WorkingDir , @SW_SHOW , $STDOUT_CHILD) ProcessWaitClose($iPid) Local $sOutput = StdoutRead($iPID) ConsoleWrite($sOutput) How can I correctly split $sOutput into a 2D array (with the above mentioned layout) that I can display and I work with?
  • By kovlad
   My solution is to write nested arrays without copying.
   The problem was described hier.
    
   Function:
   #include <Array.au3> ; #FUNCTION# ==================================================================================================================== ; Name ..........: _ArrayNestedSet ; Description ...: Assigns a value to an element of a nested 1D array. ; Syntax ........: _ArrayNestedSet(ByRef $aArray, $vIndex, $vValue) ; Parameters ....: $aArray - an array of arrays. ; $vIndex - an index or 1d-array of indexes; ; a size if $vValue not defined (zero to delete). ; $vValue - a value (create, resize or delete if not defined). ; ; Return values .: on success - 1 ; @extended - nesting level of operation ; on failure - 0 ; @extended - nesting level of error ; @error = 1 - invalid array ; @error = 2 - invalid index ; Author ........: ; Modified ......: kovlad ; Remarks .......: ; Related .......: ; Link ..........: https://www.autoitscript.com/forum/topic/185638-assign-a-value-to-an-array-in-array-element/ ; https://www.autoitscript.com/trac/autoit/ticket/3515?replyto=description ; Example .......: Yes ; =============================================================================================================================== Func _ArrayNestedSet(ByRef $aArray, $vIndex, $vValue = Default) Local $extended = @extended + 1 If IsArray($vIndex) Then If UBound($vIndex, 0) <> 1 Then _ Return SetError(2, $extended) If UBound($vIndex) > 1 Then If UBound($aArray, 0) <> 1 Then _ Return SetError(1, $extended) ; keep index for this array Local $i = $vIndex[0] If $i < 0 Or UBound($aArray) <= $i Then _ Return SetError(2, $extended) ; delete index of this array _ArrayDelete($vIndex, 0) ; recursive function call Local $return = _ArrayNestedSet($aArray[$i], $vIndex, $vValue) If @error Then Return SetError(@error, @extended + 1, 0) Else Return SetExtended(@extended + 1, 1) EndIf Else $vIndex = $vIndex[0] EndIf EndIf If $vValue = Default Then If $vIndex < 0 Then _ Return SetError(2, $extended) If $vIndex = 0 Then ; delete array and free memory $aArray = 0 Return SetExtended($extended, 1) EndIf If UBound($aArray, 0) = 1 Then ; resize array keeping data ReDim $aArray[$vIndex] Return SetExtended($extended, 1) Else ; create new nested array Local $aTmp[$vIndex] $aArray = $aTmp Return SetExtended($extended, 1) EndIf Else If UBound($aArray) <= $vIndex Then _ Return SetError(2, $extended + 1) ; set value of array entry $aArray[$vIndex] = $vValue Return SetExtended($extended, 1) EndIf EndFunc  
   Examples:
   ; write value to 1st nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : write value to 1st nested array" & @CRLF) Local $aTmp1[4] = [1,2,3,4] _ArrayDisplay($aTmp1, "$aTmp1") Local $aArray[2] = [$aTmp1] ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], 3, 14) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], 3, 14) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF & @CRLF) _ArrayDisplay($aArray[0], "$aArray[0]") ; resize 1st nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : resize 1st nested array" & @CRLF) ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], 8) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], 8) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF & @CRLF) _ArrayDisplay($aArray[0], "$aArray[0]") ; write array to 1st nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : write array to 1st nested array" & @CRLF) Local $aTmp11[4] = [11,12,13,14] _ArrayDisplay($aTmp11, "$aTmp11") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], 2, $aTmp11) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], 2, $aTmp11) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF & @CRLF) _ArrayDisplay(($aArray[0])[2], "($aArray[0])[2]") ; write value to 2nd nested array using index array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : write value to 2nd nested array using index array" & @CRLF) Local $aIndex1[2] = [2,3] _ArrayDisplay($aIndex1, "$aIndex1") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex1, 140) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex1, 140) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF & @CRLF) _ArrayDisplay(($aArray[0])[2], "($aArray[0])[2]") ; resize 2nd nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : resize 2nd nested array" & @CRLF) Local $aIndex1[2] = [2,8] _ArrayDisplay($aIndex1, "$aIndex1") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex1) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex1) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF & @CRLF) _ArrayDisplay(($aArray[0])[2], "($aArray[0])[2]") ; create new 3rd nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : create new 3rd nested array" & @CRLF) Local $aIndex2[3] = [2,7,6] _ArrayDisplay($aIndex2, "$aIndex2") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex2) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex2) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF & @CRLF) _ArrayDisplay((($aArray[0])[2])[7], ")($aArray[0])[2])[7]") ; delete 3rd nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : delete 3rd nested array" & @CRLF) Local $aIndex3[3] = [2,7,0] _ArrayDisplay($aIndex3, "$aIndex2") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex3) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex3) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF) ConsoleWrite("IsArray((($aArray[0])[2])[7]) = " & IsArray((($aArray[0])[2])[7]) & @CRLF & @CRLF) ; write 0 in 1st nested array to delete the 2nd nested array ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : write 0 in 1st nested array to delete the 2nd nested array" & @CRLF) Local $aIndex4[1] = [2] _ArrayDisplay($aIndex4, "$aIndex4") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex4, 0) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex4, 0) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF) ConsoleWrite("IsArray(($aArray[0])[2]) = " & IsArray(($aArray[0])[2]) & @CRLF & @CRLF) ; delete 1st nested array (same as '$aArray[0] = 0') ConsoleWrite("@@ Debug(" & @ScriptLineNumber & ") : delete 1st nested array (same as '$aArray[0] = 0')" & @CRLF) Local $aIndex5[1] = [0] _ArrayDisplay($aIndex5, "$aIndex5") ConsoleWrite( _ "_ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex5) = " & _ArrayNestedSet($aArray[0], $aIndex5) & @CRLF & _ " @error = " & @error & @CRLF & _ " @extended = " & @extended & @CRLF) ConsoleWrite("IsArray($aArray[0]) = " & IsArray($aArray[0]) & @CRLF & @CRLF)  
×
×
 • Create New...