Jump to content
Sign in to follow this  
meows

StringSplit looking for a non array example please

Recommended Posts

12

where is a simple StringSplit at delimeter example please?

Copy to clipboard #include <MsgBoxConstants.au3>

Example()

Func Example()
    Local $aDays = StringSplit("Mon,Tues,Wed,Thur,Fri,Sat,Sun", ",") ; Split the string of days using the delimeter "," and the default flag value.
    #cs
        The array returned will contain the following values:
        $aDays[1] = "Mon"
        $aDays[2] = "Tues"
        $aDays[3] = "Wed"
        ...
        $aDays[7] = "Sun"
    #ce

    For $i = 1 To $aDays[0] ; Loop through the array returned by StringSplit to display the individual values.
        MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "$aDays[" & $i & "] - " & $aDays[$i])
    Next
EndFunc   ;==>Example

I went through Datatypes  Operators Conditional Obj Statements I had high hopes for Obj statements but it was a waste so I went to Google, Yahoo, Yandex, Sohu, and Baidu.

All I learned is that Baidu has more mobile customers than the US has people!

I need to separate this string at each to enter into a database

BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="Apache2.4"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="Apache2.4"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="AppIDSvc"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="AppIDSvc"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="AppIDSvc"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="Appinfo"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="Appinfo"BabyMAKERrootCIMV2:Win32_Service.Name="asComSvc"


 

ALL three examples are ARRAYS....  If I wanted a tree I go to the beach and catch a fish and plant it

deep with lots of tree food. Then water it daily waiting for the day the fish turns into a tree.

Is it a joke? I did a search array in the help(Help control 6.1) file for array and got NO RESULTS.

I tried the trim examples and they worked great but I have no way of knowing how long each string will be at the delimeter

so where is a simple StringSplit at delimeter example please? I know I had to miss it.


Share this post


Link to post
Share on other sites

I'm not sure I fully understand your needs. But maybe this works:

#include <array.au3>
#include <StringConstants.au3>
Global $sString = '\\BabyMAKER\root\CIMV2:Win32_Service.Name="Apache2.4"\\BabyMAKER\root\CIMV2:Win32_Service.Name="Apache2.4"\\BabyMAKER\root\CIMV2:Win32_Service.Name="AppIDSvc"\\BabyMAKER'
$aResult = StringSplit($sString, "\\", $STR_ENTIRESPLIT)
_ArrayDisplay($aResult)

My UDFs and Tutorials:

Spoiler

UDFs:
Active Directory (NEW 2020-09-05 - Version 1.5.1.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX (NEW 2020-06-27 - Version 1.6.1.0) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX_GUI (NEW 2020-06-27 - Version 1.3.2.0) - Download
Outlook Tools (2019-07-22 - Version 0.6.0.0) - Download - General Help & Support - Wiki
ExcelChart (2017-07-21 - Version 0.4.0.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts
PowerPoint (2017-06-06 - Version 0.0.5.0) - Download - General Help & Support
Excel - Example Scripts - Wiki
Word - Wiki
Task Scheduler (2019-12-03 - Version 1.5.1.0) - Download - General Help & Support - Wiki

Tutorials:
ADO - Wiki, WebDriver - Wiki

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Many thanks it is workable!

Bless you and my husband says thanks, and maybe I can find my way to the kitchen and cook for him,

*hugs*


90

Share this post


Link to post
Share on other sites

Glad to be of service :)


My UDFs and Tutorials:

Spoiler

UDFs:
Active Directory (NEW 2020-09-05 - Version 1.5.1.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX (NEW 2020-06-27 - Version 1.6.1.0) - Download - General Help & Support - Example Scripts - Wiki
OutlookEX_GUI (NEW 2020-06-27 - Version 1.3.2.0) - Download
Outlook Tools (2019-07-22 - Version 0.6.0.0) - Download - General Help & Support - Wiki
ExcelChart (2017-07-21 - Version 0.4.0.1) - Download - General Help & Support - Example Scripts
PowerPoint (2017-06-06 - Version 0.0.5.0) - Download - General Help & Support
Excel - Example Scripts - Wiki
Word - Wiki
Task Scheduler (2019-12-03 - Version 1.5.1.0) - Download - General Help & Support - Wiki

Tutorials:
ADO - Wiki, WebDriver - Wiki

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By FMS
   Hello,
   Does somebody knows a quick way to split eash word to an array in a text?
   I've a text and want to have each word in that text in an array.

   I tried to get in some way multiple seperators inside stringsplit but couldn't get it to work.
   I hope to get an array like :
   $aArray[0] = "PARIJS"
   $aArray[1] = "AFN"
   $aArray[2] = "Air"
   ....
   sample text: PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, Philipe Capron, in het vizier om de nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie te worden. Volgens de krant La Tribune wordt Capron als favoriet beschouwd om de topfunctie te gaan vervullen. AdChoices Advertentie Volgens bronnen tegen La Tribune is de keuze voor Capron zelfs al gemaakt door Air France-KLM en zal zijn voordracht volgende week worden voorgelegd aan de raad van toezicht bij het bedrijf. Capron zou dan de opvolger worden van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. In mei trad Janaillac af nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding. De zestigjarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi. Minder macht Overigens zijn er ook geruchten dat de nieuwe topman van Air France-KLM direct een zetel zou krijgen in de raad van commissarissen van KLM. Binnen de Nederlandse divisie, die juist alles op alles zet om minder macht naar Parijs te laten vloeien, is men volgens ingewijden verbolgen over die gang van zaken. ,,Stank voor dank", zo klinkt het in de wandelgangen. Eerder zou Janaillac ook al hebben geprobeerd om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij KLM, dat door de bank genomen beter presteert dan haar Franse zustermaatschappij. Dit lukte eerder niet, onder meer door inmenging van het Nederlandse kabinet. AdChoices Advertentie Geruchten Een woordvoerder van Air France-KLM wilde niet reageren op de geruchtenstroom. Het concern gaat er vanuit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe bestuursvoorzitter benoemd zal worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wilde evenmin ingaan op geruchten. ,,Ik heb hierover nog geen contact gehad met KLM, dus dat wil ik eerst even afwachten'', zei ze. Tweede Kamerleden spraken deze week tijdens een debat nog maar eens hun zorg uit over de ontwikkelingen bij Air France-KLM. Zij drongen aan op herbevestiging van oude afspraken over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de groep.>Exit code: 0 Time: 28.52  
  • By LoneWolf_2106
   Hi,
   i receive a strange result from splitting strings elements contained in an array .(In attachment the resulting array)
   My Array contains strings like:
    
   INFO [26.01.2018 13:53:44] [XYZ] [XYZ, XYZ] Delta pack 5.2.25_17.01.2018 server version: 5.2.25_22.01.2018 not available. My code is:
   For $a=0 to UBound($Array_info_4) -1 $Array_info_4[$a]=StringSplit($Array_info_4[$a],",",$STR_NOCOUNT) Next I tried also using a second Array to store the result, but the result was the same, like in the attachment.
   Where is my mistake? :-)
    
    
    

  • By kneze
   Hi
   i try to read Wlan Profiles from local Computer. First Step Command Prompt: netsh wlan show profiles >> C:\temp\test\wlan.txt.
   Second Step (here's a sample script to find a solution for my problem. Script read each line of wlan.txt and Display Name of Wireless Connection which i have set up in the past.  If i edit wlan.txt to wlan - sample.txt script works. wlan.txt containsline without : so i get error message. How can i read only lines beginning with All User Profile so i can use original file wlan.txt which i crate in the command prompt with: netsh wlan show profiles >> C:\temp\test\wlan.txt ?
   Thanks for any suggestions.
   Kneze
   $Form1 = GUICreate("Form1", 374, 268, 892, 512) $Button1 = GUICtrlCreateButton("button", 145, 35, 75, 25) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 $file = "C:\temp\test\wlan.txt" FileOpen($file, 0) For $i = 1 to _FileCountLines($file) $line = FileReadLine($file, $i) $after = StringSplit($line, ":")[2] MsgBox(262144, "Result", $after, 0) Next FileClose($file) EndSwitch WEnd  
    
   wlan - sample.txt
   wlan.txt
  • By blemas
   The McAfee return for AV defs per "C:\Progra~1\Common~1\McAfee\SystemCore\csscan.exe -Versions" is ...
   CommonShell Command Line Scanner Lite (VSCORE.15.5.0.3960)
       Engine version: 5800.7501
       DAT version:    8450.0
       Time required:  15 milliseconds
   I want to isolate the actual DAT version as "8450.0".  There may be an easier way to get the DAT Version via other McAfee or registry methods but essentially I just want to know how to parse a string at a character or @CRLF into two separate strings for further parsing. Example:
   $string = "Name=Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
   Parse into $var1 = "Name" & $var2 = "Microsoft Windows 10 Professional |C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
   From there I'd like to parse $var2 at "|" into  $var3 = "Microsoft Windows 10 Professional" and $var4 "C:\windows|\Device\Harddisk0\Partition2"
    
    
    
    
    
  • By crushyna
   Hello everyone!

   I've encountered a strange problem while adding files (or rather file names) to a ListView.
   Mechanics are simple:
   1. Select files to add (FileOpenDialog + Multiselect)
   2. Split selected string (filepath) into array (StringSplit)
   3. File names appear on ListView (GUICtrlCreateListViewItem)

   Writing starts from second array (since 0 is array size, and 1 is filepath).
   Problem occurs when I try to add one file. Then, no filenames are added.
   As far as I know, selecting one file generates only 2 strings (0 and 1) to split, therefore no string is written into ListView.
    
   Is there any way / workaround to make this thing work properly?

   Some code here:
   While 1 Switch GUIGetMsg() Case $GUI_EVENT_CLOSE ExitLoop Case $idAddTest $sMessage = "Select test cases to load:" $sFileOpenDialog = FileOpenDialog($sMessage, @WorkingDir & "\data\tests\", "All (*.*)", $FD_FILEMUSTEXIST & $FD_MULTISELECT) If @error Then MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "", "No test(s) were selected.") FileChangeDir(@ScriptDir) Else FileChangeDir(@ScriptDir) $aFileList = StringSplit($sFileOpenDialog, "|", @CRLF) For $i = 2 to $aFileList[0] MsgBox( 0, "test", $aFileList[$i]) ;just for testing purposes GUICtrlCreateListViewItem($aFileList[$i], $idTestCaseList) Next EndIf EndSwitch WEnd  
   And nothing more spectacular from ListView side:
   Global $idTestCaseList = GUICtrlCreateListView("List of Tests ", 24, 24, 225, 502, BitOR($LVS_SHOWSELALWAYS, $LVS_NOSORTHEADER, $LVS_REPORT)) GUICtrlSetTip(-1, "List of test cases."& @CRLF &"Hold CTRL to select multiple lines.")  
   Any help appreciated!
×
×
 • Create New...