Jump to content
Sign in to follow this  
Skorm92

Stringsplit in "for each $var[$i]" & CreateLabel for every [$i]

Recommended Posts

So, Im trying to let my software create a label for each user found

Current Code:

$defaultfriendsize = "67"

        For $i = 1 To $onlinevriendraw[0]
            ;MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "test", "online: " & $onlinevriendraw[$i])
            MsgBox(64, "test2", $onlinevriendraw[$i])
            $usernumber = +1
            GUICtrlCreateLabel($onlinevriendraw[$i], 5, $usernumber*$defaultfriendsize, 195, 35)
        Next
EndIf

The software pulls the Username and Userid in a string (Username,1 - OtherUsername,2)

The msgbox puts out the retreived data fine, However when I want to create a label for each it creates them all on the same spot... (with the code above I hoped it would calculate a different position for each [$i] found)

Other than that, I wanted to split the Username from the ID by using stringsplit

For $i = 1 To $onlinevriendraw[0]
    $onlinevriend =  $onlinevriendraw[$i]
            For $i = 1 To $onlinevriend[0]
            $onlineuser = StringSplit($onlinevriend[$i], ",")
            MsgBox(64, "SplStr Test", $onlineuser[$i])
        Next

It only returns the first one, as in $onlinevriendraw[1]

 

How can I achive to create a unique label position for each user found, and also split their data by using "," to split?

Thank you very much in Advance!

Share this post


Link to post
Share on other sites

maybe this?

$defaultfriendsize = StringSplit("67", "") ; if you use ',', then StringSplit("67", ",")
        For $i = 1 To $onlinevriendraw[0]
            ;MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "test", "online: " & $onlinevriendraw[$i])
            MsgBox(64, "test2", $onlinevriendraw[$i])
            $usernumber = +1
            GUICtrlCreateLabel($onlinevriendraw[$i], 5, $usernumber*$defaultfriendsize, 195, 35)
        Next
EndIf
Edited by Detefon

Share this post


Link to post
Share on other sites

We're going to need more than just a couple snippets of code.

A reproducer or your full script will help us help you out immensely. ;)

EDIT: As you can see, people are shooting from the hip. :)

Edited by MikahS

Snips & Scripts


My Snips: graphCPUTemp ~ getENVvars
My Scripts: Short-Order Encrypter - message and file encryption V1.6.1 ~ AuPad - Notepad written entirely in AutoIt V1.9.4

Feel free to use any of my code for your own use.                                                                                                                                                           Forum FAQ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

maybe this?

$defaultfriendsize = StringSplit("67", "") ; if you use ',', then StringSplit("67", ",")
        For $i = 1 To $onlinevriendraw[0]
            ;MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "test", "online: " & $onlinevriendraw[$i])
            MsgBox(64, "test2", $onlinevriendraw[$i])
            $usernumber = +1
            GUICtrlCreateLabel($onlinevriendraw[$i], 5, $usernumber*$defaultfriendsize, 195, 35)
        Next
EndIf

 

GUICtrlCreateLabel($onlinevriendraw[$i], 5, $i*$defaultfriendsize, 195, 35)

BTW :

$usernumber = +1   =>  $usernumber += 1

 

Somewhat of a combination of these worked for me, Thank you!

 

For the split string,

The output given now is

First Label:                   Username, ID1

Label x pixels below it: Username2, ID2

I want to split the ID from the username to show with @CRLF below it.

So the end result would be:

First Label:                   Username, ID1

                                     ID1

Label x pixels below it: Username2

                                    ID2

But again, If I use stringsplit on "$onlinevriendraw[$i]" it only splits the first entry ([1]) and creates a label for it.

The others are not showing up.

Edited by Skorm92

Share this post


Link to post
Share on other sites
For $i = 1 To $onlinevriendraw[0]
    $onlinevriend =  $onlinevriendraw[$i]
            For $i = 1 To $onlinevriend[0]
            $onlineuser = StringSplit($onlinevriend[$i], ",")
            MsgBox(64, "SplStr Test", $onlineuser[$i])
        Next

If you have a loop within a loop, make sure the itterators are unique...the second For loop can use something like $j (or anothing NOT = $i)

Not a fix for your issue, just something that popped out at me.

Edited by jdelaney

IEbyXPATH-Grab IE DOM objects by XPATH IEscriptRecord-Makings of an IE script recorder ExcelFromXML-Create Excel docs without excel installed GetAllWindowControls-Output all control data on a given window.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Something like this ?

For $i = 1 To $onlinevriendraw[0]
      $onlineuser = StringSplit($onlinevriendraw[$i], ",")
     ; MsgBox(64, "SplStr Test", $onlineuser[1] & @crlf & $onlineuser[2])
      GUICtrlCreateLabel($onlineuser[1], 5, $i*70, 195, 35)
      GUICtrlCreateLabel($onlineuser[2], 5, $i*70+35, 195, 35)
Next
Edited by mikell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By FMS
   Hello,
   Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
   I've a text and want to have each word in that text in an array.

   I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.
   I hope to get an array like :
   $aArray[0] = "PARIJS"
   $aArray[1] = "AFN"
   $aArray[2] = "Air"
   ....
   sample text: PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen. AdChoices Advertentie Volgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding. De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi. Minder macht Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen. Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet. AdChoices Advertentie Geruchten Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0 Time: 28.52  
  • By LoneWolf_2106
   Hi,
   i receive a strange result from splitting strings elements contained in an array .(In attachment the resulting array)
   My Array contains strings like:
    
   INFO [26.01.2018 13:53:44] [XYZ] [XYZ, XYZ] Delta pack 5.2.25_17.01.2018 server version: 5.2.25_22.01.2018 not available. My code is:
   For $a=0 to UBound($Array_info_4) -1 $Array_info_4[$a]=StringSplit($Array_info_4[$a],",",$STR_NOCOUNT) Next I tried also using a second Array to store the result, but the result was the same, like in the attachment.
   Where is my mistake? :-)
    
    
    

  • By kneze
   Hi
   i try to read Wlan Profiles from local Computer. First Step Command Prompt: netsh wlan show profiles >> C:\temp\test\wlan.txt.
   Second Step (here's a sample script to find a solution for my problem. Script read each line of wlan.txt and Display Name of Wireless Connection which i have set up in the past.  If i edit wlan.txt to wlan - sample.txt script works. wlan.txt containsline without : so i get error message. How can i read only lines beginning with All User Profile so i can use original file wlan.txt which i crate in the command prompt with: netsh wlan show profiles >> C:\temp\test\wlan.txt ?
   Thanks for any suggestions.
   Kneze
   $Form1 = GUICreate("Form1", 374, 268, 892, 512) $Button1 = GUICtrlCreateButton("button", 145, 35, 75, 25) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 $file = "C:\temp\test\wlan.txt" FileOpen($file, 0) For $i = 1 to _FileCountLines($file) $line = FileReadLine($file, $i) $after = StringSplit($line, ":")[2] MsgBox(262144, "Result", $after, 0) Next FileClose($file) EndSwitch WEnd  
    
   wlan - sample.txt
   wlan.txt
  • By blemas
   The McAfee return for AV defs per "C:\Progra~1\Common~1\McAfee\SystemCore\csscan.exe -Versions" is ...
   CommonShell Command Line Scanner Lite (VSCORE.15.5.0.3960)
       Engine version: 5800.7501
       DAT version:    8450.0
       Time required:  15 milliseconds
   I want to isolate the actual DAT version as "8450.0".  There may be an easier way to get the DAT Version via other McAfee or registry methods but essentially I just want to know how to parse a string at a character or @CRLF into two separate strings for further parsing. Example:
   $string = "Name=Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
   Parse into $var1 = "Name" & $var2 = "Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
   From there I'd like to parse $var2 at "|" into  $var3 = "Microsoft Windows 10 Professional" and $var4 "C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
    
    
    
    
    
  • By crushyna
   Hello everyone!

   I've encountered a strange problem while adding files (or rather file names) to a ListView.
   Mechanics are simple:
   1. Select files to add (FileOpenDialog + Multiselect)
   2. Split selected string (filepath) into array (StringSplit)
   3. File names appear on ListView (GUICtrlCreateListViewItem)

   Writing starts from second array (since 0 is array size, and 1 is filepath).
   Problem occurs when I try to add one file. Then, no filenames are added.
   As far as I know, selecting one file generates only 2 strings (0 and 1) to split, therefore no string is written into ListView.
    
   Is there any way / workaround to make this thing work properly?

   Some code here:
   While 1 Switch GUIGetMsg() Case $GUI_EVENT_CLOSE ExitLoop Case $idAddTest $sMessage = "Select test cases to load:" $sFileOpenDialog = FileOpenDialog($sMessage, @WorkingDir & "\data\tests\", "All (*.*)", $FD_FILEMUSTEXIST & $FD_MULTISELECT) If @error Then MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "No test(s) were selected.") FileChangeDir(@ScriptDir) Else FileChangeDir(@ScriptDir) $aFileList = StringSplit($sFileOpenDialog, "|", @CRLF) For $i = 2 to $aFileList[0] MsgBox( 0, "test", $aFileList[$i]) ;just for testing purposes GUICtrlCreateListViewItem($aFileList[$i], $idTestCaseList) Next EndIf EndSwitch WEnd  
   And nothing more spectacular from ListView side:
   Global $idTestCaseList = GUICtrlCreateListView("List of Tests ", 24, 24, 225, 502, BitOR($LVS_SHOWSELALWAYS, $LVS_NOSORTHEADER, $LVS_REPORT)) GUICtrlSetTip(-1, "List of test cases."& @CRLF &"Hold CTRL to select multiple lines.")  
   Any help appreciated!
×
×
 • Create New...